Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ёпидемиологи€сы. Ѕосанудан кей≥нг≥ тиреоидит босанудан кей≥нг≥ кезеңде әйелдерд≥ң 5Ц9%-да дамиды және бұл кезде ол қатаң түрде
Ѕосанудан кей≥нг≥ тиреоидит босанудан кей≥нг≥ кезеңде әйелдерд≥ң 5Ц9%-да дамиды және бұл кезде ол қатаң түрде “ѕќ-јƒ тасымалдаушылығымен ассоцирленген. Ѕосанудан кей≥нг≥ тиреоидит “ѕќ-јƒ тасымалдаушыларының 50%-да көр≥н≥с беред≥ және жоғарыда көрсет≥лгендей жалпы әйелдер ≥ш≥нде “ѕќ-јƒ тасымалдаушыларының таралу жи≥л≥г≥ 10%-ды құрайды. Ѕосанудан кей≥нг≥ тиреодит қант диабет≥н≥ң 1 түр≥мен сырқаттанған науқастардың 25% көр≥н≥с беред≥.

 

3.17 кесте. Ѕосанудан кей≥нг≥, ауырсынусыз және цитокин-индуцирлеген тиреоидит

 

Ётиологи€сы —озылмалы ј»“-ке ұқсас. Ѕосанудан кей≥нг≥ тиреоидиттеЧ гестаци€лы супресси€дан кей≥нг≥ иммунды жүйен≥ң реактиваци€сы; цитокин-индуцирлеген тиреоидитте - интерферон препараттарымен терапи€
ѕатогенез≥ јнтидене тәуелд≥ тироциттерге қарсы комплемент шабуы нәтижес≥нде деструктивт≥ тиреотоксикозбен сипатталатын олардың бұзылуы дамиды да, бұдан кей≥н транзиторды гипотиреоидты фаза көр≥н≥с беред≥.
Ёпидемиологи€сы Ѕосанудан кей≥нг≥ тиреоидит барлық әйелдерд≥ң 5%-да және “ѕќ-јƒ тасымалдаушыларының 50%-да көр≥н≥с беред≥. ÷итокин-индуцирлеген тиреоидит интерферонмен терапи€ қабылдайтын “ѕќ-јƒ тасымалдаушыларының 20%-да анықталады
Ѕасты клиникалық көр≥н≥стер≥ “иреотоксикоз бен гипотиреоз кез≥нде бейспецификалық щағымдар дамиды, сирек- ҚЅ қызмет≥ бұзылыстарының айқын ашылған клиникалық көр≥н≥с≥. Ѕосанудан кей≥нг≥ тиреоидитте- босанудан 14 аптадан кей≥н деструктивт≥ тиреоидит дамиды; транзиторлы гипотиреоз- босанудан 19 аптадан кей≥н анықталады
ƒиагностикасы ∆ақын аралықтаңы босану (түс≥ктер), интерферон препараттарымен терапи€. ҚЅ қызмет≥н≥ң бұзылуы. “иреотоксикалық фазада ҚЅ сцинтиграфи€сы мәл≥меттер≥ бойынша 99mTc қармауы төмендейд≥
—алыстырмалы диагностикасы “иреотоксикалық кезеңде Ч √рейвс ауруы; ал гипотиреоидты кезеңде Ч созылмалы ј»“ соңында дамитын тұрақты гипотиреоз
≈м≥ “иреотоксикалық кезеңде- β-дреноблокаторлар, ал гипотиреоидты кезеңде Ч L-T4-пен орынбасушы терапи€, б≥р жылдан кей≥н қабылдауды тоқтатады
Ѕолжамы Қайта босанудан кей≥нг≥ тиреоидитт≥ң даму қауп≥ Ч 70 %; босанудан кей≥нг≥ тиреоидитпен сырқаттанған науқастардың 30%-да тұрақты гипотиреозға айналатын созылмалы ј»“ көр≥н≥с беред≥

 

јуырсынусыз (Ђүнс≥зї) тиреоидитт≥ң таралуы жөн≥нде мәл≥меттер белг≥с≥з. Ѕосанудан кей≥нг≥ тиреоидит сек≥лд≥ ол “ѕќ-јƒ тасымалдаушылығымен ассоцирленген, ағымы қатерс≥з болғандықтан жи≥ анықталмайды. ÷итокин-индуцирлеген тиреоидит жоғарыда айтылғандай жи≥ әйел адамдарда дамиды (4 есе жоғары) және “ѕќ-јƒ тасымалдаушылығымен ассоцирленед≥. »нтерферон препараттарын қабылдайтын “ѕќ-јƒ тасымалдаушыларында оның даму қауп≥ 20%-ды құрайды. Қабылдай бастаған уақыт, ұзақтығы мен интерферонмен емдеу схемасының арасындағы тәуелд≥л≥к анықталмаған. —оған қарағанда цитокин индуцирлеген тиреоидитт≥ң ағымына интерферонмен терапи€ны тоқтату еш әсер етпейд≥.

 

 линикалық көр≥н≥стер≥

ƒеструктивт≥ ј»“-т≥ң барлық үш түр≥нде ҚЅ қызмет≥ бұзылысының симптоматикасы әлс≥з немесе мүлдем болмайды. ҚЅ-≥ бұған дей≥н дамыған жемсау көр≥н≥с≥нде болмаса ұлғаймайды, пальпаци€лағанда ауырмайды. Ёндокринд≥ офтальмопати€ ешқашан дамымайды. Ѕосанудан кей≥нг≥ тиреоидит босанудан 14 аптадан кей≥н жең≥л тиреотоксикозбен манифестаци€ланады. Ѕасым жағдайда жалпы әлс≥зд≥к, шаршағыштық, дене салмағының төмендеу≥ сек≥лд≥ бейспецификалық белг≥лерд≥ бұған дей≥нг≥ босанумен байланыстырады. ∆еке жағдайларда ғана тиреотоксикоз айқын дамып, √рейвс ауруымен салыстырмалы диагностикалауды талап етед≥. √ипотиреоидты фаза шамамен босанудан 19 аптадан кей≥н дамиды, б≥рақ ауыр гипотиреоз көр≥н≥с бермейд≥. Ѕ≥рқатар жағдайларда босанудан кей≥нг≥ тиреоидитт≥ң гипотиреоидты фазасы босанудан кей≥нг≥ депресси€мен ассоцирленед≥.

јуырсынусыз (үнс≥з) тиреоидит жең≥л, жи≥ субклиникалық тиреотоксикоз кез≥нде кездейсоқ диагностикаланады. јуырсынусыз тиреоидитт≥ң гипотиреоидты кезең≥н≥ң диагнозы, €ғни ҚЅ қызмет≥н≥ң қалыптасуымен сипатталатын субклиникалық гипотиреозбен сырқаттанған науқастарды динамикалық бақылау барысында ретроспективт≥ қойылады.

÷итокин-индуцирлеген тиреоидит әдетте ауыр тиреотоксикоз немесе гипотиреозбен ұштасады, жи≥ жоспарлы гормональды зерттеу нәтижес≥нде диагностикаланады, себеб≥ бұл зерттеу интерферон препаратын қабылдайтын науқастарды зерттеу алгорит≥м≥ ≥ш≥не к≥ред≥.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-01-29; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 760 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ѕольшинство людей упускают по€вившуюс€ возможность, потому что она бывает одета в комбинезон и с виду напоминает работу © “омас Ёдисон
==> читать все изречени€...

1543 - | 1317 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.007 с.