Лекции.Орг


Поиск:
Мета та завдання навчальної дисципліни
Психології та економіки

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЇ

_____________________________________________________

НАВЧАЛЬНО – МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Експериментальна психологія»

ЛЬВІВ – 2013


ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою факультету психології

Львівського державного університету

внутрішніх справ, протокол № 1

від 30 серпня 2013 року

Рецензенти:

О.В. Посацький: кандидат психологічних наук, доценткафедри практичної психології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;

З.Я. Ковальчук: кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології Львівського державного університету внутрішніх справ

 

Упорядники:

І.М.Галян: кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології, Львівського державного університету внутрішніх справ

 

Методичні рекомендації до підготовки і проведення семінарських,практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Експериментальна психологія» за напрямком підготовки 6.030103 – «Практична психологія» та 6.030102 – «Психологія» / Для науково-педагогічних працівників і студентів. – Львів: ЛьвДУВС, 2013. 52 с.

Для студентів (курсантів) IV курсу денної та заочної форм навчання за напрямком підготовки 6.030103 – «Практична психологія» та 6.030102 – «Психологія»

Галян І.М.

Львівський державний ун-т внутрішніх справ, 2013.

 
 

ЗМІСТ


Вступ.................................................................................................... 4

1. Програма навчальної дисципліни «Експериментальна

психологія»...................................................................................... 6

2. Методичні рекомендації до підготовки і проведення практичних

занять з навчальної дисципліни «Експериментальна психологія» 14

3. Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної

дисципліни..................................................................................... 32


ВСТУП

 

Методичний посібник ”Експериментальна психологія” укладений на основі навчальної програми “Експериментальна психологія” та відповідно до освітньо-професійної програми ГСВО підготовки фахівців ОКР ”бакалавр” спеціальності ”Психологія” та ”Практична психологія”.

Основне завдання посібника – це організація пізнавальної та особистісної активності студентів шляхом теоретичного вивчення матеріалу, постановки дослідницької проблеми, розв’язування задач тощо.

Зміст та організація практичних занять має важливе виховне та практичне значення (реалізують дидактичний принцип зв'язку теорії з практикою) і орієнтовані на розв’язання таких завдань:

1) поглиблення, закріплення і конкретизацію знань, отриманих на лекційних заняттях та у процесі самостійної роботи;

2) формування практичних умінь і навичок, необхідних у майбутній професійній та науково-дослідній діяльності;

3) розвитку умінь інтерпретації досліджуваних явищ;

4) розвитку самостійності тощо;

5) розвивати особистісно-професійні здатності необхідні для професійної діяльності (педагогічну рефлексію, емпатію, стиль педагогічної діяльності, саморегуляцію тощо).

Вивчення курсу ”Експериментальна психологія” забезпечить реалізацію освітньої функції психолога, яка спрямована на розвиток здатності виносити особистісні та навчальні оцінні судження. Забезпечуватиме розвивальну функцію, пов’язану з формуванням професійної готовності майбутнього психолога до різних видій взаємодій, у тому числі й педагогічної взаємодії через професійну ідентичність. Адже професійна ідентичність, якусвідомлений процес ототожнення суб’єктом самого себе з іншим суб’єктом або групою, може передбачати повне злиття власного ”Я” з образом іншої людини або здійснюватися за принципом бажаного доповнення своєї особистості певними якостями, що притаманні іншому.

Посібник спрямований на розвиток мотивів навчання шляхом включення в освітній процес особистісно значущих знань та умінь. Зокрема, знання технології діагностичної та експериментально-дослідної роботи заохочуватиме студентів до самопізнання, шляхом застосування різноманітних діагностичних методів з метою вивчення особливостей психічних властивостей особистості: соціальної спрямованості, характеру, темпераменту, здібностей тощо.

На практичних заняттях передбачено використання активних методів: розв’язування психологічних задач, а також аналіз різноманітних експериментальних ситуацій ситуацій, дискусійні методи тощо.

Самостійна пізнавальна діяльність студентів вважається визначальною у формуванні особистості за рахунок синтезу пізнавального мотиву й способів самостійної оцінки. Виконання самостійних (домашніх) завдань спрямоване на формування професійних якостей майбутнього психолога-дослідника. Представлена у посібнику система самостійної роботи передбачає: формування у студентів адекватних мотивів самостійного навчання (а також підтримка й розвиток мотивації до цього виду діяльності); формування й розвиток інтелектуальних/розумових якостей, без яких неможливі розумові операції (абстракція, вибір, диференціація, порівняння, узагальнення тощо), що виступають основою навчальних дій; формування якостей-звичок (працьовитості, загальної організованості, здатності до подолання труднощів у науково-дослідній діяльності; формування й розвиток у процесі самостійної навчальної діяльності психічних якостей особистості (уваги, пам’яті тощо), необхідних для продуктивної в науково-дослідної діяльності.


