Лекции.Орг


Поиск:
Тема 14. Перша кодифікація законодавства Радянської України
План

1. Становлення основ радянського права.

2. Причини, передумови, мета та основні завдання першої кодифікації

законодавства Радянської України.

3. Основні етапи кодифікаційних робіт.

4. Окремі напрямки кодифікаційних робіт.

5. Значення першої кодифікації для розвитку правотворчого процесу і

законодавчої техніки

 

Література

 1. Бабій Б.М. Українська радянська держава в період відбудови народного господарства (1921 – 1925). – К., 1961.
 2. Бенько О.П. Державно-правові аспекти політичного терору в Україні (1917 – 1953 рр.). – К., 1996.
 3. Білас і.Г. Репресивно-каральна система в Україні. 1917 – 1953 рр.: У 2 т. – К., 1994.
 4. Бугаевский А.А. Советское наследственное право. – Одесса, 1926.
 5. Будзилович І., Юрченко А. Перший Земельний кодекс України та проблеми сучасного земельного законодавства України // Право України. – 1998. - № 2.
 6. Варшавский К.М. Трудовое право СССР. – Л., 1924.
 7. Землянский П.Т. Уголовно-процессуальное законодательство в первые годы советской власти. – К., 1972.
 1. Кольбенко А.В. Становлення основ виправно-трудового права в Україні // Вісник ЛДУ. Сер. юридична. – 1993. – Вип. 30.
 1. Коновалова В. Історія виникнення і тенденції розвитку криміналістики на Україні // Правознавство: Доповіді та повідомлення ІІІ міжнародного конгресу україністів. – Харків, 1996.
 1. Курицын В.М. Становление социалистической законности. – М., 1983.
 2. Матвеев Г.К. История семейно-брачного законодательства Украинской ССР. – К., 1960.
 3. Михайленко П.П. Нариси з історії кримінального законодавства Української РСР. – К., 1959.
 1. Онищенко Н. Великий Жовтень і становлення джерел радянського права на Україні // Рад. право. – 1987. - № 6.
 1. Пирогова С.И. Из истории кодификации социалистического кооперативного законодательства в УССР. (1923 – 1925). // Проблемы социалистической законности. – 1978. – Вып. 3.
 1. Пігач Я.М. Основні положення і значення сімейного кодексу України 1919 року // На шляху до правової держави. – Львів, 1991.
 2. Пігач Я.М. Сімейно-шлюбне законодавство на Україні після революції // Рад. право. – 1990. - № 7.
 3. Развитие кодификации советского законодательства. – М., 1968.
 4. Рябошапко Л.І. Законодавство про освіту в Україні у 20-ті рр. // Вісн. ЛДУ. Сер. юрид. – 1994. – Вип.31.
 5. Рябошапко Л.І. Перший кодекс законів про народну освіту України // Право України. – 1992. - № 9.
 6. Сафронова І.П. Підготовка кодексу законів про працю 1922 року на Україні // Проблеми правознавства. – 1967. – Вип. 7.
 7. Усенко І. Перший цивільний кодекс УРСР // Рад. право. – 1987. - № 12.
 8. Усенко И.Б. Первая кодификация законодательства Советской Украины. – К., 1989.
 9. Усенко І.Б. Україна в роки непу: доля курсу на революційну законність. – Харків, 1995.
 10. Фукс С.Л. Советское право в период от перехода к новой экономической политике до начала наступления социализма по всему фронту (1921 – 1929 гг.). – Харьков, 1965.

 

Тема 15. Репресивно-каральні органи Радянської України у 20 – 30-ті роки ХХ століття.

План

1. Історія розвитку системи репресивно-каральних органів Радянської України.

2. Судові органи і судовий процес в Радянській Україні. Позасудова репресія.

3. Рерганізація органів ЧК УСРР в органи ДПУ УСРР.

4. Утворення, структура та правовий статус НКВС України.

5. Надзвичайне законодавство СРСР та право УРСР в 30-ті роки.

 

