Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

СТРУКТУРА ЗАЛІКОВИХ КРЕДИТІВ ДИСЦИПЛІНИ
Назва теми   Кількість годин, відведених на:
Лекції Лаб. роб. Практичні Сам. роб.
Тема 1. Технічне та програмне забезпечення комп’ютерів.      
Тема 2. Програмні засоби роботи зі структурованими документами. Табличний процесор Ms Excel.  
Тема 3. Основи офісного програмування. Застосування макросів в Ms Excel.      
Тема 4. Робота з базами даних.  
Тема 5. Основи побудови комп’ютерних мереж      
Тема 6. Основи веб – дизайну.      
Всього за семестр
           

 

Зміст лекційного курсу

 

№ теми Перелік тем лекцій, їх анотації Кіль-кість годин
  Лекція 1.Обчислення в електронних таблицях. Порядок введення формул, операнди, поняття абсолютної та відносної адресації.. Застосування функцій, параметри, категорії. Прості та складні функції. Введення функцій в формулу, табулювання, робота з масивами.- [1] с.380-385.  
Лекція 2. Способи розв’язування задач оптимізації в MS Excel. Теоретичні основи оптимального пошуку. Розв’язування задач оптимізації з використанням засобу “Поиск решения”. Послідовність, вихідні дані, зміст вікон програми. Приклади рішення задачі. - [1] 432-445, [4] с.85-95
  Лекція 3. Програмні засоби роботи з базами та сховищами даних. Теоретичні основи баз даних. Створення інфологічної та даталогічної моделі. Поняття поля, запису, ключа, зв’язків між таблицями, нормалізація таблиць. Загальна характеристика СУБД Ms Access. Програмні засоби роботи з базами та сховищами даних. Загальна характеристика СУБД Ms Access. Системи управління базами даних (СУБД). Об’єкти БД: - таблиці, форми, запити, звіти. Структура вікна. Головне меню. Створення пустої БД. Типи та властивості полів БД. Заповнення, редагування таблиць. Ключові поля. Відношення між таблицями. Створення схеми даних. - [1] с.464-470, [1] с.473-503.
  Разом за семестр:

 

 

ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ

 

Номер теми   Тема лабораторного заняття Кіль-кість годин
  Обчислення в Ms Excel. Табулювання функцій. Використання функцій при табулюванні, побудові графіків обчислених значень, їх обробці. Обчислення з масивами. Визначення визначника, транспонованої та оберненої матриці, перемноження матриць, рішення системи лінійних алгебраїчних рівнянь. -[1] С.353-380, С. 386-397, [1] с.380-385.      
  Разом за семестр

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

 

Номер теми   Тема лабораторного заняття Кіль-кість годин
    Розробка інфологічної моделі баз даних. За заданою предметною областю студенти будують інфологічну модель, яка включає таблиці бази даних та зв'язки між ними. [1] с.464-470, [1] с.473-503.    
  Разом за семестр

 


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 271 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.