Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ѕолжамы. ∆и≥ түй≥нд≥ коллоидты жемсау ешқандай патологи€лық маңыздылыққа ие болмайды; компресси€лы синдромның даму
∆и≥ түй≥нд≥ коллоидты жемсау ешқандай патологи€лық маңыздылыққа ие болмайды; компресси€лы синдромның даму қауп≥ төмен, йод тапшы аймақтардағы болжам ҚЅ функционалдық автономи€сының қалыптасуы нәтижес≥нде тиреотоксикоздың дамуымен анықталады. ҚЅ-д≥ң қатерл≥ ≥с≥ктер≥ кез≥нде сырқат болжамы оларлың морфологи€сына тәуелд≥ анықталады.

 

3.9. …ќƒ “јѕЎџЋџҚ ј”–”Ћј–

…од тапшылық ауруларына (…“ј) йод қабылдауды қалыптастырғаннан кей≥н қалпына келет≥н, йод жет≥спеуш≥л≥г≥ нәтижес≥нде попул€ци€да дамитын барлық патологи€лық жағдайларды жатқызады (кесте 3.22). Ѕұл термин ҚЅ ауруларының йод тапшылығынан дамыған жалғыз және ең ауыр зардабы емест≥г≥н көрсетед≥. ћинимальды физиологи€лық йодқа деген сұраныс науқастың жасы мен ағзаның физиологи€лық жағдайына тәуелд≥ (3.23кесте).

 

3.9.1. …од тапшылық аурулардың эпидемиологи€сы

…од тапшылығы табиғи экологи€лық феномен болып табылады, себеб≥ құнарлы топырақ пен жануар және өс≥мд≥к тект≥ тамақ құрамында да бұл микроэлементт≥ң мөлшер≥ өте аз. ќсыған орай, …“ј әлемн≥ң түрл≥ мемлекеттер≥н≥ң денсаулық сақтау саласындағы басты маңызды мәселелер≥н≥ң б≥р≥ болып табылады. ЅƒƒҰ мәл≥меттер≥ бойынша шамамен 1570 млн. адамда (жер шары халқының 30%-ы) …“ј-ның даму қауп≥ бар, сонымен қатар 500 млн. адам ауыр йод жет≥спеуш≥л≥г≥ мен эндеми€лық жемсау жи≥ таралған аймақтарда тұрады.

 

3.22 кесте. …од тапшылығы патологи€сының спектр≥

 

Құрсақ≥ш≥л≥к кезең “үс≥ктер Өл≥ туылу “уа б≥ткен ақаулар ѕеринатальд≥ өл≥мн≥ң өсу≥ Ѕалалар өл≥м≥н≥ң өсу≥ Ќеврологи€лық кретинизм: Ч ойлау қаб≥лет≥н≥ң бұзылуы Ч саңыраулық, мылқаулық Ч қитарлық ћикседематозды кретинизм (гипотиреоз, ергежейл≥к): Ч есте сақтау қаб≥лет≥н≥ң төмендеу≥ Ч ергежейл≥к Ч гипотиреоз ѕсихомоторлы бұзылыстар
Ќәрестелер Ќеонатальды гипотиреоз
Ѕалалар және жасөсп≥р≥мдер јқыл-ой мен физикалық жет≥луд≥ң бұзылысы.
≈ресектер ∆емсау және оның асқынулары …одиндуцирлеген жемсау
Ѕарлық жастағылар ∆емсау √ипотиреоз  огнитивт≥ қызметт≥ң бұзылуы ядролық апаттарда радиоактивт≥ йодты с≥ң≥руд≥ң жоғарылауы

3.23 кесте. …од қабылдау нормалары (ЅƒƒҰ, 2005)

 

јдамдар тобы …одқа деген сұраныс мкг/тәу
ћектеп жасына дей≥нг≥ балалар (0-59 ай)  
ћектеп жасындағы балалар (6-12 жас аралығы)  
≈ресектер (12 жастан жоғары)  
∆үкт≥ және ем≥зет≥н әйелдер  

