Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«асоби д≥агностики усп≥шност≥ навчанн€
Ц тестуванн€ знань студент≥в ≥з певного модул€;

Ц усне опитуванн€;

Ц виступ на практичних зан€тт€х (≥з рефератом, допов≥ддю, участь у дискус≥њ тощо);

Ц виконанн€ домашнього завданн€;

2. ћетодичн≥ рекомендац≥€ до п≥дготовки ≥ проведенн€ практичних зан€ть з навчальноњ дисципл≥ни Ђ≈кспериментальна психолог≥€ї

 

«начне м≥сце в систем≥ п≥дготовки фах≥вц≥в пос≥дають практичн≥ зан€тт€. √оловне њх завданн€ Ц закр≥пленн€, переведенн€ у довготривалу пам'€ть теоретичних знань, формуванн€ навичок ≥ вм≥нь з навчальноњ дисципл≥ни, оволод≥нн€ апаратом наукових досл≥джень.

ѕрактичне зан€тт€ Ц форма навчального зан€тт€, п≥д час €коњ науково-педагог≥чний прац≥вник орган≥зовуЇ дл€ студент≥в анал≥з окремих теоретичних положень навчальноњ дисципл≥ни та формуЇ навички ≥ вм≥нн€ њх практичного застосуванн€, через ≥ндив≥дуальне виконанн€ в≥дпов≥дно сформульованих завдань.

ќсновн≥ завданн€ практичних зан€ть:

■ поглибленн€ та уточненн€ знань, здобутих на лекц≥€х ≥ в процес≥ самост≥йноњ роботи;

■ формуванн€ ≥нтелектуальних навичок ≥ вм≥нь плануванн€, анал≥зу й узагальнень, опануванн€ навичок орган≥зац≥њ профес≥йноњ д≥€льност≥;

■ накопиченн€ первинного досв≥ду орган≥зац≥њ профес≥йноњ д≥€льност≥;

■ оволод≥нн€ початковими навичками зд≥йсненн€ профес≥йних функц≥й.

—труктура практичного зан€тт€: попередн≥й контроль знань, навичок ≥ вм≥нь студент≥в; формулюванн€ загальноњ проблеми та њњ обговоренн€ за участю студент≥в; розв'€зуванн€ завдань та њх обговоренн€; розв'€зуванн€ контрольних завдань, њх перев≥рка й оц≥нюванн€. ќц≥нки за окрем≥ практичн≥ зан€тт€ враховують, виставл€ючи п≥дсумкову оц≥нку з в≥дпов≥дноњ навчальноњ дисципл≥ни.

” процес≥ проведенн€ практичних зан€ть використовують р≥зн≥ методи навчанн€. ќск≥льки головне завданн€ цього виду навчальноњ роботи Ц формуванн€ навичок ≥ вм≥нь, то основними мають бути р≥зноман≥тн≥ вправи (п≥дготовч≥, пробн≥, за зразком, тренувальн≥, творч≥, практичн≥, граф≥чн≥, усн≥, письмов≥, профес≥йн≥).

ѕрактичн≥ зан€тт€ повинн≥ в≥дпов≥дати таким вимогам:

■ розум≥нн€ з боку студент≥в необх≥дност≥ волод≥ти базовими теоретичними знанн€ми;

■ усв≥домленн€ необх≥дност≥ виробленн€ навичок ≥ вм≥нь, що мають профес≥йну спр€мован≥сть;

■ забезпеченн€ оптимальних умов дл€ формуванн€ навичок ≥ ум≥нь (дидактичних, виховних);

■ навчанн€ студент≥в рац≥ональних метод≥в оволод≥нн€ навичками ≥ вм≥нн€ми;

■ забезпеченн€ самост≥йноњ д≥€льност≥ кожного студента;

■ дотриманн€ систематичност≥ й лог≥чноњ посл≥довност≥ у формуванн≥ навичок ≥ вм≥нь студент≥в;

■ розробленн€ завдань дл€ практичних зан€ть з ч≥ткою профес≥йною спр€мован≥стю;

■ широке включенн€ в систему практичних зан€ть творчих завдань;

■ систематичний контроль за виконанн€м практичних завдань;

■ пост≥йне заохоченн€ практичноњ навчальноњ д≥€льност≥ студент≥в.

