Лекции.Орг

Поиск:
Контрольні задачі. 1. Мінімум відкривання натрій-іона за реакцією утворення NaZn(UO2)3(CH3COO)9·9H2O становить 12,5мкг
1. Мінімум відкривання натрій-іона за реакцією утворення NaZn(UO2)3(CH3COO)9·9H2O становить 12,5мкг. Гранична концентрація 1:4000г/см3. Розрахувати мінімальний об’єм гранично розведеного розчину, граничне розведення, межу виявлення та показник чутливості реакції.

Відповідь: 0,05см3 ; 4000см3/г ; 2,5·10–4г/см3; 3,6.

 

2. Гранична концентрація калій-іона у розчині для реакції з натрій гідрогентартратом NaHC4H4O6 становить 1:1000г/см3. Яку масу KNO3 необхідно взяти для приготування 1дм3 цього розчину?

Відповідь: 2,59г.

 

3. Мінімум відкривання Ag+-за реакцією

Mn2+ +2Ag+ + 4OH = MnO2·H2O + 2Ag$ + H2O становить 2мкг. Гранична концентрація 1:25000г/см3. Обчислити показник чутливості реакції і мінімальний об’єм гранично розведеного розчину.

Відповідь: 4,4; 0,05см3.

 

4. Мінімум відкривання йона Ca2+ за реакцією:

Ca2+ + 2 + [Fe(CN)6]4– " Ca(NH4)2[Fe(CN)6]$

становить 25мкг, межа виявлення 5·10–4г/см3. Обчислити масу речовини кальцій-іона в 1дм3, граничну концентрацію, граничне розведення, показник чутливості і мінімальний об’єм гранично розведеного розчину.

Відповідь: 0,5г/дм3; 1:2000г/см3 ; 2000см3/г; 3,5; 0,05см3

 

5. Мікрокристалоскопічна реакція відкриття йона Ba2+ сульфатною кислотою виходить з розчином об’ємом 0,001см3. Гранична концентрація становить 1:20000г/см3. Обчислити мінімум відкривання .

Відповідь: 0,05мкг.

 

6. Мінімум відкривання йона Al3+ за допомогою алізарину S становить 0,15мкг. Гранична концентрація 1:333000г/см3. Обчислити мінімальний об’єм гранично розведеного розчину і молярну концентрацію еквівалента йона Al3+ у розчині.

Відповідь: 0,05см3; 3,34·10–4моль/дм3.

 

7. Мінімум відкривання йона Fe3+ за реакцією:

Fe3+ + 3SCN " [Fe(SCN)3]

становить 0,25мкг. Гранична концентрація 1:200000г/см3. Обчислити мінімальний об’єм гранично розведеного розчину та межу виявлення Fe3+-іона.

Відповідь: 0,05см3; 5·10–6г/см3.

 

8. Мінімум відкривання йона Fe2+ з α,α1-дипіридилом становить 0,03мкг. Гранична концентрація 1:1666000г/см3.Обчислити мінімальний об’єм гранично розведеного розчину та межу виявлення ферум(ΙΙ)-катіона.

Відповідь: 0,05см3 ; 6·10–7г/см3.

 

9. Мінімум відкривання йона Cu2+ за допомогою дитизону (дифенілтіокарбазону) становить 0,03мкг. Обчислити мінімальний об’єм гранично розведеного розчину і показник чутливості реакції виявлення купрум(ΙΙ)-катіона, якщо граничне розведення розчину дорівнює 1667000см3/г.

Відповідь: 0,05см3; 6,22.

 

10. Мінімум відкривання гідроген пероксиду за реакцією:

PbS + 4H2O2 = PbSO4$ + 4H2O

становить 0,04мкг. Обчислити граничну концентрацію, якщо мінімальний об’єм гранично розведеного розчину дорівнює 0,05см3 .

Відповідь: 1:1250000г/см3.

 

11. Визначити масу речовини калій хлориду, яка викристалізується при охолодженні до 20°С розчину масою 626,8г, насиченого при 100°С, якщо коефіцієнти розчинності калій хлориду становлять 0,567 при 100°С і 0,34 при 20°С.

Відповідь: 90,8г.

