Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ƒәр≥с. —ақтандыру түс≥н≥г≥ және экономикалық мән≥
Қоғамдық ұдайы өнд≥р≥с процес≥ - табиғи және әлеуметт≥к - экономикалық сипаттағы әртүрл≥ күштерд≥ң қарсыласуы мен өзара әрекет ету≥ болып табылады. јдам мен табиғат арасындағы қарама-қайшылық (су тасқыны, құрғақшылық, дауылдар жер с≥лк≥н≥с≥ және т.б. табиғи кездейсоқ апаттар), б≥р жағынан, қоғамдық қарама-қайшылықтар (экономиканық, са€си, д≥ни, ұлтаралық дағдарыстар, әртүрл≥ сипаттағы соғыстар және т.б.), ек≥нш≥ жағынан, бұлар жинақтала келе, кездейсоқ сипаттағы жағымсыз салдарлардың пайда болуына жағдай жасайды, қоғамдық Ц ұдайы өнд≥р≥ст≥ң әртүрл≥ кезендер≥не және кез-келген әлеуметт≥к - экономикалық қатынастарға тән белг≥л≥ б≥р тәуекел пайда болады. ќсындай жағдайлар бүк≥л әлемдег≥ сақтандыру ≥с - әрекет≥н≥ң пайда болуына және дамуына әкелед≥.

—ақтандыру экономиканың маңызды, б≥рақ азырақ зерттелген саласы болып табылады. —ақтандыру өте ертеректе пайда болған категори€лардың б≥р≥ және ол кездейсоқ қау≥птерден сақтық қорғаудағы адамның әртүрл≥ қажетт≥л≥ктер≥н қанағаттандыруға бағытталды. —ақтандыруда өнд≥р≥с, айналым, материалдық иг≥л≥ктерд≥ айырбастау және тұтыну процестерде адамдар арасында қалыптасатын белг≥л≥ экономикалық қатынастар ≥ске асады. ќл барлық шаруашылық жүрг≥зуш≥ субъект≥лер мен қоғам мүшелер≥не шығындарын өтеуде кеп≥лд≥к беред≥, €ғни көптеген тұлғалар арасында бөлу арқылы заңды немесе жеке тұлғаның мойнына алған шығындарын өтеу әд≥с≥ рет≥нде көр≥н≥с беред≥. ќсылайша, шығындарды өтеу (немесе орнын толтыру) сақтандыру ұйымдарының басшылығындағы сақтандыру қорларының қаражаттарымен жүзеге асырылады.

Ёкономикалық категори€ рет≥нде сақтандыру бұл әртүрл≥ тәуекелдер кез≥ндег≥ сондай-ақ азаматтарға олардың өм≥р≥нде белг≥л≥ б≥р жағдайларда көмек көрсету кез≥ндег≥ шығындарын өтеу үш≥н ақша қаражаттарының мақсатты қорларын құру және пайдалану әд≥стер≥ мен формаларының жиынтығын қамтитын экономикалық қатынастар жүйес≥ болып табылады.

—ақтандыру, б≥р жағынан, адамдардың бизнес≥ мен әл-ауқатын қорғау құралы, ал ек≥нш≥ жағынан, табыс әкелет≥н ≥с-әрекет түр≥ рет≥нде көр≥н≥с табады. —ақтандыру ұйымдарының табыс көздер≥ келес≥дей:

- сақтандыру ≥с-әрекет≥нен түсет≥н табыстар;

- мемлекетт≥к бағалы қағаздар бойынша табыстар;

- басқа кәс≥порындардың акци€лары бойынша табыстар;

- банкт≥к депозиттер бойынша табыстар;

Ёкономикалық категори€ рет≥ндег≥ сақтандырудың қажетт≥л≥г≥ кел≥с≥дей белг≥лер≥мен анықталады:

- табиғи апаттардың немесе басқа да қиратушы күштер≥н≥ң кездейсоқ сипаты;

- залалдың (зи€нның, шығынның) натуралды немесе ақшалай формадағы көр≥н≥с≥;

- шығындарды өтеуд≥ң объетивт≥к қажетт≥г≥;

- нақты оқиғалардың салдарларын алдын алу және өзгерту бойынша шараларды ≥ске асыру.

