Лекции.Орг


Поиск:
Можливі проблеми пацієнта
(на прикладі розв'язання ситуаційних задач)

1. Пацієнт Ж., 55 років, хворіє на ревматичну гарячку (ревматизм), занепо­коєний своїм станом. Зауважує, що дуже погано спить уночі. Складіть план догляду при порушенні сну внаслідок відчуття тривоги.351


 

План догляду в разі порушення сну через відчуття тривоги (неспокою)

(результат догляду зареєструвати в протоколі до плану)

Проблема Мета Сестринські втручання
1. Порушення Тривоги не 1. Заохочувати пацієнта виявляти свої почуття під
сну через буде, сон час прибуття до лікарні або впродовж усього часу
тривожний стан покращиться його перебування в лікарні. Провести первинне
пацієнта, пов'я-   медсестринське оцінювання якості сну та звичай-
заний з його   ного рівня тривожності пацієнта.
перебуванням у   2. Бути готовою вислухати пацієнта та дати
лікарні   пораду, а також надавати психологічну підтримку
    впродовж усього періоду його перебування в
    лікарні.
    3. Намагатися забезпечити пацієнту спокійну,
    комфортну навколишню обстановку, беручи до
    уваги його індивідуальні особливості та прохання.
    4. Відповідно до призначень давати йому снодійні
    або знеболювальні препарати (снодійне через 15 хв
    після знеболювальних). Спостерігати за ефектив-
    ністю цих препаратів.
    5. Упевнитись в тому, що пацієнт повністю усві-
    домлює важливість сну для свого найшвидшого
    одужання

2. На прийомі у поліклініці пацієнту М. (хворий на артеріальну гіпертен­зію) лікар рекомендував контролювати свій артеріальний тиск 3 рази на добу. Але пацієнт не вміє вимірювати артеріальний тиск. Медична сестра склала план, щоб навчити пацієнта методиці вимірювання артеріального тиску.

План навчання пацієнта вимірювати артеріальний тиск

(результати навчання зареєструвати в протоколі до плану)

Проблема Мета Сестринські втручання
1. Не володіє 1. Оволодіти 1. Надати необхідні письмові рекомендації.
методикою методикою вимірю- 2. Навчити пацієнта методиці вимірювання
вимірювання вання артеріально- артеріального тиску доступними для пацієн-
артеріального го тиску. та темпами.
тиску 2. Проводити 3. Ознайомити пацієнта з будовою тонометра
  самоконтроль (манжетка, груша, манометр) та фонендоскопа.
  артеріального 4. Попередити пацієнта, що він має відпочи-
  тиску ти перед вимірюванням артеріального тиску
    протягом 15 хв.
    5. Навчати згідно з алгоритмом "Вимірю-
    вання артеріального тиску пацієнтом".
    6. Упевнитись у тому, що пацієнт правильно
    зрозумів техніку вимірювання артеріального

 


 

Проблема Мета Сестринські втручання
  (якщо пацієнт у стані гарячки декілька днів) 5. Рекомендувати (за потреби — забезпечити) шгтж рідини до 2 л на добу (за відсутності протипоказань, які визначає лікар), вказати точну кількість рідинж по годинах упродовж доби. 6. Рекомендувати адекватну кількість їжі (за потрйш — годування, визначення кількості спожитої їжі). 7. Визначати масу тіла (у разі тривалої гарячки). 8. Якщо необхідно — надавати допомогу в дотризви-І ні особистої гігієни. 9. Контролювати кількість сечі. 10. Контролювати режим акту дефекації. 11. Уводити лікарські засоби за призначенням ліризмі 12. Консультація лікаря у разі будь-якого погіршив-1 ня стану і самопочуття пацієнта
3. Літичне зниження температури тіла (д) і (п) 1. Відновлен­ня (розширен­ня) можли­востей самодогляду 1. Рекомендувати пацієнту розширення режиму активності. ■ 2. Заохочувати потребу в самодогляді
4. Критичне зниження температури тіла (д) і (п) 1. Не буде ускладнень, пов'язаних із критичним зниженням температури (слабкості, потовиді­лення) 1. Вимірювати температуру тіла. 2. Консультація лікаря. 3. Перемістити пацієнта в положення лежачи на спині. 4. Контролювати гемодинамічні показники (пульс артеріальний тиск). 5. Контролювати стан шкіри (вологість, колір). 6. Пояснити пацієнту необхідність усіх заходів, шв проводяться. 7. Дати можливість пацієнту ставити будь-які запитання щодо зміни його стану. 8. Виконати процедури, які забезпечують збережем ня тепла (вкривання, тепле пиття). 9. Уводити лікарські засоби за призначенням літагаь 10. Допомога в здійсненні особистої гігієни після поліпшення самопочуття

 


 

Протокол до плану догляду пацієнтау стані гарячки

Показник Дата
її. Температура тіла: І ■ зранку 1 • ввечері                
[2. Кількість випитої [рідини:1 • ранок; 1 - день; | ■ вечір                
[3. Випорожнення                
4. Кількість сечі за І! добу                
1-5. Кількість спожитої 1- 1-й сніданок; І • 2-й сніданок; І* обід; І■ вечеря                
§6. Режим активності                
17. Маса тіла                
18. Потрібна допомога в ■і гамодогляді: 1 • так; [• ні                
{Підпис медичної сестри                

Підсумкова оцінка Підпис медичної сестри

4. У терапевтичне відділення 20.01.2010 р. доставлений пацієнт С. зі скаргами ■а задишку та гострий біль у ділянці серця. Пацієнт оцінив біль у 5 балів. Медич-зеа сестра методом цифрової шкали інтенсивності болю підтвердила цю оцінку; склала план догляду за пацієнтом при гострому болю в ділянці серця, провела до-жжяд за ним, і через ЗО хв біль послабився. Задишка зменшилась через 3 дні.


