Лекции.Орг
 

Категории:


Архитектурное бюро: Доминантами формообразования служат здесь в равной мере как контекст...


Как ухаживать за кактусами в домашних условиях, цветение: Для кого-то, это странное «колючее» растение, к тому же плохо растет в домашних условиях...


Универсальный восьмиосный полувагона: Передний упор отлит в одно целое с ударной розеткой. Концевая балка 2 сварная, коробчатого сечения. Она состоит из...

Пәнді оқыту міндеттері. Бұл мақсатқа жету үшін төмендегідей міндеттер орындауы қажет:Бұл мақсатқа жету үшін төмендегідей міндеттер орындауы қажет:

- Сақтандыру нарығы, маңызын ашу;

- Сақтандыру нарығы ұғымы мен құрамын қарастыру;

- Сақтандыру нарығы, яғни кірістері мен шығыстарын сипаттау;

- Сақтандыру нарығы сипаттамасы.

- Сақтандыру нарығы кезеңдегі кездесетін проблемалар және оларды шешу жолдарын анықтау

 

2.4Пәннің пререквизитіБұл пәнді толық меңгеру үшін төмендегі пәндерді білу қажет: Экономикалық теория, Қаржы, Ақша несие банктер

 

25.Пәннің постреквизиті.Пәнді толық меңгеру үшін болашақта төмендегідей пәндерді оқу қажет: Биржалық іс, Инвестицияларды қаржыландыру және несиелендіру, Валюталық операциялар, Ақша-несиелік реттеу, Инвестициялық портфелді басқару

   
2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ

САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

Тақырып атауы Дәріс Практ сабақ СӨЖ СОӨЖ
Т-1. Сақтандыру түсінігі және экономикалық мәні
Т-2. Сақтандырудың жіктелуі
Т-3. Қайта сақтандырудың түсінігі, оның мәні          
Т-4. Сақтандыру қызметін ұйымдастыру
Т-5. Қазақстан Республикасының сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарын лицензиялау тәртібі және оны құру
Т-6. Сақтандыру келісімі және оның экономикалық мәні
Т-7. Сақтандыру тарифтерін құрудың мәні және міндеттері
Т-8. Сақтандыру жарнасының мәні және оның түрлері.
Т-9. Әлеуметтік сақтандыру
Т-10. Азаматтық – құқықтық жауапкершілікті сақтандыру
Т-11. Мүліктік сақтандыру
Т-12. Жеке сақтандыру
Т-13. Жолаушылар алдындағы тасымалдаушының азаматтық - құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру
Т-14. Тәуекел және сақтандыру
Т-15. Тәуекел түрлері, олардың қысқаша мінездемесі
Барлығы

 

4 Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі (СӨЖ)

 

Студенттердің өзіндік жұмысы мазмұны   Тақырыптар Ұсынылатын әдебиет Бақылау түрі Бақылау мерзімдері
Т-1. Сақтандыру түсінігі және экономикалық мәні 1,2 Ауызша сұрау 1 апта
Т-2. Сақтандырудың жіктелуі 3,4 Ауызша сұрау 2 апта
Т-3. Қайта сақтандырудың түсінігі, оның мәні   5,6 Ауызша сұрау 3 апта
Т-4. Сақтандыру қызметін ұйымдастыру 7,8 Ауызша сұрау 4 апта
Т-5. Қазақстан Республикасының сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарын лицензиялау тәртібі және оны құру 9,10 Презентация   5 апта
Т-6. Сақтандыру келісімі және оның экономикалық мәні 11,12 Ауызша сұрау 6 апта
Т-7. Сақтандыру тарифтерін құрудың мәні және міндеттері 13,14 Бақылау сұрақтары 7 апта
Т-8. Сақтандыру жарнасының мәні және оның түрлері. 1,2 Ауызша сұрау 8 апта
Т-9. Әлеуметтік сақтандыру 3,4 Презентация   9 апта
Т-10. Азаматтық – құқықтық жауапкершілікті сақтандыру 5,6 Ауызша сұрау 10 апта
Т-11. Мүліктік сақтандыру 7,8 Ауызша сұрау 11 апта
Т-12. Жеке сақтандыру 9,10 Презентация   12 апта
Т-13. Жолаушылар алдындағы тасымалдаушының азаматтық - құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру 11,12 Ауызша сұрау 13 апта
Т-14. Тәуекел және сақтандыру 13,14 Ауызша сұрау 14 апта
Т-15. Тәуекел түрлері, олардың қысқаша мінездемесі 12,14 Бақылау сұрақтары 15 апта