—ақтандыру экономикалық категори€ рет≥нде қаржының құрамдас бөл≥г≥ болып табылады, б≥рақ оның б≥рқатар ерекшел≥ктер≥ бар:

- қаржыға әрқашан ақшалай қатынастары және ақша қаражат қорларын құру тән болса, сақтандыру натуралдық-заттық сипатты болуы мүмк≥н;

- сақтандыру әрқашан сақтандыру жағдайының болу мүмк≥нд≥г≥не ие, €ғни сақтандыру қатынастары кездейсоқ м≥нездемел≥; сақтандыру қорының қаражаттарын пайдалану, сақтандыру оқиғаларының болуымен және салдарларымен байланысты;

- егер мемлекетт≥к бюджет табыстары заңды және жеке тұлғалардың м≥ндетт≥ төлемдер≥ есеб≥нен құрылатын болса, мұнда, бұл қаражатты пайдалану осы төлемдерд≥ төлейт≥н төлеуш≥лер шег≥нен шығып кетед≥ де белг≥л≥ б≥р уақыт ≥ш≥нде және аумақтық б≥рл≥ктер арасында қайта бөлу жүред≥, ал сақтандыру Ц сақтандыру жарналары есеб≥нен құралатын арнайы ақшалай сақтандыру қорының көлем≥нде шығындардың тұнықталған қайта бөл≥ну≥н қарастырады;

- құнның ақшалай формасының қозғалысы сақтандыруда сақтандыру оқиғасының нәтижес≥нде әкел≥нет≥н шығын ықтималдығының дәрежес≥не бағынады.

—ондай-ақ, сақтандырудың Ђқаржың және Ђнесиең категори€ларымен ұқсас белг≥лер≥ бар:

- "қаржымен" - сақтандыру кез≥нде арнайы сақтандыру қорын қалыптастыру және пайдалану бойынша қайта бөлг≥шт≥к қатынастары пайда болады;

- "несиемен" Ц сақтандыру қорының қаражаттары қайтарымды болады (өм≥рд≥ сақтандыруға қатысты); мүл≥кт≥к сақтандыру кез≥нде, қайғылы оқиғалардан сақтандыру және тағы басқа сақтандырудың түрлер≥ бойынша, төлемдер сақтандыру оқиғасы пайда болғанда және сәйкес қаражаттар нег≥з≥нде төленед≥. Ѕ≥рақ, бұл төлемдерд≥ң экономикалық мазмұны сақтандыру төлемдер≥н қайтарудан айрықша.

Ђ—ақтандыруң - Ђқаржың және Ђнесиең категори€ларымен байланыстырушы белг≥лерге байланысты, экономикалық категори€ рет≥нде тек өз≥не тән функци€ларды атқарады. —ақтандырудың функци€ларын жалпы және арнайы деп ажыратуға болады. ∆алпы функци€лары рет≥нде келес≥лерд≥ көрсетуге болады:

1. јқша қаражатының арнайы сақтандыру қорын құру: ол м≥ндетт≥ және ер≥кт≥ түрде құрылады. Ѕұл функци€ арқылы келес≥ жағдайлар ≥ске асырылады:

- банкт≥к және басқа да комерци€лық құрылымдардың қызмет≥не уақытша бос қаражаттарды инвестици€лау;

- жылжымайтын мүл≥кке ақша қаражаттарын салу;

- бағалы қағаздарға ие болу т.б.

2. «аңды және жеке тұлғалардың материалдық қамсыздандырылуы және залалдардың орынын толтыру. —ақтандыру қорын құруға қатысушылар болып табылатын, заңды және жеке тұлғалар ғана шығындардың орынын толтыруға құқылы. ќсы функци€ арқылы олар сақтық қорғануда өздер≥н≥ң экономикалық қажетт≥л≥г≥н ≥ске асырады.

3. —ақтандыру оқиғасын алдын ала ескерту және шығынды (зи€нды) төмендету. Ѕұл функци€ табиғи апаттар, қайғылы оқиғалардың жағымсыз салдарын азайту немесе болдырмауға байланысты ≥с шараларды қаржыландыруды қамтитын шаралар кешен≥н қарастырады. ќсы функци€ны ≥ске асыру мақсатында сақтандырушы алдын Ц ала ескерту ≥с Ц шараларының жүг≥зуде ерекше ақшалай қорын құрады. Қорды құрудың көз≥ болып сақтандыру сомасы бойынша сақтандыру төлемдер≥ табылады.

