Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ƒәр≥с. Қазақстан –еспубликасының сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарын лицензи€лау тәрт≥б≥ және оны құру
—ақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы коммерци€лық ұйым болып табылады, ол Қазақстан –еспубликасының Ђ—ақтандыру қызмет≥ тұралың заңына және басқа да нормативт≥к акт≥лерге сәйкес өз қызмет≥н жүзеге асырады. Ұйымдық құқықтық формасы акционерл≥к қоғам болып табылады, өз≥н≥ң атауы рет≥нде жарғыда не жазылса, соны пайдаланады. ћ≥ндетт≥ тәрт≥ппен келес≥ ұжымдық құрылымдарды құрады:

1) директорлар кеңес≥ Ц басқару органы;

2) басқару атқарушы орган;

3) тексеру (ревизи€лық) комисси€ Ц бақылаушы орган.

—ақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қатысушылары мен құрылтайшылары рет≥нде Қазақстан –еспубликасының заңында және басқа да нормативт≥к құқықтық акт≥лерде көрсет≥лген талаптарға сәйкес, Қазақстан –еспубликасының резидент және резидент емес Ц заңды және жеке тұлғалары бола алады. ∆арғылық капиталының 50% - нан көб≥ мемлекетт≥ң үлес≥не тиет≥н ұйымдар сақтандыру ұйымының қатысушысы және құрылтайшысы бола алмайды. ћемлекет сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының м≥ндеттемелер≥ бойынша жауапкерш≥л≥кт≥ өз мойнына алады, егер оның жарғылық капиталына құрылтайшы немесе қатысушы шег≥нде қаражат салынса, осылайша, ұйымдық статусы бар, оффшорлы аймақта т≥ркелген заңды тұлға немесе осы аймаққа т≥ркелген, жарғылық капиталға т≥келей қатысы бар заңды тұлғалар Ц құрылушы сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымның (Қазақстан –еспубликасының резидент≥) қатысушысы бола алмайды.

—ақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қатысушылары мен құрылтайшылары иеленген акци€ларын ақшалай ұлттық валюта нег≥з≥нде төлеуге м≥ндетт≥.

—ақтандыру ұйымының акци€ларын басқа заңды тұлғалардың жарғылық капиталындағы үлес≥ немесе акци€сына төлем рет≥нде енг≥з≥лген активтер сомасын есептемегендег≥, өз≥н≥ң жеке капиталының шег≥нде ақшалай төлеуге құқылы. Ѕұдан басқа, заңды және жеке тұлғаларға сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акци€сын төлеу үш≥н қарызға, кеп≥лге алынған қаражаттар немесе басқа да тартылған қаражаттарды пайдалануға тиым салынады. Құрылған сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жарғылық капиталының минималды мөлшер≥ оны мемлекетт≥к т≥ркеуден өтк≥зу кез≥не дей≥н оның қатысушыларымен толық төлеу≥ ти≥с. ќсылайша сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы акционерлерден жеке акци€ сатып ала алады, егерде кел≥с≥м нәтижес≥нде сақтандыру ұйымының қаржылық тұрақтылығы мен төлем қаб≥летт≥л≥г≥не қатысты заңнамалық талапттар бұзылмайтын болса.

—ақтандыру қызмет≥н жүзеге асыру құқығына лицензи€ алу үш≥н сақтандыру ұйымы өк≥летт≥ органдарға келес≥ құжаттарды көрсету≥ керек:

- лицензи€ беру туралы өт≥н≥ш≥;

- мемлекетт≥к т≥ркеу мен статистикалық карточка туралы куәл≥кт≥ң нотариалд≥ расталған көш≥рмес≥;

- өк≥летт≥ органның нормативт≥к құқықтық акт≥лер≥мен белг≥ленген жеке капиталдың минималды мөлшер≥ бойынша талаптарды орындау, жарғының капиталдық минималды мөлшер≥н толығымен төлеген≥н растайтын құжаттар;

- жұмысшылар қызмет≥не таңдалынатын, тағайындалатын тұлғалар туралы мәл≥меттер;

- актуариймен расталған және өк≥летт≥ органның нормативт≥к құқықтың акт≥лер≥н≥ң талаптарына сәйкес жасалған сақтандыру сыныптары бойынша бизнес-жоспар;

- ≥шк≥ аудитт≥ң қызмет≥ туралы мәл≥мет;

- ұйымдық ≥с-шаралардың жоспарына сәйкес жүрг≥з≥л≥п жатқан ≥с-шаралар туралы есеп;

- м≥ндетт≥ сақтандыру кел≥с≥м≥ бойынша сақтандыру ұйымының жойылып кету≥ жағдайында сақтандырушыларға сақтандыру төлемдер≥н төлеуге кеп≥лд≥к берет≥н қорға қатысу кел≥с≥м≥н≥ң нотариалды расталған көш≥рмес≥ (егер сақтандыру ұйымының мұндай қорға м≥ндетт≥ қатысуы Қазақстан –еспубликасының заңнамалық акт≥лер≥мен бек≥т≥лсе).

