ВІДГУК-ХАРАКТЕРИСТИКА КЕРІВНИКА ПРАКТИКИ
Лекции.Орг

Поиск:


ВІДГУК-ХАРАКТЕРИСТИКА КЕРІВНИКА ПРАКТИКИ
(є універсальним шаблоном для всіх видів практики)

Студент, (П.І.П.) проходив практику на базі (назва установи).

За період практики зарекомендував себе ______________________ _______________________________________________________________________________________________________

Враховуючи вищевикладене, вважаю, що (П.І.П.) виконав програму та індивідуальний план практики в повному обсязі і доцільно його допустити до захисту.

 

Керівник практики

_______________ _______________ ______________

(посада) (підпис) (П.І.П)

 

___.______________. 20__ р.


 

VІ. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

 

 

1.Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні: Наук.-метод. посіб. / Наук. ред. О.Л. Кононко. – К.: Ред. журн. „Дошкільне виховання”, 2003. – 243 с.

2.Кононко О.Л. Про Базову програму розвитку дошкільника „Я у світі” // Дошкільне виховання. – 2008. – № 1. – С. 3–7.

3.Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, наказ Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 року № 93 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міносвіти № 351 (0351281-94 від 20.12.94) // Інформ. зб. Міністерства освіти України. – 1993. – № 17 – 18. – С. 16 – 30.

4.Як стати майстерним педагогом: Навчально-методичний посібник / Кол. авт.: В.Ш. Ковальчук, Л.М. Сергеєва та ін. За заг. ред. Л.І. Даниленко. – К., 2007. – 184 с.

 

 

Додаток 1.

Зразки оформлення індивідуального плану практиканта

 

 

Титульна сторінка

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО   Індивідуальний план навчально-виховної роботи практиканта ( магістратури) ____________________ прізвище, ім’я, по-батькові   Місце проходження практики: _________________________ Час проходження практики: ___________________________  

Друга сторінка

Ректор (директор) _____________________ прізвище, ім’я, по-батькові

Декан факультету ____________________________

Викладач-предметник (учитель-предметник)_______________________

Вихователь академічної групи (класний керівник)_________________

Методист фахової кафедри ____________________

Методист кафедри педагогіки __________________

Методист кафедри психології __________________

Третя сторінка

 

Розклад дзвінків

 

Порядок занять Початок Закінчення Тривалість перерви, хв.
1 пара(урок)      
2 пара(урок)      
3 пара(урок)      
4 пара(урок)      
…………….      

 

Розклад занять (своєї групи, класу)

 

Дні Назви предметів
1 пара(урок) 2 пара(урок) 3 пара(урок) 4 пара(урок) …..
Понед.          
Вівт.          
Середа          
Четвер          
П’ятн.          

 

Четверта сторінка

 

Список студентів (учнів)_____ групи (класу)

 

№ п/п Прізвище, ім’я, по-батькові Дати, оцінки
           
               

Практикант веде облік успішності студентів певної групи (учнів класу) із своєї дисципліни.

Зразок планування роботи

Дні, дати Зміст навчально-виховної роботи Відмітка про виконання
Понеділок 6.03.11 1. Взяти участь у співбесіді з керівниками закладу. 2. Ознайомитися із структурою коледжу. 3. Познайомитися з викладачем-предметни-ком.  
Вівторок 7.03.11 1. Відвідати заняття викладача-предметника. 2. Ознайомитися з демографічними даними студентів групи. 3. Зробити записи у щоденнику результатів ознайомлення з демографічними даними.  
Середа 8.03.11 1. Ознайомитися з навчальним планом спеціальності «_____________________________». 2. Ознайомитися з навчальним планом із «своєї» дисципліни. 3. Бути присутнім на зборах студентів «своєї» групи.  
Четвер 9.03.11 1. Відвідати заняття викладача фізики у групі 4-К. 2. Ознайомитися із планом виховної роботи педагога-вихователя із студентами «своєї» групи. 3. Бути присутнім на методичній нараді викладачів.  
П ’ятниця 10.03.11 1. Взяти участь у бесіді студентів-практикан-тів із заступником директора з виховної роботи. 2. Перевірити контрольні роботи з математики студентів «своєї» групи. 3. Розпочати підготовку до лекції з теми «____________________________________».  
Субота 11.03.11 Вихідний день.    

Додаток 3.

С х е м а

запису змісту і ходу заняття (практичного, лекції , уроку)

Лівий бік розгортки

Попередні дані: предмет, курс, група, викладач, дата проведення Структура, хід, зміст заняття. Діяльність викладача і студента на занятті. Методичне забезпечення Хід часу  
 
 
Вступ до університетських студій 1-й курс, гр. ”А”, практ. заняття; Сергієчко Ніна Семенівна 14.10.11р. 1. Організація студентів на навчальну діяльність: заняття розпочалося своєчасно, викладач вітається із студентами, які вітають викладача вставанням. 2. Оголошується тема заняття: „Методика визначення професійної спрямованості особистості”. Пояснює порядок виконання завдання: підготувати зошити, письмове приладдя. Студенти готуються до роботи. 3. Актуалізація опорних знань: „Який смисл ми вкладаємо у поняття „професія”? студенти дають різні відповіді. Акцентують увагу на головному.   і т. д. 8.00     8.02     8.04  

 

Правий бік розгортки

Висновки і пропозиції
Позитивні аспекти заняття Недоліки в ході і змісті заняття Пропозиції щодо удосконалення заняття
Розумна чітка організація студентів на працю, проглядається добра психологічна організація.   Означена тема, технологія виконання завдання. Це мобілізує студентів на працю.     Актуалізація доцільна (!) Одна студентка запізнилася, без дозволу зайшла до аудиторії, зайняла своє місце Потрібна чітка вимога щодо дотримання дисципліни   Доцільно створювати проблемну ситуацію, спонукаючи студентів до активності

 

 

ПРОГРАМА

спостереження й аналізу занять

у вищому навчальному закладі

 

1. Навчальна дисципліна, курс, група, дата.

