Лекции.Орг


Поиск:
Тема 4. Експеримент як метод психологічного дослідження
 1. Сутність та структура експерименту.
 2. Неекспериментальні методи дослідження в експерименті. Класифікація методів психологічного дослідження.
 3. Несистематичне і систематичне спостереження. "Суцільне" і вибіркове спостереження. Включене спостереження.
 4. Бесіда. Клінічна бесіда.
 5. Спостереження як метод дослідження у психології.
 6. Історія суб’єктивного методу.
 7. Гуманітарна парадигма, ідеографічний підхід, описова психологія: взаємозв’язок понять.

Рекомендована література

Базова

 1. Галян О.І., Галян І.М. Експериментальна психологія. [Навч. посібн.] / О.І.Галян, І.М.Галян., – К.: Академвидав, 2012. – 400с.

2. Галян О.І., Галян І.М. Експериментальна психологія. /Упор. Галян О.І., Галян І.М. – Львів, 2008. – 428с.

3. Бондарчук О. І. Експериментальна психологія: [Курс лекцій] – К.: МАУП, 2003. – 120 с.

4. Константинов В.В. Экспериментальная психология. Курс для практического психолога. – СПб.: Питер, 2006. – 272с.

Допоміжна

1. Горбунова В. В. Експериментальна психологія в схемах і таблицях. [Навчальний посібник] – Житомир, 2005. – 94 с.

2. Горбатов Д. С. Практикум по психологическому исследованию: [Учеб. gособие] – Самара: Изд. дом "БАХРАХ-М", 2000. – С. 16-51.

3. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии / Под ред. А. А. Крылова, С. А. Маничева. – СПб.: Питер, 2000. – 560 с.

Змістовий модуль 3.

Основи планування експерименту

 

Тема 5. Підготовчий етап експериментального психологічного дослідження.

 1. Конкретизація проблеми відповідно до мети, об'єкта і предмета дослідження.
 2. Описати особливість вибору теми, предмету і об’єкта дослідження

Рекомендована література

Базова

 1. Галян О.І., Галян І.М. Експериментальна психологія. [Навч. посібн.] / О.І.Галян, І.М.Галян., – К.: Академвидав, 2012. – 400с.

2. Галян О.І., Галян І.М. Експериментальна психологія. /Упор. Галян О.І., Галян І.М. – Львів, 2008. – 428с.

3. Бондарчук О. І. Експериментальна психологія: [Курс лекцій] – К.: МАУП, 2003. – 120 с.

4. Дружинин В. Н. Экспериментальная психология. – [2-е изд., доп.] – СПб.: Питер, 2000. – 320 с.

Допоміжна

1. Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента. – М.: Изд-во МГУ, 1982. – 464 с.

2. Корнилова Т. В. Введение в психологический эксперимент. – 2-е изд. – М.: Изд-во МГУ, 2001. – 256 с.

3. Гудвин Дж. Исследование в психологии: методы и планирование. – СПб.: Питер, 2004. – 558 с.

Тема 6. Експериментальні змінні. Експериментальні змінні.

 1. Сторонні змінні. Додаткові змінні.
 2. Контрольовані змінні. Випадкові змінні.

Рекомендована література

Базова

 1. Галян О.І., Галян І.М. Експериментальна психологія. [Навч. посібн.] / О.І.Галян, І.М.Галян., – К.: Академвидав, 2012. – 400с.

2. Галян О.І., Галян І.М. Експериментальна психологія. /Упор. Галян О.І., Галян І.М. – Львів, 2008. – 428с.

3. Бондарчук О. І. Експериментальна психологія: [Курс лекцій] – К.: МАУП, 2003. – 120 с.

4. Дружинин В. Н. Экспериментальная психология. – [2-е изд., доп.] – СПб.: Питер, 2000. – 320 с.

Допоміжна

1. Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента. – М.: Изд-во МГУ, 1982. – 464 с.

