Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ёпидемиологи€сы. 1-ЅҮЅ∆ жи≥л≥г≥ жылына 1 млн ересек жастағы халық санына 40Ц60 жаңа жағдайлардың дамуы сәйкес келед≥
1-ЅҮЅ∆ жи≥л≥г≥ жылына 1 млн ересек жастағы халық санына 40Ц60 жаңа жағдайлардың дамуы сәйкес келед≥. ≈к≥нш≥л≥к гипокортицизмн≥ң таралу жи≥л≥г≥ белг≥с≥з.

 

 линикалық көр≥н≥с≥

Ѕ≥р≥нш≥л≥к гипокортицизмн≥ң басты симптомдарына жатады (јддисон ауруы):

1. “ер≥ мен шырышты қабықтың гиперпигментаци€сы. √иперпигментаци€ айқындылығы үрд≥ст≥ң ауырлығы мен ұзақтығына тәуелд≥. јлдымен жи≥ денен≥ң ашық бөл≥ктер≥ Ц бет, мойын, қол және қалып кезде де пигменттелген дене бөл≥ктер≥ (емшек ұштары, ұма, сыртқы жыныс мүшелер≥) (4.12 сурет). “ер≥н≥ң қажалған бөл≥ктер≥ мен шырышты қабықтарының гиперпигментаци€лары аса диагностикалық маңызды. јлақан сызықтары, денен≥ң ки≥мнен қажалған бөл≥ктер≥ (жаға, бел аймағы) гиперпигментаци€ланады және ол ақшылдау тер≥ көр≥н≥с≥нде айқын байқалады. “ер≥н≥ң түс≥ сұрғылттау түстен қола тәр≥зд≥ түске дей≥н (қола ауруы), күнге күйген немесе к≥рленген тер≥ түс≥нен айқын жайылған тер≥ гиперпигментаци€сына дей≥н ауытқиды. ≈р≥нн≥ң, қызыл иект≥ң, ұрттың, жұмсақ және қатты таңдайдың гиперпигментаци€сы дамиды. ћеланодерми€ның болмауы 1-—ЅҮЅ∆ диагнозын жоққа шығаруы мүмк≥н, б≥рақ кей жағдайда гиперпигментаци€ болмаса да Ђақ аддисонизмї ауруы дамиды. √иперпигментаци€ көр≥н≥с≥нде науқастарда жи≥ пигментс≥з дақтар (витилиго) анықталады. ќлардың көлем≥ к≥ш≥ден жиектер≥ б≥рдей емес үлкен көлемге дей≥н ауытқиды және қарайған тер≥ жанында анық көр≥нед≥. ¬итилиго тек генез≥ аутоиммунды 1-—ЅҮЅ∆ тән.

2. ∆үдеу. ќның айқындылығы орташа дәрежеден (3Ц6 кг) ауыр дәрежеге дей≥н ауытқиды (15Ц25 кг), әс≥ресе бұл артық салмағы бар науқастарда байқалады.

3. ∆алпы әлс≥зд≥к, астени€, депресси€, либидоның төмендеу≥. ∆алпы әлс≥зд≥к жең≥л түрден еңбекке деген қаб≥летт≥ң жоғалуына дей≥н ауытқиды. Ќауқастар әлс≥з, эмоционалды емес, т≥т≥ркенг≥ш, қозғыш болады, науқастардың жарытысында депресситв≥ бұзылыстар анықталады.

4. јртери€лық гипотензи€ алғашында тек ортостатикалық сипатта болады; науқастар түрл≥ стресстер әсер≥нен болатын естен тануға шағымданады. Ќауқаста артери€лық гипертензи€ны анықтау бүйрек үст≥ без≥ жетк≥л≥кс≥зд≥г≥ диагнозын жоққа шығарады, б≥рақ 1-—ЅҮЅ∆ гипертони€лық ауру көр≥н≥с≥нде дамыса, артери€лық қысым қалыпты болуы мүмк≥н.

5. ƒиспепси€лық бұзылыстар. ∆и≥ тәбетт≥ң төмендеу≥, эпигастрий аймағында шашыранды ауыру сез≥м≥, ≥ш қату мен ≥ш өтуд≥ң алмасуы байқалады. —ырқаттың айқын декомпенсаци€сы кез≥нде лоқсу, құсу, анорекси€ көр≥н≥с беред≥.

6. “ұзды тағамға құмарлық ағзада натрийд≥ң жоғалуымен түс≥нд≥р≥лед≥.  ейде науқастар т≥пт≥ тұзды таза күй≥нде де қабылдайды.

7. √ипогликеми€ ұстама түр≥нде тәж≥рибеде мүлдем кездеспейд≥, б≥рақ зертханалық зерттеу нәтижес≥нде анықталуы мүмк≥н.

≈к≥нш≥л≥к гипокортицизмн≥ң клиникалық көр≥н≥с≥ гиперментаци€ мен альдостерон тапшылығына байланысты дамитын симптоматиканың (артери€лық гипотони€, тұзды тағамға құмарлық, диспепси€) болмауымен ерекшеленед≥. Ѕ≥р≥нш≥ орынға жалпы әлс≥зд≥к, тағам қабылдағаннан кей≥н б≥рнеше сағаттан кей≥н дамитын гипогликеми€ ұстамалары шығады.

∆едел бүйрек үст≥ без≥ жетк≥л≥кс≥зд≥г≥н≥ң клиникалық көр≥н≥с≥ (аддисондық криз) симптомдар кешен≥мен сипатталады және олардың б≥реу≥н≥ң басым болуына байланысты үш клиникалық түрге ж≥ктелед≥:

Х ∆үрек-қантамырлық түр≥. Ѕұл түр≥нде жедел қанайналым жетк≥л≥кс≥зд≥г≥ симптомдары басымдылық көрсетед≥: акроцианозбен тер≥н≥ң бозғылттығы, а€қтың мұздауы, айқын артери€лық гипотони€, тахикарди€, тамырдың әлс≥з соғуы, анури€, коллапс.

Х јсқазан-≥шект≥к түр≥. —имптоматикасы бойынша тағамдық токсико-инфекци€сын немесе т≥пт≥ жедел ≥ш т≥спес≥н еске түс≥ру≥ мүмк≥н. Ќауқаста ≥ш≥н≥ң бүр≥п ауыруы, лоқсу, тоқтаусыз құсу, үлкен дәретт≥ң сұйылуы, метеоризм дамиды.

Х ∆үйке-психикалық түр≥. Ѕастың ауруы, менингеальды симптомдар, құрысулар, ошақты симптоматика, мелшею, ступор дамып, науқас тежелед≥.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-01-29; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 864 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ѕутерброд по-студенчески - кусок черного хлеба, а на него кусок белого. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2072 - | 2001 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.009 с.