Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


≤ндив≥дуальне завданн€ та дорученн€.
÷е насамперед наданн€ в≥йськовослужбовцю певного завданн€, пов'€заного з розвитком п≥знавальних процес≥в, формуванн€м необх≥дних профес≥йних навичок, п≥д час виконанн€ €кого повинн≥ ви€витись особист≥ €кост≥ чи зд≥бност≥ в≥йськовослужбовц€. ≤ндив≥дуальне завданн€, €к правило, використовуЇтьс€ на п≥дстав≥ глибоких знань позитивних €костей в≥йськовослужбовц€. «алучаючи воњна до активноњ д≥€льност≥, командир в≥дкриваЇ перед ним шл€х до захопленн€ ц≥кавою справою.

„аст≥ше застосовуютьс€ учбов≥ завданн€ з метою допомогти в≥йськовослужбовцю оволод≥ти стройовою та ф≥зичною п≥дготовкою, навичками управл≥нн€ техн≥кою, використанн€ особистоњ зброњ. —лужбов≥ завданн€ ставл€тьс€ п≥д час виконанн€ службових обов'€зк≥в: п≥д час несенн€ вартовоњ та внутр≥шньоњ служби, виконанн≥ господарських роб≥т по удосконаленню побутових умов, проходженн€ служби в п≥дрозд≥л≥ чи частин≥.

≤ндив≥дуальн≥ дорученн€ мають за мету залученн€ в≥йськовослужбовц€ до активноњ д≥€льност≥ ≥ на ц≥й основ≥ розвиток його позитивних €костей. ƒорученн€ повинн≥ бути розумними та ц≥леспр€мованими, викликати зац≥кавлен≥сть.

¬иди доручень р≥зноман≥тн≥, вони под≥л€ютьс€ за часом на пост≥йн≥, короткочасн≥, пер≥одичн≥, та за зм≥стом Ц важк≥ чи легк≥.

«а зм≥стом дорученн€ под≥л€ютьс€ на:

- командно-орган≥заторськ≥;

- сусп≥льно-гуман≥тарн≥;

- учбов≥;

- морально-етичн≥;

- спортивн≥;

- трудов≥.

 омандно-орган≥заторськ≥ дорученн€ по кер≥вництву строЇм чи в≥дд≥ленн€м, виконанню обов'€зк≥в головного, в≥дпов≥дального, в≥дзначаютьс€ самост≥йн≥стю та спри€ють розвитку ≥н≥ц≥ативи, активност≥, принциповост≥, вимогливост≥ та ≥нших навичок.

—усп≥льно-гуман≥тарн≥ ≥ндив≥дуальн≥ дорученн€ по виконанню обов'€зк≥в голови чи представника ради в≥йськового колективу, аг≥татора, редактора ст≥нного друку, ≥нформатора, а також п≥дготовки та проведенню загального збору, диспуту, тематичного вечора, оформленн€ наочноњ аг≥тац≥њ, розвивають сусп≥льну та громадську активн≥сть, почутт€ товариськост≥, дружби, сп≥вчутт€, патр≥отизму та нац≥ональноњ св≥домост≥.

”чбов≥ дорученн€ надають можлив≥сть в≥йськовослужбовцю допомагати командиров≥ в орган≥зац≥њ та проведенн≥ учбових зан€ть, виготовленн≥ техн≥чних засоб≥в та макет≥в, п≥дготовки м≥сць проведенн€ зан€ть та демонструванн€ можливостей техн≥ки та зброњ.

¬иконанн€ учбових доручень спри€Ї удосконаленню п≥знавальних €костей, розвитку працьовитост≥, продуктивност≥ пам'€т≥, старанност≥, дбайливого та економного в≥дношенн€ до в≥йськового майна.

ћорально-етичн≥ дорученн€ дозвол€ють формувати етичн≥ ≥нтереси та спри€ють розвитку зд≥бностей до самовихованн€. ÷е перш за все, виконанн€ обов'€зк≥в члена чи голови ради св≥тлиц≥, допомога в орган≥зац≥њ кутка в≥дпочинку, догл€д живого кутка, допомога в проведенн≥ культпоход≥в та екскурс≥й, активн≥сть в орган≥зац≥њ л≥тературних та художн≥х виставок.