 

12. Визначити масу води, в якій треба розчинити речовину CuSO4·5H2O масою 91г, щоб при 30°C утворився насичений розчин CuSO4, якщо коефіцієнт розчинності його за цієї температури дорівнює 0,25.

Відповідь: 200,2г.

 

13. Визначити масу речовини Al2(SO4)3·18H2O, яка викристалізується при охолодженні насиченого при 100°С розчину Al2(SO4)3 масою 945г до 20°С, якщо коефіцієнти розчинності його дорівнюють відповідно 0,890 і 0,364.

Відповідь: 781,7г.

 

14. Визначити масову частку речовини КСl у насиченому при 20°С розчині калій хлориду, якщо коефіцієнт розчинності КСl за цієї температури дорівнює 0,34.

Відповідь: 25,37%.

 

15. Визначити масову частку речовини натрій гідроксиду у розчині, який утворюється при розчиненні Na2O масою 24,8г у розчині масою 350,4г з масовою часткою речовини натрій гідроксиду 8,00%.

Відповідь: 16%.

 

16. Яку масу бури Na2B4O7·10 H2O треба взяти, щоб приго­тувати водний розчин масою 4кг з масовою часткою Na2B4O7 5%?

Відповідь: 379,6г.

 

17. Яку масу CuSO4·5Н2О необхідно додати до розчину об’ємом 0,5дм3 з масовою часткою речовини CuSO4 4,00% і густиною розчину 1,040г/см3, щоб одержати розчин з масовою часткою речовини CuSO4 16,00%?

Відповідь: 130г.

 

18. Газ гідроген хлорид, одержаний дією надлишку концентрованої сульфатної кислоти на тверду речовину натрій хлорид кількістю речовини 2 моль, розчинили у воді об’ємом 0,3дм3. Визначити масову частку речовини гідроген хлориду в отриманому розчині.

Відповідь: 19,57%.

 

19. До якого об’єму треба розбавити водою розчин сульфатної кислоти об’ємом 1,25дм3, щоб зменшити його молярну концентрацію еквівалента речовини H2SO4 від 0,8 до 0,25моль/дм3 (fекв(H2SO4)=½)?

Відповідь: 4дм3.

 

20. Розчин натрій гідроксиду об’ємом 2дм3 з молярною концентрацією речовини NaOH 0,6моль/дм3 змішали з розчином калій гідроксиду об’ємом 3дм3 з молярною концентрацією речовини КОН 1моль/дм3. Визначити молярну концентрацію кожної речовини в отриманому розчині.

Відповідь: с(NaOH)=0,24моль/дм3; с(КОН)=0,60моль/дм3.

 

21. В одному об’ємі води при 20°С розчиняється 702 об’єми амоніаку (н.у.). Визначити масову частку речовини амоніаку у насиченому при 20°С розчині цього газу у воді.

Відповідь: 34,80%.

 

22. Залізну платівку масою 100г занурили у розчин купрум(ІІ) сульфату масою 250г з масовою часткою розчиненої речовини CuSO4 20,00%. Через деякий час платівку вийняли з розчину, промили, висушили і зважили. Її маса стала рівною 102г. Розрахувати масові частки розчинених речовин у розчині після видалення з нього металічної платівки.

Відповідь: w(FeSO4)=15,32% ; w(CuSO4)= 4,00%.

 

23. При розчиненні сплаву магнію з алюмінієм масою 0,39г у розчині хлоридної кислоти масою 50г з масовою часткою речовини НСl 5% виділився газ об’ємом 448см3 (н.у.). Обчислити масові частки речовин кожного металу в сплаві і масові частки кожної речовини в отриманому розчині.

Відповідь: 0,12г ; 0,27г; 30,77%; 69,33%.

 

24. Визначити молярну концентрацію еквівалента речовини HNO3 у розчині нітратної(V) кислоти з масовою часткою речовини HNO3 44%, якщо густина розчину дорівнює 1,277г/см3.

Відповідь: 8,9187моль/дм3.

 

25. Визначити молярну концентрацію еквівалента речовини калій гідроксиду у розчині з масовою часткою речовини КОН 80%, якщо густина розчину дорівнює 1,065г/см3.

