Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Пояснювальна записка. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
Навчальна програма

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

Профільний рівень

Класи

Київ, 2010

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(лист №1/11-8298 від 31.08.10)

 

 

Авторский колектив:

Єрмолова В., Іванова Л., Смоліус Г., Сілкова В., Благій О., Дерев’янко В., Лакіза О.М., Коломоєць Г.А., Ребрина А.А., Перепилиця С.В.

 

 

 


Пояснювальна записка

Навчальна програма для 10-11 класів розроблена відповідно до положень Концепції профільного навчання в старшій школі, затвердженій рішенням колегії Міністерства освіти і науки України від 25.09.2003 р. №10/12-2 з метою її використання в загальноосвітніх навчальних закладах, які обрали поглиблене вивчення предмета «Фізична культура» – спортивний профіль.

Програма орієнтує організацію навчального процесу на ознайомлення учнів старших класів з основними формами професійної діяльності фахівців фізичного виховання (вчителя фізичної культури, тренера з виду спорту), оволодіння ними первинними засобами і формами педагогічної діяльності, а також на підвищення майстерності в обраному виді оздоровчо-корегувальної та спортивної діяльності.

Основна мета предмета – формування фізичного, психічного, духовного та соціального здоров’я старшокласників, фізичної культури особистості, оволодіння основними положеннями теорії і методики фізичної культури, вміннями та навичками самостійно вирішувати питання фізкультурно-спортивної й оздоровчо-корегувальної діяльності, а також забезпечення можливостей для рівного доступу учнівської молоді до здобуття загальноосвітньої профільної та початкової допрофесійної підготовки з фізичного виховання.

Мета предмета «Фізична культура» реалізується шляхом застосування комплексного підходу до вирішення навчальних, оздоровчих і виховних завдань:

· інтеграція базової та додаткової освіти галузі фізичної культури і спорту, цілеспрямоване опанування обраним видом рухової діяльності;

· оволодіння психолого-педагогічними, анатомо-фізіологічними основами знань, гігієнічними вимогами до фізичного виховання;

· формування вмінь щодо організації та проведення самостійних форм занять оздоровчо-корегувальної та спортивної спрямованості;

· формування пізнавальних та творчих здібностей, забезпечення професійної орієнтації щодо вибору профілю подальшої освіти;

· розвиток фізичних якостей та зміцнення здоров`я;

· формування пізнавальних та творчих здібностей щодо фізичної культури;

· забезпечення професійної орієнтації школярів;

· формування фізичної культури особистості, громадянської та патріотичної свідомості.

Зміст предмета «Фізична культура» спрямований на формування в учнів ключових компетентностей: соціальних (здатність до співробіиництва, розв’язання життєвих проблем, взаєморозуміння, соціальної активності, формування фізичної культури особистості, основ здорового способу життя), мотиваційних (формування громадських і особистісних уявлень про престижність високого рівня здоров’я та фізичної підготовленості, здатність до навчання, проявлення творчості у застосуванні рухових дій у різних по складності умовах), функціональних (здатність до оперування знаннями про закономірності рухової активності, знаннями з історії фізичної культури та спорту, розширення рухового досвіду з метою розвитку фізичних якостей і рухових здібностей відповідно віковим особливостям, засвоєння термінологічних та методичних компетентностей), когнітивних (здатність до набуття основ знань для здійснення педагогічної діяльності в галузі фізичного виховання і спорту), технологічних (володіння методиками, спрямованими на збереження і зміцнення здоров’я та підвищення рівня фізичної підготовленості), професійно-прикладних (сприяння формуванню умінь і навичок використання фізичних вправ у повсякденній і подальшій професійній діяльності), особистісних (формування важливих для професійної діяльності особистісних якостей), які відображають ієрархію вимог до фізкультурно-спортивної діяльності, що поступово розширюється й удосконалюється.

Основними принципами побудови програми є безперервність, цілісність процесу навчання та особистісно-орієнтоване спрямування навчально-виховного процесу.

