Лекции.Орг


Поиск:
Способи вираження концентрації розчинів
Концентрація розчину – відношення кількості розчиненої речовини до об’єму розчину , відношення кількості речовини еквівалента до об’єму розчину , відношення маси розчиненої речовини до об’єму розчину. В останньому випадку концентрація розчиненої речовини у розчині виражається його титром:

г/см3.

Титр розчину показує, яка маса розчиненої речовини, виражена в грамах, міститься в 1см3 розчину.

В аналітичній хімії корисним є вираження титру робочого розчину (титранту) за речовиною, що визначається. Цей титр показує, якій масі (в грамах) речовини, що визначається, еквівалентний 1см3 розчину титранту певної молярної концентрації еквівалента.

Наприклад: г/см3.

Оскільки в 1см3 розчину міститься дуже мало розчиненої речовини, то для того, щоб виразити концентрацію розчину через титр з великою точністю, значення титру слід подати з точністю до 0,00001г/см3 або 0,000001г/см3.

Основна одиниця вимірювання кількості речовини – моль відноситься до будь-яких видів частинок або певних груп частинок (атоми, молекули, йони, електрони, радикали тощо). Кількість речовини Х позначається символом n і записується як n(Х).

Молярна концентрація речовини Х у розчині позначається символом с – є відношення кількості речовини Х, що міститься в розчині, до об’єму цього розчину V:

моль/дм3.

Молярна концентрація речовини у розчині змінюється із зміною температури.

Речовини взаємодіють між собою в еквівалентних кількостях. У кислотно-основних реакціях еквівалент кислоти чи основи – це така частинка цієї речовини, яка в даній кислотно-основній реакції звільняє один гідроген-іон або сполучається з ним, або іншим способом відповідна йому.

Еквівалент кислоти чи основи залежить від реакції, у якій бере участь ця речовина.

Наприклад: NaOH + H2SO4 = NaHSO4 + H2O.

У даній реакції одна молекула натрій гідроксиду взаємодіє з одним гідроген-іоном сульфатної кислоти або один моль натрій гідроксиду взаємодіє з одним молем сульфатної кислоти: n(NaOH) = n(H2SO4).

Число, яке показує, яка частка реальної частинки речовини Х еквівалентна одному гідроген-іону в даній кислотно-основній реакції, називається фактором еквівалентності речовини Х. Фактор еквівалентності є величиною безрозмірною і позначається fекв(Х), а форма запису еквівалента речовини Х буде такою: fекв(Х)Х. Величина fекв(Х)Х називається еквівалентом речовини Х. У даній реакції фактор еквівалентності сульфатної кислоти дорівнює 1: fекв(H2SO4)=1, а форма запису еквівалента цієї речовини у цій реакції буде:

fекв(H2SO4)H2SO4 = H2SO4.

Якщо натрій гідроксид взаємодіє з сульфатною кислотою за реакцією:

2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2H2O,

то на кожну частинку сульфатної кислоти припадає дві частинки натрій гідроксиду або на 1моль сульфатної кислоти припадає 2моль натрій гідроксиду, отже, з 1моль NaOH взаємодіє ½моль H2SO4.

У даній реакції фактор еквівалентності H2SO4 дорівнює ½: fекв(H2SO4)=½, а еквівалент сульфатної кислоти у цій реакції – fекв(H2SO4)H2SO4=½H2SO4.

n(NaOH) = n(½H2SO4).

Отже, фактор еквівалентності речовини Х розраховують на основі стехіометричних коефіцієнтів у рівнянні реакції. Тому при визначенні еквівалента речовини обов’язково слід вказати в якій реакції бере участь ця речовина.

Фактор еквівалентності речовини може бути рівним одиниці або меншим одиниці.

Молярна маса речовини еквівалента – це маса 1моль речовини еквівалента fекв(Х)Х, що дорівнює добутку фактора еквівалентності на молярну масу речовини Х. Молярна маса речовини еквівалента fекв(Х)Х записується М(fекв(Х)Х) = fекв(ХМ(Х).

Наприклад: у реакції 2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2H2O молярна маса еквівалента сульфатної кислоти визначається:

М(fекв(H2SO4)H2SO4) = fекв(H2SO4М(H2SO4)

М(½H2SO4) = ½М(H2SO4);

М(½H2SO4) = ½·98г/моль = 49г/моль.

Одиницею кількості речовини еквівалента є моль: n(fекв(Х)Х).

В реакціях обміну, що супроводжуються утворенням осаду, молярні маси еквівалентів реагуючих речовин теж визначаються за рівняннями реакцій.

Наприклад: ZnCl2 + 2AgNO3 = 2AgCl$ + Zn(NO3)2.

У цій реакції 1 моль хлорид-іонів еквівалентний ½ моль речовини цинк хлориду. Але 1 моль хлорид-іонів еквівалентний 1 моль гідроген-іонів.

