Тема 3. Інновації в управлінні навчальним закладом
Лекции.Орг

Поиск:


Тема 3. Інновації в управлінні навчальним закладом
1.Вкажіть вірний перелік характеристик управління розвитком навчальним закладом:

а)партисипативне, цільове, системне, випереджаюче;

б)адміністративне, цільове, системне, випереджаюче;

в)партисипативне, цільове, системне, реактивне.

2.До інноваційних моделей управління не належить:

а)адаптивне управління;

б)процесуальне (функціональне) управління;

в)програмне управління.

3. Основою парадигми традиційного управління є:

а)філософія детермінізму, діалектичний підхід до визначення сутності переходу від одного рівня якості до іншого;

б) теорія нестабільності, основи науки синергетики;

в) процеси самоорганізації систем.

4. Основою парадигми управління в умовах змін є:

а) філософія детермінізму, діалектичний підхід до визначення сутності переходу від одного рівня якості до іншого;

б) теорія нестабільності, основи науки синергетики;

в) процеси самоорганізації систем.

5. Синергетика розглядає розвиток як:

а) результат наближення різних точок для досягнення спільної мети;

б) результат боротьби протиріч і перемогою одного з них;

в) результат еволюції, який не залежить від точок зору.

6. «Паблік рілейшнз» – це підхід до управління, який:

а) спрямовує управлінську діяльність на встановлення гармонійних відносин між організацією та громадськістю, від якої залежить успіх функціонування цієї організації;

б) заснований на рекламі, пропаганді діяльності організації;

в) являє собою мистецтво та вміння подати організацію з найкращого боку в умовах ринкових відносин.

7. Цільова установка «Паблік рілейшнз»:

а)оптимізація виробничих процесів, покращення результатів діяльності;

б) створення в суспільстві думки про організацію як про «хорошу» і, як наслідок такої думки, - створення сприятливого ділового клімату;

в) прихильне ставлення до організації-лідера владних структур.

8. Іміджіологія – це складова:

а) «Паблік рілейшнз»-управління;

б) рекламної діяльності;

в) маркетингової діяльності.

9. Визначення: «Управління – це цілеспрямований вплив на систему для її переводу у якісно новий стан» - належить до:

а) традиційної концепції управління;

б) до концепції адаптивного управління;

в) підходить для обох концепцій.

10. Метою адаптивного управління є:

а)взаємоузгодження дій всіх учасників управлінського процесу для забезпечення природного шляху їх розвитку;

б)координація діяльності усіх учасників освітнього процесу з метою переведення його на більш високий якісний рівень;

в)спрямування діяльності працівників на оптимальне виконання своїх функціональних обов’язків в процесі стратегічного розвитку організації.

11.Вкажіть на логіку перетворення системи при адаптивному управлінні:

а)поява збуджуючих впливів ® оцінка ситуації ® творчий процес вироблення нових знань та способів дії ® координаційне узгодження дій ® виявлення результативності;

б)оцінка ситуації ® творчий процес вироблення нових знань та способів дії ® координаційне узгодження дій ® виявлення результативності;

в)поява збуджуючих впливів ® оцінка ситуації ® координаційне узгодження дій ® виявлення результативності.

12. Функціональний цикл адаптивного управління – це:

а) аналіз – планування – організація – контроль – регулювання;

б) вироблення мети – критеріальне моделювання – кооперація дій і самоспрямування – самомоніторинг процесу та моніторинг результату – прогностичне регулювання;

в)місія – загальна мета – цілі – напрями – задачі – діяльність – результати.

13. Адаптивне управління грунтується на філософії:

а) логосу (порядку);

б) хаосу (нестабільності);

в) усе вірно.

14. Вилучіть принцип традиційного управління, який не характерний для адаптивного:

а) принцип мотивації;

б) принцип централізації;

в) принцип компетентності.

15. Концепція партисипативного управління грунтується на положенні:

а)якщо людина зацікавлено бере участь у різного роду діяльності організації, то вона тим самим отримує від цього задоволення, працює з більшою віддачею, продуктивніше;

б)якщо людина бачить реальний внесок своєї роботи в результати діяльності організації, то вона працює більш продуктивно;

в) усе вірно.

16.Партисипативне управління, відкриваючи працівнику доступ до обговорення та прийняття рішень, пов’язаних з діяльністю організації:

а) мотивує працівника до кращого виконання своєї роботи;

б) сприяє більшому внеску кожної окремої людини в житті організації;

в) обидві тези вірні.

17. Партисипативне управління більше пов’язується з:

а) мотивацією працівника;

б) оптимізацією його діяльності;

в) гуманізацією в ставленні до людини.

18.Вилучить зайве з-поміж засобів реалізації партисипативного управління:

а)працівники отримують право самостійно приймати рішення з приводу того, як їм здійснювати свою діяльність;

б)працівники можуть залучатися до прийняття рішень з приводу роботи, яку їм належить виконати;

в)працівники отримують право самостійно визначити стандарти та прогнозувати кінцеві результати своєї діяльності.

19. Рух «Гуртки якості» виник:

а) в Японії;

б) в США;

в) в Англії.

20.Основна форма роботи «гуртків якості» – це:

а) дискусійний клуб;

б) консультації;

в) лекторій.

