Лекции.Орг


Поиск:




Та міжнародні нормативно-правові акти з охорони праці




 

 

Складовими охорони праці є законодавство про працю, виробнича санітарія і безпека застосування різних технічних засобів у виробничих процесах, включаючи пожежну і вибухову безпеку.

Основні положення з охорони праці в Україні встановлені і регламе-

нтуються Конституцією України, Кодексом законів про працю, Законом

«Про охорону праці», іншими законами України, а також розробленими

на основі і відповідно до них нормативно-правовими актами.

Згідно з Конституцією України найвищою соціальною цінністю є людина, її життя, здоров’я і безпека (ст. 3). Стаття 43 гарантує право не тільки на працю, але і на безпечні умови праці, ст. 49 – право на охорону здоров’я, медичну допомогу, страхування. У Законі «Про охорону праці» визначені основні напрямки з практичної реалізації конституційних прав громадян України. Його дія розповсюджується на всі заклади, підприємс- тва, організації незалежно від форми власності і діяльності, і на всіх гро- мадян, які працюють у цих організаціях.

Кодекс законів про працю регулює трудові відносини всіх працівни- ків, сприяючи ефективності суспільного виробництва і зростанню на цій основі матеріального і культурного рівня життя трудящих, зміцненню трудової дисципліни. Законодавство про працю встановлює високий рі- вень умов праці, всебічну охорону трудових прав працівників. Право на працю реалізується укладанням трудового договору.

Закон «Основи законодавства України про охорону здоров'я» визна- чає правові, організаційні, економічні та соціальні засади охорони здоро- в'я в Україні. Закон надає гарантії соціального забезпечення працівників при втраті працездатності, одержанні професійних захворювань, інвалід- ності, забезпечення усіх громадян гарантованим рівнем медико- санітарної допомоги, а також затверджує здійснення державного нагляду у сфері охорони здоров'я.

Закон України «Про пожежну безпеку» визначає правові, економічні

та соціальні основи забезпечення пожежної безпеки на території України. Законом встановлено, що забезпечення пожежної безпеки об'єктів покла- дається на керівників цих об'єктів. Державний пожежний нагляд за ста-


ном пожежної безпеки в населених пунктах і на об'єктах, незалежно від форм власності, здійснюється державною пожежною охороною.

Закон України «Про охорону навколишнього середовища» регламен- тує відносини в галузі охорони праці, захист природних ресурсів, ефекти- вне використання їх, забезпечення екологічної безпеки, попередження і ліквідації негативного впливу господарської діяльності людини на навко- лишнє середовище.

Конвенція № 155 Міжнародної організації праці (МОП) «Про безпе- ку і гігієну праці та виробниче середовище», яка набула чинності 11 сер- пня 1983 р., визначає систему організації охорони праці на національно- му та виробничому рівнях. Згідно з Конвенцією на роботодавців покладається обов’язок надавати робочі місця, механізми та обладнання, організовувати виробничі процеси, у відповідності з встановленими між- народними нормативами безпеки, вживати заходів щодо створення відпо- відних служб з управління та нагляду за охороною праці.

Конвенція також передбачає надання необхідної інформації органам громадського контролю за охороною праці, проведення навчань і консу- льтацій. За вимогами документа роботодавець зобов’язаний розробляти заходи і засоби щодо попередження виробничого травматизму та прово- дити розслідування й облік нещасних випадків і професійних захворю- вань.

МОП, одна з найдавніших міжнародних організацій, створена у

1919 р. Вона є основним міжнародним координуючим органом у галузі охорони праці. Україна є членом МОП з 1954 р. Значну кількість докуме- нтів, прийнятих МОП, ратифіковано в Україні. Серед них – найважливіші нормативні акти, що стосуються основоположних прав людини в процесі праці. У МОП діє система контролю за виконанням у країнах-членах ви- мог конвенцій і рекомендацій. В Україні реалізується проект МОП “Мо- білізація підприємств і працівників на запобігання зловживанню шкідли- вими речовинами”.

У рамках програми TACIS з метою співробітництва в галузі охорони праці України з Європейським Союзом створено “Проект сприяння у за- безпеченні охорони праці в Україні (з метою підвищення рівня ефектив- ності)”, яким передбачається удосконалення нормативної бази, заснуван- ня Інформаційного центру з агітації та пропаганди і відпрацювання механізму економічних розрахунків на підприємстві, спрямованих на створення безпечних і здорових умов праці для працюючих, тощо.

Україна є членом Міжнародної агенції з атомної енергетики

(МАГАТЕ), Міжнародної Організації Охорони Здоров’я (МООЗ) та ін- ших спеціалізованих установ Організації Об’єднаних Націй і виконує схвалені ними нормативні акти та рекомендації стосовно охорони здо-


ров’я та життя працюючих.

 

2.1.2. Права працівників при укладанні трудових договорів що-





Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-01-29; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1046 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Велико ли, мало ли дело, его надо делать. © Неизвестно
==> читать все изречения...

452 - | 314 -


© 2015-2023 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.008 с.