І. МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ВИКЛАДАЦЬКОЇ ПРАКТИКИ
Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

І. МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ВИКЛАДАЦЬКОЇ ПРАКТИКИ
ОР МАГІСТР

«ПОЧАТКОВА ОСВІТА»

ВИРОБНИЧА ВИКЛАДАЦЬКА ПРАКТИКА

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Сучасна ситуація підготовки магістрів з початкової освіти та реальний суспільний запит істотно підвищують рівень вимог до майбутніх фахівців, а також змінюють зміст і структуру завдань, які студент повинен уміти вирішувати самостійно.

Виходячи з основних положень Закону України «Про вищу освіту», гуманізувати діяльність майбутнього магістра – це значить зробити акцент на формуванні не тільки професійних здібностей, а й духовного світу майбутнього фахівця, його морально-етичних якостей, таких як гуманність, відповідальність, толерантність тощо.

Виробнича педагогічна практика у ВНЗ у цілісному навчально-виховному процесі спрямована на:

– оволодіння студентами різноманітними видами професійної діяльності;

– самопізнання у різних професійних ролях;

– самовдосконалення у професійній майстерності.

Проходження виробничої викладацької практики студентами магістерського відділення є обов’язковою складовою навчання у магістратурі. Практика виступає інтегрованим і визначальним компонентом особистісно-професійного становлення майбутнього магістра у різних галузях дошкільної освіти. Під час практики студенти-магістранти отримують можливість здобути практичні навички проведення лекційних, семінарських, практичних, лабораторних занять, застосовуючи отримані знання з різних галузей дошкільної та початкової освіти та новітні методичні розробки.

В основу змісту і структури програми виробничої викладацької практики покладені наступні принципи:

- єдності та взаємозв’язку теорії і практики (можливість практичного застосування теоретичних знань);

- дослідницького підходу до діяльності (можливість досліджувати соціально-педагогічні та психологічні проблеми відповідно до особливостей і потреб соціальних структур, які виступають в якості бази практики);

- диференційного підходу (можливість вибору об'єкта практики відповідно до інтересів, нахилів і здібностей студентів, що сприяє професійному становленню майбутніх фахівців);

- реалізації творчого потенціалу (можливість самостійно використовувати отримані під час практики результати).

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ

ВИРОБНИЧОЇ ВИКЛАДАЦЬКОЇ ПРАКТИКИ

Курс: Підготовка (бакалаврів, магістрів, підвищення кваліфікації) Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчального курсу
Кількість кредитів ЄКТС : 9 Модуль: 3   Змістових модулів: 2   Загальна кількість годин: 270   Шифр та назва галузі знань: 0101 Педагогічна освіта   Шифр та назва спеціальності :8.01010201 Початкова освіта   Освітній рівень – магістр   Обов'язковий   Рік підготовки: 1 семестр: 2     Вид підсумкового контролю: диференційований залік

 

І. МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ВИКЛАДАЦЬКОЇ ПРАКТИКИ

Головною метоювиробничої викладацької практикиє забезпечення особистісної готовності студентів-магістрів до практичної реалізації набутих у процесі навчання фундаментальних знань про теоретико-методологічні аспекти педагогічної діяльності, принципи її організації та форми проведення. зокрема, здійснення організаційно-методичної, психодіагностичної, консультативної, просвітницької, навчальної функцій, формування індивідуального стилю професійної діяльності.

Послідовна об’єктивація змісту практики спрямована на накопичення практичного досвіду та розвиток практичного інтелекту майбутніх фахівців. Саме тому головною метою виробничої викладацької практикиє формування у студентів-магістрів вмінь і навичок педагогічної діяльності, оволодіння різноманітними методами і формами її здійснення, набуття досвіду викладацької роботи, опрацювання прикладних алгоритмів вирішення конкретних завдань, що виникають у педагогічній практиці.

Виступаючи в якості об'єднуючого фактору між теоретичним навчанням майбутніх фахівців та їх самостійною професійною роботою, виробнича педагогічна практика у ВНЗ вирішує наступні основні завдання:

- закріплення і практичне використання отриманих у процесі навчання теоретичних знань;

- ознайомлення студентів із теоретико-методологічними та конкретно-методичними принципами організації та побудови ефективної педагогічної діяльності;

- забезпеченняможливостіпрактичної реалізації знань з методики викладання у вищій школі;

- актуалізація та розвиток вмінь професійного спілкування з різними категоріями клієнтів (учасниками навчально-виховного процесу);

- формування навичок ефективного педагогічного спілкування і взаємодії, з урахуванням психологічних особливостей студентського віку;

- активізація творчого, дослідницького підходу до педагогічної діяльності, набуття умінь аналізу результатів своєї праці, формування потреби в самоосвіті та самовихованні;

- заохочення до повноцінної реалізації можливостей навчального процесу, творчого спілкування із професорсько-викладацьким складом, участь у науково-практичній діяльності ВНЗ;

- розвиток педагогічних і психологічних здібностей, виховання персональної відповідальності за самостійну професійну діяльність, засвоєння моделі спеціаліста, спроможного до продуктивної педагогічної саморефлексії.

- здійснення виховної роботиу ВНЗ, а також підготовка різноманітних просвітницьких та психопрофілактичних заходів, дослідження психологічних особливостей студентів .

- актуалізація та розвиток вмінь аналізувати процеси та результати професійної діяльності, а також оцінки її ефективності;

- формування та розвиток вмінь узагальнювати та презентувати результати своєї діяльності.

 

За наслідками проходження виробничої викладацької практики студенти повинні набути наступні вміння:

Конструктивні:
— планувати навчальну й виховну роботу;
— відбирати, аналізувати й синтезувати навчальний програмовий матеріал, здійснювати дидактичну переробку складного матеріалу;
— творчо й обґрунтовано будувати організаційно-педагогічну і логіко-педагогічну структуру уроку, практичного заняття;
— планувати систему перспективних ліній у розвитку окремої особистості та колективу;
— здійснювати індивідуальну програму навчання та виховання студента;
Організаторські:
— виявляти й організовувати актив студентської групи, керувати ним у різних умовах;
— організовувати різні види колективної та індивідуальної діяльності студентів розвивати їхню активність;
— здійснювати контроль і допомогу в розумовому розвитку студентів;
— здійснювати контроль і допомогу у виконанні доручень студентами;
— здійснювати педагогічне керівництво студентськими організаціями;
— організовувати роботу з батьками та громадськістю.
Комунікативні:
— встановлювати педагогічно доцільні відносини з студентами батьками, викладачами ВНЗ;

- регулювати внутрішньоколективні та між колективні відносини;
— знаходити потрібні форми спілкування з студентами й батьками;
— передбачати результат педагогічної дії на відносини з студентами.
Дослідницькі:
— вивчати індивідуальні особливості студентів та колективу;
— критично оцінювати свій досвід, результати своєї діяльності;
— усвідомлено вдосконалювати педагогічну майстерність, самоосвіту та самовиховання;
— використовувати в роботі психолога-педагогічні дослідження, передовий педагогічний досвід;
— прогнозувати використовувані засоби і методи роботи.
Прикладні:
— творчі: малювати, співати, танцювати, грати на музичному інструменті, виразно читати;
— масово-витівничі;
— спортивно-туристські;
— володіти технічними засобами навчання.

 

Дата добавления: 2016-11-18; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 352 | Нарушение авторских прав | | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.