ЂҚаржың категори€сы өз≥н≥ң мән≥н бөлг≥шт≥к функци€сы арқылы бейнелейд≥, бұл функци€ сақтандырудың арнайы қызметтер≥ндекөр≥н≥с табады:

- тәуекелд≥к;

- ескерту;

- жинақтық;

- бақылау.

≈скерту функци€сы - сақтандыру тәуекел≥н≥ң салдарымен дәрежес≥н төмендетуге және сақтандыру қоры қаражатының бөл≥г≥н пайдаланумен байланысты.

∆инақтау функци€сы - отбасының жет≥ст≥ктер≥н сақтық қорғауды қажетс≥ну≥мен байланысты өм≥р сүру≥н≥ң соңына дей≥н сақтандыру көмег≥мен ақша сомаларын жинақтау.

Ѕақылау функци€сы Ц сақтандыру қорын м≥ндетт≥ құру және оның қаражаттарын мақсатты пайдалану рет≥ндег≥, сақтандыру категори€сының қасиет≥н сипаттайды. Ѕұл функци€ сақтандырудың жоғарыда көрсет≥лген функци€ларынан шығады, және солармен б≥р уақытта нақты сақтандыру қатынасында, сақтандыру жағдайларында көр≥н≥с табады. Ѕақылау функци€сының талаптарына сәйкес, сақтандыру операци€сын дұрыс жүрг≥зу бойынша қаржылық Ц сақтандыру бақылауы жүзеге асырылады.

—онымен, сақтандыру Ц сақтандыру ұйымының активтер≥ есеб≥нен, сақтандыру төлемдер≥ арқылы, сақтандыру кел≥с≥м≥нде белг≥ленген сақтандыру оқиғаларының пайда болуы кез≥де жеке немесе заңды тұлғалардың, €ғни олардың заңды мүдделер≥н, мүл≥ктер≥н қорғауға байланысты кешенд≥ қатынастардың жиынтығы болып табылады. (2000ж. 18-желтоқсандағы є126-≤≤. Қазақстан –еспубликасының Ђ—ақтандыру қызмет≥ туралың заңы және өзгертулер мен толықтырулар 2003 жыл 10-наурызда, є483 ≤≤ бойынша, 4 бап).

Ұсынылатын әдебиеттер

Ќег≥зг≥. 1[9-12]; 8 [15-19]; 14 [16-25]; қосымша 18[26-45]; 19[12-20]; 25[10-26].

Ѕақылау сұрақтары:

1. —ақтандыру нен≥ б≥лд≥ред≥?

2. —ақтандыру қажетт≥г≥ мен мақсаты неде?

3. —ақтандыру қандай жағдайлар мен себептерге байланысты пайда болады?

4. —ақтандыру Ц экономикалық категори€ рет≥нде және оның экономикалық мән≥ неде?

5. —ақтандырудың басты қандай функци€лары бар?

 

2-дәр≥с. —ақтандырудың ж≥ктелу≥

—ақтандырудың ж≥ктелу≥ сақтандырудың қызмет ету салалары, сала асты, түрлер≥ мен бөл≥мдер≥ бойынша бөл≥н≥у≥н≥ң ғылыми жүйес≥ болып табылады.

—ақтандырудың ұйымдастыру формасы бойынша, келес≥дей түрге бөл≥нед≥:

- мемлекетт≥к;

- акционерл≥к;

- б≥р≥н б≥р≥ - өзара (взаимное);

- кооперативт≥к;

- медициналық;

ћемлекетт≥к сақтандыру Ц бұл ұйымға арнайы өк≥леттенген мемлекетт≥ң сақтандырушы рет≥нде қатысатын ұйымдық формасы. ћемлекет мүдес≥н≥ң шеңбер≥не сақтандырудың кез-келген немесе жекеленген түрлер≥н жүрг≥зуде оның монополи€сы к≥ред≥.