Відповідь: 15,2143моль/дм3.

 

26. Після встановлення рівноваги реакції між ацетатною кислотою і етанолом з початковими кількостями речовин по 1 моль одержали 0,667 моль етилацетату. Обчислити константу рівноваги реакції.

Відповідь: 4,0.

27. Константа рівноваги реакції А+BDD+Е дорівнює 4. Визначити вихід (%) продукту реакції Д, якщо для проведення реакції взяли 3дм3 розчину речовини А (с(А)= 4,0моль/дм3) і 7дм3 розчину речовини B (с(В) = 2,0моль/дм3).

Відповідь: 70,00%.

 

28. У системі А+2ВDС рівноважні концентрації становлять (в моль/дм3): [A]=0,06; [B]=1,12; [C]=0,216. Знайти початкові молярні концентрації речовин А і В.

Відповідь: с(А) =0,276моль/дм3; с(В)= 0,552моль/дм3.

 

29. За деякої температури швидкість прямої реакції А22 D 2АВ становить 0,16, зворотної - 0,0047. Знайти значення константи рівноваги цієї реакції.

Відповідь: 34.

 

30. Ступінь дисоціації ацетатної кислоти у водному розчині з молярною концентрацією СН3СООН 0,1моль/дм3 становить 1,3%. Знайти масу речовини гідроген-іонів у цьому розчині об’ємом 1дм3.

Відповідь: 1,32·103г.

 

31. Константа дисоціації гідроген ціаніду у водному розчині становить 5·1010. Визначити молярну концентрацію речовини гідроген-іонів у розчині ціанідної кислоти с(НСN)=0,5моль/дм3.

Відповідь: 1,58·10–5.

 

32. Визначити константу дисоціації ацетатної кислоти у розчині з масовою часткою речовини СН3СООН 3% і ступенем дисоціації 0,6%.

Відповідь: 1,8·10–5.

 

33. Буферна суміш утворена з 50см3 розчину СН3СООН (с(СН3СООН=0,1моль/дм3) і 20см3 розчину СН3СООNa (c(CH3COONa=0,2моль/дм3). Обчислити молярну концентрацію гідроген-іонів у цьому розчині і pH розчину.

Відповідь: 2,17·10–5моль/дм3; 4,66.

 

34. Обчислити активність йонів Mg2+ і Al3+ у розчині, в 1дм3 якого міститься 0,1 моль MgSO4 і Al(NO3)3.

Відповідь; а(Mg2+)=0,063моль/дм3 ; а(Аl3+)=0,018моль/дм3.

35. Визначити молярну концентрацію речовини амоній гідроксиду (NH3·H2O) у розчині, якщо ступінь дисоціації його дорівнює 1,3%.

Відповідь: 1,041моль/дм3.

36. Визначити активність гідроксид-іонів у розчині натрій гідроксиду з молярною концентрацією речовини NaOH 0,06моль/дм3.

Відповідь: 0,05моль/дм3.

 

37. Яку кількість речовини ацетатної кислоти необхідно додати до 1дм3 розчину натрій ацетату з молярною концентрацією речовини 1моль/дм3, щоб pH отриманого розчину став 7,0?

Відповідь: 0,00575моль.

 

38. Визначити константу дисоціації НСlО, якщо ступінь дисоціації його у розчині з молярною концентрацією речовини НСlО 0,2моль/дм3 становить 0,053%.

Відповідь: 5,62·10–8.

 

39. Обчислити pH у розчині амоній гідроксиду з молярною концентрацією речовини 0,01моль/дм3.

Відповідь: 10,62.

 

40. Визначити с+), с( ), c( ), у розчині H2SO4 з молярною концентрацією речовини H2SO4 0,01моль/дм3.

Відповідь: с+)=1,45·102моль/дм3; с( )=5,5·103моль/дм3;

c( )=4,5·103моль/дм3.

 

41. Обчислити pH розчину амоніаку з молярною концентрацією речовини (NH3·H2O) 0,3моль/дм3.

Відповідь: 11,36.

 

42. Обчислити pH розчину, одержаному при змішуванні 150см3 розчину форміатної кислоти (с(НСООН)=0,08моль/дм3) і 180 см3 розчину натрій форміату (с(НСООNa)=0,15моль/дм3).

