Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ƒиагностикасы
“үй≥нд≥ жемсауды б≥р≥нш≥л≥к диагностикалау әд≥с≥ ҚЅ пальпаци€сы болып табылады. Ќауқаста түй≥нд≥ түз≥л≥с анықталғанда ҚЅ ”ƒ«-с≥ тағайындалады, ол түй≥нн≥ң өлшем≥ мен ҚЅ көлем≥н нақты анықтауға мүмк≥нд≥к беред≥. “үй≥нд≥ жемсаумен өтет≥н түрл≥ ауруларға б≥рқатар ультрасонографи€лық белг≥лер тән, б≥рақ олардың диагностикалық сез≥мталдығы мен спецификалығы жоғары емес. ѕальпаци€лағанда және/немесе ”ƒ« кез≥нде анықталған диаметр≥ 1 см болатын түй≥ндер ж≥ң≥шке инел≥ аспираци€лы биопси€ны орындауға көрсетк≥ш болып табылады (∆»јЅ). ҚЅ сцинтиграфи€сы функционалды автономды түй≥ндерд≥ анықтауға мүмк≥нд≥к беред≥ (Ђыстықї түй≥ндер).  ездейсоқ анықталған к≥ш≥ көлемдег≥ түз≥л≥стерд≥ң ∆»јЅ-сын жүрг≥зу тек ”ƒ« мәл≥меттер≥ бойынша ҚЅ-д≥ң қатерл≥ ≥с≥ктер≥не күмән туғанда ғана орындалады. ∆»јЅ-ны ”ƒ« бақылауы бойынша жүрг≥зу әс≥ресе, кистозды компонент≥ бар түй≥нд≥ түз≥л≥стерд≥ анықтауда аса ақпаратты, себеб≥ ультрадыбысты бақылау кистозды түй≥нн≥ң қабырғалық солидты компонент≥н локальды пункци€ жасауға мүмк≥нд≥к беред≥. Қƒ-д≥ң түй≥нд≥ түз≥л≥с≥н≥ң пунктатын цитологи€лық зерттеу қорытындылары төмендег≥ 3.21 кестеде келт≥р≥лгендей қорытындылар беру≥ мүмк≥н.

 

3.21 кесте. ҚЅ-д≥ң түй≥нд≥ түз≥л≥стер≥н≥ң пунктатын цитологи€лық зерттеу қорытындылары

 

≤с≥кт≥ емес аурулар 1.  оллоидты түрл≥ дәрежеде пролифирлеуш≥ жемсау 2. јутоиммунды тиреоидит 3. ∆еделдеу (гранулематозды) тиреоидит
Қатерл≥ ≥с≥ктер 1. ѕапилл€рлы карцинома 2. ћедулл€рлы карцинома 3. јнапластикалық карцинома 4. Ћимфома 5. Қƒ-ге экстратиреоидты ≥с≥ктерд≥ң метастазы
Қатерл≥ ≥с≥кке қау≥п (мүмк≥н немесе аралық) 1. ‘олликул€рлы неоплази€ 2. √юртле-јшкенази жасушаларының неоплази€сы

 

÷итологи€лық зерттеу фолиикул€рлы аденома мен жоғары сараланған фолликул€рлы обырдан (√юртле-јшкенази жасушасынан дамитын аденома) ажырату мүмк≥н емес. ћұны тек алынып тасталған ҚЅ-д≥ гистологи€лық зерттеу кез≥нде ғана орындауға болады, €ғни фолликул€рлы обыр ≥с≥к инвази€сының капсула мен қантамырларға өту≥мен ерекшел≥нед≥.

Қƒ-д≥ң қызмет≥н бағалау мақсатында ““√ деңгей≥ анықталады. ҚЅ сцинтиграфи€сы түй≥нд≥ түз≥л≥ст≥ң функционалдық белсенд≥л≥г≥н сипаттауға мүмк≥нд≥к беред≥ (Ђыстықї, Ђсуықї) және ҚЅ функционалды автономи€сын диагностикалаудың басты әд≥с≥ болып табылады (3.9.2.2 бөл≥мд≥ қараңыз). ≤р≥, әс≥ресе көк≥рек артында орналасқан жемсаудың кең≥рдект≥ компресси€лау немесе ығыстыру қауп≥н диагностикалау мақсатында өңешт≥ бариймен контрастаумен кеуде қуысының рентгенографи€сы жүрг≥з≥лед≥ (3.26 сурет).  өк≥рек артында орналасқан жемсаудың көлем≥н, көрш≥ ағзалармен қарым-қатынасын нақты топикалық диагностикалау мақсатында ћ–“ орындалады.

 

3.26 сурет. Өңешт≥ бариймен контрастау арқылы кеуде қуысының рентгенографи€сы. Үлкен көлемдег≥ төс артында орналасқан жемсау нәтижес≥нде дамитын өңешт≥ң айқын девиаци€сы мен

компресси€сы анықталады

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-01-29; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 700 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќадо любить жизнь больше, чем смысл жизни. © ‘едор ƒостоевский
==> читать все изречени€...

467 - | 361 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.008 с.