Як виду управлінської діяльності
Лекции.Орг

Поиск:


Як виду управлінської діяльності
Харківський національний педагогічний університет

Імені Г.С.Сковороди

Інститут післядипломної освіти

Кафедра наукових основ управління та психології

Система базових тестових завдань

З навчальної дисципліни

«Інноваційний менеджмент»

Харків

ПП. 21. Інноваційний менеджмент

Тема 1. Особливості інноваційного менеджменту

як виду управлінської діяльності

1.Об’єктами розвитку навчального закладу можуть виступати:

а)цілі, завдання, зміст діяльності;

б)люди (їхні цінності, кваліфікація, комунікації);

в)усе вірно.

2.Об’єктом інноваційного управління виступають:

а)інноваційні процеси та процеси, що їх забезпечують;

б)навчально-виховний процес та процеси, що його забезпечують;

в)результати діяльності та процеси, що їх забезпечують.

3.Ініціація – це:

а)вивчення попиту на інновацію;

б)діяльність, яка передбачає вибір мети інновації, пошук ідеї інновації, її обгрунтування та матеріалізації;

в)комплекс заходів, пов’язаних із відстеженням інновації, аналізом інформації про неї.

4.Маркетинг інновації – це:

а)вивчення попиту на інновацію;

б)діяльність, яка передбачає вибір мети інновації, пошук ідеї інновації, її обгрунтування та матеріалізації;

в)комплекс заходів, пов’язаних із відстеженням інновації, аналізом інформації про неї.

5.Моніторинг інновації – це:

а)вивчення попиту на інновацію;

б)діяльність, яка передбачає вибір мети інновації, пошук ідеї інновації, її обгрунтування та матеріалізації;

в)комплекс заходів, пов’язаних із відстеженням інновації, аналізом інформації про неї.

6.Дифузія інновації передбачає:

а)оцінку ефективності інновації;

б)розповсюдження інновації в нових умовах, ситуаціях, колективах тощо;

в)діяльність з упровадження інновації.

7.Управління розвитком спирається на закон Гегеля переходу кількісних змін у якісні, сутність якого полягає у:

а)русі від поодиноких, локальних змін до системних;

б)руйнації старих норм, традицій та створенні новацій, які супроводжуються опором, небажанням педагогів щось змінювати в своїй діяльності;

в)формуванні нового на підгрунті старого, традиційного, усталеного.

8.Управління розвитком спирається на закон Гегеля боротьби та єдності суперечностей, сутність якого полягає у:

а)русі від поодиноких, локальних змін до системних;

б)руйнації старих норм, традицій та створенні новацій, які супроводжуються опором, небажанням педагогів щось змінювати в своїй діяльності;

в)формуванні нового на підгрунті старого, традиційного, усталеного.

9.Управління розвитком спирається на закон Гегеля заперечення заперечуваного, сутність якого полягає у:

а)русі від поодиноких, локальних змін до системних;

б)руйнації старих норм, традицій та створенні новацій, які супроводжуються опором, небажанням педагогів щось змінювати в своїй діяльності;

в)формуванні нового на підгрунті старого, традиційного, усталеного.

10.Вилучіть зайве з-поміж ознак організації в режимі розвитку:

а)сприятливі умові для росту та самовдосконалення персоналу;

б)обов’язкова участь кожного у обговоренні цілей та рішень;

в)більшість педагогів закладу мають вищу категорію.

11.Інноваційний процес – це комплексна діяльність, яка передбачає логічний ланцюг:

а)створення, засвоєння, використання, розповсюдження;

б)засвоєння, створення, розповсюдження, використання;

в)створення, використання, засвоєння, розповсюдження.

12.Функція інноваційного менеджменту передбачає упорядкування діяльності під час впровадження інновації, розподіл повноважень та відповідальності за окремі ланки роботи, - це:

а)планування;

б)організація;

в)контроль.

13.Функція інноваційного менеджменту, яка дозволяє перевірити хід впровадження інновації, результативність інноваційного підходу, - це:

а)планування;

б)організація;

в)контроль.

14.Види нововведень в організації, які не пов’язані між собою, це:

а)локальні;

б)модульні;

в)системні.

15.Види нововведень, які охоплюють діяльність різних груп людей та підсистем:

а)локальні;

б)модульні;

в)системні.

16.Види нововведень, які охоплюють весь навчальний заклад, усі його підсистеми та людей:

а)локальні;

б)модульні;

в)системні.

17. Яким є основний лейтмотив змін стадії життєвого циклу організації:

а) організація повинна пристосуватись до змін зовнішнього середовища;

б) організація повинна формувати стратегію прискореного зростання якості;

в) організація повинна бути незалежною від будь-яких змін.

18.Утримання досягнутого рівня розвитку, підвищення ефективності управління – це характерні ознаки життєвого етапу організації:

а) прискорення росту;

б) зрілості;

в) управління росту.

