Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


 урс бойынша тақырыптық жазба жұмыстар.
–еферат тақырыптары:

1. —ақтандырудың экономикалық мазмұны.

2. —ақтандырудың ұйымдастырушылық нысандары.

3. —ақтандырудың функци€лары.

4. —ақтандырудың объективт≥ қажетт≥л≥г≥.

5. —ақтандырудың жүйес≥

6. —ақтандырудың қағидалары

7. —ақтандыру түрлер≥.

8. —ақтандырудың ж≥ктелу≥.

9. ћ≥ндетт≥ сақтандыру түрлер≥

10. ћ≥ндетт≥ медициналық сақтандыру.

11. ≈р≥кт≥ сақтандыру түрлер≥.

12. ∆еке басты сақтандыру.

13. Өм≥рд≥ сақтандыру.

14. ћүл≥кт≥ сақтандыру.

15. ≈ңбекке қаб≥лет≥кт≥ сақтандыру.

16.  өл≥кт≥ сақтандыру.

17. “асымалдауды сақтандыру.

18. Әлеуметт≥к сақтандыру.

19. Қайта сақтандырудың қажетт≥г≥ мен рол≥.

20. Қайта сақтандырудың экономикалық мән≥ және мазмұны.

21. Қайта сақтандырудың қолдану ерекшел≥ктер≥.

22. Қазақстандағы сақтандыру жүйес≥н≥ң қалыптасуы.

23. —ақтандыру қызмет≥н ұйымдастыру ұйымдастыру қажетт≥г≥.

24. —ақтандыру қызмет≥н ұйымдастыруға сипаттама.

25. Қазақстан –еспубликасының сақтандыру ұйымдарын лицензи€лау тәрт≥б≥.

26. Қазақстан –еспубликасының сақтандыру ұйымдарын лицензи€лау үш≥н қажетт≥ құжаттар мен шарттар.

27. Қазақстан –еспубликасының қайта сақтандыру ұйымдарын лицензи€лау тәрт≥б≥.

28. Қазақстан –еспубликасының қайта сақтандыру ұйымдарын үш≥н қажетт≥ құжаттар мен шарттар.

29. —ақтандыру кел≥с≥м≥н≥ң экономикалық мән≥.

30. —ақтандыру кел≥с≥м≥н жасаушы тараптардың м≥ндеттер≥ мен құқықтары.

31. —ақтандыру тарифтер≥н құру.

32. —ақтандыру тарифтер≥н≥ң мөлшер≥н анықтау тәрт≥б≥..

33. Әлеуметт≥к сақтандырудың экономикалық мазмұны.

34. Әлеуметт≥к сақтандырудың қажет≥г≥.

35. Әлеуметт≥к сақтандырудың объект≥с≥.

36. Әлеуметт≥к сақтандырудың қолдану механизм≥.

37. Әлеуметт≥к сақтандырудың тәрт≥б≥.

38. јзаматтық Ц құқықтық жауапкерш≥л≥кт≥ сақтандырудың экономикалық мазмұны

39. јзаматтық Ц құқықтық жауапкерш≥л≥кт≥ сақтандырудың тәрт≥б≥.

40. јзаматтық Ц құқықтық жауапкерш≥л≥кт≥ сақтандырудың ерекшел≥ктер≥

41. ћүл≥кт≥к сақтандырудың экономикалық мазмұны.

42. ћүл≥кт≥к сақтандырудың тәрт≥б≥.

43. ∆еке сақтандырудың экономикалық мән≥.

44. Өм≥рд≥ сақтандыру.

45. ≈ңбекке жарамдылықты сақтандыру.

46. ∆олаушылар алдындағы тасымалдаушының азаматтық - құқықтық жауапкерш≥л≥г≥н м≥ндетт≥ сақтандырудың экономикалық мазмұны.

47. ∆олаушылар алдындағы тасымалдаушының азаматтық - құқықтық жауапкерш≥л≥г≥н м≥ндетт≥ сақтандырудың қажетт≥г≥.

48. ∆олаушылар алдындағы тасымалдаушының азаматтық - құқықтық жауапкерш≥л≥г≥н м≥ндетт≥ сақтандырудың механизм≥.

49. “әуекелд≥ сақтандыру әд≥стер≥

50. “әуекел және сақтандыру

≈мтиханға дайындық үш≥н сұрақтар:

1. —ақтандырудың экономикалық мазмұны.

2. —ақтандырудың ұйымдастырушылық нысандары.

3. —ақтандырудың функци€лары.

4. —ақтандырудың объективт≥ қажетт≥л≥г≥.

5. —ақтандырудың жүйес≥ туралы ұғым.

6. —ақтандырудың объект≥лер≥.

7. —ақтандырудың қағидалары, олардың сипаты және сақтандыру жүйес≥н құрудағы рол≥.

8. —ақтандыру түрлер≥.

9. —ақтандырудың ж≥ктелу≥.

10. ћ≥ндетт≥ сақтандыру түрлер≥

11. ћ≥ндетт≥ медициналық сақтандыру.

12. ≈р≥кт≥ сақтандыру түрлер≥.

13. ∆еке басты сақтандыру.

14. Өм≥рд≥ сақтандыру.

15. ћүл≥кт≥ сақтандыру.

16. ≈ңбекке қаб≥лет≥кт≥ сақтандыру.

17.  өл≥кт≥ сақтандыру.

18. “асымалдауды сақтандыру.

19. Әлеуметт≥к сақтандыру.

20. Қайта сақтандырудың қажетт≥г мен рол≥.