јкционерл≥к сақтандыру Ц бұл салыстырмалы шектеул≥ қаражаттар сақтандыру компани€ның ти≥мд≥ жұмысын тез дамытуға мүмк≥нд≥к беред≥. «аңды және жеке тұлғаларға ти≥ст≥ акци€ (облигаци€) және басқа да бағалы қағаздардан құралатын акционерл≥к қоғам, жарғылық қор түр≥ндег≥ жеке капитал Ц сақтандырушы рет≥нде қатысатын мемлекетт≥к емес ұйымдық форма.

Ѕ≥р≥н б≥р - өзара (взаимное) сақтандыру Ц жеке, заңды тұлғалар топтарының арасында б≥р-б≥р≥не белг≥л≥ б≥р үлест≥ қабылданған шарттарға сәйкес болашақтағы мүмк≥н шығындарды өтеу туралы кел≥с≥мд≥ сиппаттайды.

 омерци€лық емес типтег≥ сақтандыру ұйымы болып табылатын өзара сақтандыру қоғамы құрылған сақтандыру кәс≥порнынан пайда алу мақсатын көздемейд≥. Ѕұл-сақтандыру жүрг≥зүд≥ң ≥р≥ ұйымдық формасы, дара сақтандыру қоғамы заңды және жеке тұлғалардың мүл≥кт≥к мүдделер≥н қорғау үш≥н олардың арасындағы ер≥кт≥ кел≥с≥м нег≥з≥нде құрылған ұйым рет≥нде бейнеленед≥. Өзара сақтандыру қоғамы заңды тұлға болып табылады және өз≥н≥ң м≥ндеттемелер≥ бойынша өз≥н≥ң барлық мүл≥ктер≥не жауап беред≥, әрб≥р сақтандырушы өзара сақтандыру қоғамының пайлық үлес≥ бар мүшес≥ болып табылады. ѕайлық үлес≥ бар мүшелерд≥ң минималды саны қоғам жарғысымен анықталады.

Қаз≥рг≥ уақытта өзара сақтандыру қоғамының қызмет ету≥ үш≥н құқықтық база жоқ. Өзара сақтандыру ұйымдары шетелде аймақтық, ұлттық және халықаралық сақтандыру рыноктарының ≥р≥ шаруашылық жүрг≥зуш≥ субъект≥лер≥ болып табылады.

 ооперативт≥к сақтандыру Ц мемлекетт≥к емес ұйымдық формасы. ќл сақтандыру операци€ларын кооперативтер жүрг≥з≥лу≥мен түс≥нд≥р≥лед≥. ∆алпы –есейл≥к кооперативт≥к сақтандыру одағы ұйымдастырылған кезде, Қазақстан  —–ќ-ғы құрамында болған, €ғни 1918ж қызмет ете бастады. 1921 жылдан бастап кооперативт≥к ұйымдарға сақтандырудың түрлер≥н, формаларын, тарифт≥к ставкаларының мөлшер≥н дербес бек≥ту құқығы мен табиғи апаттардан жеке мүмл≥ктер≥н сақтандыруға рұқсат бер≥лд≥.

Ѕүк≥л –есейл≥к кооперативт≥к сақтандыру одағы ауылшаруашылық, өнеркәс≥п, тұрғын үй құрылысы объект≥лер≥мен және кооперативт≥к ұйымдардың басқа да қызмет түрлер≥н сақтандыру бөл≥м≥нде жұмысын үлест≥рд≥. ќрталық одақтың сақтандыру секци€сы тұтыну коопераци€сының жүйес≥ үш≥н кооперативт≥к сақтандыруды жүзеге асырды. 1931 жылы кооперативт≥к сақтандыру ұйымдық форма рет≥нде жойылды, ал бұл бағыттағы барлық операци€лар  —–ќ-ның ћемлекетт≥к сақтандыру ұйымында жинақталды.  ооперативт≥к сақтандырудың өркендеу≥ 1988  —–ќ-да " оопераци€ туралы" заңың қабылдануымен байлансты болды, бұған сәйкес кооперативтерге және олардың одақтарына кооперативт≥к сақтандыру ұйымдарын құру, сақтандырудың түрлер≥мен тәрт≥б≥, шарттарын анықтауға рұқсат ет≥лд≥.

