Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ётиологи€сы. Ѕ√ј дамуына жи≥ әкелет≥н себеп - жалғыз альдостеронөнд≥руш≥ аденома (4.16 кесте)
Ѕ√ј дамуына жи≥ әкелет≥н себеп - жалғыз альдостеронөнд≥руш≥ аденома (4.16 кесте). Әдетте ≥с≥кт≥ң көлем≥ үлкен емес Ч диаметр≥ 3 см-ге дей≥н. Қатерл≥ альдостеромалар өте сирек кездесед≥. »диопати€лық б≥р≥нш≥л≥к гиперальдостеронизм микро- немесе макронодул€рлы өзгер≥стермен бүйрек үст≥ без≥ қыртысының шумақтық аймағының ек≥ жақты ≥с≥кт≥ емес гиперплази€сымен сипатталады немесе оның себеб≥ белг≥с≥з болуы мүмк≥н.

 

ѕатогенез≥

Ѕ√ј кез≥нде альдостеронның артық мөлшер≥ нефронның дистальды бөл≥г≥не әсер ет≥п, натрийд≥ң ағзада ұсталып, калийд≥ң жоғалуына әкелед≥. Ќәтижес≥нде ағзада сұйықтық жиналып, айналымдағы қан көлем≥ (јҚ ) ұлғайып, артери€лық гипертензи€ дамиды. јҚ -н≥ң ұлғаюы бүйрекпен ренин өнд≥р≥лу≥н≥ң тежелу≥не әкелед≥. јйқын және ұзаққа созылған гипокалиеми€ бүйрек түт≥кшелер≥н≥ң дистрофи€лық өзгер≥стер≥н туындатады (калипени€лық бүйрек). Ѕ√ј-мен сырқаттанған науқастарда артери€лық гипертензи€мен байланысты туындайтын асқынулардан басқа, гиперальдостеронизмн≥ң спецификалық асқынуы- альдостерониндуцирлеген миокард гипертрофи€сы дамиды.

 

4.15 кесте. Ѕ≥р≥нш≥л≥к гиперальдостеронизм

 

Ётиологи€сы јльдостерома Ч 70%, бүйрек үст≥ без≥ қыртысының шумақты аймағының ек≥ жақты гиперплази€сы (идиопати€лық гиперальдостеронизм) Ч 30 %
ѕатогенез≥ јльдостронның артық мөлшер≥н≥ң бүйрекке әсер ету≥ нәтижес≥нде ағзада натрий мөлшер≥ артып, калий көп шығады. Ќәтижес≥нде артери€лық гипертензи€ мен гипокалиеми€ дамиды
Ёпидемиологи€сы Ѕарлық артери€лық гипертензи€лардың 1Ц2%-ы; 1 % жағдайда барлық көлемд≥ бүйрек үст≥ бездер≥ түз≥л≥стер≥Чальдостерома; әйел адамдарда ек≥ есе жи≥ кездесед≥
Ѕасты клиникалық көр≥н≥стер≥ јртери€лық гипертензи€, сирек Ч гипокалиеми€ асқынуы (бұлшықет әлс≥зд≥г≥, тырысу, полиури€, никтури€)
ƒиагностикасы –енин↓, альдостерон↑, альдостерон/ренинн≥ң жоғары қарым-қатынасы, ортостатикалық сынама, бүйрек үст≥ без≥н≥ң  “ (ћ–“-с≥), бүйрек үст≥ без≥ көктамырларының селективт≥ катетеризаци€сы
—алыстырмалы диагностикасы ”нилатеральды (альдострома) және ек≥ жақты (идиопати€лық гиперальдостеронизм) үрд≥с, эссенциальды гипертензи€, ек≥нш≥л≥к гиперальдостеронизм (ренин↑, альдостерон ↑)
≈м≥ јльдостеромадаЧ адреналэктоми€, идиопати€лық гиперальдостеронизмде Ц басқа гипотензивт≥ дәр≥лермен б≥рге верошпирон
Ѕолжамы јльдостеромаға байланысты орындалған адреналэктоми€дан кей≥н артери€лық қысым мен калий деңгей≥ 70Ц80% жағдайда қайта қалыптасады

 

≈√ј кез≥нде альдостерон өнд≥р≥лу≥н≥ң жоғарылауы, генез≥ әртүрл≥ бүйрек қанайналымының төмендеу≥не жауап рет≥нде, ек≥нш≥л≥к және компенсаторлық өзгеру≥ болып табылады. Ѕұл бүйрек артери€сының стенозы кез≥нде, жүрек жетк≥л≥кс≥зд≥г≥нде үлкен қанайналым шеңбер≥нде бұзылыстар дамығанда (≥рк≥л≥ст≥ бүйрек), зәр айдағыш дәр≥лер қабылдағанда јҚ -н≥ң төмендеу≥ мен көптеген басқа жағдайларда көр≥н≥с беред≥.

 

4.16 кесте. √иперальдостеронизмн≥ң этиологи€сы

 

√иперальдостеронизм Ётиологи€сы %
Ѕ≥р≥нш≥л≥к јльдостерон-өнд≥руш≥ аденома ( онн синдромы) 70 %  
Ўумақты аймақтың ек≥ жақты гиперплази€сы (идиопати€лық гиперальдостеронизм) 30 %  
—ирек түрлер≥ (шумақты аймақтың б≥р жақты гиперплази€сы, глюкокортикоид тежейт≥н гиперальдостеронизм, альдостеронөнд≥руш≥ карцинома)
≈к≥нш≥л≥к Ѕүйрек артери€сының стенозы
≤рк≥л≥ст≥ жүрек жетк≥л≥кс≥зд≥г≥
Ќефротикалық синдром
«әр айдағыш дәр≥лермен емдеу

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-01-29; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 799 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

≈сли вы думаете, что на что-то способны, вы правы; если думаете, что у вас ничего не получитс€ - вы тоже правы. © √енри ‘орд
==> читать все изречени€...

1969 - | 1946 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.