Лекции.Орг

Поиск:
Поняття «посудини під тиском», їх реєстрація
 

У промисловому виробництві, сільському господарстві, медицині широко застосовуються системи, що працюють під тиском. До таких сис- тем належать: водогрійні і парові котли, балони та цистерни для збері- гання і транспортування зріджених, стиснених і розчинних газів, компре- сори, а також інші посудини, що працюють під тиском.

Парові та водогрійні котли, компресори, балони та інші посудини,

що працюють під тиском, належать до об’єктів підвищеної небезпеки.

Особливо небезпечними є парові та водогрійні котли, внаслідок ви- буху яких руйнується корпус котла з утворенням вибухової хвилі. Енергія вибуху прямо залежить від тиску в котлі перед аварією і температури во- ди (1 л перенагрітої води утворює 1700 л пари). Наслідками такого вибуху можуть стати значні руйнування та тяжкі нещасні випадки, тому при про- ектуванні, виготовленні, експлуатації та ремонті такого обладнання необ- хідно дотримуватись вимог Правил будови і безпечної експлуатації посу- дин, що працюють під тиском (ДНАОП 0.00-1.07-94). Дія цих правил поширюється на:

- посудини, які працюють під тиском води з температурою, що пере- вищує температуру кипіння при тиску 0,7 кг с/см2 (0,07 МПа), без урахування гідростатичного тиску; а також на посудини, що пра- цюють під тиском пари або газу з таким самим тиском;

- балони, призначені для транспортування і зберігання зріджених,

стиснених і розчинних газів під тиском, вищим 0,07 МПа;

- цистерни для транспортування та зберігання зріджених газів, тиск яких при температурі до 50 °С є вищим 0,07 МПа;

- цистерни і бочки для транспортування і зберігання зріджених, сти- снених газів, рідин і сипких тіл, у яких тиск вище 0,07 МПа утворю- ється періодично для їх випорожнення;

- барокамери, автоклави, у яких періодично створюється тиск вище

0,07 МПа.

Правила будови і безпечної експлуатації посуд, що працюють під тиском,

не розповсюджуються на:

- прилади парового і водяного опалення;


- посудини і балони ємкістю не більше 25 л, у яких добуток ємкості в лі-

трах на робочий тиск (МПа) становить не більше 20 л МПа;

- посудини із не металічних матеріалів;

- посудини, що працюють під тиском води при температурі не вище

1150С і посудини під тиском інших рідин при температурі не вище точ-

ки кип’ятіння і тиску 0,07 МПа.

Посудини до пуску в експлуатацію повинні бути зареєстровані в експерт-

но-технічних центрах (ЕТЦ) Держнагляду. Реєстрації в ЕТЦ підлягають:

- посудини, що працюють під тиском, з не їдким і не вибухонебезпечним середовищем з температурою стінок більше 2000С і в яких добуток тиску в МПа на місткість м3 перевищує 1;

- посудини з їдким і вибухонебезпечним середовищем з температурою бі-

льше 2000С і в яких добуток тиску в МПа на місткість у м3 перевищує 0,05;

- балони місткістю більше 200 л для транспортування та зберігання стис-

нених, зрідняних і розчинних газів.

Не підлягають реєстрації в ЕТЦ:

- посудини, що працюють під тиском, з не їдким і не вибухонебезпечним середовищем з температурою не вище 2000С, в яких добуток тиску в МПа на місткість у м3 не перевищує 1;

- посудини з їдким і вибухонебезпечним середовищем з температурою не більше 2000С, в яких добуток тиску в МПа на місткість у м3 не перевищує 0,05;

- бочки для перевезення зріджених газів, балони місткістю до 100 л вклю- чно, які встановлені стаціонарно, а також, які призначені для транспортування і зберігання стиснених, зріджених і розчинних газів;

- посудини для зберігання або транспортування зріджених газів, рідких і сипких тіл, що перебувають під тиском періодично при їх випорожнюванні;

- посудини із стисненими і зрідженими газами, що призначені для забез- печення паливом двигунів транспортних засобів, на яких вони встановлені; де- які інші посудини.

Реєстрація посудин проводиться за письмовою заявою власника посудини з пред’явленням: паспорта на посудину, паспорта запобіжного клапана, інших документів на посудину.

Дозвіл на пуск в роботу посудин, що підлягають реєстрації, видається ін- спектором держнагляду після їх реєстрації та технічного опосвідчення, а посу- дин, що не реєструються в ЕТЦ – особою, відповідальною за їх справний стан і безпечну експлуатацію.

Технічне опосвідчення включає зовнішній та внутрішній огляд і гідравлі-

чне випробовування згідно паспорту на посудину.

При перестановці посудини на нове місце або передачи іншому власнику,

а також зміни схеми її роботи посудина підлягає обов’язковій перереєстрації.

Посудини, що не реєструються в органах Держпромгірнагляду, пере-

віряються особою, відповідальною за їх справний стан і безпечну експлу-

атацію.

До обслуговування посудин, що працюють під тиском, допускаються


особи не молодше 18 років, що пройшли медичний огляд, склали іспити за спеціальною програмою і одержали кваліфікаційне посвідчення. На них покладається відповідальність за справний стан та безпечну експлуа- тацію посудин.

Періодичні перевірки знань працівників, які обслуговують системи,

що працюють під тиском, проводяться не рідше одногу разу на рік.

 

 


Дата добавления: 2015-01-29; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 842 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Самообман может довести до саморазрушения. © Неизвестно
==> читать все изречения...

315 - | 194 -


© 2015-2022 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.