—ақтандыру қызмет≥н≥ң ерекше ұйымдық формасы Ц мидициналық сақтандыру болып табылады. ќл халықтық денсаулығын сақтаудағы әлеуметт≥к мүддес≥н қорғау формасы рет≥нде сипатталады. ќның мақсаттары:

- сақтандыру оқиғасы пайда болған жағдайда азаматтарға жинақталған қаражаттар есеб≥нен медициналық көмек алуға кеп≥лд≥к беру (сондай-ақ, деңсаулық сақтаудың мемлекетт≥к және муниципалды жүйес≥);

- профилактикалық ≥с-шараларды қаржыландыру (диспансерлерд≥, вакцинаци€ны жүрг≥зу және тағы басқаларды);

ћедициналық сақтандырудың субъект≥лер≥:

- азамат;

- сақтанушы;

- медициналық сақтандыру ұйымы (сақтандырушы);

- медициналық мекеме (емхана, амбулатори€, аурухана және тағы басқалары);

ћемлекетт≥к сақтандыру монополи€сы кез≥нде  —–ќ-да келес≥дей ек≥ нег≥зг≥ сала ерекшеленген: мүл≥кт≥к және жеке. –ынокт≥к экономикада сақтандыру объект≥лер≥н экономикалық сипаты бойынша келес≥дей айыруға болады:

- жеке сақтандыру;

- мүл≥кт≥к сақтандыру;

- жауапкерш≥л≥к сақтандыруы;

- экономикалық тәуекелд≥ктерд≥ сақтандыру.

ћұндай сыныптау сақтандыруға жататын объект≥лермен тәуекелдер т≥з≥м≥мен анықталады.

∆еке сақтандыру Ц бұл сақтандырудың б≥р саласы, объект≥с≥ болып Ц адам өм≥р≥, денсаулығы және еңбекке қаб≥летт≥л≥г≥ табылады. ∆еке сақтандыру келес≥лерге бөл≥нед≥:

- өм≥рд≥ сақтандыру;

- қайғылы оқиғалардан сақтандыру.

∆еке сақтандыру да тәуекелд≥к және жинақтық функци€лары көр≥н≥с табады.

ћүл≥кт≥к сақтандыру Ц бұл, сақтық - құқықтық қатынастардың объект≥с≥ әртүрл≥ мүл≥ктер болып табылатын сақтандырудың саласы. —ақтандыру жағдайы есеб≥нен табылған шығындардың орнын толтыру Ц мүл≥кт≥к сақтадырудың нег≥зг≥ қызмет≥. —ақтанушылардың менш≥г≥ рет≥ндег≥, сондай-ақ оның иел≥г≥ндег≥, қолданудағы, бұйрық ету≥ндег≥ мүл≥к сақтандырылған бола алады. —ақтанушылар рет≥нде тек мүл≥к иелер≥ ғана емес, сондай-ақ мүл≥кт≥ң сақталуына, қорғалуына жауапкерш≥л≥кт≥ көтере алатын басқа да заңды және жеке тұлғалар бола алады.

∆ауапкерш≥л≥кт≥ сақтандыру Ц бұл сақтанушының қандай да б≥р әрекет≥н≥ң (немесе әрекетс≥зд≥г≥н≥ң) салдарынан зи€н шегет≥н үш≥нш≥ тұлға (заңды және жеке) алдындағы жауапкерш≥л≥к Ц объект болып табылатын сақтандырудың саласы. ∆ауапкерш≥л≥кт≥ сақтандыру арқылы мүмк≥н болатын зи€н келт≥руш≥лерд≥ң экономикалық мүддес≥н қорғау жүзеге асырылады. Ѕұл мүдделер әрб≥р сақтандыру оқиғасында нақты ақшалай сипатқа ие. ∆ауапкерш≥л≥кт≥ сақтандыру келес≥ сала астыларына (подотрасли) бөл≥нед≥: қарызды сақтандыру және зи€нды өтеу жағдайын сақтандыру, немесе ол азаматтық жауапкерш≥л≥кт≥ сақтандыру деп аталады.

