Контрольна робота з диференційної психології.
Лекции.Орг

Поиск:


Контрольна робота з диференційної психології.
 1. Предмет диференційної психології:

а) індивідуальні особливості людини,

б) типологічні особливості та групові відмінності,

в) всі відповіді вірні.

 

 1. Для досліджень у диференційній психології більш характерний

а) номотетичний підхід,

б) ідеографічний підхід,

в) формалістичний.

 

 1. Диференційна психологія як практична наука має витоки з

а) експериментальної психології,

б) популярної психології,

в) соціальної психології.

 

 1. Ендофактори в детермінації індивідуальної особистісної варіативності визначаються:

а) спадковістю та уродженими якостями індивіда,

б) умовами оточуючого середовища,

в) індивідуальним досвідом.

 

 1. Індивідуальність включає виключно:

а) конституціональні, нейрофізіологічні відмінності,

б) типові особливості психіки, що поєднують людину з іншими та забезпечують взаємозв'язки серед людей,

в) індивідні, характерологічні та соціально-психологічні якості, що відрізняють людину від інших.

6. Індивідуальність проявляється в:

а) ситуативних реакціях на зовнішні подразники, особливостях реакцій на зовнішні впливи, що якісно та кількісно відрізняються,

б) характерних особливостях, якостях нервової системи,

в) обидві відповіді вірні.

 

 1. На формування індивідуальності в більшому ступені впливає:

а) спадковість,

б) впливи оточуючого середовища,

в) спадковість та впливи оточуючого середовища в рівному ступені.

 1. Що не відноситься до універсальних дихотомій, які визначають індивідуальні відмінності:

а) свідоме - несвідоме,

б) спадкове - набуте,

в) формальне - змістовне.

9. Співвідношення індивідних та індивідуальних особливостей людини:

а) індивідуальні включають в себе індивідні,

б) індивідні включають в себе індивідуальні,

в) індивідуальні та індивідні відмінності відображають різні рівні людської унікальності.

 

10. Методи диференційної психології:

а) відрізняються від методів загальної та експериментальної психології,

б) співпадають з методами загальної психології, але відрізняються за метою використання та інтерпретацією результатів,

в) співпадають з методами загальної психології, але відрізняються за алгоритмом використання.

 

 1. Особливості темпераменту входять до

а) індивідної складової індивідуальності,

б) особистісної складової,

в) конституційної складової.

 

 1. Теорія Шелдона –

а) факторна теорія темпераменту,

б) конституційна,

в) гуморальна.

 1. До характеристик темпераменту відносяться:

а) інтернальність, тривожність,

б) лабільність, активність,

в) ригідність, імпульсивність.

 

 1. Як впливає темперамент на формування індивідуальних рис характеру?

а) прямо і безумовно, характер напряму залежить від якостей нервової системи,

б) якості темпераменту є передумовою формування індивідуальних рис характеру, що не обов'язково реалізуються,

в) темперамент та характер формуються у особистості окремо та взаємовпливають тільки сформувавшись.

 

 1. Індивідні особливості темпераменту визначаються:

а) особливостями виховання,

б) спадковими особливостями нервової системи,

в) рівнем екстравертованості та нейротизму.

 

 1. Гендерні ролі обумовлені:

а) анатомо-фізіологічною відмінністю чоловіків та жінок,

б) соціальними настановами та сімейними традиціями,

в) всі відповіді вірні.

 

 1. Психологічні особливості чоловіків та жінок відрізняються –

а) кількісно, б) якісно, в) всі відповіді вірні.

 

 1. Андрогінність характеризується порівняно з маскулінністю та фемінінністю –

а) більшою адаптивністю,

б) меньшою адаптивністю,

в) адаптивністю того ж рівня.

 

 1. Чоловічий гендерно-рольовий стрес викликається:

а) домінуванням жінок,

б) протирічними вимогами до чоловіків,

в) запереченням фемінінних якостей у чоловіків.

 

 1. Вибір шлюбного партнера найчастіше обумовлений:

а) біологічною доцільністю,

б) соціальною доцільністю,

в) ірраціональними причинами.

 

 1. У кого більше виражена диференціація в межах групи:

а) у чоловіків, б) у жінок, в) групи диференційовані в рівному ступені.

 

 1. Особистісні відмінності –

а) конституційні, стильові відмінності,

б) відмінності характеру, спрямованості,

в) темпераментальні, когнітивні відмінності.

 

 1. Риси особистості:

а) характеристики індивіду,

б) типологічні характеристики,

в) метафоричний конструкт для опису особистості.

