Лекции.Орг


Поиск:
Тема 12. Універсали Центральної Ради
План

1. Передумови відродження української державності та утворення Центральної Ради.

2. Основні положення І Універсалу Центральної Ради.

3. Історія прийняття та основні положення ІІ Універсалу.

4. ІІІ Універсал Центральної Ради. Проголошення УНР.

5. Основні положення ІV Універсалу.

 

Література

1. Верстюк В.С. Українська революція: доба Центральної Ради // Укр. істор. журнал. – 1995. - № 2, 5, 6.

2. Винниченко В. Відродження нації (Репринтне відтворення видання 1920 року). Ч.І-ІІ. – К., 1990.

3. Галенко О., Яневський Д. Перший уряд демократичної України. – К., 1992.

4. Гамрецький Ю.М. Універсали – визначальні віхи історії Центральної Ради // Укр. іст. журн. – 1991. – № 8, 9.

5. Гошуляк І.Л. Про причини поразки Центральної Ради // Укр. істор. журнал. – 1994. - № 1.

6. Гунчак Т. Україна: Перша половина ХХ століття: нариси політичної історії. – К., 1993.

7. Грушевський М. Спомини // Київ. – 1989. - № 9-11.

8. Грушевський М. Українська Центральна Рада та її Універсал. – К.,1917.

9. Історія України: нове бачення: У 2 т. – К., 1996. – Т.2.

10. Копиленко О.А., Копиленко М.Л. Держава і право України 1917 – 1920 рр. Центральна Рада. Гетьманство. Директорія. – К., 1997.

11. Копиленко О.Л. “Сто днів” Центральної Ради. – К., 1992.

12. Копиленко О. Уроки ЦентральноїРади // Рад. право. – 1991. – №11.

13. Костів К. Конституційні акти відновленої Української держави 1917 – 1919 рр. і їхня політично-державна якість. – Торонто, 1964.

14. Кульчицький С. Останній універсал Центральної Ради // Історія України. – 1998. – № 5.

15. Лисяк-Рудницький І. Четвертий універсал та його ідеалістичні попередники // Іван Лисяк-Рудницький. Історичні есе. – К., 1994. – Т.2.

16. Мироненко О.М. Світоч української державності: Політико-правовий аналіз діяльності Центральної Ради. – К., 1995.

17. Мірчук П. Причини загибелі УНР. Від ІІ до ІV Універсалу // Державність. – 1992. - № 1,2.

18. Млиновецький Р. Нариси з історії українських визвольних змагань 1917 – 1918 рр. – Львів, 1994.

19. Нагаєвський І. Історія української держави двадцятого століття. – К., 1995.

20. Павленко Ю., Храмов Ю. Українська державність у 1917 – 1919 рр. – К., 1995.

21. Полонська-Василенко Н. Історія України 1900 –1923 рр. – К., 1991.

22. Реєнт О.П. Ставлення пролетаріату України до Центральної Ради // Укр. істор. журнал. – 1994. - № 4.

23. Рум’янцев В.О. Центральна Рада: боротьба за відновлення української державності: Навч. посіб. – Харків, 1995.

24. Симон Петлюра та українська національна революція. – К., 1995.

25. Солдатенко В. Становлення української державності і проблема збройних сил (березень 1917 р. – квітень 1918 р.) // Укр. істор. журнал. – 1992. - № 5.

26. Солдатенко В.Ф. Четвертий універсал // Політика і час. – 1991. – № 1.

27. Удовиченко О.І. Україна у війні за державність. – К., 1995.

28. Юрченко О. Українсько-російські стосунки після 1917 р. в правовому аспекті. – Мюнхен, 1971.

29. Яковлів А. Основні конституції УНР // Розбудова держави. – 1992. - №5.

30. Яневський Д. Маловідомі конституційні акти України. – К., 1991.

 

Тема 13. Історія утворення Союзу РСР і роль Радянської України в цьому процесі.

