Лекции.Орг


Поиск:
Завдання та методичні рекомендації до вивчення теми. В процесі вивчення даної теми необхідно поглибити теоретичні знання з питань, які знаходяться за межами лекційного матеріалу
В процесі вивчення даної теми необхідно поглибити теоретичні знання з питань, які знаходяться за межами лекційного матеріалу, розглянути теоретичні та практичні підходи до вимірювання рівня інноваційного розвитку країни та його провідні чинники.

Основними чинниками інноваційного розвитку господарських систем є матеріальний, інтелектуальний і духовний розвиток. Матеріальний розвиток бере початок від втілення реальних потреб, які полягають у перетворенні природних ресурсів в інноваційний продукт нового покоління, що визначає поточний рівень розвитку економіки. Інтелектуальний розвиток полягає в організації матеріального виробництва, спрямованого на виготовлення готового продукту за допомогою ведення проектної інтелектуальної діяльності, як спрямовуючої ідеї матеріального виробництва. Інтелектуальні ресурси, як самі по собі, так і спільно з матеріальним виробництвом є основою науково-технічного розвитку господарських систем.

Матеріальне та інтелектуальний розвиток є основою задоволення поточних (матеріальних) і перспективних потреб. У процесі матеріального й інтелектуального розвитку господарські системи відповідно з необхідністю гармонізації своїх внутрішніх інтересів і суспільства в цілому потребують духовності свого існування. Духовність є ідеальне середовище інноваційного розвитку. Триєдина система матеріального, інтелектуального і духовного розвитку господарських систем є основою формування концепції їх інноваційного розвитку та добробуту суспільства в цілому.

В процесі вивчення теми студенти повинні оволодіти основними підходами щодо визначення рівняч інноваційного розвитку економічних систем. Для визначення рівня інноваційного розвитку економічної системи необхілдним є аналіз: структури витрат на НДДКР у розрізі часових перспектив; структури кадрового та інтелектуального потенціалу; перспективної потреби суспільно-економічної системи в інноваційній діяльності; відповідності інноваційного потенціалу інноваційним потребам суспільно-економічної системи; перспективи суспільно-економічної системи в подальшому зростанні об’єктів інноваційної діяльності; конкурентних переваг суспільно-економічної системи держави та закріплення її позицій у світовій спільності. Для порівняння різних суспільно-економічних систем одного ієрархічного рівня за рівнем інноваційного розвитку визначають інтегральний індекс інноваційного розвитку (країни, галузі, регіону, підприємства) на основі визначення індексів техніко-технологічного, економічного, соціального, екологічного і організаційного розвитку (табл. 2.1).

Таблиця 2.1

Система показників для визначення інтегрального індексу інноваційного розвитку суспільно-економічної системи

Вид розвитку   Система показників
на рівні підприємства на рівні галузі на рівні держави
Техніко- Технологіч-ний Рівень інноваційного техніко-технологічного розвитку Рівень конкурентоспроможності техніко- технологічних факторів інноваційного спрямування Рівень охоплення техніко-технологічними інноваціями суб’єктів господарювання в галузі Рівень інноваційності і конкурентоспроможності техніко-технологічного потенціалу галузі Рівень охоплення техні- ко-технологічними інноваціями суб’єктів господарювання в економіці держави Рівень інноваційності і конкурентоспроможності техніко-технологічного потенціалу економіки держави
Організацій-ний Рівень досягнення стратегічних цілей Рівень готовності підприємства до інноваційних змін     Рівень сформованості інститутів інноваційного спрямування Рівень досягнення стратегічних цілей на внутрішньому і зовнішньому ринках Питома вага наукоємності продукції в галузі Рівень розвитку системи фінансування інноваційної діяльності Питома вага наукоємної продукції в економіці держави  
Економіч-ний Рівень виконання зобов’язань перед іншими суб’єктами Рівень досягнення визначеного розміру прибутку Окупність інновацій Підвищення продуктивності праці і капіталу Рівень потенційної можливості забезпечувати інноваційний розвиток галузі Рівень інвестиційної привабливості галузі Рівень енергетичних витрат у галузі Рівень енергетичних витрат в економіці Рівень інвестиційної привабливості країни Рівень забезпечення внутрішнього ринку інноваційною продукціє за кількісними та якісними параметрами

Продовження таблиці 2.1

       
Соціальний Якісна зміна умов праці Рівень оплати праці Рівень збереження та розширення кількості робочих місць Рівень зміни якісної структури трудового потенціалу за професійно-компетенційною ознакою та інтелектуалізацією Рівень розвитку людського капіталу підприємства Якісна зміна умов праці в галузі Рівень оплати праці у галузі Рівень збереження та розширення кількості робочих місць в галузі Рівень зміни якісної структури трудового потенціалу за професійно-компетенційною ознакою та інтелектуалізацією Рівень розвитку людського капіталу галузі Якісна зміна умов праці в економіці країни Рівень оплати праці в країні Рівень збереження та розширення кількості робочих місць в економіці країни Рівень зміни якісної структури трудового потенціалу за професійно-компетенційною ознакою та інтелектуалізацією Рівень розвитку людського капіталу в країні
Екологічний Рівень збереження та відтворення біоресурсів, які належать або знаходяться в користуванні підприємства Рівень збереження та відтворення природних ресурсів та довкілля Рівень екологічного стану земельних та водних ресурсів Рівень екологічного стану регіонів Рівень екологічної безпеки держави  

 

В процесі вивчення теми студенти повинні засвоїти та вміти користуватися провідними світовими методиками оцінки рівня інноваційного розвитку, такими як методика Світового банку (The World Bank) (Індекс економіки знань (The Knowledge Economy Index), методика Світового Економічного Форуму (Global Competitiveness Index, GCI), Європейське інноваційне табло.

 

Питання до самоконтролю

 

1. Визначте систему чинників інноваційного розвитку.

2. Визначте основні параметри оцінки інноваційного розвитку в рамках світових методологій.

3. Розкрийте поняття технологічного прогнозування.

4. Проаналізуйте світові прогнози інноваційно-технологічного розвитку.

5. Навести вітчизняні методології оцінки рівня інноваційного розвитку.

6. Надайте порівняльну характеристику процесів розвитку і зростання, розвитку і функціонування.

7. Схарактеризуйте прояви розвитку сучасної компанії.

8. Визначте основні суперечності, що ведуть до розвитку сучасної компанії.

9. Наведіть приклади основних видів розвитку, що їх демон-струють вітчизняні компанії.

10. У чому полягає особливість стратегічного та інноваційного розвитку компанії?

11. Як оцінити рівень розвитку компанії? Поясність, у чому полягає проблема вимірності розвитку як такого.

12. Обґрунтуйте вибір критеріїв, за якими доцільно оцінювати розвиток підприємства.

13. Сформулюйте засади побудови системи вимірників розвитку освітніх організацій (на прикладі вищого навчального закладу).

Завдання до самостійної роботи

1. В рамках методології світового банку визначити рівень інноваційного розвитку національної економіки.

2. Розкрити технологію форсайту.

3. Проаналізувати методології оцінки інноваційного розвитку виробничої системи (підприємства).

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-23; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 319 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Человек, которым вам суждено стать – это только тот человек, которым вы сами решите стать. © Ральф Уолдо Эмерсон
==> читать все изречения...

619 - | 590 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.