Література

 1. Бенько О.П. Державно-правові аспекти політичного терору в Україні (1917 – 1953 рр.). – К., 1996.
 2. Білас І.Г. Репресивно-каральна система в Україні. 1917-1953 рр.: У 2 т. – К., 1994.
 3. Білокінь С. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР (1917 – 1941 рр.). – К., 1999.
 4. Велидов А.С. Предисловие ко второму изданию // Красная книга ВЧК. – Т.1. – М., 1990.
 5. Вершинин А.П. Деформация судебной защиты гражданских прав и интересов в конце 20-х – начале 30-х годов // Сов. государство и право. – 1989 - № 8.
 6. Грищук В.К. Кодифікація кримінального законодавства України. – Львів, 1992.
 7. Історія органів внутрішніх справ: Ч. ІІ (ХХ століття): Навч. матеріали до спецкурсу / За ред. О.Л. Зайцева. – Харків, 1999.
 8. Коломієць П. Перевертні. З історії ВЧК на Україні // Київ. – 1988. - № 12.
 9. Конквест Р. Жнива скорботи: Радянська колективізація і голодомор. – К., 1993.
 10. Костюк Т. Сталінізм в Україні: Генеза і наслідки. – К., 1995.
 11. Кривицкий В. Тайная история сталинских преступлений. – М., 1991.
 12. Маймескулов Л.Н., Рогожин А.Й., Сташис В.В. Всеукраинская Чрезвычайная комиссия (1918–1922). – Харьков, 1990.
 13. Максудов С. Документи з архіву ОДПУ 1921–1927 рр. // Український історичний журнал. – 1992. – № 2.
 14. Мельгунов С.П. Красный террор в России. – 5-е изд. – М., 1990.
 15. На защите революции. Из истории Всеукраинской Чрезвычайной комиссии 1917 – 1922: Сборн. док. и мат. – К., 1971.
 16. Орловський О. Про застосування смертної кари на території колишнього СРСР // Право України. – 1998. - № 2.
 17. Рогожин А.И. Правоохранительные органы УСРР в первые годы Советской власти (1917 – 1920). – Харьков, 1981.
 18. Усенко І.Б. Україна в роки непу: доля курсу на революційну законність. – Х., 1995.
 19. Усенко І.Б. Позасудова репресія. Як це починалось. // Комуніст України. – 1990. – № 2.
 20. Шаповал Ю Україна 20 – 50-х років: сторінки ненаписаної історії. – К., 1993.
 21. Шаповал Ю., Пристайко В., Золотарьов В. ЧК – ГПУ – НКВД в Україні: особи, акти, документи. – К.. 1997.

 

Підручники та посібники до усіх тем:

 1. Анталогія української юридичної думки: У 10 т. / Ред кол. Ю.С. Шемшученко (голова) та ін. Т. 10: Юридична наука незалежної України. – К., 2005.
 2. Аркас М. Історія України-Русі. – К.: Вища школа, 1991.
 3. Борисенко В.Й. Курс української історії з найдавніших часів до ХХ ст.- К., 1998.
 4. Грицак Я. Нарис історії України. – К.: Генеза, 2000.
 5. Довідник з історії України / За заг. ред. І.Підкови і Р. Шуста. – К.: Генеза, 2001.
 6. Дорошенко Д.І. Нариси історії України. – Львів: Світ, 1991.
 7. Іванов В.М. Історія держави і права України: Навч. посіб. – К.: Атіка, 2003.
 8. Іванов В.М. Історія держави і права України: Навч. посіб. – К.: Атіка, 2007.
 9. Історія держави і права України: Курс лекцій / За ред. В.Г. Гончаренка. – К., 1996.
 10. Історія держави і права України: Академічний курс: У 2-х т. / За ред. В.Я. Тація, А.Й. Рогожина. – К., 2000.
 11. Історія держави і права України: Навч. посіб. / А.С. Чайковський, В.І. Батрименко, О.Л. Копиленко та інші; За ред. А.С. Чайковського. – К.: Юрінком Інтер, 2000.
 12. Історія держави і права України. Підручник. – У 2 т. / За ред. В.С.Тація, А.Й. Рогожина, В.Д. Гончаренка. – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003.
 13. Історія державності України: Експериментальний підручник / За заг. ред. О.М. Бандурки, О.Н. Ярмиша – Х.: ТОВ “Одіссей”, 2004.
 14. Історія України / Керівник авт. кол. Ю. – Зайцев. Львів: Світ, 1996.
 15. Історія України: Нове бачення: У 2 т. / За ред. В.А. Смолія. – К., 1996.
 16. Історія українського права: Навч. посібник / За ред. О.О. Шевченка. – К., 2001.
 17. Капелюшний В.П., Кудін С.В. Історія держави і права України: Навч. посіб. в схемах, таблицях і визначеннях основних термінів. – К.: Олан, 2001.
 18. Кузьминець О., Калиновський В. Історія держави і права України: Навч.посіб. – К.: Україна, 2002.
 19. Кульчицький В.С., Тищик Б.Й. Історія держави і права України: Підруч.для студ. вищ. навч. закл. – К.: Видавничий Дім ”Ін Юре”, 2007.
 20. Музиченко П. Історія держави і права України: Навч. посіб. – К.: Т-во ”Знання”, КОО, 2000.
 21. Музиченко П.П., Долматова Н.І., Крестовська Н.М. Практикум з історії держави і права України: Навч. посіб. – К.: Вікар, 2002.
 22. Музыченко П.П., Долматова Н.И. История государства и права Украины в вопросах и ответах. – Харьков, 2000.
 23. Субтельний О. Україна: Історія. – К.: Либідь, 1991.
 24. Терлюк І.Я. Історія держави і права України: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2011.
 25. Терлюк І.Я. Історія держави і права України: Практикум: навчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів. – К.: Атіка, 1999.
 26. Шевчук В.П., Тараненко М.Г. Історія української державності: Курс лекцій: Навч. посіб. – К.: Либідь, 1999.
 27. Хрестоматія з історії держави і права України: У 2 т. / За ред. В.Г. Гончаренка. – К., 2003.
 28. Хрестоматія з історії держави і права України: Навч. посібник / Упоряд.: А.С. Чайковський (кер.), О.Л. Копиленко, В.М. Кривоніс та ін. – К., 2003.

 

Додаток А

 

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-23; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 579 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Если президенты не могут делать этого со своими женами, они делают это со своими странами © Иосиф Бродский
==> читать все изречения...

833 - | 749 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.01 с.