Ёкономикалық тәуекелдерд≥ сақтандыру (кәс≥пкерл≥к тәуекел) мынандай 2 сала астына бөл≥нед≥:

- т≥келей шығындар тәуекел≥н сақтандыру;

- жанама шығындар тәуекел≥н сақтандыру.

“≥келей шығындарға Цпайданы толығымен алмау шығындары, шик≥заттардың толық жетк≥з≥лмегенд≥г≥н≥ң салдарынан құрал-жабдықтардың тоқтап қалуының шығындары, ереу≥лдер және басқада объектифт≥к себептер шығындары жатады.

∆анама шығындарға Ц айырылып қалған табыстар және тағы басқалары жатады.

∆үрг≥зу формасына қарай, сақтандыру: м≥ндетт≥ және ер≥кт≥ болып бөл≥нед≥.

ћ≥ндетт≥ сақтандырудың бастамасшысы, заңды және жеке тұлғаларды қоғамдық мүдделерд≥ қамтамасыз ету үш≥н қаражаттар қосуға заң нег≥з≥нде м≥ндеттеуш≥, мемлекет болып табылады. ћ≥ндетт≥ сақтандыру мынандай жағдайларды қарастыратын заңнамалық акт≥лер нег≥з≥нде жүрг≥з≥лед≥:

- сақтандыруға қажетт≥, объект≥лер≥н≥ң т≥з≥м≥;

- сақтандыру жауапкерш≥л≥г≥н≥ң көлем≥;

- сақтандырумен қамсыздандыру деңгей≥ (нормасы);

- сақтандыруға қатысушы тараптардың нег≥зг≥ м≥ндеттер≥ мен құқықтары;

- тарифт≥к қойылымдарды сақтандыру төлемдер≥н және басқа да кейб≥р мәселелерд≥ белг≥леу тәрт≥б≥.

«аң, м≥ндетт≥ сақтандыруды жүрг≥зу тапсырылған сақтандыру ұйымын анықтайды. ћ≥ндетт≥ сақтандыру кез≥нде сақтандыру объект≥лер≥н≥ң толықтығына қол жетк≥зед≥. Ѕ≥р жағынан, сақтандырудың м≥ндетт≥ формасы ер≥кт≥ формаға тән сақтандырудың жекелеген объект≥лерд≥ң таңдамалылығын жоққа шығарады. —ақтандыру объект≥лер≥н максималды қамту есеб≥нде, оны жүрг≥зуд≥ң м≥ндетт≥ формасында минималды тарифт≥к қойылымдарды қолдану, сақтандыру операци€ларының жоғары қаржылық тұрақтылығына қол жетк≥зу мүмк≥нд≥г≥ туындайды.

≈рк≥т≥ сақтандыру м≥ндетт≥ сақтандыруға қарағанда, сақтанушымен сақтандырушы арасында тек ер≥кт≥ түрде жасалған кел≥с≥м кез≥нде ғана пайда болады. ћұндай кел≥с≥м жасауда көб≥несе тараптар арасында сақтандыру брокер≥ немесе сақтандыру агент≥ си€қты делдалдар қатысады. —ақтандыру кел≥с≥м≥ сақтандыру полес≥мен куәландырады.

Ұсынылатын әдебиеттер

Ќег≥зг≥. 1[9-12]; 8 [15-19]; 14 [16-25]; қосымша 18[26-45]; 19[12-20]; 25[10-26].

Ѕақылау сұрақтары:

1. ћүл≥кт≥к сақтандыру саласына жататын сақтандыру түрлер≥?

2. ∆еке сақтандыру саласына жататын сақтандырудың түрлер≥?

3. —ақтандыру қандай басқа белг≥лер≥не қарай сыныпталады?

4. ћ≥ндетт≥ сақтандыру қандай ерекшел≥ктермен сипатталады?

5. ≈р≥кт≥ сақтандыру қандай ерекшел≥ктер≥мен сипатталады?

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-20; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 2235 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќачинайте делать все, что вы можете сделать Ц и даже то, о чем можете хот€ бы мечтать. ¬ смелости гений, сила и маги€. © »оганн ¬ольфганг √ете
==> читать все изречени€...

2094 - | 1901 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.044 с.