Лекции.Орг


Поиск:
Тема 5. Кодифікація права в ХVІ ст. у Великому князівстві Литовському
План

1. Джерела права Великого князівства Литовського в ХVІ ст.

2. Історія розробки і структура Статутів Великого князівства Литовського.

3. Основні риси цивільного права за Статутами (право власності, зобов’язальне право, спадкове право, сімейно-шлюбне право).

4. Основні риси кримінального права за Статутами (поняття і види злочинів, мета і ситема покарань).

5. Процесуальне право згідно Статів Великого князівства Литовського.

 

Література

1. Андрюлис В. Некоторые процессуальные особенности судебной защиты феодального движимого имущества по Литовскому Статуту 1529 года // Первый Литовский Статут 1529 года: материалы республиканской научной конференции, посвященной 450-летию Первого Статута. – Вильнюс, 1982.

2. Бардах Ю. Литовские Статуты – памятники права периода Возрождения // Культурные связи народов Восточной Европы в ХVІ в. – М., 1976.

3. Бершадский С.А. О наследовании по Литовскому Статуту. – СПб., 1893.

4. Великоните И. Литовский Статут – один из важнейших источников истории положения женщин в Великом княжестве Литовском // Первый Литовский Статут: Материалы республиканской научной конференции, посвященной 450-летию Первого Статута / Отв. ред. С. Лазутка. – Вильнюс, 1982.

5. Войтович Л. Ф. Удільні князівства Рюриковичів та Гедиміновичів у ХІІ – ХVІ ст. – Львів, 1996.

6. Грушевський М. Історія України-Руси. – К., 1994. – Т.5.

7. Кульчицький В.С. Третій Литовський Статут на Україні // Український календар (Варшава). – 1978.

8. Лазутка С.А. Литовский Статут – феодальный кодекс Великого княжества Литовского. – Вильнюс, 1973.

9. Лазутка С., Гудавичюс Э. Первый Литовский Статут. – Вильнюс, 1973.

10. Любавский М. Областное деление Литовско-Русского государства со времени издания Первого Литовского Статута. – М., 1992.

11. Музиченко П.П. Еволюція прав української шляхти у Великому князівстві Литовському // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць. – Одеса, 2001. – Вип. 12.

12. Музыченко П.П. К истории создания литовских статутов // Проблемы правоведения. – 1989. – № 50.

13. Музиченко П.П. Регулювання права власності та судовий захист майна в українських землях у першій половині ХVІ ст. // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць. – Одеса, 1997. – Вип. 4.

14. Музиченко П.П. Рецепція римського права правовою політикою Великого князівства Литовського у ХVІ ст. // Актуальні проблеми політики: Зб. наук. праць. – Одеса, 1999. – Вип.5.

15. Музиченко П.П. Статути Великого князівства Литовського в українській історіографії (1924 – 1994) // Актуальные проблемы государства и права: Сб. науч. трудов. – Одесса, 1995. – Вып.2.

16. Падох Я. Суди і судовий процес Старої України. – Нью-Йорк – Львів, 1990.

17. Пашуто В.Т. Образование Литовского государства. – М., 1959.

18. Пичета В.И. Литовский Статут 1529 г. и его источники // Статут Великого княжества Литовского 1529 года // Под ред. К.И. Яблонскиса. – Минск, 1960.

19. Статут Великого княжества Литовского 1529 года // Под ред. К.И. Яблонскиса. – Минск, 1960.

20. Статут Великого княжества Литовского 1588 года. (Тексты. Справочник. Комментарии). – Минск, 1989.

21. Терлюк І.Я. Литовські статути та їх застосування в Україні. (Матеріали до практичних занять з історії держави і права України).– Львів, 1999.

22. Ткач А.П. Історія кодифікації дореволюційного права України. – К., 1968.

23. Чубатий М. Огляд історії українського права. – Мюнхен; К., 1994.

24. Шабульдо Ф.М. Земли Юго-Западной Руси в составе Великого княжества Литовского. – К., 1987.

25. Юхо И.А. Правовое положение населения Белоруссии в ХVІ в. – Минск, 1978.

