Лекции.Орг


Поиск:
Тема 3. Кримінальне право і процес Київської Русі
План

 1. Кримінально-правові норми, закріплені в ”Руській Правді”.
 2. Основні риси кримінального права.
 3. Поняття і види злочинів.
 4. Мета і система покарань.
 5. Особливості судового процесу Київської Русі.

Література

 1. Білецький Л. ”Руська Правда” й історія її тексту. – Вінніпег, 1993.
 2. Брайчевський М.Ю. ”Руська Правда” про втечі від феодального гніту // Укр. істор. журнал. – 1977. - № 11.
 3. Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. – Ростов-на- Дону: Феникс, 1995.
 4. Вітман К.Н., Дудченко В.В. Деякі питання формування права та законодавства в Київській Русі // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. – Одеса, 1998.
 5. Воробейкова Т.У. Древнерусское государство и право. – К., 1982.
 6. Гецман В.Г. Суд и право в Киевской Руси // Культура Древней Руси. – М.; Л., 1951. – Т. 2.
 7. Греков И. Государственность и право на территории Украинской ССР в раннефедальный период (конспект лекций). – Одесса, 1966.
 8. Греков Б. ”Русская Правда” и её славянское окружение // Славяне. – 1952. - № 4.
 9. Древняя Русь: проблемы права и правовой идеологии. Сб. науч. трудов. – М.: ВЮЗИ, 1984.
 10. Исаев М. Уголовное право Киевской Руси // Учёные труды ВИЮИ. – 1946. - № 8.
 11. Леоненко В.В. ”Руська Правда” – дзеркало соціального буття наших предків // Вісн. АН УРСР. – 1990. - № 2.
 12. Музиченко П., Єрошкін С., Нагуш О. Суд та процес в Київській Русі. – Одеса, 1995.
 13. Падох Я. Суди і судовий процес Старої України. – Нью-Йорк – Львів, 1990.
 14. Пресняков А.Е. Княжое право в Древней Руси: Очерки по истории Х–ХІІ столетий. – М., 1983.
 15. Свердлов М.Б. От закона Русского к ”Русской Правде”. – М., 1988.
 16. Скуратівський В. ”Руська Правда” й охорона бортництва // Рад. право. – 1979. - № 6.
 17. Терлюк І.Я. Становлення та джерела руського права // Вісн. Львів. інст. внутр. справ. – 1999. – Вип. 9.
 18. Толочко А.П. Князь в Древней Руси: власть, собственность, идеология. – К., 1992.
 19. Чайковський А. Адміністративно-силові засоби державного управління // Історія України. – 1998. - № 11.
 20. Чельцов-Бебутов М.А. Курс уголовно-процессуального права. – СПб., 1995.
 21. Черепнин Л.В. Общественно-политическое отношения в Древней Руси и ”Русская правда» // Древнерусское государство и его международное значение. – М., 1965.
 22. Шевченко А.А. К вопросу о смысловом значении некоторых (правовых) понятий ”Русской Правды” // Проблемы правоведения. – 1976. – Вып. 34.
 23. Хачатуров Р.Л. Отказ от смертной казни в праве древней Руси // Смертная казнь: за и против. – М., 1989. – С. 377-388.
 24. Хачатуров Р.Л. Становление права (на материале Киевской Руси). – Тбилиси, 1988.
 25. Юшков С.В. Общественно-политический строй и право Киевского государства. – М., 1949.
 26. Щапов Я.И. Византийское и южнославянское правовое наследие на Руси в ХІ–ХІІІ вв. – М., 1948.

 

Тема 4. Галицько-Волинське князівство – спадкоємець державницької та правової традиції Київської Русі

План

1. Традиції державності (особливості політичного розвитку) князівств Південно-Західної Русі у період феодальної роздробленості.

2. Формування і розвиток Галицько-Волинської держави.