19. Інноваційно-освітня діяльність - це:

а) процес внесення якісно нових елементів в освіту;

б) процес внесення якісно нових елементів в управління освітою;

в) процес внесення якісно нових елементів в методичну роботу навчального закладу.

20. Менеджмент інновацій полягає у:

а) забезпеченні умов для інноваційної освітньої діяльності;

б) оновленні управління навчальним закладом;

в) інноваційних підходах до методичної роботи.

21.Закон незворотної дестабілізації педагогічного середовища (за Н. Юсуфбековою):

а) будь-яка інновація вносить у педагогічне середовище незворотні зміни;

б) будь-який педагогічний винахід рано чи пізно, стихійно чи свідомо має бути впроваджений;

в) будь-яка інновація поступово перетворюється на звичні поняття й дії і, таким чином, приречена трансформуватися у стереотип.

22. Закон обов’язкової реалізації інноваційного процесу:

а) будь-яка інновація вносить у педагогічне середовище незворотні зміни;

б) будь-який педагогічний винахід рано чи пізно, стихійно чи свідомо має бути впроваджений;

в) будь-яка інновація поступово перетворюється на звичні поняття й дії і, таким чином, приречена трансформуватися у стереотип.

23. Закон стереотипізації педагогічних інновацій:

а) будь-яка інновація вносить у педагогічне середовище незворотні зміни;

б) будь-який педагогічний винахід рано чи пізно, стихійно чи свідомо має бути впроваджений;

в) будь-яка інновація поступово перетворюється на звичні поняття й дії і, таким чином, приречена трансформуватися у стереотип.

 

24.Закон обов’язкового впливу інновації на кінцевий результат освітньої діяльності (за Я.І. Даниленко):

а) впровадження будь-яка освітньої інновації обов’язково якісно змінює кінцевий результат освітнього процесу;

б) здійснення будь-якої інновації обов’язково передбачає застосування додаткових інтелектуальних, матеріальних і часових ресурсів учасниками освітнього процесу;

в) будь-яка інновація поступово перетворюється на звичні поняття й дії і, таким чином, приречена трансформуватися у стереотип.

25. Закон обов’язкового впливу інновації на інтелектуальні, матеріальні чи часові затрати учасників освітнього процесу:

а) впровадження будь-яка освітньої інновації обов’язково якісно змінює кінцевий результат освітнього процесу;

б) здійснення будь-якої інновації обов’язково передбачає застосування додаткових інтелектуальних, матеріальних і часових ресурсів учасниками освітнього процесу;

в) будь-яка інновація поступово перетворюється на звичні поняття й дії і, таким чином, приречена трансформуватися у стереотип.

26. Педагогічна інноватика – це:

а) вчення про створення, оцінювання, освоєння і використання педагогічних новацій;

б) спеціальна наукова дисципліна, що розкриває загальні засади теорії педагогічної інноватики процесів;

в) усе вірно.

27. Яке з тверджень є вірним:

а) нове завжди прогресивне;

б) нове завжди раціональне;

в) нове завжди створює додаткові труднощі.

28. Педагогічне відкриття – це:

а) наймасштабніші новаторські педагогічні рішення, пов’язані з формуванням, обгрунтуванням нових педагогічних ідей та їх впровадженням у конкретній педагогічній системі;

б) перетворення, конструювання окремих елементів педагогічних систем, засобів, методів, умов навчання та виховання;

в) модернізація й адаптація до конкретних умов уже відомих методів та засобів.

29. Педагогічні винаходи – це:

а) наймасштабніші новаторські педагогічні рішення, пов’язані з формуванням, обгрунтуванням нових педагогічних ідей та їх впровадженням у конкретній педагогічній системі;

б) перетворення, конструювання окремих елементів педагогічних систем, засобів, методів, умов навчання та виховання;

в) модернізація й адаптація до конкретних умов уже відомих методів та засобів.

30. Педагогічне вдосконалення – це:

а) наймасштабніші новаторські педагогічні рішення, пов’язані з формуванням, обгрунтуванням нових педагогічних ідей та їх впровадженням у конкретній педагогічній системі;

б) перетворення, конструювання окремих елементів педагогічних систем, засобів, методів, умов навчання та виховання;

в) модернізація й адаптація до конкретних умов уже відомих методів та засобів.

31. Інновація – це:

а) завжди відхилення від стандарту, норми;

б) інколи відхилення від стандарту, норми;

в) не передбачає відхилення від стандарту, норми.

32. Педагогічні винахідники:

а) приходять до нового в результаті власних пошуків;

б) вдосконалюють і по-новому використовують елементи створених систем задля позитивного результату;

в) швидко сприймають і досконало використовують як традиційні, так і нові підходи та методи.

33. Педагогічні модернізатори:

а) приходять до нового в результаті власних пошуків;

б) вдосконалюють і по-новому використовують елементи створених систем задля позитивного результату;

в) швидко сприймають і досконало використовують як традиційні, так і нові підходи та методи.

