Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ћодульного контролю, зал≥к≥в та екзамен≥в
” вищ≥й школ≥ в к≥нц≥ кожного семестру провод€тьс€ модульн≥ контрольн≥ роботи, а також курсов≥ екзамени ≥ зал≥ки в≥дпов≥дно до Дѕоложенн€ про курсов≥ екзамени та зал≥ки у вищих навчальних закладах ”крањниФ. ” цьому документ≥, зокрема, вказано, що курсов≥ екзамени з ус≥Їњ дисципл≥ни або њњ частини передбачають мету оц≥нити роботу студента за курс (семестр), одержан≥ теоретичн≥ знанн€, њх м≥цн≥сть, розвиток творчого мисленн€, оволод≥нн€ навичками самост≥йноњ роботи, вм≥нн€ синтезувати набут≥ знанн€ ≥ застосовувати њх при розв'€занн≥ практичних завдань.

≈кзамени ≥ зал≥ки Ї п≥дсумком самост≥йноњ роботи студента прот€гом семестру або навчального року. ўоб усп≥шно скласти екзамени ≥ зал≥ки, необх≥дно систематично ≥ наполегливо працювати над засвоЇнн€м матер≥алу з кожноњ навчальноњ дисципл≥ни прот€гом усього семестру. ѕослаблена, еп≥зодична робота над програмовим матер≥алом, над≥€ на те, що все можна буде вивчити прот€гом 2Ц3 дн≥в перед контролем, не даЇ оч≥куваних результат≥в. “ому студент, €кий прагне пройти контроль усп≥шно, повинен з першого дн€ зан€ть систематично ≥ ретельно виконувати вс≥ завданн€. –азом з тим, необх≥дно ви€вл€ти значн≥ зусилл€ та наполеглив≥сть ≥ п≥д час безпосередньоњ п≥дготовки до контрою.

Ќа екзаменац≥йну сес≥ю, зазвичай, виноситьс€ не б≥льше 6 зал≥к≥в ≥ 5 екзамен≥в. —туденти складають зал≥ки у процес≥ виконанн€ практичних ≥ самост≥йних роб≥т. “ому дл€ п≥дготовки до зал≥к≥в окрем≥ дн≥, €к правило, не в≥двод€тьс€. —тудент зобов'€заний скласти вс≥ зал≥ки до початку екзаменац≥йноњ сес≥њ. Ќа п≥дготовку до кожного екзамену в≥дводитьс€ 3-4 дн≥.

ѕ≥дготовка до модульноњ контрольноњ роботи, а також екзамену ≥ зал≥ку вимагаЇ певного алгоритму д≥й. Ќасамперед необх≥дно ознайомитис€ з питанн€ми, €к≥ винос€тьс€ на модульну контрольну роботу, а також програмою проведенн€ екзамен≥в з навчальноњ дисципл≥ни. Ќа основ≥ цього треба скласти план повторенн€ ≥ систематизац≥њ навчального матер≥алу на кожен день з таким розрахунком, щоб останн≥й день або частина його (залежно в≥д к≥лькост≥ дн≥в, вид≥лених на п≥дготовку до екзамену) були в≥дведен≥ дл€ повторного узагальненн€ програмового матер≥алу.

ѕрограма навчальноњ дисципл≥ни, за €кою проводитьс€ екзамен, весь час маЇ бути на робочому стол≥. ƒл€ п≥дготовки необх≥дно в≥д≥брати потр≥бн≥ навчальн≥ пос≥бники, рекомендовану л≥тературу. ¬ жодному раз≥ не можна обмежуватис€ лише конспектами лекц≥й.  онспект лекц≥й може служити лише ор≥Їнтиром, планом-програмою засвоЇного навчального матер≥алу.

