Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Silly little fool
Ёмоционалдық коннотаци€дан басқа, бұл сөздер жағымсыз бағалау, экспрессивт≥, сонымен қатар стилистикалық коннотаци€ға ие. ∆ануарлар аттарының синоним≥ болған кезде, олар ауыспалы түрде адамға қатысты қолданғанда интенсивт≥л≥г≥ және коннотаци€лық сипаты бойынша ерекшеленед≥.ќсылайша, pig, donkey, monkey сөздер≥ ироникалық сипатқа, ал swine -шошқа, ass - есек, ақымақ, ape Ц маймыл сөздер≥ дөрек≥ және жағымсыз сипатқа ие. ћысалы:

Old cow; what are you grinning at, you ape?; you pig.You filhy pig; poor lamb; you made it easy for me to behave like a cad.

∆ағымсыз коннотаци€лар эпитеттер мен эмфатикалық құрылымдармен күшейт≥ле түсед≥: you filthy swine Ц ты гр€зна€ свинь€, you lazy dog Ц ты ленива€ собака

“ранспозици€ тек жағымсыз мағына бер≥п және ауыспалы мағынамен ғана шектелмейд≥. Ёкспрессивт≥л≥к пен эмоционалдықты келес≥ сөздерд≥ қолдана отырып б≥лд≥руге де болады. ћысалы, лексика нормасында әйел адамын duck, angel, fairy; star, rose, jewel; honey, pearl, love, beauty сөздер≥н қолдана отырып атайды. ћысалы, of course darling, oh, my pet, donТt talk such nonsense;

“ранспозици€да әр түрл≥ сөз таптарының сөздер≥ де қолданыс тапқан. “ұлға атауы үш≥н және олардың апелл€тивт≥ функци€ рет≥нде қолданылуы тек қана эмоционалды және экспресиивт≥ ғана емес, сонымен қатар функционалды-стилистикалық, ауызек≥ мәнерге ие болады:: Listen, my sweet. Come on, lovely!

You rotten bitchФ she said to herself.- Zoomorphism

What the devil do you mean by that?Ф Ц Zoomorphism

What the devilТs the matter with me? God, I can hardly breathe.Ф- Zoomorphism

Who the devil is Avice Crichton?Ф Ц Zoomorphism

Why the devil donТt you answer when I speak to you?Ф- Zoomorphism

You devil! Ц Zoomorphism

Silly old bitch,Ф he said when the door was closed behind her.- Zoomorphism

Poor lamb.- Zoomorphism

Ёмоци€ны б≥лд≥рет≥н лексикалық тәс≥лдерд≥ң келес≥ түр≥ Ц одағай сөздер.

ќдағай сөздер. ќдағай сөздер көб≥несе адам сез≥м≥н≥ң алуан түрл≥ күй≥н б≥лд≥рет≥н дыбыстар си€қты болып келед≥. Ѕ≥рақ олар жай ғана дыбыстар емес, жұртшылыққа әбден түс≥н≥кт≥ болып, белг≥л≥ дағды бойынша сөз рет≥нде пайдаланатын дыбыстар. ќлар жұртшылыққа әбден түс≥н≥кт≥ болып қалыптасқандықтан, жай ғана дыбыстардың қатарынан шығып, белг≥л≥ сөзге айналған.

ќдағайлар Ч өз алдына ерекшел≥ктер≥ бар сөздер. јл ол ерекшел≥ктер≥ мыналар:

1. ќдағай сөздерд≥ң мағыналары адамның әр түрл≥ сез≥м≥не байланысты шығатын дыбыстық ишараттарды б≥лд≥ред≥.

2. јдамның көң≥л күй≥ құбылмалы болатындықтан, одағай сөздерд≥ң көпш≥л≥г≥н≥ң мағыналары да құбылмалы, ауыспалы демек, көп мағыналы болып келед≥.