—учасн≥ технолог≥њ суттЇво вплинули ≥ на п≥дходи до проведенн€ зан€ть. ќдними з найб≥льш ефективних метод≥в навчанн€ Ї case study Ц це метод навчанн€ на основ≥ анал≥зу реальноњ ситуац≥њ у навчанн≥ та вихованн≥. ÷ей метод можна використовувати у процес≥ орган≥зац≥њ навчальних зан€ть з експериментальноњ психолог≥њ.

 ейс-метод даЇ змогу наблизити навчанн€ до реал≥й практичноњ д≥€льност≥.

Ќавчальн≥ завданн€ кейсметоду пол€гають у:

Ј набутт≥ навичок використанн€ теоретичного матер≥алу дл€ анал≥зу практичних проблем експериментальноњ психолог≥њ;

Ј формуванн≥ навичок оц≥нювати ситуац≥ю, виб≥р та орган≥зац≥ю пошуку основноњ ≥нформац≥њ;

Ј виробленн≥ ум≥нь розробл€ти багатовар≥антн≥ п≥дходи до реал≥зац≥њ експериментального плану;

Ј формуванн≥ навичок €сного та ч≥ткого висловлюванн€ та в≥дстоюванн€ власноњ позиц≥њ в р≥зних формах: письмово, на диспут≥ в малих групах та у виступ≥ перед аудитор≥Їю;

Ј формуванн≥ навичок та прийом≥в всеб≥чного анал≥зу ситуац≥й, прогнозуванн€ способ≥в розвитку науково-досл≥дноњ ситуац≥њ;

Ј формуванн≥ вм≥нь та навичок конструктивноњ критики.

–оботу над кейсом под≥л€ють на два основн≥ етапи: домашн€ самост≥йна робота й робота в аудитор≥њ. √отуватис€ до роботи з кейсом в аудитор≥њ повинн≥ ≥ студенти, ≥ викладач≥.

–етельно п≥дготовлене та проведене практичне зан€тт€ з використанн€м методу конкретних ситуац≥й даЇ змогу зменшити час на вивченн€ навчальноњ дисципл≥ни внасл≥док п≥двищенн€ ефективност≥ засвоЇнн€ навчального матер≥алу.

«агалом практичн≥ зан€тт€ Ї специф≥чним р≥зновидом сем≥нарського зан€тт€, в €кому складовою Ї така частина, €к засвоЇнн€ матер≥алу шл€хом виконанн€ практичних завдань, вправ на закр≥пленн€ теоретичних питань та положень. ¬икладач п≥сл€ обговоренн€, зг≥дно з планом практичного зан€тт€, €ке на початку проводитьс€ у форм≥ сем≥нару, теоретичних питань, нац≥люЇ студент≥в на виконанн€ практичних завдань, вправ. ƒаЇтьс€ алгоритм ≥ посл≥довн≥сть њх виконанн€, конкретн≥ завданн€. ѕ≥сл€ њх виконанн€ проводитьс€ перев≥рка та обговоренн€ типових помилок, недол≥к≥в студент≥в у робот≥, кожному з них даЇтьс€ оц≥нка р≥вн€ засвоЇнн€ ними теми зан€тт€, п≥двод€тьс€ його п≥дсумки.

