Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—өзд≥ктер, анықтамалар
15. ‘инансово-кредитный энциклопедический словарь. ѕод.ред. ј.√. √р€зновой Ц ћ.: ‘инансы и статистика, 2002

16. ‘инансово-кредитный словарь. “1,2,3 Ц ћ.: ‘инасы и статитика, 1984, 1986, 1988

17. “олковый словарь аудиторских, налоговых и бюджетных терминов. ѕод ред.Ќ.√. —ычева, ¬.¬.»льина. Ц ћ.: ‘инансы и статистика, 2002

18. —татистический ежегодник јгентства по статистике – 

 

јламтор бастаулары

www.akorda.kz

www.nationalbank.kz

www.minfin.kz

www.government.kz

www.minplan.kz

www.afn.kz

www.stat.kz және тб.


 

јзақстан –еспубликасының б≥л≥м және ғылым министрл≥г≥

јҚ ЂҚаржы академи€сыї

ЂЅ≈ ≤“≈ћ≤Ќї

ќӘ∆ проректоры

√.“. Ўакуликова

∆.

 

—“”ƒ≈Ќ““≈–√≈ Ѕ≤Ћ≤ћ Ѕ≈–” ЅјҒƒј–Ћјћј—џ

(Syllabus)

ѕән атауы: Ђ—ақтандыруї

5¬050900 - Қаржы мамандығы үш≥н

 

 

 редит саны 3

 урс 3

—еместр 5

ƒәр≥с 30 сағат

“әж≥рибе 15 сағат

ƒәр≥с сағатының барлығы 45

—ќӨ∆ 45

—Ө∆ 45

∆алпы жұмыс сағаты 135

јралық бақылау саны 2

≈мтихан 5 семестр

 

 

јстана 2016


—иллабус ЂҚаржыї кафедрасында 5¬050900 Ц Қаржы, мамандықтары бойынша мемлекетт≥к жалпыға м≥ндетт≥ б≥л≥м беру стандартына сәйкес әз≥рленген

ЂҚаржыї кафедрасының отырысында қарастырылып ұсынылды

________________________________________________________________

 

Ђ___ї______________2016 ж. ’аттама є________________

 

ЂҚаржыї кафедрасының меңгеруш≥с≥ _____________√.∆. ≈сенова

ќҚџ“”Ўџ ∆ӨЌ≤Ќƒ≈ ћӘЋ≤ћ≈“ ∆ӘЌ≈ Ѕј…ЋјЌџ— ∆ӨЌ≤Ќƒ≈ јҚѕј–ј“

 

ѕӘЌЌ≤Ң —»ѕј“џ ∆ӘЌ≈ ќЌџҢ ќҚ” Үƒ≈–≤—≤Ќƒ≈√≤ ќ–Ќџ

ѕәнн≥ң жалпы сипаты

Ёкономикалық б≥л≥м беру а€сындағы оқу үрд≥с≥ нарықтық экономикадағы банкт≥к, сақтандыру және басқа қаржылық институттардың қызмет ету спецификасымен байланысты және бизнес саласында табыстарға қол жетк≥зе алатын, мемлекетт≥ң қаржылық мүдделер≥н қорғауға, дербес шеш≥м қабылдауға қаб≥летт≥ кәс≥би да€рланған мамандарды оқытуға бағытталған. Ђ—ақтандыруї курсы ЂҚаржыї мамандығы үш≥н қажет пән болып таблады, өйткен≥ сақтандыру саласында қаржылық құралдардың шығарылуы және айналысы үрд≥с≥нде пайда болатын қатынастар жүйес≥н қарастыру оның мақсаты болып табылады. Ѕасқа сөзбен айтқанда, курстың практикалық мәнд≥л≥г≥ тек қазақстандық сақтандыру нарығында қызмет етет≥н ғана емес, сонымен қатар әлемд≥к қаржы нарығындағы сақтандыру саласында әртүрл≥ қаржы құралдардың түрлер≥н қарастыруға нег≥зделген.

—ақтандыру нарығы кез келген елд≥ң қаржы жүйес≥н≥ң үзд≥кс≥з бөл≥г≥ болып табылады және оның қаншалықты дамығанынан тәуелс≥з ол үлкен перспективалармен анықталады, өйткен≥ әлемд≥к тәж≥рибе көрсеткендей, нарыұтық экономикида сақтандырудың сан алуан турлер≥не мұраныс бар. ќсы тұрғыдан Ђ—ақтандыруї курсы экономикалық б≥л≥м беру жүйес≥нде сөзс≥з қажет және өзект≥ болып табылады.

Ђ—ақтандыруї курсы қаржы нарығының бөл≥г≥ рет≥ндег≥ қаржы теори€лық нег≥здер≥н және практикалық проблемаларын қарастырады.

 

ѕәнн≥ң оқыту мақсаты

Ѕолашақ мамандарды Қазақстандағы қаржы нарығының қызмет ету заңдылықтары және ерекшел≥ктер≥ туралы, сақтандыру нарығында қаржылық құралдардың айналысын ұйымдастыру және оның қатысушыларының қызмет≥ туралы кәс≥би б≥л≥ммен қамтамасыз ету болып табылады. Ѕер≥лген пәнд≥ оқытудың бағыты студенттерд≥ курстың әр бөл≥мдер≥мен таныстыру және оларға қаржы нарығының нег≥здер≥н, сақтандыру мән≥н, түр≥н, қаржы нарығына қатысушылардың қызмет≥н, сақтандыру нарығының құқықтық базасын оқып үйрету.

ћұндай мақсаттарға жету үш≥н осы пәнд≥ оқу барысында келес≥ м≥ндетт≥ шешу қажет:

пәнд≥ оқытудың басты м≥ндет≥ Ц сақтандырудың қызмет ету заңдылықтарын оқу, қаз≥рг≥ сақтандыру жүйес≥ мен оның ұйымдарын ұйымдастыру, сондай-ақ нарықтық экономика жағдайындағы сақтандырудың орны мен рол≥н оқыту.

ѕәнд≥ оқу нәтижес≥нде студенттер мыналарды меңгеру≥ қажет:

- сақтандыру нарығының қызмет ету практикасында қолданылатын нег≥зг≥ түс≥н≥ктер және терминдерд≥ б≥лу;

- шетелдерде сақтандру операци€ларды ұйымдастырудағы сипаттамалар және даму бағыттарын б≥лу;

- қаржылық құралдардың сапасына, эмисси€лау процедурасына қойылатын нег≥зг≥ талаптарды б≥лу;

- сақтандыру нарығының қатысушыларының мақсаттары, м≥ндеттер≥ және қызметтер≥н≥ң арасындағы нег≥зг≥ ерекшел≥ктерд≥ айқындау;

- алынған теори€лық б≥л≥мд≥ практика жүз≥нде қолдана б≥лу, сақтандыру нарығығының қызмет≥н жақсартуға бағытталған шараларды өңдеу.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-20; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1747 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

„то разум человека может постигнуть и во что он может поверить, того он способен достичь © Ќаполеон ’илл
==> читать все изречени€...

2270 - | 2080 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.013 с.