34. Педагогічні майстри:

а) приходять до нового в результаті власних пошуків;

б) вдосконалюють і по-новому використовують елементи створених систем задля позитивного результату;

в) швидко сприймають і досконало використовують як традиційні, так і нові підходи та методи.

35. Педагогічна неологія – це:

а) галузь педагогічних знань, у якій систематизуються, узагальнюються та розвиваються наукові, експериментальні й дослідні дані про процес науково-педагогічної творчості, його особливості, основні результати;

б) розділ педагогіки, в якому досліджуються значущі для педагогічної праці цінності навчання і виховання;

в) галузь педагогічних знань, яка досліджує ефективність механізмів застосування педагогічних інновацій, оптимальної інноваційної діяльності.

36. Педагогічна аксеологія – це:

а) галузь педагогічних знань, у якій систематизуються, узагальнюються та розвиваються наукові, експериментальні й дослідні дані про процес науково-педагогічної творчості, його особливості, основні результати;

б) розділ педагогіки, в якому досліджуються значущі для педагогічної праці цінності навчання і виховання;

в) галузь педагогічних знань, яка досліджує ефективність механізмів застосування педагогічних інновацій, оптимальної інноваційної діяльності.

37. Педагогічна праксіологія – це:

а) галузь педагогічних знань, у якій систематизуються, узагальнюються та розвиваються наукові, експериментальні й дослідні дані про процес науково-педагогічної творчості, його особливості, основні результати;

б) розділ педагогіки, в якому досліджуються значущі для педагогічної праці цінності навчання і виховання;

в) галузь педагогічних знань, яка досліджує ефективність механізмів застосування педагогічних інновацій, оптимальної інноваційної діяльності.

38. Інновації в змісті освіти – це:

а) оновлення програм, підручників, посібників;

б) оновлення методик, форм, засобів навчання, виховання, розвитку;

в) оновлення структури навчального закладу, організації колективу, управлінської діяльності.

39. Інновації в організації педагогічного процесу – це:

а) оновлення програм, підручників, посібників;

б) оновлення методик, форм, засобів навчання, виховання, розвитку;

в) оновлення структури навчального закладу, організації колективу, управлінської діяльності.

40. Інновації в управлінні освітою – це:

а) оновлення програм, підручників, посібників;

б) оновлення методик, форм, засобів навчання, виховання, розвитку;

в) оновлення структури навчального закладу, організації колективу, управлінської діяльності.

41. Локальне нововведення - це:

а) нововведення, які не пов’язані між собою;

б) комплекс взаємопов’язаних нововведень;

в) нововведення, які охоплюють весь навчальний заклад.

42. Модульні нововведення - це:

а) нововведення, які не пов’язані між собою;

б) комплекс взаємопов’язаних нововведень;

в) нововведення, які охоплюють весь навчальний заклад.

43. Системні нововведення - це:

а) нововведення, які не пов’язані між собою;

б) комплекс взаємопов’язаних нововведень;

в) нововведення, які охоплюють весь навчальний заклад.

44. Модифікаційні нововведення – це ті, які:

а) пов’язані із удосконаленням, раціоналізацією, видозміною, модернізацією того, що має аналог, або прототип;

б) передбачають нове конструктивне поєднання елементів раніше відомих методик, які в такому варіанті ще не використовувались;

в) виникають у результаті творчої інтеграції і сприяють створенню принципово нових навчальних засобів.

45. Комбінаторні нововведення – це ті, які:

а) пов’язані із удосконаленням, раціоналізацією, видозміною, модернізацією того, що має аналог, або прототип;

б) передбачають нове конструктивне поєднання елементів раніше відомих методик, які в такому варіанті ще не використовувались;

в) виникають у результаті творчої інтеграції і сприяють створенню принципово нових навчальних засобів.

46. Радикальні нововведення – це ті, які:

а) пов’язані із удосконаленням, раціоналізацією, видозміною, модернізацією того, що має аналог, або прототип;

б) передбачають нове конструктивне поєднання елементів раніше відомих методик, які в такому варіанті ще не використовувались;

в) виникають у результаті творчої інтеграції і сприяють створенню принципово нових навчальних засобів.

47. Заміщуючі нововведення – це ті:

а) які запроваджують замість конкретного застарілого засобу;

б) які передбачають освоєння нового виду освітніх послуг, нової технології;

в) які передбачають освоєння нового, яке існувало в педагогічній практиці раніше.

48. Відкриваючі нововведення – це ті:

а) які запроваджують замість конкретного застарілого засобу;

б) які передбачають освоєння нового виду освітніх послуг, нової технології;

в) які передбачають освоєння нового, яке існувало в педагогічній практиці раніше.

49. Ретронововведення – це ті:

а) які запроваджують замість конкретного застарілого засобу;

б) які передбачають освоєння нового виду освітніх послуг, нової технології;

в) які передбачають освоєння нового, яке існувало в педагогічній практиці раніше.

 

Дата добавления: 2016-11-24; просмотров: 544 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.014 с.