 

ѕопул€ци€да йод тапшылығының басты көрсетк≥ш≥ қандайда да б≥р аймақта тұратын репрезентативт≥ топтағы халықта несеппен шығатын йод деңгей≥ болып табылады. –епрезентативт≥ топқа к≥ш≥ мектеп жасындағы жас балаларды жатқызуға болады (7Ц12 жас) және зерттеу мектепте орындалады, себеб≥ бұл таңдаудың кездейсоқ екенд≥г≥н және репрезентативт≥г≥н көрсетед≥. ∆еке несеп порци€ларында йод экскреци€сы деңгей≥ анықталғаннан кей≥н интегральд≥ көрсетк≥ш есептелед≥ Ч йодури€ медианасы (3.24 кесте). …од тапшылығының жанама және сен≥мд≥ көрсетк≥ш≥ осы топ балаларында ҚЅ-д≥ң ұлғаюы (жемсау) болып табылады.

 

3.24 кесте. Ќесептег≥ йод мөлшер≥не байланысты йод тапшылығының ауырлық дәрежес≥н бағалаудың эпидемиологи€лық нышандары (критерийлер≥)

 

…од тапшылығының айқындылығы –епрезентативт≥ топта несепте йод концентраци€сының медианасы (мкг/л)
…од тапшылығы жоқ 100-ден астам
∆ең≥л йод тапшылығы 50-99
ќрташа йод тапшылығы 20-29
јуыр йод тапшылығы  

 

ќсы нышандарға сай 2006 жылғы мәл≥меттерге сүйенсек, жи≥ жең≥л, сирек орташа дәрежедег≥ йод тапшылығы барлық –есей ‘едераци€сы территори€сында, ”краина, Ѕатыс және Ўығыс ≈вропа елдер≥нде (‘ранци€, »спани€, Ѕельги€, »тали€) анықталды. …“ј-ның спектр≥ түрл≥ айқындылықтағы йод тапшылығы орнаған аймақтарда ауыр дәрежеде психиканың бұзылуынан эутиреоидты жемсаудың таралуының үлкею≥не дей≥н ауытқиды (3.25кесте).

 

 есте. 3.25. “үрл≥ айқындылықтағы йод тапшылығы кез≥нде дамитын …“ј спектр≥

 

…од тапшылығы …одури€ медианасы јурулар спектр≥
јуыр < 25 мкг/л   ∆үйке жүйес≥н≥ң даму ақаулары –епродуктивт≥ бұзылыстар Ѕалалар арасында өл≥мн≥ң жоғарылауы ∆емсау √ипотиреоз
ќрташа 25Ц60 мкг/л ќрташа және ересек жас топтарындағы тиреотоксикоз
∆ең≥л 60Ц120 мкг/л ≈ресектердег≥ тиреотоксикоз

 

∆алпылама йодтау профилактикасы арқасында ѕольшада, Ұлыбритани€, √ермани€, —кандинави€ мемлекеттер≥нде, Қытайда, “үркмени€, јрмени€, ќңтүст≥к јмерикада йод тапшылығы жойылған. …одтау профилактикасын жүрг≥зуд≥ң басты әд≥с≥ тағамға қолданатын тұзды йодтау болса, йод тапшылығын жоюдың басты нышаны йодталған тұзды үй тұрмысында жи≥ қабылдау болып табылады. …од тапшылығын жойылды деп, егер оның мөлшер≥ 90%-дан асқан кезде ғана айта аламыз.

 

3.9.2.Қалқанша безд≥ң йод тапшылық аурулары

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-01-29; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 837 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

≈сли вы думаете, что на что-то способны, вы правы; если думаете, что у вас ничего не получитс€ - вы тоже правы. © √енри ‘орд
==> читать все изречени€...

1956 - | 1938 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.