Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ётиологи€сы. ҚЅ ≥с≥ктер≥н≥ң этиологи€сы әл≥ күнге дей≥н белг≥с≥з
ҚЅ ≥с≥ктер≥н≥ң этиологи€сы әл≥ күнге дей≥н белг≥с≥з. ∆и≥ уытты аденомалар ““√ рецепторларына және аденилатциклаза каскадының G-ақуызының α-субъб≥рл≥г≥не жауапты ген мутаци€сымен түс≥нд≥р≥лед≥ (3.9.2.2 бөл≥мд≥ қараңыз). Ѕ≥рқатар тұқымқуалаушы және соматикалық мутаци€лар ҚЅ ≥с≥г≥ кез≥нде, соның ≥ш≥нде медулл€рлы ракта жи≥ анықталады (3.11 бөл≥мд≥ қараңыз). “үй≥нд≥ коллоидты пролифирлеуш≥ жемсаудың даму себеб≥ белг≥с≥з. ќның жас шамасына қарай таралуын ескерер болсақ, €ғни егде жастағы науқастарда аутопси€ мәл≥меттер≥ бойынша 40Ц60% ие болады, сондықтан түй≥нд≥ коллоидты жемсау ҚЅ жасқа байланысты трансформаци€сы рет≥нде қарастырылады.  оллоидты жемсаудың дамуына йод тапшылығы әкелу≥ мүмк≥н, б≥рақ оған қарамастан ол қалыпты мөлшерде йод қабылдайтын аймақтарда да таралады.  оллоидты пролифирлеуш≥ жемсау ҚЅ-д≥ түшел қамтитын патологи€ болып табылады, өйткен≥ солитарлы түй≥ндер бұрын да анықталған науқастарда жаңа түй≥ндерд≥ң дамуы 50Ц80%-ды құрайды. …од тапшы аймақтарда түй≥нд≥ (көптүй≥нд≥) жемсау кез≥нде тиреотоксикоз дамып, ҚЅ-д≥ң функциональды автономи€сы қалыптасуы мүмк≥н (3.9.2.2 бөл≥мд≥ қараңыз).

 

3.20 кесте. “үй≥нд≥ және көптүй≥нд≥ эутиреоидты жемсау

Ётиологи€сы ҚЅ ≥с≥ктер≥н≥ң этиологи€сы белг≥с≥з; коллоидты пролифераци€лаушы жемсаудың дамуына бей≥мдеуш≥ фактор йод тапшылығы болып табылады
ѕатогенез≥ ≤с≥ктер кез≥нде Ч ҚЅ-де түй≥н түзет≥н ≥с≥к жасушаларының белсенд≥ пролифераци€сы; түй≥нд≥ коллоидты жемсауда Ч артық мөлшерде коллоидтың жиналуымен ұштасатын тироциттер пролифераци€сы
Ёпидемиологи€сы ѕальпаци€ барысында жалпы попул€ци€ның 5%-да анықталады, ”ƒ« бойынша түй≥нд≥ жемсаудың халық арасында таралуы 50%-ға жетед≥. ∆ас ұлға€ таралу жи≥л≥г≥ арта бастайды; әйел адамдарда 5 есе немесе одан да артық. ѕальпаци€ланатын жаңа түй≥нд≥ анықтау жағдайлары жылына попул€ци€да шамамен 0,1%-ды құрайды. “үй≥нд≥ жемсаудың құрылымда: коллоидты пролифирлеуш≥ жемсау Ч 85Ц90%, ҚЅ аденомалары Ч 5Ц8 %; қатерл≥ ≥с≥ктер Ч 1Ц5%
Ѕасты клиникалық көр≥н≥с≥ Ѕасым жағдайларда болмайды. ≤р≥ түй≥нд≥ түз≥л≥стер кез≥нде косметикалық дефект, компрессионды синдром дамуы мүмк≥н. …од тапшы аймақтарда түй≥нд≥ (көптүй≥нд≥) жемсау кез≥нде тиреотоксикоздың дамуымен ҚЅ-д≥ң функциональды автономи€сы қалыптасуы мүмк≥н
ƒиагностикасы ѕальпаци€ланғанда және/немесе ”ƒ« кез≥нде анықталған диаметр≥ 1 см болатын түй≥ндер ж≥ң≥шке инел≥ аспирационды биопси€ны орындауға көрсетк≥ш болып табылады (∆»јЅ). ҚЅ сцинтиграфи€сы функционалды автономды түй≥ндерд≥ анықтауға мүмк≥нд≥к беред≥ (Ђыстықї түй≥ндер)
—алыстырмалы диагностикасы “үй≥нд≥ жемсаумен өтет≥н аурулар. ÷итологи€лық зерттеумен б≥рге орындалатын ∆»јЅ фолликул€рлы аденома мен жоғары сараланған ҚЅ-д≥ң қатерл≥ ≥с≥г≥н ажыратуға мүмк≥нд≥к бермейд≥
≈м≥ ≤с≥ктер кез≥нде Ч оперативт≥ (жоғары сараланған қатерл≥ ≥с≥к кез≥нде Ч 131I терапи€сымен ұштасқанда).  оллоидты пролифирлеуш≥ жемсауда Ч динамикалық бақылау (““√, ”ƒ«); операци€ға көрсетк≥ш косметикалық ақаумен немесе компресси€лы синдроммен айтарлықтай көлемдег≥ жемсаумен шектелед≥, бұл кезде альтернативт≥ емдеу әд≥с≥ 131I терапи€ болып табылады
Ѕолжамы ∆и≥ түй≥нд≥ коллоидты жемсау ешқандай патологи€лық маңыздылыққа ие болмайды; компресси€лы синдромның даму қауп≥ төмен, йод тапшы аймақтарда болжам ҚЅ функционалдық автономи€сының қалыптасуы нәтижес≥нде тиреотоксикоздың дамуымен анықталады. ҚЅ-д≥ң қатерл≥ ≥с≥ктер≥ кез≥нде сырқат болжамы олардың морфологи€сына тәуелд≥ анықталады