Відповідь: 4,10.

 

43. Який об’єм розчину хлоридної кислоти з молярною концентрацією речовини гідроген хлориду 0,1моль/дм3 необхідно додати до розчину амоніаку (NH3) об’ємом 50см3 з молярною концентрацією речовини 0,25моль/дм3, щоб отримати розчин з pH 9?

Відповідь: 79,70см3.

 

44. Який об’єм розчину натрій гідроксиду з молярною концентрацією речовини NaOH 0,1моль/дм3 необхідно додати до 50см3 розчину NaH2PO4 з молярною концентрацією речовини NaH2PO4 0,2моль/дм3, щоб pH був рівним 7,0?

Відповідь: 38,10см3.

 

45. Яку масу речовини натрій карбонату треба додати до 50см3 розчину натрій гідрокарбонату з молярною концентрацією речовини NaHCO3 0,25моль/дм3, щоб отримати розчин з pH 10?

Відповідь:0,6341г.

 

46. Який об’єм розчину хлоридної кислоти з молярною концентрацією речовини гідроген хлориду 0,1моль/дм3 необхідно додати до розчину, що містить натрій карбонат масою 1г у 250см3 води, щоб отримати розчин з pH 10?

Відповідь: 16,30см3.

 

47. Який об’єм розчину калій гідроксиду з молярною концентрацією речовини КОН 0,5моль/дм3 треба додати до 50см3 розчину К2НРО4 з молярною концентрацією речовини 1моль/дм3, щоб отримати розчин з pH 11?

Відповідь: 4,77 см3.

 

48. Яку масу речовини натрій дигідрогенфосфату (NaH2PO4) необхідно додати до 250см3 розчину натрій гідроксиду з молярною концентрацією речовини NaOH 0,15моль/дм3, щоб отримати розчин з pH 7,0 ?

Відповідь: 11,7967г.

 

49. На яку величину зміниться pH розчину , що складається з NH3·H2O і NH4Cl з молярними концентраціями речовин 1,1моль/дм3, якщо до нього додати розчин гідроген хлориду з молярною концентрацією речовини НСl 0,1моль/дм3?

Відповідь: на 0,08.

 

50. Як зміниться ступінь дисоціації форміатної кислоти, якщо до 400см3 її розчину з молярною концентрацією речовин НСООН 0,5моль/дм3 додати розчин натрій форміату об’ємом 100см3, що містить речовину HCOONa масою 3,4г?

Відповідь: зменшиться в 10,54 рази.

 

51. Який pH у розчині амоній гідроксиду (NH3·H2O) з молярною концентрацією речовини амоніаку NH3 0,05моль/дм3, до 1дм3 якого додали амоній хлорид кількістю речовини 0,1моль/дм3 (f( )=0,76)?

Відповідь: 9,0.

 

52. Обчислити pH розчину, що містить 0,5моль/дм3 речовини Н3РО4 і 0,25моль/дм3 речовини NaH2PO4.

Відповідь: 1,85.

 

53. Обчислити рівноважні молярні концентрації H2S і йонів HS у розчині сульфідної кислоти з молярною концентрацією речовини H2S 0,1моль/дм3 при pH=5,0.

Відповідь: [H2S]=1,3·10–3моль/дм3; [HS]=9,9·10–2моль/дм3.

 

54. pH розчину, через який був пропущений гідроген сульфід H2S, дорівнює 8,3. Обчислити рівноважні молярні концентрації йонів HS і S2– у цьому розчині.

Відповідь: [HS]=9,52·10–2моль/дм3; [S2–]=1,9·10–8моль/дм3.

 

55. Обчислити рівноважні молярні концентрації H2SO3 і йонів у розчині сульфатної(ІV) кислоти з молярною концентрацією речовини H2SO3 0,1моль/дм3 при pH 4,0.

Відповідь: [H2SO3]=7·10–4моль/дм3; [ ]=9 ,93·10–2моль/дм3.

 

56. Яка молярна концентрація речовини Pb2+ залишається у розчині при осадженні його у вигляді плюмбум сульфату дією еквівалентної кількості сульфатної кислоти?

