Лекции.Орг


Поиск:
Порядок формування інформації про сукупний дохід у Звіті про фінансові результати.
У розділі II "Сукупний дохід" розкривається інформація про склад і об'єм іншого сукупного доходу до оподаткування, податку на прибуток, пов'язаного з іншим сукупним доходом, іншого сукупного доходу після оподаткування, а також про вартісний вираз сукупного доходу підприємства за звітний період. Сукупний дохід – зміни у власному капіталі протягом звітного періоду внаслідок господарських операцій та інших подій (за винятком змін капіталу за рахунок операцій з власниками). Характеристика показників розділу II представлена в табл. 3.

 

Таблиця 3.

Стаття Код рядка Облікові записи
     
Дооцінка (зниження ціни) необоротних активів   Оборот Кт 423 - Дт 423 (у частині зниження ціни необоротних активів в межах суми попередньої дооцінки)
Примітка. Наводиться сума дооцінки об'єктів основних засобів і нематеріальних активів, зменшена на суму зниження ціни таких об'єктів протягом звітного періоду, в межах сум раніше проведених дооцінок, віднесення сум дооцінки до нерозподіленого прибутку (непокритому збитку).
Дооцінка (зниження ціни) фінансових інструментів   Оборот Кт 423 - Дт 423 (у частині зниження ціни фінансових інструментів в межах суми попередньої дооцінки)
Примітка. Наводиться сума зміни балансової вартості об'єктів хеджування в порядку, визначеному П(С)БО 13.
Накопичені курсові різниці   Оборот Дт 14 - Кт 42 (курсові різниці щодо фінансових інвестицій в господарські одиниці за межами України) або оборот Дт 42 - Кт 14
Примітка. Наводиться сума курсових різниць, які відповідно до П(С) БУ 21 відображаються у складі власного капіталу і визнаються в іншому сукупному доході.
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств   Інший сукупний дохід асоційованих, дочірніх і спільних підприємств, помножений на частку інвестора в статутному капіталі
Примітка. Наводиться частка іншого сукупного доходу асоційованих, дочірніх або спільних підприємств, облік фінансових інвестицій в яких ведеться по методу участі в капіталі.
Інший сукупний дохід   Доходи і витрати, які не включені у фінансові результати діяльності і не відображені в рядках 2400, 2405, 2410, 2415
Примітка. Наводиться сума іншого сукупного доходу, для відображення якого за ознаками суттєвості не можна було виділити окрему статтю або який не може бути включений в інші статті, приведені в цьому розділі.
Інший сукупний дохід до оподаткування   р. 2400 + р. 2405 + р. 2410 + р. 2415 + р. 2445
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом   Показник р. 2450, помножений на ставку податку на прибуток
Інший сукупний дохід після оподаткування   р. 2450 - р. 2455
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 і 2460)   р. 2460 + р. 2350 - р. 2355

 

У розділі II звіту про фінансові результати наводиться інформація про інший сукупний дохід та розраховується сукупний дохід підприємства, отриманий у звітному періоді.

У статті "Дооцінка (уцінка) необоротних активів" наводиться сума дооцінки об’єктів основних засобів та нематеріальних активів, зменшена на суму уцінки таких об’єктів протягом звітного періоду в межах сум раніше проведених дооцінок. Сума дооцінки, яка включається до нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) у випадках, передбачених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, до складу сукупного доходу розділу II звіту про фінансові результати не включаються.

У статті "Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів" наводиться сума зміни балансової вартості об'єктів хеджування у порядку, визначеному Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 13 "Фінансові інструменти", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 2001 року №559, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 грудня 2001 року за №1050/6241 (зі змінами).

У статті "Накопичені курсові різниці" наводиться сума курсових різниць, які відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 21 "Вплив змін валютних курсів", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 10 серпня 2000 року №193, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2000 року за №515/4736 (зі змінами), відображаються у складі власного капіталу та визнаються в іншому сукупному доході.

У статті "Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств" наводиться частка іншого сукупного доходу асоційованих, дочірніх або спільних підприємств, облік фінансових інвестицій в які ведеться за методом участі в капіталі.

У статті "Інший сукупний дохід" наводиться сума іншого сукупного доходу, для відображення якого за ознаками суттєвості не можна було виділити окрему статтю, або який не може бути включений до інших статей, наведених у цьому розділі.

Інший сукупний дохід до оподаткування визначається як алгебраїчна сума дооцінки (уцінки) необоротних активів, дооцінки (уцінки) фінансових інструментів, накопичених курсових різниць, частки іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств та іншого сукупного доходу.

У статті "Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом" наводиться сума податку на прибуток, що пов'язаний з іншим сукупним доходом.

У статті "Інший сукупний дохід після оподаткування" наводиться сума іншого сукупного доходу після вирахування податку на прибуток.

Сукупний дохід розраховується як алгебраїчна сума чистого фінансового результату за звітний період та іншого сукупного доходу після оподаткування.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-24; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 712 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Самообман может довести до саморазрушения. © Неизвестно
==> читать все изречения...

1481 - | 1363 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.