—портивн≥ дорученн€ надають в≥йськовослужбовцю можлив≥сть виховувати силу, спритн≥сть та витривал≥сть, р≥шуч≥сть та наполеглив≥сть, витримку та самовладанн€, см≥лив≥сть та мужн≥сть. ƒо них бажано в≥днести виконанн€ обов'€зк≥в спортгрупорга взводу чи спорторга п≥дрозд≥лу, орган≥зац≥ю спортивних заход≥в та активну участь в них, допомога в проведенн≥ виход≥в на спортивн≥ змаганн€ з футболу, хокею, легкоњ атлетики.

“рудов≥ дорученн€ розкривають навички та надають можлив≥сть удосконалювати фахов≥ зд≥бност≥ щодо пол≥пшенн€ матер≥ально-побутових умов п≥дрозд≥лу. ÷е р≥зн≥ види ремонту, буд≥вництва, фарбуванн€ прим≥щень та учбових клас≥в. ¬они розвивають старанн≥сть, пунктуальн≥сть, обов'€зков≥сть, гнучк≥сть та творч≥сть мисленн€.

≈фективн≥сть ≥ндив≥дуального завданн€ та дорученн€ залежить в≥д:

1. ¬≥дпов≥дност≥ завданн€ зд≥бност€м в≥йськовослужбовц€.

2. Ќаданн≥ конкретноњ допомоги у виконанн≥ завданн€ чи п≥дготовц≥ до його виконанн€.

3.“≥сного зв'€зку з повс€кденним житт€м п≥дрозд≥лу, завдань, €к≥ виконуютьс€ взагал≥.

4.Ќав≥юванн€ почутт€ особистоњ в≥дпов≥дальност≥.

5.ќбов'€зковоњ опори на позитивн≥ €кост≥, та дов≥ру.

6.”рахуванн€ ≥ндив≥дуальних €костей та розвитку сум≥жних навичок.

≤ндив≥дуальний контроль.

Ћог≥чним завершенн€м виконанн€ ≥ндив≥дуальних завдань повинен бути ч≥ткий контроль з боку командир≥в за ефективн≥стю виховних вплив≥в ≥ при необх≥дност≥ њх коригуванн€.

≤ндив≥дуальний контроль Ц це зас≥б оц≥нки д≥€льност≥ в≥йськовослужбовц€ п≥д час виконанн€ службового обов'€зку в п≥дрозд≥л≥ та за межами частини. –егул€рний контроль дозвол€Ї вихователю оц≥нити динам≥ку розвитку особистост≥ вихованц€ ≥ внести необх≥дн≥ корективи до ≥ндив≥дуальноњ роботи з ним.

≤ндив≥дуальний контроль може нараховувати так≥ засоби €к:

- нагадуванн€;

- заборона;

- засудженн€.

 

Ќагадуванн€ - це розмова оф≥цера з в≥йськовослужбовцем, в д≥€х €кого Ї передумови до порушенн€ норм повед≥нки, чи в≥дхиленн€ псих≥чного стану. ¬ихователь в тактовн≥й форм≥ нагадуЇ в≥йськовослужбовцю про необх≥дн≥ вимоги, пропонуЇ њх запам'€тати та дотримуватись у своњй д≥€льност≥.

«аборона пол€гаЇ в тому, що вихователь перераховуЇ д≥њ, котр≥ не повинен виконувати в≥йськовослужбовець тому, що вони суперечать вимогам статут≥в, розпор€дку дн€, правилам нос≥нн€ форми од€гу, користуванн€ техн≥кою та особистою зброЇю.

«асудженн€ маЇ мету викликати у п≥длеглого певн≥ хвилюванн€ за своњ вчинки чи д≥њ: сором, пока€нн€, бажанн€ виправитись.

≤снують так≥ види засудженн€:

- засудженн€-вправа;

- засудженн€-обмеженн€;

- засудженн€-умовн≥сть;

- засудженн€ колективом.

–езультати застосуванн€ форм ≥ндив≥дуального впливу обовТ€зково ф≥ксуютьс€ у щоденнику ≥ндив≥дуальноњ роботи €кий ведетьс€ оф≥церами п≥дрозд≥лу та прапорщиками що мають п≥длеглий особовий склад, старшиною роти.

‘орми ≥ндив≥дуального впливу реал≥зуютьс€ при застосуванн≥ метод≥в виховноњ роботи таких €к:

- переконанн€;

- особистий приклад;

- нав≥юванн€;

- стимулюванн€;

- заохоченн€;

- примусу та ≥н.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-18; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 428 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬аше врем€ ограничено, не тратьте его, жив€ чужой жизнью © —тив ƒжобс
==> читать все изречени€...

499 - | 517 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.015 с.