26. Яковкин И.И. Законодательные акты Великого княжества Литовского, Л., 1936.

 

Тема 6. Особливості застосування магдебурзького права на українських землях

План

 1. Особливості проникнення магдебурзького права на українські землі.
 2. Основні джерела магдебурзького права, які діяли на українських землях.
 3. Органи самоврядування за магдебурзьким правом. Правовий статус юридик.
 4. Судові органи та судовий процес в містах з магдебурзьким правом.
 5. Припинення дії магдебурзького права на українських землях.

 

Література

1. Амелин Г.К. Государство и право Руси в период феодальной раздробенности (Начало ХІІ – начало ХV вв.). – М., 1962.

 1. Бардах Ю., Леснодорский Б., Пиетрчак М. История государства и права Польши. – М., 1980.

3. Брайчевський М. Феодальна роздробленість. Конспект історії України. Нова концепція // Старожитності. – 1991. – Ч. 6.

4. Войтович Л. Ф. Удільні князівства Рюриковичів та Гедиміновичів у ХІІ – ХVІ ст. – Львів, 1996.

 1. Галицько-Волинський літопис // Жовтень. – 1982. – № 7.

6. Гошко Т. З історії магдебурзького права у Львові // Львів. Історичні нариси. – Львів, 1996.

7. Гошко Т. Історикографічні проблеми магдебурзького права в Україні // Україна в минулому. – Київ – Львів, 1993. – Вип. ІV.

 1. Грушевський М.С. Історія України-Руси. В одинадцяти томах, дванадцяти книгах. – К., 1991. – Т.2, 3.
 2. Гуржій О. Право в українській козацькій державі: друга половина ХVІІ–ХVІІІ ст. – К., 1994.
 3. Дорошенко Д. Нариси історії України. – Львів, 1991.
 4. Інкін В.Ф. Сільські суди німецького права в Галичині ХVІ – ХVІІ ст. // Вісн. Львівського університету. Сер. історична. – 1983. – Вип. 20.
 5. Крикун М.Г. Административно-территориальное устройство Правобережной Украины в ХV – ХVІІІ вв. – К.: Инст.Укр. археографии АН Украины, 1992.
 6. Линниченко І. Суспільні верстви Галицької Руси ХІV – ХVв. – Львів, 1899.
 7. Мироненко О.В. Судовий процес і його форми на українських землях ХІV – ХVІ століть // Молода українська держава на межі тисячоліть: погляд в історичне майбутнє демократичної, правововї держави Україна: Зб. наук. праць. – Львів, 2001.
 8. Падох Я. Суди і судовий процес Старої України. – Нью-Йорк – Львів, 1990.
 9. Саксонское зерцало. Памятник, комментарии, исследование / Отв. ред. В.М. Корецкий. – М., 1985.
 10. Сас П.М. Деякі особливості міського самоврядування на Україні в ХV – ХVІ ст. // Укр. істор. журнал. – 1982. - № 9.
 11. Суд і судочинство на українських землях у ХІV-ХVІ ст. / За заг. ред. проф. П. Музиченка. – Одеса, 2000.
 12. Тищик Б., Вівчаренко Б. Суспільно-політичний лад в право України у складі Речі Посполитої та Литовської держави. – Львів, 1996.
 13. Шабульдо Ф.М. Земли Юго-Западной Руси в составе Великого княжества Литовского. – К., 1987.
 14. Швидько А.К. Немецкое право на Левобережной Украине в отечественной дооктябрьской историографии // Вопр. герман. истории. – 1980. – Вып. 8.
 15. Щербак В.О До питання про еволюцію класово-станової структури феодального суспільства України в ХV – першій половині ХVІІ ст. // Укр. істор. журнал. – 1987. - № 2.
 16. Щербак В.О. Соціальне та правове становище міщанства Правобережної України в ХVІ ст. // Іст. дослідження: вітчизняна історія. – 1989. – Вип. 15.
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-23; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 498 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Неосмысленная жизнь не стоит того, чтобы жить. © Сократ
==> читать все изречения...

616 - | 518 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.