2. Прізвище, ім’я та по-батькові викладача.

3. Тема заняття.

4. Організаційна структура заняття: початок, привітання, підготовка обладнання (дошка, крейда, ручки, зошити, навчальні посібники, наочні посібники, технічне обладнання).

5. Санітарно-гігієнічні умови для проведення заняття: дотримання гігієнічних вимог (повітряного, теплового, світлового режимів), відповідність меблів віку студентів; психологічна готовність до занять.

6. Структурно-дидактична побудова заняття, її компоненти; доцільність структури заняття навчальним завданням. Психолого-педагогічне забезпечення цілісності та завершеності заняття.

7. Особливості реалізації на заняттях принципів навчання: науковості, доступності, систематичності та послідовності; наочності, міцності знань, професійної спрямованості навчального матеріалу.

8. Використання методів навчання, їх доцільність, та ефективність (лекція, розповідь, пояснення, бесіда, демонстрація, ілюстрація, практичні методи, проблемні методи, дедукція, індукція, аналітико-синтетичний та ін.)

9. Реалізація на заняттях вимог організації самостійної пізнавальної діяльності студентів, її ефективність.

10. Особливості оцінки навчальної діяльності студентів (методи, об’єктивність).

11. При використанні лекції означити: актуальність, організаційна структура (план, література), логічна послідовність, науковість, доступність, новизна, професійна спрямованість, керівництво діяльністю щодо слухання і конспектування матеріалів лекції.

12. Поведінка викладача на занятті: уміння володіти студентським колективом; організація студентів на навчальну роботу; забезпечення трудової дисципліни; конструктивні уміння; комунікативні уміння; володіння педагогічним тактом та основами педагогічної техніки(зовнішність, володіння своїм тілом – ходити, стояти, сидіти; жестами і мімікою; культура педагогічного мовлення; стиль і тон у спілкуванні зі студентами).

13. Результати заняття: досягнення мети; якість знань студентів; найбільш цінні аспекти заняття; рекомендації щодо удосконалення педагогічного процесу.

 

Додаток 4.

Повний аналіз уроку може здійснюватися на основі спостереження уроку та вивчення його результатів за такою схемою:

1. Організаційна структура уроку: початок уроку, вітання, рівень підготовки учнів до уроку, підготовка вчителя до уроку, підготовка обладнання до уроку, способи організації вчителем навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроці, часові втрати на уроці, доцільність часових меж окремих етапів уроку.

2. Санітарно-гігієнічні умови для проведення уроку: дотримання на уроці гігієнічних вимог (повітряного, теплового, світлового режимів), доцільність розміщення учнів у класній кімнаті згідно їх фізичним і психічним особливостям, відповідність меблів віку учнів.

3. Тип і структура уроку: доцільність обраного типу уроку з точки зору вивчення змісту конкретного навчального матеріалу. Структура уроку, її компоненти. Психолого-педагогічне забезпечення цілісності і завершеності уроку. Взаємозв’язок окремих етапів уроку.

4. Особливості реалізації вчителем на уроці вимог принципів навчання.

5. Раціональне і ефективне використання вчителем на уроці методів навчання. Озброєння учнів методами самостійної пізнавальної діяльності, розвиток розумових потенційних здібностей учнів, використання індивідуальних і колективних форм навчання.

6. Методи, прийоми та види контролю, аналізу і оцінки знань, умінь учнів. Об’єктивність і відповідність оцінки навчальної діяльності школярів критеріям оцінювання.

7. Особливості пізнавальної діяльності учнів на уроці. Розвивальні цілі уроку:

- формування і розвиток уваги, спостережливості, зосередженості учнів; використання вчителем мимовільної та довільної уваги в ході уроку;

- використання прийомів для активізації різних видів пам’яті (образно-слухової, абстрактно-логічної, емоційної, механічної) та видів запам’ятання;

- прийоми активізації розумової діяльності (cтворення проблемних ситуацій, організація самостійної пошукової та дослідницької діяльності).

8. Реалізація виховних завдань уроку: розумового, морального, фізичного, трудового, естетичного. Вплив змісту навчання, особистості вчителя на виховання учнів.

9. Особливості професійної діяльності вчителя на уроці. Педагогічні уміння і культура вчителя: вміння організовувати окремих учнів і клас на виконання навчальних завдань; формування свідомої навчальної дисципліни, характер спілкування вчителя і учнів; уміння впливати на учнів, домагаючись виконання вимог дисципліни; конструктивні уміння; комунікативні уміння; педагогічний такт; володіння педагогічною технікою (культура зовнішнього вигляду; поза; жести, міміка; культура мовлення).

10. Результати уроку: досягнення мети, якість знань, умінь та навичок учнів; виховне, освітнє і розвивальне значення уроку; найбільш доцільні методи проведення уроку; висновки і пропозиції; рекомендації щодо вдосконалення педагогічного процесу. Вивчення результативності та ефективності уроку як навчального заняття базується на спостереженні та аналізі вражень від уроку, вивченні результатів уроку. Доцільно після уроку спитати учнів, що ж вони вивчали і де вони можуть застосувати ці знання. Бажано подивитися робочі зошити учнів з метою встановити, яким чином у них відображено проведений урок.

 

Додаток 5.

Дата добавления: 2016-11-18; просмотров: 535 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.007 с.