Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—өзд≥ктер, анықтамалар. 1. ‘инансово-кредитный энциклопедический словарь
1. ‘инансово-кредитный энциклопедический словарь. ѕод.редакцией

ј.√. √р€зновой Ц ћ.: ‘инансы и статистика, 2002

2. ‘инансово-кредитный словарь. “1,2,3 Ц ћ.: 1984, 1986, 1988

3. —татистический ежегодник јгентства по статистике – 

 

јламтор бастаулары

www.akorda.kz

www.nationalbank.kz

www.minfin.kz

www.government.kz

www.minplan.kz

www.afn.kz

www.stat.kz және тб.

Ѕ≤Ћ≤ћƒ≤ ЅјҒјЋј”

Ѕағалау критерийлер≥

ѕән бойынша қорытынды баға ағымдағы, аралық және қорытынды сабақтардың жиынынан тұрады.

јғымдағы бақылау өз≥нд≥к жұмыстардың, дәр≥с, тәж≥рибе сабақтардының қорытынды балы және белг≥ленген уақыттағы тапсырылған бақылау жұмыстарының, тестерд≥ң қорытындысы, презентаци€ бойынша.

јралық бақылау курстағы дәр≥с, тәж≥рибел≥к сабақтардың және өз≥нд≥к оқу тақырыптары бойынша рубежд≥ бақылау түр≥нде өтк≥з≥лед. (7 және 15 апталар). јралық бақылауды қайта тапсыруға болмайды

Қорытынды бақылау Ц емтихан, сесси€ уақытында автоматтандырылған тест түр≥ бойынша Қ  де тапсырылады. ≈мтихан 40 балмен бағаланады. ≈мтиханды жоғарғы бағаға қайта тапсыруға рұқсат бер≥лмейд≥

јралық бақылау семестрд≥ң 7 және 15 апталарында тест≥леу түр≥нде жүрг≥з≥лед≥. –ейтинг келес≥ бақылау түрлер≥нен құралады:

 

  јттестаци€лық кезең ≈ңбек шығындары
  —абаққа қатысу “әж≥рибел≥к сабақтар Өз≥нд≥к жұмыстар ќқу тәж≥рибес≥ “ест ≥л≥к сұрау   –ефераттар   Үй тапсырмаларын орындау –убежд≥к тест≥леу Ѕарлығы
јЅ 1       - -        
јЅ 2       - -        

 

ѕән бойынша емтихан емтихан кезең≥нде тест≥леу нысанында жүрг≥з≥лед≥. ѕән бойынша студентт≥ң б≥л≥м≥н қорытынды бағалау келес≥н≥ қамтиды:

- 40% емтиханда алған нәтижес≥н;

- 60% ағымдық үлг≥р≥м нәтижелер≥н.

ќрытынды баға келес≥ формула бойынша есептелед≥

 

 

Қорытынды баға =

 

бұнда, –1 Ц б≥р≥нш≥ рейтингт≥к бағалаудың пайыздық мазмұны;

–2 Ц ек≥нш≥ рейтингт≥к бағалаудың пайыздық мазмұны;

Ё Ц емтихандық бағалаудың процентт≥к мазмұны.

—туденттерд≥ң б≥л≥м≥н бағалау жалпы шкаласы

Әр≥пт≥к жүйе бойынша бағалау —андық эквивалент баллдары. % - баллдар мазмұны ƒәстүрл≥ жүйе бойынша бағалау.
ј 4.0 95-100 Өте жақсы
ј- 3.67 90-94  
¬+ 3.33 85-89 жақсы
¬ 3.0 80-84  
¬- 2.67 75-79  
—+ 2.33 70-74 қанағаттанарлық
2.0 65-69  
—- 1.67 60-64  
ƒ+ 1.33 55-59  
ƒ 1.0 50-54  
F   0-49 қанағаттанарлықсыз

 урс са€саты

ƒәр≥сханадағы жұмыс оқылған материалдарды талқылау, ситуаци€лық мәселелерд≥ талдау және түрл≥ жаттығулар орындаудан тұрады. Әрбәр 3 апта сайын материалдар, €ғни лекци€лық және практикалық сабақтар сұрақтары мен тапсырмаларын б≥р≥кт≥рет≥н бақылау жұмысы орындалады. —туденттер барлығы 5 бақылау жұмысын тапсыруы қажет және оны қайта тапсыру қарастырылмаған.

—туденттерд≥ң әрб≥р сабаққа қатысуы оларға ұсынылған материалдарды одан әр≥ игеруге байланысты, сондықтан сабақта бер≥лет≥н материалдарды талқылауға белсенд≥ қатысуы қажет. Ѕелсенд≥л≥г≥ үш≥н жоғары баға әрб≥р сабақта жари€ланады.

—тудент өз≥нд≥к зерттеу жұмысын дайындап өтк≥зуге м≥ндетт≥. “ақырыпты өз≥ таңдауға құқылы. Ѕаға жұмыстың мазмұнына, құрылымы мен ба€ндалу тәрт≥б≥не және ғылыми теори€лық деңгей≥не. —ондай ақ безенд≥р≥лу≥не қатысты қойылады,

 урс шеңбер≥нде ек≥ аралық тест тапсыру қарастырылған. “ест сұрақтары курс бойынша өт≥лген материалдар бойынша құрастырылған сұрақтардан тұрады.  урс соңында қорытынды емтихан қабылданады. —тудент жауабы белг≥ленген бағалау жүйес≥не сәйкес жүрг≥з≥лед≥.

Ц —абаққа кеш≥кпеу, —абақтан кеш≥ккендер к≥рг≥з≥лмейд≥.

Ц —абақ кез≥ндеұ€лы телефондарды сөнд≥р≥п қою.

Ц ƒәр≥с уақытысында сабақтан тыс сұрақтарды қарастырмау қажет.

Ц —ыртқы ки≥ммен аудитори€ға к≥рмеу қажет.

Ц ќқу процес≥нде белсенд≥ қатысып отыру қажет,

Ц ”ақытында тапсырмаларды тапсырып отыру ти≥с.

Ц “апсырманы уақытында орындамаған жағдайда баллдарын кем≥т≥п отыру.

Ц —ебепс≥з сабақтан қалмау қажет.

Ц —абақтан қалған жағдайда ти≥ст≥ құжаттарын көрсету≥ ти≥с.

Ц Әрб≥р сабақта қалғаны үш≥н баллдары кем≥п отырады.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-20; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 679 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬ моем словаре нет слова Ђневозможної. © Ќаполеон Ѕонапарт
==> читать все изречени€...

1976 - | 1942 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.008 с.