ѕосл≥довн≥сть роботи при п≥дготовц≥ до контрольних заход≥в маЇ бути такою: уважно прочитати й усв≥домити суть вимог конкретного питанн€ програми; ознайомитис€ з конспектом; уважно опрацювати необх≥дний навчальний матер≥ал за навчальними пос≥бниками та рекомендованою л≥тературою. якщо з окремоњ теми науково-педагог≥чним прац≥вником були запропонован≥ першоджерела, спец≥альна наукова л≥тература, €ку студент опрацьовував у пер≥од п≥дготовки до сем≥нарських чи ≥нших зан€ть, необх≥дно повернутис€ до запис≥в цих матер≥ал≥в (а в окремих випадках ≥ до ориг≥нал≥в), в≥дтворити в пам'€т≥ основн≥ науков≥ положенн€. ¬ окремому зошит≥ на кожне питанн€ програми варто скласти стислий план в≥дпов≥д≥ у лог≥чн≥й посл≥довност≥ ≥ з ф≥ксац≥Їю необх≥дного ≥люстративного матер≥алу (приклади, малюнки, схеми, цифри). якщо окрем≥ питанн€ програми залишаютьс€ незрозум≥лими, њх необх≥дно написати на пол€х конспекту, щоб з'€сувати на консультац≥њ. ѕров≥дн≥ положенн€ теми (правила, закони, визначенн€ та ≥н.) п≥сл€ глибокого усв≥домленн€ њх сут≥ варто завчити, повторюючи дек≥лька раз≥в або розпов≥даючи колез≥. Ќайб≥льш суттЇв≥ моменти у план≥ п≥дготовки в≥дпов≥д≥ варто вид≥л€ти ≥ншим кольором, це допомагаЇ кращому њх запам'€танню.

“ак поступово треба переходити в≥д повторенн€ матер≥алу одн≥Їњ теми до ≥ншоњ.  оли ж повторено ≥ систематизовано весь навчальний матер≥ал, необх≥дно перегл€нути його ще раз уже за своњми записами, перев≥р€ючи подумки, €к засвоЇна лог≥ка розкритт€ кожноњ теми, €к заф≥ксован≥ у пам'€т≥ основн≥ факти, формули, ≥люстративний матер≥ал, чим ≥ €к можна доповнити окрем≥ питанн€.

якщо п≥д час основноњ роботи з систематизац≥њ ≥ повторенн€ навчального матер≥алу необх≥дно, €к правило, працювати самому (а не групою), оск≥льки кожному властив≥ ≥ндив≥дуальн≥ особливост≥ розумовоњ д≥€льност≥, то п≥дсумкову роботу корисно зд≥йснювати удвох-утрьох. ÷е даЇ змогу взаЇмоперев≥рити р≥вень засвоЇнн€ ≥ розум≥нн€ навчального матер≥алу. ” процес≥ п≥дготовки до екзамен≥в необх≥дно орган≥зувати ч≥тку установку на активне запам'€товуванн€.

 ожна з форм контролю маЇ особливост≥ й залежить в≥д мети, зм≥сту, метод≥в та характеру навчанн€.

”сне опитуванн€ допомагаЇ контролювати не лише знанн€, а й вербальн≥ зд≥бност≥, спри€Ї виправленню мовних помилок. ¬≥дтворенн€ матер≥алу спри€Ї кращому запам'€товуванню, активному використанню наукових пон€ть, що не можливо без достатнього застосуванн€ њх у мов≥.

ѕисьмов≥ роботи допомагають з'€сувати р≥вень засвоЇнн€ матер≥алу, але треба ретельно виключати можлив≥сть списуванн€, вони також потребують великоњ к≥лькост≥ часу науково-педагог≥чного прац≥вника дл€ перев≥рки.

ќц≥нка та в≥дм≥тка. ѕрактичне застосуванн€ будь-€коњ з форм педагог≥чного контролю завершуЇтьс€ оц≥нками та в≥дм≥≠тками.

ќц≥нка Ч спос≥б ≥ результат встановленн€ факту в≥дпов≥дност≥ чи нев≥дпов≥дност≥ знань, ум≥нь, навичок, засвоЇних сту≠дентом, ц≥л€м та завданн€м навчанн€. ќц≥нка також передба≠чаЇ з'€суванн€ причин, що заважали засвоЇнню, та засоб≥в ор≠ган≥зац≥њ навчальноњ д≥€льност≥ дл€ усуненн€ помилок.