 

ѕатогенез≥

ҚЅ-д≥ң қатерл≥ ≥с≥ктер≥ кез≥нде түй≥нд≥ түзет≥н ≥с≥к жасушаларының белсенд≥ пролифераци€сы дамиды. ‘олликул€рлы аденома жи≥ ј-жасушаларынан дамитын, фолиикул€рлы эпителийд≥ң қатерс≥з ≥с≥г≥. ‘олликул€рлы аденома трабекул€рлы (эмбриональды), микрофолликул€рлы (фетальды), макрофолликул€рлы (қарапайым). јденома жи≥ ¬-жасушалардан дамиды (онкоцитома). ‘олликул€рлы аденоманың үлкен көлемдерге дей≥н өсу≥ компрессио€лы синдромның дамуына әкелед≥. ќл қатерл≥ ≥с≥кке айналып кету≥ мүмк≥н, оның оперативт≥ емдеуге көрсетк≥ш≥ ҚЅ-д≥ң жоғары сараланған ҚЅ рагымен салыстырмалы диагностикасының қиындығымен айнықталады.

∆и≥ дамитын түй≥нд≥ коллоидты түрл≥ дәрежеде пролифирлеуш≥ жемсау ≥с≥кт≥ үрд≥с болып табылады. ÷итологи€лық зерттеу бойынша ол құрылымы жағынан диффузды эутиреоидты (эндеми€лық) жемсаудан ерекшеленбейд≥ (3.9.2.1 б. қараңыз); ал гистологи€лық зерттеу мәл≥меттер≥ бойынша оның ерекшел≥г≥ капсуласының болуында. ќның патогенез≥н≥ң басты тармағы фолликулалар қуысында коллоидтың жиналуы, тироциттер пролифераци€сы болып табылады. —оңғысына полифокальды сипат тән, нәтижес≥нде жемсаулық өзгер≥стер түй≥н сыртында дамуы мүмк≥н, бұл ҚЅ-бен сырқаттанған науқастарда солитарлы жаңа түй≥ндерд≥ң даму мүмк≥нд≥г≥н жоғарылатады. “үй≥нд≥ коллоидты пролифирлеуш≥ жемсаудың патологи€лық маңыздылығы анықталады:

Х көрш≥ мүшелерд≥ жаншуға немесе косметикалық ақаудың дамуына әкелет≥н ҚЅ көлем≥н≥ң едәу≥р ұлғаюының салыстырмалы түрде жоғары емес қауп≥;

Х йод тапшы аймақтарда ҚЅ-д≥ң функциональды автономи€сы және тиреотоксикоздың даму қауп≥н≥ң жоғары болуымен (3.9.2.2 бөл≥мд≥ қараңыз).

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-01-29; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 815 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—вобода ничего не стоит, если она не включает в себ€ свободу ошибатьс€. © ћахатма √анди
==> читать все изречени€...

628 - | 571 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.