 

 1. Характерні риси протягом життя –

а) цілком стабільні та незмінні,

б) стабільні, але можуть незначно змінитися,

в) можуть змінюватися за бажанням людини та залежно від обставин.

 

 1. Теорія рис особистості Айзенка

а) трьохфакторна,

б) шістнадцятифакторна,

в) п'ятифакторна.

 

 1. У Велику П'ятірку входять:

а) комунікабельність, тривожність, імпульсивність,

б) доброзичливість, надійність, екстраверсія,

в) локус контролю, агресивність, відвертість.

 

 1. За Лазурським, підвищення психічного рівня індивідуальності характеризується –

а) збільшенням інтеграції психологічних особливостей особистості,

б) збільшенням комунікативних зв’язків особистості зі світом,

в) найбільш повною екстеріоризацією ендопсихічних якостей особистості.

 1. Можливі негативні наслідки використання типологій в психологічній практиці.

а) орієнтація на зовнішні ознаки індивідуальності з ігноруванням внутрішніх станів,

б) приписування типових, але не притаманних людині якостей,

в) обмеження свободи прояву особистості межами типу.

 1. Психофізіологічна типологія:

а) типологія Кречмера,

б) типологія Юнга,

в) типологія Галлена-Гіппократа.

 1. Типологія Кречмера була побудована на –

а) психіатричних спостереженнях,

б) психофізіологічних спостереженнях,

в) соціологічних спостереженнях.

 1. Типологія Юнга включає типи –

а) мезоморфний, ектоморфний,

б) шизотимик, циклотимик,

в) інтуїтивний, мислительний.

 1. Стиль діяльності людини –

а) спосіб взаємодії людини зі світом, що проявляється в типових поведінкових реакціях на певні подразники оточуючого середовища,

б) стійкий патерн індивідуальних проявів, що виражається в перевазі конкретної форми взаємодії суб'єкта з середовищем,

в) всі відповіді вірні.

 

 1. До основних параметрів когнітивного стилю відносять:

а) полезалежність\поленезалежність,

б) уважність\неуважність,

в) висока\низька інтелектуальність

 

 1. Стиль людини є:

а) спостерігаємим проявом внутрішньої індивідуальності,

б) є одним з найменш пов'язаних із внутрішніми проявами особистості компонентом індивідуальності, що відображує бажане більше ніж наявне,

в) найбільш впливовим компонентом індивідуальності на формування особистості.

 

 1. На вибір стилю керівництва у людини найчастіше впливають:

а) спадковість,

б) стиль виховання у батьківській родині,

в) індивідуальні особливості тих, ким треба керувати.

 1. Критерії ділення людей на групи в психології групових відмінностей:

а) близькість контактів між ними,

б) типологічні особливості,

в) наявність певного об’єднуючого непсихологічного фактору.

 1. Низький статус людини в групі визначається такими індивідуальними якостями:

а) низька контактність, невпевненість у собі, недоброзичливість,

б) висока агресивність, низька емпатичність, впертість.

в) висока залежність від групи, низький інтелект, імпульсивність.

 1. Що в більшому ступені визначає відмінність дітей, що виростають у одній сім'ї:

а) варіативність генотипу та уроджені особливості,

б) ставлення батьків та черговість у народженні,

в) різність впливів у зовнішньому середовищі.

 

39. На що в першу чергу треба звернути увагу вчителю при диференційованому підході під час навчання:

а) сила та лабільність нервової системи,

б) соціальні умови зростання дітей,

в) наявний інтелектуальний рівень.

 

40. Що найбільше детермінує інтелектуальні відмінності між людьми:

а) спадковість,

б) особливості виховання і навчання,

в) спадковість і досвід у рівній мірі.

 

41. Які особистісні індивідуальні якості негативно впливають на успішність вирішення завдань в тестах інтелекту:

а) рівень самооцінки та впевненості в собі,

б) рівень тривожності та імпульсивність,

в) стан дистресу.

42. За якими ознаками тести інтелекту не враховують індивідуальні відмінності людей, що впливає на неадекватність результатів:

а) фіксований час на виконання завдань,

б) тестування у групі та під наглядом психолога,

в) відсутність можливості досліджуваному пояснити свою відповідь.

 

43. Які індивідуальні особливості дійсно залежать від расової та національної належності:

а) інтелектуальний рівень,

б) рівень самосвідомості,

в) світоглядні характеристики.

 

Дата добавления: 2016-11-24; просмотров: 601 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.009 с.