Дана програма є універсальною. Теоретичний матеріал залишається стабільним, тоді як способи фізкультурної діяльності – модулі – можна змінювати залежно від об’єктивних умов навчального закладу, в якому буде використовуватись ця програма.

Програма предмета “Фізична культура” (спортивний профіль) складається з пояснювальної записки і таких розділів:

1. Розділ 1. Основи знань з фізкультурно-спортивної діяльності.

2. Розділ 2. Способи фізкультурної діяльності (модулі).

3. Додатки:

а) перелік типових навчально-наочних посібників та обладнання з фізичної культури для загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів;

б) критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з предмета «Фізична культура»;

в) умови виконання оцінювання стану фізичної підготовленості учнів.

Розділ навчальної програми “Основи знань з фізкультурно-спортивної діяльності” дозволяє учням засвоїти знання основних положень теорії фізичного виховання, оволодіти інтегрованою системою анатомо-фізіологічних, психолого-педагогічних та гігієнічних вимог до фізичного виховання, поглибити свій освітній рівень для продовження навчання у вищих навчальних закладах фізкультурного профілю.

Розділ програми “Способи фізкультурної діяльності” – змінна складова, що відображає спеціалізовану підготовку, яка базується на одному з видів спорту або видів одного із сучасних фізкультурно-оздоровчих систем. Складовими цього розділу є фізична підготовка, спеціальна підготовка, до якої входить технічна, тактична та інші види підготовки, притаманні даному виду фізкультурної діяльності, та інструкторська і суддівська практика. Цей компонент орієнтований на формування у школярів основ індивідуальної фізкультурної діяльності, розвитку потреби в особистому вдосконаленні, підвищення рівня спортивної майстерності в обраному виді рухової діяльності. Даний розділ може доповнюватись іншими видами фізкультурної діяльності – модулями – в установленому порядку.Програма кожного виду фізкультурної діяльності складається з фізичної, спеціальної підготовки (технічна, тактична тощо), суддівської та інструкторської практики.

Основними компонентами змісту предмета ’’Фізична культура’’ є:

· інформаційний, що поєднує в собі знання про наукові засади фізичного виховання, які відображають спрямованість навчального предмета на пріоритетний розвиток фізичного, психічного, духовного та соціального здоров’я, основні умови і способи його збереження та зміцнення ;

· операційний,що поєднує в собі підходи до освоєння учнями цінностей фізичної культури, визначає орієнтацію практичних методик на розвиток пізнавальної і творчої активності школярів та реалізацію диференційованого підходу;

· мотиваційний,що поєднує в собі знання основ збереження й зміцнення здоров’я, створення умов для формування в учнів індивідуальних ціннісних орієнтацій на заняття фізичними вправами, задоволення соціально-значимих і особистісно-орієнтованих потреб.

Виходячи із потреб та побажань учнів, умов та матеріально-спортивного забезпечення, навчальний заклад обирає один або декілька видів фізкультурної діяльності, який вивчається у 10 та 11 класах. Проте в одному класі вивчається не більше двох видів фізкультурної діяльності (наприклад, дівчата – легка атлетика, хлопці – футбол тощо).

Програма передбачає реалізацію змісту в обсязі п’яти годин на тиждень у 10 та 11 класах. Вона не встановлює чітко визначеної кількості годин для вивчення тих чи інших складових. Враховуючи рівень знань, фізичної підготовленості учнів, їх інтереси і здібності, стан спортивно-матеріальної бази навчального закладу, кліматичні умови, вчитель може самостійно:

· визначати кількість годин на вивчення складових кожного з видів фізкультурної діяльності;

· змінювати послідовність вивчення питань в обсязі тем;

· обирати найбільш ефективні форми організації навчального процесу, засоби розвитку фізичних якостей та природних здібностей, спеціальні вправи для опанування учнями рухових дій;

· застосовувати підручники, посібники, рекомендовані для використання в школі.