ћемлекетт≥к сақтандыру қадағалуының мазмұндық функци€ларын,

сақтандыру қызмет≥ бойынша мынадай нег≥зг≥ топтарға бөлуге болады:

- лицензи€лау Ц сақтандырушыларды, сақтандыру аудиторлары мен брокерлер≥н≥ң қызмет≥н лицензи€лау;

- нормо-шығармашылық функци€ - сақтандыру ұйымдарының қызмет≥н реттейт≥н нормативт≥к акт≥лерд≥ жасау;

- бақылау функци€сы Ц қаржылық бақылау, қаржылық тұрақтылықты бақылау, сақтандырушының құқығын сақтау а€сында компани€ның қызмет≥не бақылау, кел≥с≥м бойынша өз м≥ндеттер≥н және нормативт≥к акт≥ талаптарын орындауға сақтандыру аудиторларының қызмет≥н бақылау.

—ақтандыру саласында мемлекетт≥к ретеуд≥ң нег≥зг≥ м≥ндеттемелер≥ мыналар:

1) Қазақстан –еспубликасының тұрақты сақтандыру жүйес≥н құру және қолдану, және ұлттық сақтандыру рыногының инфроқұрылымын қалыптастыру.

2) —ақтандыру рыногын реттеу қағидалары мен әд≥стер≥н және сақтандыру қызмет≥не қадағалау тәрт≥б≥н белг≥лейд≥.

3) —ақтандыру нег≥здер≥н заңнамалық түрде бек≥ту, м≥ндетт≥ сақтандырудың түрлер≥н белг≥леу, халықаралық сақтандыру жүйес≥н Қазақстан –еспубликасының қатысу принциптер≥н анықтау.

4) —ақтандырушылардың, сақтанушылардың заңды мүдделер≥н және құқықтарын қорғау.

—ақтандыру а€сында, Қазақстан –еспубликасының заңнамасына сәйкес, мемлекетт≥к са€сатты жүзеге асыру, сақтандыру рыногындағы мемлекетт≥к бақылау, өк≥летт≥ және басқа да мемлекетт≥к органдармен реттелед≥.

Ђ—ақтандыру қызмет≥ туралың Қазақстан –еспубликасы заңымен реттелмейт≥н басқа да мемлекетт≥к органдардың өк≥летт≥г≥ м≥ндетт≥ сақтандыру түрлер≥ барынша сәйкес заңнамалық акт≥лер≥мен реттелед≥. Өк≥летт≥ орган сақтандыру а€сында өк≥летт≥ орган болғандықтан келес≥дей функци€ларды атқарады:

1) сақтанушылардың және сақтандыру рыногының басқа да қатысушыларының заңды мүддес≥н қорғау, ұлттық сақтандыру рыногының инфроқұрылымын қалыптастыру және Қазақстан –еспубликасында сақтандыру жүйес≥н≥ң қызмет ету≥н қамтамасыз ету≥ б≥рнеше мемлекетт≥к са€сат жүрг≥зу;

2) сақтандыру рыногын реттеуд≥ң әд≥стер≥мен принциптер≥н, сақтандыру қызметтер≥н қадағалаудың ұйымдастыру тәрт≥б≥н анықтау;

3) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарын құруға, оларды бақылау құқығын иемденуге, олардың ер≥кт≥ жойылуына қайта құрылуына рұқсат беру, сақтандыру ұйымдарының филиалдарымен өк≥лд≥ктер≥н Қазақстан –еспубликасының территори€сында, сондай-ақ территори€дан тыс жерде де ашуға кел≥с≥м беру;

4) сақтандыру қызмет≥н жүзеге асыруға, сақтандыру брокер≥не, сақтандыру рыногында актуарлық қызмет≥мен сақтандыру ұйымының аудит≥не лицензи€ беру;

5) сақтандыру ұйымы және ондағы жарғылық, жеке капиталдық минималды мөлшер≥ үш≥н пруденциналд≥ нормативтер мен басқа да м≥ндетт≥ нормалар мен шектерд≥ бек≥ту≥ және олардың сақталуына бақылау;

6) жойылушы сақтандыру ұйымдарының жоюшы (таратушы) комисси€сының қызмет≥не бақылау жасау;

7) сақтандыру ұйымының қаржылық тұрақтылығы мен төлем қаб≥летт≥л≥г≥н талдау, бағалау, бақылау;

8) сақтандыру ұйымының сақтандыру кел≥с≥мдер≥ (сақатандыру полис≥) есеб≥н≥ң тәрт≥б≥н белг≥леу;

9) сақтандыру ұйымдарының, сақтандыру брокерлер≥н≥ң, актуарий және өк≥летт≥ аудиторларының реестр≥н жүрг≥зу;

10) Ұлттық Ѕанкпен б≥рлесе отырып, өз≥н≥ң бақылау және қадағалау функци€ларын орындау үш≥н сақтандыру ұйымдарының, сақтандыру брокерлер≥н≥ң қаржылық және басқа да есеп берулер≥н≥ң формаларын, мерз≥м≥н және т≥з≥м≥н анықтау;

11) сақтандыру ұйымдарының және сақтандыру рыногының басқа да қатысушыларының орындауындағы м≥ндетт≥ нормативт≥к құқықтық акт≥лерд≥ қабыладау;

12) сақтандыру қызмет≥ субъект≥лер≥н инспекци€лау (тексеру) жүрг≥зу;

13) сақтандыру рыногының кәс≥пт≥к қатысушыларына санкци€лар жүрг≥зу;

14) —ақтандыру рыногының кәс≥пт≥к қатысушыларына бер≥лген лицензи€ның күш≥н тоқтату және қайта шығару туралы шеш≥м қабылдау.