Таким чином, ½ моль ZnCl2 еквівалентний 1 моль гідроген-іонів.

Фактор еквівалентності fекв(ZnCl2)=½; фактор еквівалентності fекв(AgNO3)=1.

М(fекв(ZnCl2)ZnCl2) = fекв(ZnCl2М(ZnCl2);

M(½ZnCl2) = ½M(ZnCl2);

M(½ZnCl2) = ½·65,4г/моль = 32,7г/моль.

Аналогічно розраховуються молярні маси еквівалентів інших учасників реакції.

Розрахунки еквівалентів речовин в окисно-відновних реакціях.

Еквівалент речовини, що бере участь в окисно-відновній реакції, визначається як та її частинка, яка може приєднати один електрон або звільнити його чи іншим способом може бути еквівалентна одному електрону.

Наприклад, окиснення ферум(ІІ) сульфату калій перманганатом у середовищі сульфатної кислоти відбувається за рівнянням:

Фактор еквівалентності відновника (Fe2+) чи окисника ( ) визначається на основі зміни ступеня окиснення атома елемента. Зміна ступеня окиснення (ΔZ) відновника (Fe2+"Fe3+) становить 1, а окисника ( "Mn2+) дорівнює 5, тоді фактор еквівалентності FeSO4 дорівнює 1 (fекв(FeSO4)=1), а КMnO4 . (fекв(КMnO4)= ). Еквівалент КМnO4 у цій окисно-відновній реакції виражається:

fекв(КMnO4)КMnO4 = КMnO4.

Молярна маса речовини еквівалента має величину:

М(fекв(КMnO4)КMnO4) = fекв(КMnO4М(КMnO4)

М( КMnO4) = М(КMnO4);

М( КMnO4) = ·158 г/моль = 31,6 г/моль.

Кількість речовини еквівалента n( КMnO4) =1 моль.

 

Розрахунки еквівалентів речовин у реакціях комплексоутворення.

Еквівалент речовини у реакціях комплексоутворення, як і в інших випадках, визначають за реакцією комплексоутворення.

Наприклад: Al2(SO4)3 + 12NaOH = 2Na3[Al(OH)6] + 3Na2SO4

1 моль 12 моль

або 1 молекула 12 молекул

1 молекула 12 ОН-іонів

моль 1 моль ОН-іонів

У цій реакції 1 моль гідроксид-іонів еквівалентний моль речовини алюміній сульфату. Але один гідроксид-іон еквівалентний одному гідроген-іону. Отже, моль алюміній сульфату еквівалентна 1 моль гідроген-іонів.

Фактор еквівалентності fекв(Al2(SO4)3)= . Еквівалент Al2(SO4)3 визначається так: fекв(Al2(SO4)3)Al2(SO4)3 = Al2(SO4)3.

Молярна маса речовини еквівалента дорівнює:

М(fекв(Al2(SO4)3)Al2(SO4)3) = fекв(Al2(SO4)3М(Al2(SO4)3);

М(1/12Al2(SO4)3) = ·437,96 г/моль;

М(1/12Al2(SO4)3) = 36,5 г/моль

для наведеної вище реакції комплексоутворення.

Молярна концентрація речовини еквівалента у розчині є відношення кількості речовини еквівалента n(fекв(Х)Х) у розчині до об’єму цього розчину речовини.

Молярна концентрація речовини еквівалента виражається:

с(fекв(Х)Х) = моль/дм3;

Наприклад: с(½Н2SO4) = 0,5 моль/дм3.

Якщо 1 моль речовини еквівалента міститься в 1дм3 розчину, то такий розчин можна назвати нормальним.

Концентрацію розчинів не слід плутати зі складом розчинів. Склад розчину не відображає концентрацію розчиненої речовини, а є співвідношення між компонентами системи, кількості яких виміряні в однакових одиницях. Таким чином, склад розчину є безрозмірною величиною.

Розрізняють такі способи вираження складу розчинів:

1. Масова частка – відношення маси розчиненої речовини до маси розчину:

;

2. Об’ємна частка – відношення об’єму розчиненої речовини до об’єму розчину:

;

3. Мольна частка – відношення числа молів розчиненої речовини до суми молів розчиненої речовини і розчинника:

;

4. Мольне відношення – відношення числа молів компонента на один моль розчинника:

;

5. Мольна частка – відношення числа молів розчиненої речовини до 1000г розчинника:

.

Якщо розчинник – вода, то 1000г – це 1000/18 = 55,56 моль води.

Тоді , тобто це є відношення кількості молів розчиненої речовини, що припадає на 1 моль розчинника.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-01-29; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1503 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Надо любить жизнь больше, чем смысл жизни. © Федор Достоевский
==> читать все изречения...

266 - | 192 -


© 2015-2023 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.007 с.