Лекции.Орг


Поиск:
Завдання та методичні рекомендації до вивчення теми. В процесі вивчення даної теми необхідно поглибити теоретичні знання з питань, які знаходяться за межами лекційного матеріалу
 

В процесі вивчення даної теми необхідно поглибити теоретичні знання з питань, які знаходяться за межами лекційного матеріалу, розглянути поняття інформаційного суспільства, інформаційно-комунікаційних технологій та їх ролі в інформаційній економіці та економіці знань.

Інформатизація суспільства - це глобальний соціальний процес, особливість якого полягає в тому, що домінуючим видом діяльності в сфері суспільного виробництва є збирання, нагромадження, продукування, оброблення, зберігання, передавання та використання інформації. Ці процеси здійснюються на основі сучасних засобів процесорної та обчислювальної техніки, а також на базі різноманітних засобів інформаційного обміну. Інформатизація суспільства, як наголошується в сучасній літературі забезпечує:

- активне використання інтелектуального потенціалу, що постійно розширюється, сконцентрованого в друкованому фонді, науковому, виробничому та іншому видах діяльності його членів;

- інтеграцію інформаційних технологій з науковим, виробничим, ініціюючим розвитком усіх сфер суспільного виробництва, інтелектуалізацію трудової діяльності;

- високий рівень інформаційного обслуговування, доступність будь- якого члена суспільства до джерел достовірної інформації, візуалізацію представленої інформації, правдивість використаних даних.

Інформаці́йне суспі́льство (англ. Information society) — теоретична концепція постіндустріального суспільства, історична фаза можливого еволюційного розвитку цивілізації, в якій інформація і знання продукуються в єдиному інформаційному просторі. Головними продуктами виробництва інформаційного суспільства мають стати інформація і знання. Характерними рисами теоретичного інформаційного суспільства, є:

- збільшення ролі інформації і знань в житті суспільства;

- зростання кількості людей, зайнятих інформаційними технологіями, комунікаціями і виробництвом інформаційних продуктів і послуг, зростання їх частки у валовому внутрішньому продукті;

- зростання інформатизації та ролі інформаційних технології в суспільних та господарських відносинах;

- створення глобального інформаційного простору, який забезпечує (а) ефективну інформаційну взаємодію людей, (б) їх доступ до світових інформаційних ресурсів і (в) задоволення їхніх потреб щодо інформаційних продуктів і послуг.

Під час вивчення теми студенти повинні засвоїти поняття інформаційно-комунікаційних технологій та їх влив на інноваційний розвиток та становлення інформаційної економіки. Виникнення та розвиток інформаційного суспільства припускає широке застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освіті, що визначається багатьма чинниками. Інформаційно-комунікаційні технології або ІКТ - засоби, пов'язані зі створенням, збереженням, передачею, обробкою і управлінням інформації. Цей широко вживаний термін включає в себе всі технології, що використовуються для спілкування та роботи з інформацією.

Стрімкий розвиток ІКТ, глобальна інформатизація суспільства, розширення загального проникнення ІКТ в бізнес-процеси організацій, механізми державного управління та повсякденне життя людей, стали основою сучасної економіки - інформаційної економіки.

Під «інформаційною економікою» розуміється економіка, в якій велика частина ВВП забезпечується діяльністю з виробництва, обробки, зберігання і розповсюдження інформації і знань, причому в цій діяльності беруть участь більше половини зайнятих.

В інформаційній економіці рівень використання ІКТ визначає економічне зростання, продуктивність, зайнятість і ефективність бізнесу. В інформаційній економіці:

- інформація набуває четверте після землі, капіталу і праці, фактора економічного відтворення, і є основою економічних відносин;

- здійснюється прискорення темпів розвитку всіх економічних процесів, пов'язане з проникненням інформатизації в усі сфери економіки та інтенсивним насиченням всіх сфер діяльності інформацією та знаннями. Вплив ІКТ на економічний розвиток йде за двома основними напрямками:

- виробництво товарів і послуг ІКТ (ІКТ сектор)

- є одним з найбільш інноваційних та динамічних секторів економіки і робить значний внесок в економічне зростання;

- використання ІКТ в економіці та інших сферах стимулює інноваційний розвиток, призводить до підвищення продуктивності праці, скорочення витрат, появи нових видів економічної діяльності та підвищенню якості життя.