План

 1. Утвердження в Україні радянської форми державності.
 2. Правова характеристика договірних відносин між радянськими республіками до утворення Союзу РСР.
 3. Історія утворення Союзу РСР і роль Радянської України в цьому процесі.
 4. Державно-правовий статус УСРР за Декларацією і Договором про утворення Союзу РСР.
 5. Перебудова державного апарату УСРР після прийняття Конституції СРСР 1924 р.

 

Література

 1. 1-й съезд Советов Союза Советских Социалистических Республик. Стенографический отчёт с приложениями. – М., 1923.
 2. Съезды Советов Союза Советских Социалистических Республик. Сборник документов 1922 – 1936 гг. – М., 1960.
 3. Авер’янов В., Чехович В. Правовий статус Уряду Української РСР // Рад. право. – 1990. - № 6.
 4. Бабій Б.М. Державне будівництво УСРР в грудні 1917 – лютому 1918 р. // Пробл. правозн. – 1971. – Вип. 19.
 5. Бабій Б.М. Союз РСР і роль України в його утворенні. – К., 1972.
 6. Бабій Б.М. Українська Радянська держава в період відбудови народного господарства (1921 – 1925 рр.). – К., 1960.
 7. Варгатюк П. Перший Радянський уряд України // Наука і суспільство. – 1987. - № 12.
 8. Гарчев П.І. Про час встановлення Радянської влади на Україні // Вісн. Харк. ун-ту. Історія. – Харків, 1973. - № 94. – Вип. 7.
 9. Греченко В., Ярмиш О. Україна у добу ”раннього” тоталітаризму (20-ті роки ХХ ст.). – Харків., 2001.
 10. Громова І.А. Створення вищих органів влади та управління Української СРР (грудень 1917 – квітень 1918 р.) // Вісн. Київ. ун-ту. Іст. науки. – 1981. – Вип. 29.
 11. Дорошкевич В. Правда про історію встановлення радянської влади на Україні // Сучасність. – 1991. - № 7 -8.
 12. Дорошко М.С., Колесник В.Ф. Формування в Україні більшовицької партійно-державної номенклатури в 20-ті роки // Укр. істор. журнал. – 1993. - № 9.
 13. Дубровіна А.В. Перебудова органів влади Української РСР. – К., 1960.
 14. Златопольский Д.Л., Чистяков О.И. Образование Союза ССР. – М., 1972.
 15. Костинська Н.С. До питання про формування державного апарату на Україні // Укр. істор. журнал. – 1988. - № 6.
 16. Кульчицький В.С. Конституційне оформлення СРСР // Пробл. правозн. – К., 1973. – Вип. 24.
 17. Кульчицький С. Комунізм в Україні: перше десятирічя (1919 – 1928). – К., 1996.
 18. Курицын В.М. Переход к нэпу и революционная законность. – М., 1972.
 19. Лертикян Э.М. План и рынок в хозяйственной системе нэпа: исторический опыт Украины. – Харьков, 1991.
 20. Нагорна Л.П. Українське питання у союзній державі: 20-ті роки крізь призму 90-х // Укр. істор. журнал. – 1993. - № 1.
 21. Образование Союза Советских Социалистических Республик. – М., 1972.
 22. Усенко І.Б. Україна в роки непу: доля курсу на революційну законність. – Харків, 1995.
 23. Черниченко С.А. Формування кадрів прокуратури в роки непу (1921-1928 рр.) // Правознавство: доповіді та повідомлення ІІІ Міжнародного конгресу україністів. – Харків, 1996.
 24. Чехович В. Проблеми національно-державного будівництва України в роки непу. – Харків, 1995.
 25. Юрченко О. Українсько-російські стосунки після 1917 р. в правовому аспекті. – Мюнхен,1971.

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-23; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 625 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

В моем словаре нет слова «невозможно». © Наполеон Бонапарт
==> читать все изречения...

592 - | 546 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.