Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕәнд≥ оқыту м≥ндеттер≥
ћұндай мақсаттарға жету үш≥н осы пәнд≥ оқу барысында келес≥ м≥ндеттерд≥ шешу қажет:

- сақтандыру түс≥н≥г≥ және олардың түрлер≥н ашу;

- қаржы нарығында тәуекел азайтуды және томендетұ әд≥стер≥ң оқып үйрену;

- сақтандыру нарығына қатысушыларды, делдалдарды және қаржы нарығындағы олардың қызметтер≥н қарастыру;

- сақтандыру нарығының дамуының нег≥зг≥ мәселелер≥н және оларды шешу жолдарын анықтау.

ѕәнд≥ оқу нәтижес≥нде студенттер мыналарды меңгеру≥ қажет:

- сақтандыру нарығының қызмет ету практикасында қолданылатын нег≥зг≥ түс≥н≥ктер және терминдерд≥ б≥лу;

- шетелдерде қаржы құралдармен операци€ларды ұйымдастырудағы сипаттамалар және даму бағыттарын б≥лу;

- қаржылық құралдардың сапасына, эмисси€лау процедурасына қойылатын нег≥зг≥ талаптарды б≥лу;

- сақтандыру нарығының қатысушыларының мақсаттары, м≥ндеттер≥ және қызметтер≥н≥ң арасындағы нег≥зг≥ ерекшел≥ктерд≥ айқындау;

- алынған теори€лық б≥л≥мд≥ практика жүз≥нде қолдана б≥лу, қаржы нарығығының қызмет≥н жақсартуға бағытталған шараларды өңдеу.

 

2.4 ѕәнн≥ң пререквизит≥ Ѕұл пәнд≥ толық меңгеру үш≥н төмендег≥ пәндерд≥ б≥лу қажет: Ёкономикалық теори€, Қаржы, јқша, несие,банктер

 

25.ѕәнн≥ң постреквизит≥. ѕәнд≥ толық меңгеру үш≥н болашақта төмендег≥дей пәндерд≥ оқу қажет: Ѕиржалық ≥с,инвестици€ларды қаржыландыру және несиеленд≥ру,валюталық операци€лар,ақша-несиел≥к реттеу, инвестици€лық портфел≥н басқару

 

   
2.4 ѕӘЌЌ≤Ң ћј«ћҰЌџ

—јЅјҚ“џҢ “јҚџ–џѕ“џҚ ∆ќ—ѕј–џ

“ақырып атауы ƒәр≥с ѕракт сабақ —Ө∆ —ќӨ∆
“-1. —ақтандыру түс≥н≥г≥ және экономикалық мән≥        
“-2. —ақтандырудың ж≥ктелу≥        
“-3. Қайта сақтандырудың түс≥н≥г≥, оның мән≥          
“-4. —ақтандыру қызмет≥н ұйымдастыру        
“-5. Қазақстан –еспубликасының сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарын лицензи€лау тәрт≥б≥ және оны құру        
“-6. —ақтандыру кел≥с≥м≥ және оның экономикалық мән≥        
“-7. —ақтандыру тарифтер≥н құрудың мән≥ және м≥ндеттер≥        
“-8. —ақтандыру жарнасының мән≥ және оның түрлер≥.        
“-9. Әлеуметт≥к сақтандыру        
“-10. јзаматтық Ц құқықтық жауапкерш≥л≥кт≥ сақтандыру        
“-11. ћүл≥кт≥к сақтандыру        
“-12. ∆еке сақтандыру        
“-13. ∆олаушылар алдындағы тасымалдаушының азаматтық - құқықтық жауапкерш≥л≥г≥н м≥ндетт≥ сақтандыру        
“-14. “әуекел және сақтандыру        
“-15. “әуекел түрлер≥, олардың қысқаша м≥нездемес≥        
Ѕарлығы        

—џЌџЋҒјЌ Әƒ≈Ѕ»≈““≈–

1. ЂЅағалы қағаздар рыногы туралыї Қазақстан –еспубликасы «аңы 2 ш≥лде 2003 жыл є 461-≤≤.

2. ЂҚ– Ұлттық банк≥ туралыї Қ– «аңы 30.03.1995 є 2155 (ред. 10.07.2004)

3. ЂҚаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды мемлекетт≥к реттеу және қадағалау туралыї Қазақстан –еспубликасы «аңы 4 ш≥лде 2003 є 474-≤≤.

4. ЂҚ– Ѕанктер және банк қызмет≥ туралыї Қ– «аңы 31.08.1995 є2444 (ред. 06.07.2004)

5. ЂҚазақстан –еспубликасындағы «ейнетақылық қамтамасыз ету туралыї 20.06.1997 є 136-1 (ред. 11.06.2004)

6. Ђ—ақтандру ≥с≥ туралыї Қазақстан –еспубликасы «аңы 18 желтоксан 2000 жыл є 126-≤≤.

 

Ќег≥зг≥ әдебиеттер

1. Ѕағалы қағаздар нарығы: оқу құралы/ »скакова «.ƒ., Ѕорисова ≈.».,  урманалина ј. .,  араганда: 2009

2. Ѕағалы қағаздар нарығы: оқу құралы/  өшенова Ѕ.ј., Ёкономика: 2010

3. –ынок ценных бумаг: учебное пособие »скакова «.ƒ., ћаргацка€ √.—.,  араганда: 2008

4. Қаржылық институттар қызмет≥н басқару: оқу құралы “леужанова ƒ.ј., ј: 2010

5. –ынок ценных бумаг: учебное пособие »ванов ¬.¬., Ќикифирова ¬.ƒ.,  Ќќ–”— 2008

6. ÷енные бумаги: учебник √аланов ¬.ј., ‘орум 2008

Қосымша әдебиеттер

7. Қаржы: оқулық/ Құлпыбаев —., џнтықбаева —.∆., ћельников ¬.ƒ., ј:2010

8. ‘инансы, денежное обращение и кредит: учебник/ янин ќ.≈. Ђјкадеми€ї: 2008

9. ‘инансы, денежное обращение и кредит: учебник/ √аланов ¬.ј., ‘орум 2008

10. ‘инансы и кредит под ред. ќ.».Ћарушина,  норус:2009

11. ‘инансы и кредит: ѕрактикум: учебное пособие / –удска€ ≈.Ќ. ‘еникс: 2008

12. »льин ј.≈. ѕрактикум по рынку ценных бумаг, 2005г.

13. –ынок ценных бумаг:курс в схемах /–ед. ј.ј. ил€чков, Ћ.ј.„алдаева -ћ:2003

14.  олтынюк Ѕ.ј.–ынок ценных бумаг: ”чебник -—ѕб:2000

ћерз≥мд≥ басылымдар:

Қаржы-қаражат, –ынок ценных бумаг, Ѕанки  азахстана, —а€сат, “ранзитна€ экономика, ¬естник финансовой академии, Қаржы-‘инансы.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-20; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 606 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

≈сть только один способ избежать критики: ничего не делайте, ничего не говорите и будьте никем. © јристотель
==> читать все изречени€...

1966 - | 1941 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.013 с.