Критерії оцінювання роботи студентів в період практики
Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Критерії оцінювання роботи студентів в період практики
Оцінювання планів-конспектів заходів

Оцінка «відмінно» ставиться, якщо студент, складаючи конспект просвітницького або профілактичного заходу:

– вказав тему заходу;

– визначив і записав мету заходу (навчальна, виховна, розвиваюча), враховуючи їх специфіку та вікові особливості учасників;

– визначив методи проведення заходу;

– склав розгорнутий план просвітницького, профілактичного заходу (зазначено етапи, методи і тривалість проведення );

– вмістив необхідний ілюстративний, наочний матеріал.

– зазначив наукову, методичну літературу, використану під час написання конспекту заходу.

– оформив конспект заходу з дотриманням норм та правил граматики української ділової мови.

Оцінка «добре» ставиться, якщо студент, складаючи план-конспект просвітницького або профілактичного заходу:

– вказав тему заходу;

– записав мету заходу (навчальна, виховна, розвиваюча) , враховуючи їх специфіку та вікові особливості учасників;

– зазначив форму проведення заходу;

– зазначив частково методи проведення заходу;

– визначив план заходу (частково зазначено етапи, методи та тривалість проведення);

– зазначив наукову та методичну літературу, використану під час написання конспекту.

Оцінка «задовільно» – студент, складаючи план-конспект просвітницького або профілактичного заходу:

– записав тему заходу;

– записав мету заходу (навчальна, виховна, розвиваюча), але не врахував специфіку їх та вікові особливості учасників;

– зазначив вид, форму заняття;

– зазначив частково методи проведення заходу;

– склав схематичний план заходу (не зазначено етапи, методи та тривалість їх проведення);

– зазначив наукову, методичну літературу, використану під час написання конспектів

Оцінка «незадовільно» – студент, складаючи план-конспект просвітницького або профілактичного заходу:

– записав тему заходу;

– частково зазначив мету заходу;

– зазначив тип, але не вказав його форму;

– частково зазначив методи проведення заходу;

– записав план заходу; план-конспект заходу складено менш ніж на половину.

 

Критерії оцінювання результатів практики згідно вимог модульно-рейтингової і кредитно-модульної системи:

- Ступінь виконання студентами завдань практики;

- Якість психологічних знань, проявлених під час практики та їх відображення у звітній документації;

Загальні критерії оцінювання результатів проходження студентами практики подано у таблиці 1.

Таблиця 1. Критерії оцінювання проходження практики

Зміст критерію Оцінка за національною шкалою Оцінка за 100-бальною шкалою Оцінка за шкалою ECTS
Всі завдання практики виконано правильно якісно. Виявлено вміння студента застосовувати і творчо використовувати психолого-педагогічні та методичні знання, пов'язані з особливостями і засобами психологічної діяльності. Виявлено вміння проводити діагностичне обстеження, встановлювати контакт з клієнтом, проводити психодігностичну, психокорекційну роботу; психологічно обґрунтовувати висновки. Виявлено вміння організовувати та проводити навчально-виховну роботу. Студент демонструє уміння складати та дотримуватися плану діяльності, коректувати за необхідності власні дії та мотивувати себе на досягнення успіху. Відмінно 90-100 А
Завдання виконано правильно, але недостатньо повно, використані не всі необхідні методи в ході аналізу та узагальнення матеріалу. Виявлено уміння проводити відповідні види психологічної роботи, але дії студента репродуктивні, не проявляється творче ставлення до розв'язання завдання. Виявлені уміння контролювати та спрямовувати свою поведінку але домінують зовнішні мотиви діяльності. Добре 82-89 В
Завдання виконані правильно, але неповно. В ході виконання завдань допускалися незначні помилки. Використані не всі необхідні методи аналізу та узагальнення матеріалу. Звітна документація оформлена згідно вимог. Студент не демонстрував особистісної зацікавленості у набутті навчально-практичного досвіду. Добре 75-81 С
Завдання виконані неповно. В ході виконання завдань допускалися помилки. Використані не всі необхідні методи аналізу та узагальнення матеріалу. Звітна документація неповна або оформлена з помилками. Завдання орієнтовані на професійний саморозвиток виконані формально, або не виконані взагалі. Задовільно 65-74 Д
Завдання виконані з помилками. Всі завдання практики виконувалися, але допущені неточності. Документація оформлена неповно, з помилками. Завдання орієнтовані на професійний саморозвиток виконані формально, або не виконані взагалі. Задовільно 60-64 Е
Завдання виконані неповно, з помилками. Виявлені проблеми встановлення контакту з клієнтом, студентською аудиторією; не сформовані вміння проводити відповідні види психологічної роботи. Звітна документація оформлена з помилками. Неналежне ставлення до навчально-професійних завдань. Незадовільно 35-59 ЕХ (з можливістю повторного складання)
Завдання виконані неправильно. Виявлені проблеми контакту; не сформовані вміння проводити відповідні види психологічної роботи. Звітна документація оформлена з помилками. Відсутні логічні висновки Незадовільно 0-34 Х (з обов’язковим повторним курсом)

 

 

Дата добавления: 2016-11-18; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 233 | Нарушение авторских прав | | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.