Ёмоци€лардың нағыз белг≥лер≥ одағай сөздер болып табылады. ќдағайлар адамның ≥шк≥ күй≥н, сез≥м≥н, әсерлер≥н атамайды, тек қана оларды дыбыстайды. Ўығармада мынадай одағайлар кездесед≥: Oh!, Ah! - ќ!, јх! Pooh! “ьфу! ”ф!, Gosh! - „ерт возьми!, ќ черт!, Hush! - “ыныш! “с!, Fine!- ∆ақсы! Christ!, Jesus!, Jesus Christ!, Good gracious!-, Goodness gracious!, Good heavens! -, Oh my god!-
Ѕұл сөздер лексиканың ерекше бөл≥м≥н құрайды, себеб≥ оларда заттық-логикалық мағына жоқ. ќдағай сөздерде эмоционалдық лексиканы ерекшелеп тұратын барлық белг≥лер бар: сөйлемн≥ң басқа мүшелер≥мен байланысы болмайтын синтаксист≥к факультативт≥л≥к және сөйлемде б≥р ғана эмоционалды сөзд≥ң болуы бүк≥л сөйлемге эмоционалдылық берет≥н семантикалық иррадаци€.ћысалға, Oh Christ, donТt be so magnanimous, she cried. I canТt bear it; УOh my dear,Ф cried Julia gaily, Уhow marvelous! IТve been trying to get someone to compromise me all my lifeФ. ќсы сөйлемдердег≥ Ђќhї одағайы қуанышты да, қайғыны да және тағы да басқа эмоци€ларды да б≥лд≥ре алады. —ебеб≥ көптеген эмоционалды сөздер, соның арасында әс≥ресе одағай сөздер, эмоци€ның жағымды не жағымсыз сипатына қарамай, оны жалпы күй≥нде жетк≥зе алады. Ўығармадағы кей≥пкерлерд≥ң эмоци€лары қандай сөз табы арқылы жетк≥з≥лген≥не байланысты экспрессивт≥ болып табылады. —онымен, Ђ“еатрї шығармасында одағай сөздер кей≥пкерлерд≥ң сез≥м≥н, көң≥л-күй≥н, қуаныш, уайым, қайғы, таң қалу, өк≥ну, қорқыныш, ашу, жек көру, ұнатпау си€қты эмоци€ларын жетк≥зуде жи≥ қолданылады, соның ≥ш≥нде кей≥пкерлерд≥ң эмоционалды күй≥н жетк≥зуде басым қолданылған ЂOhї, ЂChristї одағайлары.

ћысалы:

УChrist, what a sight I lookedФ (looking at the photograph of herself in her wedding dress), мұндағы одағай арқылы таң қалу эмоци€сы жетк≥з≥лед≥.

УGod, IТve worked for it,Ф thought Julia, but aloud said: УHow dТyou know?Ф,

УGosh, I am going down like a barrel of oysters.Ф; Oh, I couldnТt do that;

 

Ёксплетивтер Ц дөрек≥ сөздер (вульгаризм) си€қты т≥лд≥к категори€ға жататын, талқыланатын затқа деген бағалау қатынасына ие және сөйлеу кез≥ндег≥ сөйлеуш≥н≥ң эмоци€ларын жетк≥зу құралы болып табылады. ќлардың заттық мағынасы көб≥несе the hell, the devil си€қты сөздер≥мен байланысты болады. Қаз≥рг≥ кездег≥ ағылшын т≥л≥ндег≥ эксплетивтерге damn (damned), lousy, dam, blasted, the heck, on earth, in the world, the dickens, bloody, the fuck, fucking си€қты б≥рл≥ктерд≥ жатқызуға болады. Ѕұл б≥рл≥ктерд≥ң аффективт≥ мазмұны олардың заттық-логикалық мағынасынан басым болады. ∆алпы алғанда эксплетив термин≥н≥ң нақты анықтамасы жоқ, алайда оның ауызек≥ сөйлеу т≥л≥нде және күндел≥кт≥ қарым-қатынаста алатын орны орасан зор. ќсы Ђ“еатрї шығармасында эксплетивтер көб≥несе ашу-ыза эмоци€сын жетк≥зу кез≥нде жи≥ қолданылған, мысалы,

УWho the devil is Avice Crichton?Ф;

УWhy the devil donТt you answer when I speak to you?Ф;

УWhat the devil do you mean by that?Ф;

УWhat the devilТs the matter with me? God, I can hardly breathe; ItТs my damned virtue;

Oh, God,if I could only tell him to go to hell; Of course, I should miss you like hell;

Why the hell should I educate her?; No, damn it, I canТt; A damned rotter like me; Damn your money; by gum (черт подери), if I had your looks what an actor IТd have been;

Ёкплетивтер сөйлемде белг≥л≥ б≥р синтаксист≥к қызмет атқаратын (балағат лексика), толық лексикалық элементтер.

јталмыш шығармада белг≥л≥ б≥р сөзге немесе сөйлемге экспрессивт≥ реңк беру үш≥н thing, €ғни зат деген мағынаны б≥лд≥рет≥н сөз girl, €ғниқыз деген зат ес≥мн≥ң орнын алмастыра отырып,оныңэкспрессивт≥ мән≥н күшейте түсед≥. Thing сөз≥ girl сөз≥н алмастыра отырып, pretty, little, poor сын ес≥мдер≥мен сипатталып, оның нәз≥кт≥г≥н экспрессивт≥ түрде көрсет≥п тұр. Thing адамға қатысты қолданған жағдайда, әрқашан сын ес≥ммен қатар жүред≥. ќл эмоционалдық сын ес≥мдермен сипаттала отырып, оның мағынасын күшейте түсед≥.

ћысалы:

YouТre a pretty little thing.

The poor thing was at the moment frightfully nervous.

She was hard, mercenary little thing.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-05-07; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 870 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

≈сть только один способ избежать критики: ничего не делайте, ничего не говорите и будьте никем. © јристотель
==> читать все изречени€...

520 - | 478 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.