 

4.1 МОДУЛЬ БОЙЫНША ТАПСЫРМАНЫ ОРЫНДАУ ЖӘНЕ ТАПСЫРУ КЕСТЕСІ

 

  Бақылау түрі   Оқудың академиялық кезеңі, апта
Сабаққа қатысу * * * * * * * * * * * * * * *
Дәрісті конспектілеу             *               *
Ауызша сұрақ * * * * * * * * * * * * * * *
Эссе           *             *    
Реферат         *             *      
Тақырып презентациясы * * * * * * * * * * * * * * *
Аралық тестілеу             *               *
Барлығы                              

 

СЫНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасы Заңы 2 шілде 2003 жыл № 461-ІІ.

2. «ҚР Ұлттық банкі туралы» ҚР Заңы 30.03.1995 № 2155 (ред. 10.07.2004)

3. «Қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды мемлекеттік реттеу және қадағалау туралы» ҚР Заңы 4 шілде 2003 № 474-ІІ.

4. « ҚР Банктер және банк қызметі туралы» ҚР Заңы 31.08.1995 №2444 (ред. 06.07.2004)

5. «Қазақстан Республикасындағы Зейнетақылық қамтамасыз ету туралы» 20.06.1997 № 136-1 (ред. 11.06.2004)

6. «Сақтандыру ісі туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 18 желтоксан 2000 жыл № 126-ІІ.

Негізгі әдебиеттер

7. Бағалы қағаздар нарығы: оқу құралы/ Искакова З.Д., Борисова Е.И., Курманалина А.К., Караганда: 2009

8. Бағалы қағаздар нарығы: оқу құралы/ Көшенова Б.А., Экономика: 2010

9. Жуйриков К. Страхование: одна из платформ казахстанского «барса»

Алматы: РПГ «Біз-Мы», 1998

10. Қаржылық институттар қызметін басқару: оқу құралы Тлеужанова Д.А., А: 2010

11. Жуйриков К., Назарчук И., Жуйриков Р. Страхование: теория, практика, зарубежный опыт. Алматы:ОФ «БИС», 2000

12. Словарь страховых терминов и понятий // под редакцией Шейнкмана Б.М., Наурыз, 2003

 

Осымша әдебиеттер

13. Қаржы: оқулық/ Құлпыбаев С., Ынтықбаева С.Ж., Мельников В.Д., А:2010

14. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник/ Янин О.Е. «Академия»: 2008

15. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник/ Галанов В.А., Форум 2008

16. Финансы и кредит под ред. О.И.Ларушина, Кнорус:2009

17. Финансы и кредит: Практикум: учебное пособие / Рудская Е.Н. Феникс: 2008

18. Ильин А.Е. Практикум по рынку ценных бумаг, 2005г.

19. Зейнельгабдин А.Б. Финансовая система Казахстана. Становление и развитие. Астана 2008

20. Искакова З.Д., Курманалина А.К. Финансово-инвестиционный процесс в жилищном секторе Казахстана и перспективы его развития. Караганда – 2008. – 168 с.

21. Адамбекова А.А. Финансовый рынок Казахстана: становление и развитие. Монография. Алматы, 2007., 416с.

22. Интыкбаева С.Ж. Государственные финансы. Учебное пособие., Алматы 2007, 148с.

23. Сембиева Л.М. Финансы. Учебное пособие : часть 1 и часть 2., Астана 2011г.,292 с каждая часть.

24. Роберт В.Колб, Риккардо Дж. Родригес. Финансовые институты и рынки. Учебник. Перевод с американского издания. Москва «Дело и сервис» 2003.

25. Омирбаев С.М., Интыкбаева С.Ж., Адамбекова А.А. Парманова Р.С. Государственный бюджет. Учебник, Алматы , 2011г. 632с.

 

Мерзімді басылымдар:

Қаржы-қаражат, Рынок ценных бумаг, Банки Казахстана, Саясат, Транзитная экономика, Вестник финансовой академии

 

Дата добавления: 2016-11-20; просмотров: 482 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.007 с.