3. Особливості суспільного ладу. Розвиток феодального землеволодіння у Галицькому та Волинському князівствах, Галицько-Волинській державі.

4. Державний устрій Галицько-Волинського князівства: влада князя, управління, суд, фінанси, військо.

5. Право Галицько-Волинської держави.

 

Література

1. Амелин Г.К. Государство и право Руси в период феодальной раздробенности (Начало ХІІ – начало ХV вв.). – М., 1962.

2. Брайчевський М. Феодальна роздробленість. Конспект історії України. Нова концепція // Старожитності. – 1991. – Ч. 6.

3. Войтович Л. Ф. Удільні князівства Рюриковичів та Гедиміновичів у ХІІ – ХVІ ст. – Львів, 1996.

 1. Галицько-Волинський літопис // Жовтень. – 1982. – № 7.

5. Гошко Т. З історії магдебурзького права у Львові // Львів. Історичні нариси. – Львів, 1996.

 1. Грушевський М.С. Історія України-Руси. В одинадцяти томах, дванадцяти книгах. – К., 1991. – Т.2, 3.
 2. Долматова Н.І. Юридичні договори як джерела права Галицько-Волинського князівства // Молода Українська держава на межі тисячоліть: погляд в історичне майбутнє демократичної, правової держави Україна: Зб. наук праць. – Львів, 2001.
 3. Ісаєвич Я.Д. Галицько-Волинська держава // Історія України: нове бачення: У 2. т. / За ред. В.А. Смолія. – К., 1995. – Т. 1.
 4. Ісаєвич Я.Д. Територія і населення Червенських градів // Укр. істор.-геогр. зб. – К., 1971.
 5. Зайцев О.К. До питання про формування території давньоруських князівств у ХІІ ст. // Укр. істор. журнал. – 1974. - № 5.
 6. Котляр М. Військова справа у Галицько-Волинській Русі ХІІ – ХІІІ ст. // Жовтень. – 1984. - № 1.
 7. Котляр М.Ф. Данило Галицький. – К., 1979.
 8. Котляр Н.Ф.Формирование территории и возникновение городов Галицко-Волынской Руси ІХ – ХІІІ в. – К., 1985.
 9. Костомаров Н.И. Князь Данило Галицкий. – К., 1990.
 10. Крип’якевич І.П. Галицько-Волинське князівство. – К., 1984.
 11. Мазур О., Довгань П. Іван Берладник і князівська влада в Галицькій землі // Вісник ЛДУ. Сер. історична. – 1995. – Вип. 30.
 12. Пашуто В.Т. Очерки по истории Галицко-Волынской Руси. – М., 1950.
 13. Пономаренко Л.В. Джерела формування церковного землеволодіння у Галичині в ХІV- XVІІІ ст. // Вісн. КДУ. Істор. науки. – 1990. – Вип. 32.
 14. Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества ХІІ–ХІІІ вв. – М., 1982.
 15. Сіреджук П.С. Заселення Галицької землі в ХІV – ХVІІІ ст. // Укр. істор. журнал. – 1984. - № 6.
 16. Софроненко К.А. Общественно-политический строй Галицко-Волынской Руси ХІ – ХІІІ вв. – М., 1955.
 17. Тимощук Б.О. Північна Буковина в ІХ – ХІІІст. // Укр. істор. журнал.- 1980. - № 9.
 18. Толочко П.П. Киев и Киевская земля в эпоху феодальной раздробленности ХІІ – ХІІІ вв. – К., 1980.
 19. Толочко П.П. Іван Берладник // Толочко П.П. Історичні портрети. К., 1990.
 20. Толочко П.П. Ярослав Осмомисл // Толочко П.П. Історичні портрети. К., 1990.

 

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-23; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 481 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Человек, которым вам суждено стать – это только тот человек, которым вы сами решите стать. © Ральф Уолдо Эмерсон
==> читать все изречения...

620 - | 590 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.012 с.