Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ётиологи€сы. Ѕүйрек үст≥ без≥ милы затының хромаффинд≥ жасушалары мен симпатикалық жүйке жүйес≥н≥ң эмбриональды шығу тег≥
Ѕүйрек үст≥ без≥ милы затының хромаффинд≥ жасушалары мен симпатикалық жүйке жүйес≥н≥ң эмбриональды шығу тег≥ ортақ - олар жүйке түт≥г≥ қырының жасушаларынан түз≥лед≥. ’ромаффинд≥ жасушалар бүйрек үст≥ без≥ милы затынан басқа көп мөлшерде симпатикалық гангли€ларда және жайылып орналасқан хромаффинд≥ денеш≥ктерде анықталады.

 

4.17 кесте. ‘еохромоцитома

 

Ётиологи€сы Ѕүйрек үст≥ без≥ милы затының (90 %; 10 % Ч ек≥ жақты) немесе экстраадреналды хромаффинд≥ т≥н ≥с≥г≥ (симпатикалық ганглии). 10% Ч  ЁЌ-2 синдромы шеңбер≥нде (9.2.2 бөл≥мд≥ қараңыз), 10% Ч қатерл≥
ѕатогенез≥ ≤с≥кт≥ң адреналин мен норадреналинд≥ артық бөлу≥
Ёпидемиологи€сы јртери€лық гипертензи€ жағдайының 0,1%-да көр≥н≥с беред≥, 30Ц50 жас аралығында Ч 1% жағдайда анықталады. “аралу жи≥л≥г≥ Ч10 мың халыққа 1 жағдайдан 200 мың халыққа 1 жағдай сәйкес келед≥, сырқаттану Ч жылына 1,5Ц2 млн халыққа 1 адам сәйкес келед≥
Ѕасты клиникалық көр≥н≥с≥ јртери€лық гипертензи€ (типт≥ жағдайлардаЧ кризд≥ ағым), ортостатикалық гипотензи€, жүрек қағуы, диспноэ, түрл≥ локализаци€дағы ауыру сез≥м≥ (көк≥рек қуысында, ≥ш аймағында), тершеңд≥к, қызба, мазасыздану, лоқсу, ≥ш қату, бастың ауыруы, парестези€, көру қаб≥лет≥н≥ң бұзылуы. јсқынулары: жүрек жетк≥л≥кс≥зд≥г≥, миокард инфаркт≥, өкпе ≥с≥ну≥, бас миы қанайналымының бұзылысы, гипертензи€лы энцефалопати€, көм≥рсуларға толеранттылықтың бұзылуы
ƒиагностикасы 1. «ертханалық диагностикасы: қан сарысуында бос метанефриндер деңгей≥н (метанефрин және норметанефрин) және несепте коньюгирленген метанефрин деңгей≥ анықталады.  атехоламиндерд≥ң соңғы метаболит≥ ванилил-миндаль қышқылының (¬ћҚ) эксреци€сын және несеппен катехоламиндерд≥ анықтаудың ақпараттылығы төмен 2. Ѕүйрек үст≥ без≥н≥ң  “-с≥ (ћ–“) 3. ћетайодбензилгуанидинмен сцинтиграфи€ 4.  ЁЌ-2 синдромына скринингт≥ зерттеу (қандағы кальцитонин және кальций деңгей≥)
—алыстырмалы диагностикасы  ризд≥ ағымды эссенциальды гипертензи€, тиреотоксикоз, паникалық шабуылдар (симпатоадреналды криздер), истери€лық невроз, нейроциркул€торлы дистони€, бүйрек үст≥ без≥н≥ң инциденталомасы
≈м≥ јдреналэктоми€. ќпераци€ алдындағы кезеңдеЧ α- және β-адреноблокаторлармен кешенд≥ терапи€
Ѕолжамы ћамандандырылған медициналық мекемелерде өл≥м көрсетк≥ш≥ 1Ц4 %. јдреналэктоми€дан соң 5-жыл өм≥р сүру≥ >95 %. –ецидивтер <10 % (контралатеральды бүйрек үст≥ без≥нде ≥с≥кт≥ң дамуы)

 

 

4.15 сурет. ‘еохромацитоманың мүмк≥н болатын орналасу орындары

 

’ромаффинд≥ жасушалардың ≥р≥ жиналған ошақтары қолқа буфиркаци€сы мен мықын артери€лары аймақтарында (÷уреккандль ағзасы) орналасады. ќсы құрылымдардың барлығы бүйрек үст≥ без≥нен тыс феохромоцитомалардың ошақтары болуы мүмк≥н (4.15сурет).

‘еохромоцитоманы Ђ10%-ды ≥с≥кї деп атайды, себеб≥ ≥с≥ктерд≥ң 10%-ы бүйрек үст≥ без≥нен тыс орналасады (осыған сәйкес, 90 % Чб≥р бүйрек үст≥ без≥нде дамиды), феохромоцитомалардың 10%-ыЧ қатерл≥, қалған 10%-ы Ч ек≥ жақты (≥с≥к ек≥ бүйрек үст≥ без≥нде де дамиды), 10% феохромоцитомалар 2-типт≥ көптеген эндокринд≥ неоплази€ синдромы шеңбер≥нде дамиды (9.2.2 бөл≥мд≥ қараңыз). —порадикалық дамитын феохромоцитоманың этиологи€сы белг≥с≥з.  ЁЌ-2 щеңбер≥нде дамыған феохромацитома кез≥нде 10 хромосомада RET-протоонкоген≥н≥ң мутаци€сы анықталады.

 

ѕатогенез≥

јғзада андренорецепторларға әсер ете отырып, соған сәйкес симптоматика мен өзгер≥стерд≥ тудыратын катехоламиндерд≥ң көп мөлшерде бөл≥нумен байланысты (адреналин мен/немесе норадреналин) дамиды.  атехоламиндерд≥ң ≥с≥кпен өнд≥р≥лу≥ тұрақты түрде немесе импульст≥ тәрт≥пте болады, бұл ј√-ның кризд≥ сипатын анықтайды. ≤с≥кт≥ң катехоламиндерд≥ көп бөлу≥н түрл≥ сыртқы орта түртк≥лер≥ қоздыруы мүмк≥н: физикалық жүктеме, эмоциональды жарақат, дене қалпын өзгерту, медициналық шаралар және т.б. ∆үрек-қантамырлар жүйес≥ жағынан дамитын өзгер≥стерд≥ң патогенез≥не фатальды сипат тән, себеб≥ оның патогенез≥нде гиперкатехоламинеми€ маңызды рөл атқарады (уытты катехоламинд≥ кардиомиопати€ немесе миокардтың катехоламинд≥ некрозы).

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-01-29; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 933 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬аше врем€ ограничено, не тратьте его, жив€ чужой жизнью © —тив ƒжобс
==> читать все изречени€...

1323 - | 1305 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.