Лекции.Орг


Поиск:
Фактори трудової діяльності та умови праці
 

 

Відповідно до ГОСТ 12.0.002-80 розрізняють 4 групи факторів тру-

дової діяльності:

1) фізичні – мікроклімат і запиленість повітряного середовища, всі види випромінювань, вібрація, шум, освітленість, рівень статичної елект- рики, рухомі елементи машин і механізмів, гострі краї, жорсткість повер- хні деталей, інструментів та обладнання тощо;

2) хімічн і – луги, кислоти та інші хімічні речовини;

3) біологічні – патогенні мікроорганізми, препарати, що вміщують

живі мікроорганізми та їх спори, білкові препарати, а також грибки, най-

простіші тощо;

4) психофізіологічні – фізичні (статичні й динамічні) й нервово- психічні перевантаження (розумове перенапруження, монотонність праці, емоційне перевантаження), втома, перевтома тощо.

Оцінка умов праці проводиться на підставі Гігієнічної класифікації умов праці за показниками шкідливості та небезпечності чинників вироб- ничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу, згідно з якою умови праці поділяються на 4 класи:

– 1-й клас – оптимальні умови праці – такі умови, за яких зберігаєть- ся не лише здоров'я працюючих, а створюються передумови для високого рівня працездатності;

– 2-й клас – допустимі умови праці – характеризуються таким рівнем чинників виробничого середовища і трудового процесу, який не переви- щує встановлених гігієнічних нормативів для робочих місць, а можливі зміни функціонального стану організму відновлюються за час регламен- тованого відпочинку або до початку наступної зміни та не чинять не- сприятливого впливу на стан здоров'я працюючих та їх нащадків у най- ближчому та віддаленому періодах;


– 3-й клас – шкідливі умови праці – характеризуються наявністю шкідливих виробничих факторів, що перевищують гігієнічні норми і зда- тні чинити несприятливий вплив на організм працюючого (або його на- щадків);

– 4-й клас – небезпечні (екстремальні) умови праці, що характеризу- ються такими рівнями чинників виробничого середовища, вплив яких протягом робочої зміни (або ж її частини) створює великий ризик виник- нення важких форм гострих професійних уражень, отруєнь, каліцтв, за- грозу для життя.

Згідно з Законом України «Про охорону праці» в усіх виробничих приміщеннях, робочих зонах, на робочих місцях повинна бути забезпече- на безпека, а санітарно-гігієнічні умови – відповідати нормативним актам (ст. 6).

При прийнятті на роботу роботодавець зобов’язаний поінформувати громадянина про наявність шкідливих або небезпечних факторів на виро- бництві (ст. 5).

 

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-01-29; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 689 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Слабые люди всю жизнь стараются быть не хуже других. Сильным во что бы то ни стало нужно стать лучше всех. © Борис Акунин
==> читать все изречения...

562 - | 522 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.