Шкала оцінювання психолого-педагогічної практики
Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Шкала оцінювання психолого-педагогічної практики
90-100 балів – зараховано (відмінно) (А)

82-89 балів – зараховано (добре) (В)

75-81 балів – зараховано (добре) (С)

68-74 балів – зараховано (задовільно) (D)

60-67 балів – зараховано (задовільно) (Е)

35-59 балів – не зараховано (незадовільно з можливістю повторного складання) (FX)

1-34 балів – не зараховано (незадовільно з обов’язковим повторним курсом) (F)

 

Критерії оцінювання результатів практики студентів:

· ступіньвиконання студентами завдань практики;

· якістьпедагогічних знань, проявлених під час практики та їх відображення у звітній документації;

· рівеньсформованості умінь та навичок практичної роботи студентів як майбутніх фахівців.

Зміст критеріїв оцінювання результатів практики:

90-100 балів – зараховано (відмінно) (А) - всі завдання практики виконано в повному обсязі, виявлено вміння студента застосовувати і творчо використовувати педагогічні та методичні знання, пов’язані з особливостями і засобами педагогічної діяльності. Виявлено вміння проводити практичні заняття з застосуванням інноваційних технологій педагогічної діяльності, будувати стосунки з студентами . Також продемонстрована активність та ініціативність у підготовці та проведенні занять з студентами. Звіт подано у встановлений термін, який містить всі структурні елементи. У щоденнику студента-практиканта зафіксовано зміст роботи протягом усього періоду проходження практики, є характеристика, підписи керівника від бази та університету завірені печаткою. Характеристика-відгук позитивна, оцінка керівника за практику від бази – «відмінно».

82-89 балів – зараховано (добре) (В) - завдання виконані правильно, але недостатньо повно. Виявлено вміння студента застосовувати педагогічні та методичні знання, пов’язані з особливостями і засобами педагогічної діяльності. Виявлено вміння проводити практичні заняття, але заняття шаблонні, не виявлено творчого, індивідуального підходу. Виявлено вміння встановлювати контакт з учнями та вчителями. Звіт подано у встановлений термін, який містить всі структурні елементи. У щоденнику студента-практиканта зафіксовано зміст роботи протягом усього періоду проходження практики, є характеристика, підписи керівника від бази та університету завірені печаткою. Характеристика-відгук позитивна, оцінка керівника за практику від бази – «добре».

75-81 балів – зараховано (добре) (С) -завдання практики виконано, але неповно, в ході виконання завдань, зокрема підготовка до занять, допускалися незначні помилки. Виявлено вміння проводити практичні заняття, але заняття шаблонні. Звітна документація оформлена згідно вимог. У щоденнику студента-практиканта зафіксовано зміст роботи протягом усього періоду проходження практики, є характеристика, підписи керівника від бази та університету завірені печаткою. Характеристика-відгук позитивна, оцінка керівника за практику від бази – «добре».

68-74 балів – зараховано (задовільно) (D) -завдання практики виконано в неповному обсязі, в ході виконання завдань допускалися помилки. Звітна документація недооформлена або оформлена з помилками. Щоденник не вірно оформлено. У характеристиці-відгуку оцінка керівника за практику від бази – «задовільно».

60-67 балів – зараховано (задовільно) (Е) -завдання виконано з помилками. Всі завдання практики виконувалися, але допущені неточності. Документація оформлена неповно, з помилками. Щоденник недоооформлено. У характеристиці-відгуку оцінка керівника за практику від бази – «задовільно».

35-59 балів – не зараховано (незадовільно з можливістю повторного складання) (FX) -завдання невиконані. Виявлені проблеми встановлення контакту, не сформовані вміння проводити відповідні види педагогічної діяльності. Звітна документація оформлена з помилками. Відсутній щоденник, характеристика-відгук.

 

 

Дата добавления: 2016-11-18; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 283 | Нарушение авторских прав | | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.