Відповідь: 1,26·10–4моль/дм3.

 

57. До 50см3 розчину аргентум нітрату (с(AgNO3)=1,7·10–4моль/дм3) додали 150см3 розчину натрій хлориду (с(NaCl)=0,01моль/дм3). Обчислити молярні концентрації речовин Ag+ і Cl у отриманому розчині.

Відповідь: с(Ag+)=2,37·108моль/дм3; с(Сl)=7,5·103моль/дм3).

 

58. Обчислити молярну концентрацію речовини Ba2+ у розчині, якщо до 100см3 розчину барій хлориду (с(ВаСl2)=0,05моль/дм3) додали 100см3 розчину натрій сульфату (с(Na2SO4)= =0,06моль/дм3).

Відповідь: 2,2·10–8моль/дм3.

 

59. Обчислити молярну концентрацію речовини Mg2+-іона у насиченому розчині амоній магній фосфату (MgNH4PO4), в якому молярна концентрація речовини амоній-іона дорівнює 0,5моль/дм3, а йона – 0,001моль/дм3.

Відповідь: 5·10–10моль/дм3.

 

60. Добуток розчинності стронцій сульфату дорівнює 3,2·10–7. Обчислити, в якому об’ємі насиченого розчину міститься Sr2+ кількістю 0,56 моль?

Відповідь: 1м3.

 

61. Добуток розчинності аргентум фосфату дорівнює 1,3·10–20. Обчислити розчинність (моль/дм3, г/дм3) аргентум фосфату. В якому об’ємі насиченого розчину міститься Ag+-іон кількістю речовини 0,003 моль?

Відповідь: 4,68·106моль/дм3; 1,96·103г/дм3; 214дм3.

 

62. 50см3 насиченого розчину аргентум карбонату містять карбонат-аніон кількістю речовини 6,3·106моль. Обчислити добуток розчинності Ag2CO3.

Відповідь: 8·10–12.

 

63. Обчислити, у скільки разів розчинність (моль/дм3) Fe(OH)2 у воді більша, ніж розчинність Fe(OH)3 за 25°С.

Відповідь: у 25500 разів.

 

64. Довести розрахунками, чи утвориться осад AgSO4, якщо до розчину AgNO3 з молярною концентрацією еквівалента речовини AgNO3 0,02моль/дм3 додати рівний об’єм розчину сульфатної кислоти з молярною концентрацією еквівалента речовини H2SO4 0,1моль/дм3 (fекв.(H2SO4)=½).

Відповідь: ні.

 

65. Розчинність аргентум йодиду за температури 25°С становить 2,865мкг/дм3. Обчислити добуток розчинності аргентум йодиду.

Відповідь: 1,49·10–16.

 

66. Розчинність кальцій сульфату дорівнює 2г/дм3. Насичений розчин кальцій сульфату змішують з рівним об’ємом розчину (NH)4C2O4, який містить 0,0248г амоній оксалату в 1дм3. Обчислити добуток молярних концентрацій Са2+ і у момент змішування розчинів і підтвердити, чи буде випадати осад кальцій оксалату.

Відповідь: [Ca2+]·[ ] = 7,4·10–7; осад утвориться.

 

67. Добуток розчинності аргентум тіоціанату дорівнює 1,1·10–12. Обчислити розчинність (моль/дм3) речовини аргентум тіоціанату у воді і молярну концентрацію речовини Ag+-іона у насиченому водному розчині AgSCN.

Відповідь: 1,05·106моль/дм3 ; 1,05·106моль/дм3 Ag+.

 

68. За якого співвідношення молярних концентрацій йонів і при додаванні розчинів, що містять ці йони, до розчину Pb(NO3)2 обидва аніона одночасно будуть зв’язані в осади?

Відповідь: 10:1.

 

69. Визначити молярну концентрацію речовини Cd2+-іона у розчині після осадження їх розчином H2S, якщо молярна концентрація гідроген-іона у розчині дорівнює 0,4моль/дм3.

Відповідь: 1,03·10–9моль/дм3.