—ақтандыру ұйымының қызмет≥н реттеуде төлем қаб≥летт≥л≥г≥ және қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ету Ц маңызды шарт болып табылады. “өлемқаб≥летт≥л≥к Ц ол қаржылық м≥ндеттер≥н өз уақытында және толығымен орындау қаб≥летт≥л≥г≥. Ұйымның төлемқаб≥летт≥л≥к көрсетк≥штер≥ олардың жойылуын ескерет≥н активтер мен қабылдаған м≥ндеттемелер арасындағы нормативт≥к қатынастардың сақталуы болып табылады. Қаржылық тұрақтылық - ол қаржылық және басқа да сыртқы факторлардың жағымсыз әсер≥нен сақтандыру және қайта сақтандыру кел≥с≥м≥ бойынша қабылданған м≥ндеттемелерд≥ң әсер ету≥н≥ң бүк≥л мерз≥м≥ ≥ш≥ндег≥ өз≥н≥ң төлемқаб≥летт≥л≥к сақтап қалу қаб≥летт≥л≥г≥.

Қаржылық тұрақтылықтың көрсетк≥штер≥ мыналар:

1) жарғылық және жеке капиталдың минималды мөлшер≥;

2) активтер құны және олардың диверсификаци€сының деңгей≥;

3) төлемқаб≥летт≥л≥к көрсетк≥штер≥;

4) сақтандыру резервтерд≥ң және басқа да м≥ндеттемелер мөлшер≥;

5) сақтандыру және қайта сақтандыру бойынша м≥ндеттемелер≥ көлем≥н≥ң арақатынасы;

6) көрсет≥лет≥н сақтандыру және қайта сақтандыру қызметтер≥н≥ң рентабельд≥г≥ (пайдалылығы);

7) ≥ске асырылатын инвестици€лық са€саттың ти≥мд≥л≥г≥.

—ақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының төлем қаб≥летт≥л≥к және қаржы тұрақтылық дейңгей≥н анықтауда оның активтер≥н≥ң құны, олардың сапасы және жойылуы боиынша ж≥ктеу есеб≥мен есептелед≥. ∆еке капитал-сақтандыру резервтер≥ мен басқа да м≥ндеттемелер сомасына азайтылған барлық активтер≥н≥ң құны. Қаржылық тұрақтылықты және төлемқаб≥летт≥л≥кт≥ қадағалау-пруденциальд≥ нормативтер мен басқада м≥ндетт≥ нормалар мен шектер бек≥ту арқылы жүрг≥з≥лед≥.

ѕруденциалд≥ нормативтер өк≥летт≥ органдармен бек≥т≥лед≥ және мыналарды қамтиды:

- “өлемқаб≥летт≥л≥к нормативтер≥;

- Қаржылық тұрақтылық нормативтер≥.

—ақтандыру және қайта сақтандырудың жеке кел≥с≥мдер≥ боиынша м≥ндеттемелерд≥ң максималды көлем≥ жеке капитал мен сақтандыру резервтер≥ сомасынан 10%-ға артуы мүмкүн емес.

—ақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жойылуы-банкротыққа ушырау нег≥з≥нде өк≥летт≥ органмен бек≥т≥лген нормативт≥к құқықтық акт≥лер және заң ерекшел≥ктер≥мен Қ– заңнамалық акт≥лер≥не сәйкес жүзеге асырылады. ќл келес≥ нег≥здемелер бойынша жойылуы мүмкүн:

1) өк≥летт≥ органның рұқсатымен құрылтайшылардың шеш≥м≥ бойынша (ер≥кт≥ жойылу);

2) Қ– заңнамасында қарастырылған жағдайларда сот шеш≥м≥ бойынша.

 

Ұсынылатын әдебиеттер

Ќег≥зг≥: [ 1. 39-48, 2. 38-47, 5. 41-54 бет],

Қосымша: [ 9. 3-11 бет]

Ѕақылау сұрақтары:

1. Қандай ұжымдық органдары сақтандыру ұйымдарын құруға м≥ндетт≥?

2. Ћицензи€ алу үш≥н қандай құжаттар қажет?

3. —ақтандыру а€сында өк≥летт≥ орган қандай тапсырмаларды орындайды?

4. —ақтандыру а€сында өк≥летт≥ орган қандай функци€ларды атқарады?

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-20; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1842 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—амообман может довести до саморазрушени€. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

1723 - | 1578 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.019 с.