¬≥дм≥тка Ї числовим аналогом оц≥нки ≥ маЇ к≥лька ранго≠вих значень. ” ¬Ќ« прийн€та словесна форма в≥дм≥ток:

Х "в≥дм≥нно" Ч ставитьс€ за повне та м≥цне знанн€ матер≥алу в заданому обс€з≥. ѕ≥д час усного опитуванн€ мова студента маЇ бути лог≥чно виваженою, правильною. ” письмов≥й робот≥ не повинно бути помилок;

Х "добре" Ч ставитьс€ за м≥цне знанн€ предмета, допуска≠ютьс€ незначн≥ помилки (не б≥льше 1Ч2);

Х "задов≥льно" Ч ставитьс€ за знанн€ предмета з пом≥тними помилками, вадами засвоЇнн€, але такими, що не перешкоджа≠ють подальшому навчанню;

Х "незадов≥льно" Ч за незнанн€ предмета, велику к≥льк≥сть помилок у мовленн≥ чи у текст≥ письмовоњ роботи.

¬ основ≥ оц≥нюванн€ €кост≥ знань студент≥в лежать вимоги предметних програм, але незалежно в≥д специф≥ки предмета Ї й загальн≥ вимоги до оц≥нки знань студент≥в:

1) розум≥нн€ та ступ≥нь засвоЇнн€ питанн€, повнота, €ка вим≥рюЇтьс€ к≥льк≥стю програмних знань про об'Їкт, що вивча≠Їтьс€;

2) глибина, €ка характеризуЇ сукупн≥сть зв'€зк≥в м≥ж знан≠н€ми, що усв≥домлюютьс€ студентами;

3) методолог≥чне обірунтуванн€ знань;

4) ознайомленн€ з основною л≥тературою з предмета, а та≠кож ≥з сучасною пер≥одичною в≥тчизн€ною та заруб≥жною л≥те≠ратурою за спец≥альн≥стю;

5) ум≥нн€ застосовувати теор≥ю на практиц≥, розв'€зувати задач≥, зд≥йснювати розрахунки, в≥дпрацьовувати проекти, оперативн≥сть (тобто к≥льк≥сть ситуац≥й, в €ких студент може застосувати своњ знанн€);

6) ознайомленн€ з ≥стор≥Їю ≥ сучасним станом науки та перспективами њњ розвитку;

7) лог≥ка, структура, стиль в≥дпов≥д≥ й ум≥нн€ студента захищати науково-теоретичн≥ положенн€, що висуваютьс€, усв≥домлен≥сть, узагальнен≥сть, конкретн≥сть;

8) гнучк≥сть, тобто вм≥нн€ студента самост≥йно знаходити ситуац≥њ застосовуванн€ цих знань;

9) м≥цн≥сть знань.

ƒосв≥д проведенн€ контролю доводить необх≥дн≥сть урахуванн€ таких аспект≥в:

1) недоц≥льно контролювати те, що засвоЇно на р≥вн≥ ознайомленн€, первинного у€вленн€;

2) не сл≥д застосовувати контроль, коли науково-педагог≥чний прац≥вник упевнений, що вс≥ студенти впораютьс€ ≥з завданн€м на 100%, але треба ≥нколи давати так≥ завданн€, з €кими б≥льш≥сть студент≥в впораЇтьс€, у такий спос≥б стимулюЇтьс€ в≥ра студент≥в у своњ сили;

3) добре орган≥зований поетапний контроль знижуЇ необх≥дн≥сть у п≥дсумковому або взагал≥ робить останн≥й непотр≥бним;

4) треба вар≥ювати засоби контролю;

5) створенн€ спок≥йноњ доброзичливоњ атмосфери в процес≥ контролю спри€Ї кращ≥й робот≥ студент≥в та позитивно впливаЇ на результати контролю.

“≈ћ» —јћќ—“≤…Ќќѓ –ќЅќ“»

«м≥стовий модуль 1

≤стор≥€ розвитку експериментальноњ психолог≥њ

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-18; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 396 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬елико ли, мало ли дело, его надо делать. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

824 - | 608 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.014 с.