Резервний час використовується при нестандартних ситуаціях (карантин, несприятливі погодні умови тощо). При їх відсутності вчитель самостійно вирішує використання години резервного часу (таблиця 1).

На викладання розділу “Основи знань з фізкультурно-спортивної діяльності ” відводиться один теоретичний урок на тиждень в кожному класі.

На викладання будь-якого виду з розділу “Способи фізкультурної діяльності” відводиться у 10 та 11 класах по 4 години на тиждень.

Таблиця 1

 

Орієнтовна сітка розподілу годин за темами та видами навчальної діяльності

 

№№ Розділ програми   Клас  
10 клас 11 клас
1. Основи знань з фізкультурно-спортивної діяльності
2. Способи фізкультурної діяльності (види спорту):
Фізична підготовка
Спеціальна підготовка (технічна, тактична тощо):
Інструкторська та суддівська практика
3. Резервний час
  Усього:
         

 

З метою визначення динаміки фізичної підготовленості учнів протягом навчального року доцільно визначати рівень розвитку основних фізичних якостей:

· швидкості – біг до 30 м;

· витривалості – біг на витривалість (залежно від віку і статі);

· гнучкості – нахил тулуба вперед з положення сидячи ;

· сили – підтягування у висі та у висі лежачи (залежно від статі);

· спритності – “човниковий” біг 4 х 9 м з перенесенням предмета;

· швидкісно-силових якостей – стрибок у довжину з місця.

 

Результати, показані учнями під час визначення стану фізичної підготовленості не оцінюються, і є орієнтирами для подальшої корекції роботи учнів щодо вдосконалення рівня особистої фізичної підготовленості та дають вчителю можливість вносити корективи щодо ефективного використання різних форм і методів навчання.

У кінці кожного виду фізкультурної діяльності подаються контрольні навчальні нормативи і вимоги.

Основною формою організації навчально-виховного процесу з фізичної культури в загальноосвітньому навчальному закладі є урок.

Головними вимогами до сучасного уроку фізичної культури є:

- забезпечення диференційованого підходу до учнів з урахуванням стану їхнього здоров’я, статі, рівня фізичного розвитку та підготовленості;

- забезпечення оптимізації навчально-виховного процесу із застосуванням елементів інноваційних методів навчання та здійснення міжпредметних зв’язків;

- забезпечення освітньої, виховної, оздоровчої, розвивальної та інструктивної спрямованості;

- формування в учнів умінь і навичок самостійних занять фізичними вправами.

Важливою умовою здійснення навчально-виховного процесу з фізичної культури є дотримання дидактичних принципів навчання: свідомості та активності; наочності; доступності та індивідуалізації; систематичності та послідовності; міцності та науковості. Творче використання на уроках фізичної культури цих дидактичних принципів вимагає застосування адекватних методів навчання.

Головними критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів є комплексне оцінювання знань, техніки виконання (за сприятливих для учня умов) та нормативного показника, що здійснюється відповідно до критеріїв (додаток 1). Специфікою при оцінюванні за 12-бальною системою є те, що за нормативним показником визначають рівень навчальних досягнень, а потім - за технічними показниками виконання рухової дії та теоретичними знаннями виставляють остаточний бал. Якщо рухова дія не має нормативного показника, рівень навчальних досягнень визначається за структурою техніки її виконання, а остаточне оцінювання в балах здійснюється за показниками теоретичних знань.

У сучасних умовах взаємовідносини між учасниками навчально-виховного процесу будуються на принципах педагогіки співробітництва, яка передбачає взаємодовіру, взаємоповагу, що сприяють вирішенню завдань фізичного виховання учнів сучасної школи.

Комплексне вирішення завдань фізичного виховання школярів - справа всього педагогічного колективу, що здійснюється відповідно Положення про організацію фізичного виховання в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах (наказ МОН України від 02.08.05 № 458) та Системи організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладах (наказ МОН України від 21.07.03 № 486).

 

 


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 566 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.007 с.