Джерела інформації та зміст Звіту за ф.№4.
Лекции.Орг

Поиск:


Джерела інформації та зміст Звіту за ф.№4.
Як зазначено вище джерелами інформації для заповнення звіту є рахунки четвертого класу. Розглянемо детальніше їх характеристику.

Власний капітал (далі - ВК) - це частина активів підприємства, яка залишається після їх зменшення на суму зобов'язань. ВК буває двох видів:

1) підлягає обов'язковій реєстрації і вказується в установчих документах;

2) незареєстрований капітал, який додатково вкладено в підприємство для ведення господарської діяльності. До складу ВК включаються: капітали статутний, пайовий, додатковий вкладений, інший додатковий, резервний, несплачений, вилучений, а також нерозподілений прибуток (непокритий збиток). Розглянемо порядок їх обліку і принципи формування.

Статутний капітал (рах. 40). Розмір установлюється в установчих документах підприємства, які підлягають обов'язковій державній реєстрації. Для акціонерних товариств (далі - AT) законодавством визначено мінімальний розмір статутного капіталу - не менше суми, що дорівнює 1 250 мінімальних зарплат (далі - МЗП), виходячи з розміру МЗП, що діє на момент реєстрації товариства.

Пайовий капітал (рах. 41). Пайовий капітал - це сукупність коштів, добровільно розміщених фізичними та юридичними особами в товаристві, для здійснення його господарської діяльності. Пайовики формують юридичну особу, таку як виробничий кооператив, кредитна спілка, колективне сільськогосподарське підприємство тощо.

Додатковий вкладений капітал (рах. 421, 422). До складу додаткового вкладеного капіталу включаються емісійний дохід (субрахунок 421) і додаткові внески засновників - інший вкладений капітал (субрахунок 422). Ці кошти можуть бути використані на поповнення оборотних коштів та інші цілі. Якщо AT продало акції за ціною вище за їх номінальну вартість, то отриманий емісійний дохід відображається на субрахунку 421. Підприємства, які не відносяться до AT, відображають внески засновників, що перевищують статутний капітал товариства, без рішення про зміну його розміру на субрахунку 422.

Резервний капітал (рах. 43). Створюється шляхом відрахування чистого прибутку підприємства за рішенням загальних зборів AT або зборів засновників (учасників) для відшкодування збитків за підсумками звітного року. Тобто цей капітал створюється як страховий резерв підприємства (не менше 15 % величини статутного капіталу).

Інший додатковий капітал (рах. 423, 424, 425). До складу іншого додаткового капіталу включаються:

- дооцінка необоротних активів і фінансових інструментів, яку проводять відповідно до законодавства і П(С)БО (субрахунок 423);

- вартість необоротних активів, безоплатно отриманих підприємством від інших осіб (субрахунок 424). Залишок вартості цих активів зменшується у міру визнання доходу протягом строку корисної експлуатації таких об'єктів (при нарахуванні амортизації) і при вибутті цих активів з підприємства;

- інші види капіталу, які не відображені на вищезгаданих субрахунках (субрахунок 425). Зокрема, сума вартості необоротних активів, отриманих за договором оренди цілісного майнового комплексу.

Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) (рах. 44). У відповідній графі Звіту відображається збільшення (зменшення) прибутку (збитків) від усіх видів діяльності підприємства в поточному звітному періоді і накопичення прибутку за минулі звітні періоди.

Несплачений капітал (рах. 46). Зареєстровані внески засновників (учасників) товариства до моменту внесення їх підприємству, обліковуються як несплачений капітал. Зробити внески засновники (учасники) зобов'язані протягом року з дня державної реєстрації товариства

Вилучений капітал (рах. 45). Викуплені у своїх акціонерів (учасників) за собівартістю акції (частки) з моменту їх викупу формують вилучений капітал, зменшуючи при цьому величину власного капіталу.

 

Дата добавления: 2016-11-24; просмотров: 234 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.