21. Қайта сақтандырудың экономикалық мән≥ және мазмұны.

22. Қайта сақтандырудың объект≥с≥.

23. Қайта сақтандырудың тәрт≥б≥.

24. Қайта сақтандырудың қолдану ерекшел≥ктер≥.

25. Қазақстандағы сақтандыру жүйес≥н≥ң қалыптасуы.

26. —ақтандыру қызмет≥н ұйымдастыру ұйымдастыру қажетт≥г≥.

27. —ақтандыру қызмет≥н ұйымдастыруға сипаттама.

28. Қазақстан –еспубликасының сақтандыру ұйымдарын лицензи€лау тәрт≥б≥.

29. Қазақстан –еспубликасының сақтандыру ұйымдарын лицензи€лау үш≥н қажетт≥ құжаттар мен шарттар.

30. Қазақстан –еспубликасының қайта сақтандыру ұйымдарын лицензи€лау тәрт≥б≥.

31. Қазақстан –еспубликасының қайта сақтандыру ұйымдарын үш≥н қажетт≥ құжаттар мен шарттар.

32. —ақтандыру кел≥с≥м≥н≥ң қажетт≥г≥.

33. —ақтандыру кел≥с≥м≥н≥ң экономикалық мән≥.

34. —ақтандыру кел≥с≥м≥н≥ң қолдану ерекшел≥ктер≥.

35. —ақтандыру кел≥с≥м≥н жасаушы тараптар.

36. —ақтандыру кел≥с≥м≥н жасаушы тараптардың м≥ндеттер≥ мен құқықтары.

37. —ақтандыру тарифтер≥н құрудың қажетт≥г≥.

38. —ақтандыру тарифтер≥н құрудың мән≥.

39. —ақтандыру тарифтер≥н құрудың м≥ндеттер≥.

40. —ақтандыру тарифтер≥н≥ң мөлшер≥н анықтау тәрт≥б≥..

41. —ақтандыру жарнасының мән≥.

42. —ақтандыру жарнасының түрлер≥.

43. —ақтандыру жарнасының мазмұны.

44. —ақтандыру жарнасының қолдану а€сы.

45. —ақтандыру жарнасының ерекшел≥ктер≥.

46. —ақтандыру жарнасының төлеу нысандары.

47. Әлеуметт≥к сақтандырудың экономикалық мазмұны.

48. Әлеуметт≥к сақтандырудың қажет≥г≥.

49. Әлеуметт≥к сақтандырудың объект≥с≥.

50. Әлеуметт≥к сақтандырудың қолдану механизм≥.

51. Әлеуметт≥к сақтандырудың тәрт≥б≥.

52. јзаматтық Ц құқықтық жауапкерш≥л≥кт≥ сақтандырудың экономикалық мазмұны

53. јзаматтық Ц құқықтық жауапкерш≥л≥кт≥ сақтандырудың сақтынадыру жүйес≥ндег≥ рөл≥.

54. јзаматтық Ц құқықтық жауапкерш≥л≥кт≥ сақтандырудың объект≥с≥.

55. јзаматтық Ц құқықтық жауапкерш≥л≥кт≥ сақтандырудың тәрт≥б≥.

56. јзаматтық Ц құқықтық жауапкерш≥л≥кт≥ сақтандырудың ерекшел≥ктер≥

57. ћүл≥кт≥к сақтандырудың экономикалық мазмұны.

58. ћүл≥кт≥к сақтандырудың қажет≥г≥..

59. ћүл≥кт≥к сақтандырудың объект≥с≥.

60. ћүл≥кт≥к сақтандырудың қолдану механизм≥.

61. ћүл≥кт≥к сақтандырудың тәрт≥б≥.

62. ∆еке сақтандырудың экономикалық мән≥.

63. ∆еке сақтандырудың қағидалары.

64. ∆еке сақтандырудың объект≥с≥.

65. ∆еке сақтандырудың түрлер≥.

66. Өм≥рд≥ сақтандыру.

67. ≈ңбекке жарамдылықты сақтандыру.

68. ∆еке сақтандырудың тәрт≥б≥.

69. ∆олаушылар алдындағы тасымалдаушының азаматтық - құқықтық жауапкерш≥л≥г≥н м≥ндетт≥ сақтандырудың экономикалық мазмұны.

70. ∆олаушылар алдындағы тасымалдаушының азаматтық - құқықтық жауапкерш≥л≥г≥н м≥ндетт≥ сақтандырудың қажетт≥г≥.

71. ∆олаушылар алдындағы тасымалдаушының азаматтық - құқықтық жауапкерш≥л≥г≥н м≥ндетт≥ сақтандырудың объект≥лер≥.

72. ∆олаушылар алдындағы тасымалдаушының азаматтық - құқықтық жауапкерш≥л≥г≥н м≥ндетт≥ сақтандырудың механизм≥.

73. “әуекел және сақтандыру ұғымы.

74. “әуекел және сақтандыру түрлер≥.

75. “әуекел және сақтандыру ерекшел≥ктер≥.

76. “әуекелд≥ сақтандыру әд≥стер≥.

77. “әуекелд≥ сақтандыру қажетт≥г≥.

78. “әуекелд≥ сақтандырудың түрлер≥.

79. “әуекелд≥ сақтандырудың ерекшел≥ктер≥.

80. “әуекел түрлер≥

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-20; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 804 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

ƒва самых важных дн€ в твоей жизни: день, когда ты по€вилс€ на свет, и день, когда пон€л, зачем. © ћарк “вен
==> читать все изречени€...

2034 - | 1887 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.017 с.