ƒл€ проведенн€ практичного зан€тт€ важливими Ї особливост≥ активного навчанн€:

− стимульована актив≥зац≥€ мисленн€, тобто створенн€ такоњ навчальноњ ситуац≥њ, коли студент змушений бути активним;

− самост≥йне творче виробленн€ р≥шень навчальною групою, м≥крогрупами та в процес≥ виконанн€ ≥ндив≥дуальних завдань, п≥двищений ступ≥нь мотивац≥њ та емоц≥йност≥;

− пост≥йна взаЇмод≥€ групи ≥ викладача за допомогою пр€мих та зворотних звТ€зк≥в

ќр≥Їнтовними формами проведенн€ практичних зан€ть Ї:

− заслуховуванн€ м≥н≥-допов≥дей;

− анал≥з ≥нновац≥йних програм, проект≥в психолог≥чноњ допомоги (м≥н≥-захист);

− ретроспективний анал≥з реальних ситуац≥й;

− анал≥з педагог≥чних ситуац≥й (за матер≥алами пер≥одичних видань та л≥тературних джерел);

− складанн€ анотац≥й та написанн€ реценз≥й;

− заповненн€ таблиць;

− творчий захист проект≥в у м≥крогрупах;

− д≥лова гра;

− розробка зм≥сту, структури та етап≥в психолог≥чноњ допомоги;

− рольова гра;

− диспут;

− розробка тематичних перел≥к≥в (тем, вид≥в послуг, форм роботи) та картотек (≥гор, унаочненн€);

− демонстрац≥€ та анал≥з окремих техн≥к психолог≥чноњ допомоги;

− розробка та презентац≥€ план≥в роботи (план≥в-конспект≥в, перспективних, оперативних план≥в).

” межах навчальноњ дисципл≥ни Ђ≈кспериментальна психолог≥€ї п≥дготовка до практичного зан€тт€ включаЇ в себе опрацюванн€ лекц≥йного матер≥алу, зм≥сту п≥дручник≥в, пос≥бник≥в, наукових статей та додатковоњ л≥тератури, п≥дб≥р д≥агностичного ≥нструментар≥ю за зм≥стом досл≥дженн€, розробку етап≥в та зм≥сту психолог≥чно досл≥дженн€.

¬ивченн€ Ђ≈кспериментальноњ психолог≥њї майбутн≥ми психологами спр€мовано на ірунтовний анал≥з психолог≥чних основ навчанн€ ≥ вихованн€, напр€мк≥в њх сп≥впрац≥ з учасниками осв≥тнього процесу з метою забезпеченн€ псих≥чного здоровТ€, гармон≥зац≥њ м≥крокл≥мату осв≥тньоњ установи.

ћетодичн≥ рекомендац≥њ побудован≥ з урахуванн€м зм≥сту навчальноњ дисципл≥ни та на основ≥ таких зм≥стових модул≥в √алузевого стандарту п≥дготовки фах≥вц≥в ќ – Ђбакалавраї.

ƒокладне опрацюванн€ запропонованих форм ≥ вид≥в навчальноњ роботи допоможе студентам зор≥Їнтуватис€ в основних зм≥стових компонентах та напр€мках роботи психолога з основними проблемними питанн€ми науково-досл≥дного досл≥дженн€ та визначити м≥сце психолога у систем≥ роботи науково-досл≥дних заклад≥в.

«апропонован≥ методичн≥ рекомендац≥њ м≥ст€ть ≥нструктивну ≥нформац≥ю про зм≥стов≥ аспекти орган≥зац≥њ та проведенн€ практичних зан€ть, ор≥Їнтован≥ на визначенн€ кола тих питань, €к≥ висв≥тлюють сутн≥сн≥ характеристики самост≥йноњ роботи студент≥в при вивченн≥ Ђ≈кспериментальноњ психолог≥њї.

 

 


“≈ћј“»„Ќ»… ѕЋјЌ ѕ–ј “»„Ќ»’ «јЌя“№ «  ”–—”

"≈кспериментальна психолог≥€Ф

«м≥стовий модуль 1.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-18; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 603 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬ моем словаре нет слова Ђневозможної. © Ќаполеон Ѕонапарт
==> читать все изречени€...

526 - | 478 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.