 

План догляду за пацієнтом при гострому болю в ділянці серця

і Спостереження за пацієнтам! План догляду за пацієнті

 

 

 

Дата Пробле­ма Мета Сестринські втру­чання Реалізація плану догляду Оцінка
коротко­строкова довго­строко­ва
20.01. Гострий Зменши-   1. Повідомити 1. Викликаний Через
2010р. біль у ти біль   лікаря про пробле- лікар. ЗОхв
  ділянці від 5 до 2   му пацієнта. 2. Оцінювання біль
  серця балів   2. Оцінити біль за болю за допомогою змен-
    протя-   допомогою лінійки, лінійки, цифрової шився
    гом 30   цифрової пікали шкали інтенсивнос- з 5 до 2
    хв   інтенсивності болю ті болю від 1 до 10 балів.
        від 1 до 10. виконано. Мети
        3. Допомогти 3. Пацієнт набув досяг-
        пацієнту набути положення, в нено
        положення, в якому якому біль змен-  
        біль зменшиться. шився (положення  
        4. Провести заходи Фаулера).  
        щодо полегшення 4. Тісний одяг  
        дихання. послаблений.  
        5. Виконувати Вікно відчинене,  
        призначення забезпечений  
        лікаря. доступ свіжого  
        6. Використовувати повітря.  
        процедури розслаб- 5. У пацієнта під  
        лення з метою язиком таблетка  
        послаблення болю нітрогліцерину.  
          Приготовані  
          знеболювальні  
          засоби.  
          6. Проведено бесіду  
          з пацієнтом про те,  
          що деякий час йому  
          буде легше.  
          7. Гірчичник на  
          ділянку серця  
          поставлений  

 


 

    Мета      
  Про­блема корот­костро- довгостро­кова Сестринські втручання Реалізація плану догляду Оцінка
    кова        
а: ..оі. За- Через До 1. Забезпечити 1. Пацієнтові надане 23.01.
•10 р. дишка Здні моменту пацієнту зручне зручне положення в 2010 р.
      зади- випису- положення в ліжку, обкладений задишка
      шка вання зі ліжку. подушками. зменши-
      у паці- стаціона- 2. Провести 2. Пацієнтові поданий лася.
      єнта ру задиш- оксигенотера- зволожений кисень із Мети
      змен- ки не буде пію. швидкістю 5 л за 1 хв досягне-
      шиться   3. Навчити (протягом 2 год). но
          пацієнта 3. Пацієнту відома  
          засобам полег- методика полегшення  
          шення дихання. дихання при задишці,  
          4. Надати навчений релаксації.  
          пацієнту Засвоєння матеріалу  
          психологічну проконтрольоване.  
          підтримку. 4. Використані методи  
          5. Виконувати словесного навіювання  
          призначення (під час бесіди заспо-  
          лікаря. коювання пацієнта).  
          6. Спостерігати 5. Уведений внурішньо-  
          за функціональ- венно еуфілін.  
          ними показни- 6. Спостерігання за  
          ками серцево- зовнішнім станом  
          судинної та пацієнта, визначення  
          дихальної пульсу, артеріального  
          систем тиску, кількість ди-  
            хальних рухів (щогоди-  
            ни). Результати занесе-  
і           ні в температурний  
            листок і в щоденник  
          спостереження  

 

План догляду за пацієнтом із задишкою

 

 


 

Стандартний пландогляду за наявноеп болюдорослого пащента)

(результати оцшювання зарееструвати в протокол! до плану)

Проблема Мета Сестринсыа втручання
Buib (д) Пащент не в1д-чувати-ме болю - 1. Провести невербальне оцшювання штенсивносп болю, використовувати лшшки та шкалу для оцшювання болю (зазначити, за якою шкалою ощнювали штенсившсть болю). 2. Зазначити, хто пров1в оцшювання болю (медична сестра, пащент). 3. Оцшити штенсившсть болю, спостер1гаючи за поведшкою пащента (вербальною та невербальною). 4. Давати (вводити) анальгетики ввдповздно до призначень лшаря й проводити медсестринське оцшювання ефективносй використання цих препарат1в, консультуючись i3 лшарем у paei неадекватно!' анальгези. 5. Допомогти пащентов1 набути положения, в якому б1ль послаб-люеться. 6. Пояснювати пащенту, як1 процедури виконують, даючи йому можлив1сть ставити будь-як1 запитання та висловлювати cboi страхи й побоювання. 7. Використовувати процедури розслаблення для послабления болю
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-02-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 2293 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Слабые люди всю жизнь стараются быть не хуже других. Сильным во что бы то ни стало нужно стать лучше всех. © Борис Акунин
==> читать все изречения...

219 - | 222 -


© 2015-2023 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.009 с.