 

70. Який об’єм розчину амоній хлориду з масовою часткою речовини NH4Cl 15% необхідно додати до 20см3 розчину магній хлориду (с(MgCl2)=0,02моль/дм3), що містить 1 моль NH3 , щоб попередити утворення осаду Mg(OH)2?

Відповідь: 0,73см3.

 

71. Яка повинна бути молярна концентрація речовини гідроксид-іона для маскування осадження цинк карбонату в розчині цинк сульфату (с(ZnSO4)=2,0·10–5моль/дм3) при додаванні до нього розчину натрій карбонату (с(Na2CO3)=0,1моль/дм3), якщо за цих умов може утворитись комплекс [Zn(OH)4]2–?

Відповідь: 1,71·10–2моль/дм3.

 

72. Визначити ступінь гідролізу натрій гідрогенкарбонату у розчині з молярною концентрацією речовини NaHCO3 0,002моль/дм3 за температури 25°С.

Відповідь: 0,34%.

 

73. Обчислити pH розчину барій ціаніду з молярною концентрацією речовини Ba(CN)2 0,002моль/дм3 за 25°С.

Відповідь: 10,3.

 

74. Обчислити константу і ступінь гідролізу К3РО4 за третьою стадією і pH розчину з молярною концентрацією речовини К3РО4 0,12моль/дм3.

Відповідь: 1,4·10–12 ; 0,000343%; 6,39.

 

75. Визначити константу і ступінь гідролізу NH4NO3 у розчині з молярною концентрацією солі 0,03моль/дм3.

Відповідь: 5,68·10–10 ; 0,0138%.

 

76. Обчислити константу і ступінь гідролізу натрій форміату в розчині з молярною концентрацією речовини HCOONa 0,12моль/дм3.

Відповідь: 5,6·10–11; 0,0216%.

 

77. Розрахувати константу гідролізу, ступінь гідролізу і pH у розчині амоній форміату з молярною концентрацією речовини HCOONH4 0,1моль/дм3.

Відповідь: 3,16·106; 0,177%; 6,5.

 

78. Обчислити pH водного розчину К2НРО4 з молярною концентрацією речовини 0,1моль/дм3.

Відповідь: 9,8.

 

79. Обчислити pH водного розчину амоній ціаніду з молярною концентрацією NH4CN 0,1моль/дм3.

Відповідь: 9,27.

80. У якому об’ємі води необхідно розчинити речовину натрій ацетат масою 0,03г, щоб отримати розчин з pH 8,0?

Відповідь: 322,7см3.

 

81. Розрахувати за умови: с( )=0,1моль/дм3; с(Mn2+)=0,01моль/дм3; pH=7,0.

Відповідь: +0,86В.

 

82. Показати, чи може KMnO4 в кислому середовищі окиснити:

1) I до I2; 2) Fe2+ до Fe3+; 3) H2 до H+; 4) Cl до Cl2.

 

83. Користуючись даними довідника про величини стандартних редокс-потенціалів, визначити можливість реакцій між:

1) Ni і HCl; 2) Cu і HCl; 3) Cr і H2SO4; 4) Zn і HCl; 5) Mn і H2SO4.

 

84. Обчислити молярну концентрацію речовини Ag+-іонів у розчині K[Ag(CN)2] з молярною концентрацією комплексної сполуки 0,1моль/дм3.

Відповідь: 7,06·10–8моль/дм3.

 

85. Обчислити молярну концентрацію речовини Fe2+-іонів і частку розпаду комплексного йона у розчині K4[Fe(CN)6] з концентрацією комплексу 0,1моль/дм3.

Відповідь: 1,55·10–6моль/дм3; 0,155%.

 

86. Обчислити молярну концентрацію речовини гідроген-іонів, pH і pOH у розчині амоній ацетату з с(CH3COONH4)=0,05моль/дм3.

Відповідь: 1·10–7моль/дм3; 7; 7.

 

87. ВСl3 повністю гідролізується з утворенням В(ОН)3 і НСl. Обчислити pH розчину, якщо взято 0,025 моль ВСl3, а об’єм розчину дорівнює 20дм3.

Відповідь: 2,52.

 

88. Водні розчини амоній хлориду, натрій флуориду, натрій нітрату, натрій ціаніду і натрій хлорацетату (CH2ClCOONa) мають однакові молярні концентрації речовин. Розмістити ці розчини за напрямом зростання pH.