1. Програма навчальної дисципліни

«Експенриментальна психологія»

 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Експериментальна психологія” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму ”Практична психологія”.

Предмет експериментальної психології перебуває у сфері розроблення методики та організації дослідження, а не в межах психології. Експериментальна психологія не може мати спеціального психологічного предмета дослідження, вона є епістемологією психологічної науки. Розроблення методики, організація психологічних досліджень, опрацювання та інтерпретація результатів становлять її основний зміст.

Міждисциплінарні зв’язки: Експериментальна психологія є самостійним за змістом і технологіями видом професійно-психологічних завдань. В її основі лежить процес пізнання наукових явищ, що здійснюють із допомогою експериментального методу, основною ознакою якого є прагнення встановити систему відношень.

З огляду на це навчальна дисципліна ”Експериментальна психологія” тісно пов’язана з математичними методами у психології, загальною психологією, теорією імовірності та математичною статистикою; викладається разом з педагогічною психологією, психодіагностикою, методологічними та теоретичними проблемами психології і є основою для написання курсової та кваліфікаційної роботи.

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

– Історія розвитку експериментальної психології;

– вступ в експериментальний метод у психології;

– основи планування експерименту;

– статистична значимість результатів експериментального дослідження;

– експерименти на репрезентативних вибірках та багаторівневі експерименти;

– факторні експерименти та кореляційні дослідження.

 

Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Експериментальна психологія” є ознайомлення студентів з методом експерименту в психології, формування системи понять, розширення і поглиблення знань, що дають можливість слухачу самостійно аналізувати, планувати, проводити психологічний експеримент.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Експериментальна психологія” є:

- сформувати у студентів розуміння місця та ролі експериментальної психології у вирішенні практичних та теоретичних психологічних проблем, теоретико-методологічних принципів побудови експерименту, розуміння психометричних вимог до побудови експериментального дослідження;

- оволодіння студентами системою понять експериментальної психології;

- сформувати навики організації та проведення дослідження, самостійного використання психодіагностичних методик при розв’язанні науково-пошукових та прикладних задач, вміння здійснювати підбір психодіагностичних методик (тестів) відповідно до вирішуваних проблем;

- сприяти розвиткові професійно-значимих властивостей особистості, творчого ставлення до професійної діяльності.

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • Мету і завдання експериментальної психології.
 • Стратегії організації експериментального дослідження.
 • Теоретико-методологічні основи організації експериментального дослідження.
 • Особливості проведення психолого-педагогічного експерименту
 • Соціально-етичні принципи науково-дослідної роботи.
 • Класифікацію типів експериментів відносно критерію, вимоги до їх проведення.
 • Експериментальні плани.
 • Основні психометричні норми.
 • Параметричну та непараметричну статистику.
 • Методи обробки експериментальних даних.

вміти:

а) загальна компетентність:

 • Вміти формулювати проблему, яка розглядається;
 • Вміти визначати мету і завдання дослідження;
 • Вміти аналізувати попередні знання з метою їх використання під час складання планів та організації експериментального дослідження;
 • Орієнтуватися у виборі конкретного виду експерименту.

б) компетентність, що відповідає предмету:

 • Розрізняти експеримент згідно критерію класифікації.
 • Проводити експериментальні дослідження дотримуючись основних вимог, правил та соціально-етичних норм у роботі психолога.
 • Володіти процедурою постановки проблеми дослідження.
 • Складати плани експериментального дослідження, дотримуючись основних вимог та правил щодо її складання.
 • Вміти інтерпретувати отримані результати експериментального дослідження та робити висновки.
 • Вміти визначити статистичний зв’язок за допомогою методів лінійної та рангової кореляції.
 • Володіти процедурою підбору діагностичних методик відповідно до завдань дослідження.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 216 години/ 6 кредитів ECTS.


Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-18; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 282 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Так просто быть добрым - нужно только представить себя на месте другого человека прежде, чем начать его судить. © Марлен Дитрих
==> читать все изречения...

813 - | 643 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.009 с.