21. Керівник-координатор «гуртка якості» обирається:

а) членами гуртка;

б) керівником організації;

в) коли-як.

22.Основна ідея руху «Гуртки якості» – це:

а)формування у працівника високого ступеня усвідомлення проблеми якості діяльності;

б)розвиток управлінських здібностей персоналу, формування управлінського резерву;

в) усе вірно.

23. Як правило, засідання «гуртка якості» відбувається у фіксований день і час:

а) один раз на тиждень;

б) один раз на місяць;

в) один раз на квартал.

24.Фасилітативне управління, передусім:

а)дає можливість утримувати рівновагу між цілями і результатами, яких необхідно досягти, та можливостями реальних людей і способами досягнення;

б)дає можливість утримувати діяльність персоналу на оптимальному рівні;

в)дає можливість проявити демократичний стиль управління.

25. Керівник-фасилітатор – це керівник-лідер, який:

а) надає можливість проявляти та розвивати здібності, не нав’язує, не тисне;

б) організує систему фахового консультування працівників;

в) усе вірно.

26. Теорія лідерства грунтується на трьох чинниках:

а) лідерські якості керівника, лідерська поведінка керівника, ситуація лідерства;

б) лідерські якості керівника, лідерська поведінка керівника, поведінка персоналу;

в) лідерські якості членів колективу, лідерська поведінка керівника, ситуація лідерства.

27.Вказівний стиль (даю завдання та перевіряю виконання) застосовується керівником до працівників, які знаходяться на рівні зрілості послідовників:

а) здатні до роботи незначною мірою; працювати бажають рідко;

б) певною мірою здатні до роботи; іноді бажають працювати;

в) здатні до роботи; часто бажають працювати.

28.Переконуючий стиль (пояснюю та переконую) застосовується керівником до працівників, які знаходяться на рівні зрілості послідовників:

а) здатні до роботи незначною мірою; працювати бажають рідко;

б) певною мірою здатні до роботи; іноді бажають працювати;

в) здатні до роботи; часто бажають працювати.

29.Партнерський стиль (допомагаю в роботі, виступаю як партнер) застосовується керівником до працівників, які знаходяться на рівні зрілості послідовників:

а) здатні до роботи незначною мірою; працювати бажають рідко;

б) певною мірою здатні до роботи; іноді бажають працювати;

в) здатні до роботи; часто бажають працювати.

30. Мотиваційне управління орієнтоване на:

а) свідоме та цільове використання засобів мотивації;

б) свідоме маніпулювання персоналом;

в) цільове використання системи винагород та заохочень.

31.Основним завданням керівника під час реалізації мотиваційного підходу є:

а)створення ситуації прагнення у працівників до активної усвідомленої діяльності;

б)створення ситуації, коли працівники виконують свої обов’язки;

в)створення ситуації, коли працівники знають, які будуть задіяні стимули та винагороди за виконану роботу.

32. Мотиваційне управління передбачає:

а)знання керівником суттєвих потреб працівника, врахування міжособистісних стосунків у колективі;

б)знання керівником особливостей своєї поведінки, толерантність та етичність;

в) усе вірно.

33.За Ф. Герцбергом «гігієнічні» фактори, що впливають на задоволення потреб людини:

а) є джерелом невдоволення, але не впливають на мотивацію трудової діяльності;

б) створюють ситуацію усвідомлення трудової поведінки;

в) є джерелом невдоволення і суттєво впливають на діяльність.

34. «Гігієнічні» фактори (за Ф. Герцбергом) – це:

а) рівень зарабітної плати;

б) оплата залежно від результатів;

в) успіх діяльності.

35. Власне мотивуючі фактори (за Ф. Герцбергом) – це:

а) рівень зарабітної плати;

б) оплата залежно від результатів;

в) комфортабельність робочих місць.

36.Знайти засіб мотивації, адекватний меті: «Усвідомлення цілей організації; узгодження власних цілей та цілей організації»:

а) статут організації, концепція розвитку організації;

б) діюча система інформації в організації;

в) залучення до обговорення та вирішення проблем.

37.Знайти засіб мотивації, адекватний меті: «Правильне сприйняття процесів, що відбуваються в організації»:

а) статут організації, концепція розвитку організації;

б) діюча система інформації в організації;

в) залучення до обговорення та вирішення проблем.

38. Знайти засіб мотивації, адекватний меті: «Відчуття причетності до організації»:

а) статут організації, концепція розвитку організації;

б) діюча система інформації в організації;

в) залучення до обговорення та вирішення проблем.

39.Мотив досягнення успіху супроводжується такою тактикою поводження керівника, як:

а) прояв самостійності, прояв ризику;

б)прагнення не ризикувати, обминути поставлену мету;

в)прагнення уникнути відповідальності; обережність при прийнятті рішення.

40.Мотив запобігання неуспіху супроводжується такою тактикою поводження керівника, як:

а) прояв самостійності, прояв ризику;

б) прагнення не ризикувати, обминути поставлену мету;

в) прагнення високого ступеня відповідальності, висока довільна активність.

 

 

Склала доцент О.І.Мармаза

Дата добавления: 2016-11-24; просмотров: 649 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.009 с.