В результаті вивчення теми студенти повинні виділяти основні риси інформаційної економіки, визначати її провідні особливості, такі як конвергенція та асиметричність в доступі до інформаційних джерел. Основними рисами інформаційної економіки, пов'язанами з розвитком і впровадженням ІКТ в усі сфери людської діяльності, є: глобалізація, конвергенція, асиметричність доступу до інформаційних ресурсів та знань. Глобалізація, трансформує суспільну політику виникненням інтегрованого глобального економічного і комунікаційного простору.

Особливістю інформаційної економіки є зростаюча технологічна і економічна конвергенція. Конвергенцію можна охарактеризувати як процес об'єднання різних технологій, ринків, форм регулювання різних галузей інформаційної індустрії. Конвергенція ринків, додатків, послуг і користувальницьких кінцевих пристроїв забезпечує зручності для споживачів і становить інтерес для учасників ринку щодо створення нових можливостей і нових джерел прибутку. Асиметричність в доступі до інформаційних джерел - «цифровий розрив» (digital divide), являє собою одну з основних проблем поширення інформаційних технологій.

В результаті вивчення теми студенти повинні знати основні завдання розвитку інформаційного суспільства України вміти надавати власні пропозиції щодо прискорення ІКТ та розбудови інформаційної економіки України.

 

Питання для самоконтролю

1. Розкрийте поняття інформації, її характеристики та властивості.

2. Розкрийте поняття інформаційного суспільства.

3. Інформаційні системи та технології.

4. Поняття інформаційно- комунікаційних технологій та їх роль в інноваційних процесах.

5. Інноваційний розвиток заснований на ІКТ як стимулятор економічного зростання.

6. розкрий поняття ІКТ-компетенції як складова людського капіталу.

7. Визначте загальні принципи розвитку глобального інформаційного простору.

8. ІКТ складова інноваційної економіки.

9. ІКТ сектор в економіці України.

10. Визначте Індекс ІКТ України.

11. Визначте ІКТ готовність країни.

12. Сучасні автоматизовані системи обробки інформації та їх класифікація.

13. Характеристика автоматизованих систем обробки інформації.

14. Функціонування та принципи побудови автоматизованих систем

15. обробки інформації.

16. Контроль захисту даних автоматизованих систем обробки інформації.

17. Розкрийте особливості науково-дослідного процесу в умовах роботи з автоматизованими системами обробки інформації.

18. Сучасні проблеми обробки інформації в автоматизованих комп’ютерних системах. Нормативні документи України щодо захисту інформації.

18.

Завдання до самостійної роботи

1. Термін “інформація” означає:

а) відомості;

б) знання;

в) повідомлення;

г) синонім сліва “наука”, “ідея”;

д) сигнал, що циркулює в технічних каналах комунікацій.

 

2. Одиницею виміру кількості інформації є:

а) слово;

б) буква;

в) двоїчна одиниця;

г) електричний сигнал.

 

3. Комунікація як термін латинського походження означає:

а) повідомлення;

б) передача;

в) бесіда;

г) розмова;

д) усе зазначене.

 

4. У науці зміст поняття “комунікація” тлумачать як:

а) взаємодію;

б) передачу соціальної інформації;

в) спілкування;

г) обмін інформацією;

д) усе зазначене.

 

5. Масова комунікація — це:

а) опосередкована взаємодія двох суб’єктів;

б) цілеспрямована взаємодія великої кількості суб’єктів;

в) спілкування людей за допомогою технічних засобів;

г) процес обробки і передавання інформації за допомогою радіо, телебачення;

д) процес обробки і передавання інформації за допомогою преси;

е) усе зазначене.

 

6. Інформаційні технології – це:

а) процеси, що застосуються в системах управління базами даних;

б) технології та засоби, що забезпечують та підтримують інформаційні процеси;

в) процеси збирання інформації

 

7. Інформаційні ресурси – це:

а) окремі документи, масиви документів, які входять до складу інформаційних систем

б) відомості, незалежно від форми їх представлення, що засвоюються у формі знань

в) організаційно упорядкована сукупність документів

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-23; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 418 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Чтобы получился студенческий борщ, его нужно варить также как и домашний, только без мяса и развести водой 1:10 © Неизвестно
==> читать все изречения...

761 - | 751 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.012 с.