89. Чому розчин NaHCO3 має слабколужну реакцію, а розчин NaHSO3 –слабкокислу реакцію?

 

90. При зливанні водних розчинів Cr(NO3)3 і Na2S утворюється осад і виділяється газ. Скласти рівняння реакцій, які при цьому проходять.

 

91. Обчислити молярну концентрацію речовини Ag+-іонів у роз­чині, який містить в 1дм3 аргентум нітрат кількістю речовини 0,1 моль і калій ціанід кількістю речовини 2 моль.

Відповідь: 4,35·10–22моль/дм3.

 

92. Яку кількість речовини амоніаку необхідно додати до 1дм3 розчину AgNO3 (c(AgNO3) = 0,5моль/дм3), щоб молярна концентрація Ag+-іона стала 1·10–5моль/дм3, якщо у розчині утворюється комплексний йон [Ag(NH3)2]+?

Відповідь: 1,054 моль.

 

93. Яку кількість речовини калій йодиду необхідно додати до 1000см3 розчину меркурій(ІІ) нітрату, щоб молярна концентрація речовини Hg2+-іона у розчині не перевищувала 1·10–26 моль/дм3, враховуючи, що в результаті реакції утворюється K2[HgI4]?

Відповідь: 0,4 моль.

 

94. До розчину, що містить 0,015 моль K3[Cu(CN)4], 0,1 моль K2[Cd(CN)4] і 0,25 моль KCN додали Na2S до молярної концентрації S2– 0,001моль/дм3. Чи випадуть осади купрум(І) сульфіду і кадмій сульфіду?

Відповідь: випаде CdS.

 

95. Чи зруйнується комплекс K3[AlF6], якщо до 10см3 його розчину з молярною концентрацією речовини K3[AlF6] 0,05моль/дм3 додали такий же об’єм розчину Ca(NO3)2 з молярною концентрацією речовини Ca(NO3)2 0,1моль/дм3?

Kн([AlF6]3–)=1,14·10–31.

Відповідь: так.

 

96. Обчислити рівноважні молярні концентрації речовин Cd2+, [CdI]+, [CdI2], [CdI3], [CdI4]2–, I у розчині, отриманому при розчиненні речовини CdI2 масою 0,3662г в 10см3 розчину калій йодиду з молярною концентрацією речовини КІ 1,0моль/дм3.

Відповідь: (моль/дм3): [Cd2+]=1,7·107; [CdI]+=2,62·105; [CdI2]=9,22·104; [CdI3] =8,94·103; [CdI4]2 =9,096·102; [I]=0,807.

 

97. Обчислити молярну концентрацію речовини Fe3+-іонів у розчині FeСl3 (с(FeСl3) = 0,01моль/дм3), до 1дм3 якого додали калій тіоціанат кількістю речовини 0,1 моль.

Відповідь: 3,6·10–5моль/дм3.

 

98. Обчислити молярну концентрацію речовини Сu2+-іонів у розчині [Cu(NH3)4]SO4 з молярною концентрацією тетраамінкупрум(ІІ) сульфату 0,1моль/дм3 у присутності надлишку речовин амоніаку у розчині з молярною концентрацією NH3 0,2моль/дм3.

Відповідь: 5,8·10–11моль/дм3.

 

99. Чи випаде осад аргентум хлориду, якщо 0,02 моль AgNO3, 0,02моль NaCl і 0,5моль NH3 розчинити в 1дм3 води? Відповідь підтвердити обчисленнями.

Відповідь: ні.

 

100. Знайти частку (%) розпаду комплексного йона у розчині K2[Ni(CN)4] з молярною концентрацією речовини K2[Ni(CN)4] 0,1моль/дм3, якщо Kн([Ni(CN)4]2–=1·10–31.

Відповідь: 2,08·10–5%.

 

 


Дата добавления: 2015-01-29; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1180 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Не будет большим злом, если студент впадет в заблуждение; если же ошибаются великие умы, мир дорого оплачивает их ошибки. © Никола Тесла
==> читать все изречения...

266 - | 180 -


© 2015-2022 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.009 с.