2. Корнилова Т. В. Введение в психологический эксперимент. – 2-е изд. – М.: Изд-во МГУ, 2001. – 256 с.

Тема 7. Висунення гіпотези дослідження. Формування вибірки досліджуваних.

 1. Мотивування досліджуваних. Інструктаж.
 2. Особливості формування вибірки дослідження.

Рекомендована література

Базова

 1. Галян О.І., Галян І.М. Експериментальна психологія. [Навч. посібн.] / О.І.Галян, І.М.Галян., – К.: Академвидав, 2012. – 400с.

2. Галян О.І., Галян І.М. Експериментальна психологія. /Упор. Галян О.І., Галян І.М. – Львів, 2008. – 428с.

3. Бондарчук О. І. Експериментальна психологія: [Курс лекцій] – К.: МАУП, 2003. – 120 с.

4. Дружинин В. Н. Экспериментальная психология. – [2-е изд., доп.] – СПб.: Питер, 2000. – 320 с.

Допоміжна

1. Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента. – М.: Изд-во МГУ, 1982. – 464 с.

2. Корнилова Т. В. Введение в психологический эксперимент. – 2-е изд. – М.: Изд-во МГУ, 2001. – 256 с.

Змістовий модуль 4.

Експерименти на репрезентативних вибірках та їх багаторівневість

Тема 8. Психологічне вимірювання в експерименті.

1. Технічні засоби і способи вимірювання.

2. Шкалювання у психолгії

3. Шкала пропорцій та її місце у дослідженні

4. Інші вимірювальні шкали

Рекомендована література

Базова

1. Галян О.І., Галян І.М. Експериментальна психологія. [Навч. посібн.] / О.І.Галян, І.М.Галян., – К.: Академвидав, 2012. – 400с.

2. Галян О.І., Галян І.М. Експериментальна психологія. /Упор. Галян О.І., Галян І.М. – Львів, 2008. – 428с.

3. Константинов В.В. Экспериментальная психология. Курс для практического психолога. – СПб.: Питер, 2006. – 272с.

4. Дружинин В. Н. Экспериментальная психология. – [2-е изд., доп.] – СПб.: Питер, 2000. – 320 с.

Допоміжна

1. Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента. – М.: Изд-во МГУ, 1982. – 464 с.

2. Кэмпбелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных исследованиях. – СПб.: Соц.-психол. центр, 1996. – 392 с.

3. Мартин Д. Психологические эксперименты. – СПб.: пройм–ЕВРОЗНАК, 2002.

Тема 9. Валідність експерименту.

1. Поняття валідності в експериментальній психології та психодіагностиці.

2. Особливості визначення внутрішньої валідності експерименту.

3. Особливості визначення внутрішньої валідності експерименту.

4. Охарактеризувати сутність конструктної та операціональної валідності експерименту.

Рекомендована література

Базова

1. Галян О.І., Галян І.М. Експериментальна психологія. [Навч. посібн.] / О.І.Галян, І.М.Галян., – К.: Академвидав, 2012. – 400с.

2. Галян О.І., Галян І.М. Експериментальна психологія. /Упор. Галян О.І., Галян І.М. – Львів, 2008. – 428с.

3. Бондарчук О. І. Експериментальна психологія: [Курс лекцій] – К.: МАУП, 2003. – 120 с.

4. Максименко С. Д., Носенко Е. Л. Експериментальна психологія (дидактичний тезаурус). [Навч. посібник] – К.: МАУП, 2002. – 128 с.

Допоміжна

1. Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента. – М.: Изд-во МГУ, 1982. – 464 с.

2. Кэмпбелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных исследованиях. – СПб.: Соц.-психол. центр, 1996. – 392 с.

3. Мартин Д. Психологические эксперименты. – СПб.: пройм–ЕВРОЗНАК, 2002.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-18; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 346 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Сложнее всего начать действовать, все остальное зависит только от упорства. © Амелия Эрхарт
==> читать все изречения...

619 - | 515 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.009 с.