Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“а м≥жнародн≥ нормативно-правов≥ акти з охорони прац≥
 

 

—кладовими охорони прац≥ Ї законодавство про працю, виробнича сан≥тар≥€ ≥ безпека застосуванн€ р≥зних техн≥чних засоб≥в у виробничих процесах, включаючи пожежну ≥ вибухову безпеку.

ќсновн≥ положенн€ з охорони прац≥ в ”крањн≥ встановлен≥ ≥ регламе-

нтуютьс€  онституц≥Їю ”крањни,  одексом закон≥в про працю, «аконом

Ђѕро охорону прац≥ї, ≥ншими законами ”крањни, а також розробленими

на основ≥ ≥ в≥дпов≥дно до них нормативно-правовими актами.

«г≥дно з  онституц≥Їю ”крањни найвищою соц≥альною ц≥нн≥стю Ї людина, њњ житт€, здоровТ€ ≥ безпека (ст. 3). —татт€ 43 гарантуЇ право не т≥льки на працю, але ≥ на безпечн≥ умови прац≥, ст. 49 Ц право на охорону здоровТ€, медичну допомогу, страхуванн€. ” «акон≥ Ђѕро охорону прац≥ї визначен≥ основн≥ напр€мки з практичноњ реал≥зац≥њ конституц≥йних прав громад€н ”крањни. …ого д≥€ розповсюджуЇтьс€ на вс≥ заклади, п≥дприЇмс- тва, орган≥зац≥њ незалежно в≥д форми власност≥ ≥ д≥€льност≥, ≥ на вс≥х гро- мад€н, €к≥ працюють у цих орган≥зац≥€х.

 одекс закон≥в про працю регулюЇ трудов≥ в≥дносини вс≥х прац≥вни- к≥в, спри€ючи ефективност≥ сусп≥льного виробництва ≥ зростанню на ц≥й основ≥ матер≥ального ≥ культурного р≥вн€ житт€ труд€щих, зм≥цненню трудовоњ дисципл≥ни. «аконодавство про працю встановлюЇ високий р≥- вень умов прац≥, всеб≥чну охорону трудових прав прац≥вник≥в. ѕраво на працю реал≥зуЇтьс€ укладанн€м трудового договору.

«акон Ђќснови законодавства ”крањни про охорону здоров'€ї визна- чаЇ правов≥, орган≥зац≥йн≥, економ≥чн≥ та соц≥альн≥ засади охорони здоро- в'€ в ”крањн≥. «акон надаЇ гарант≥њ соц≥ального забезпеченн€ прац≥вник≥в при втрат≥ працездатност≥, одержанн≥ профес≥йних захворювань, ≥нвал≥д- ност≥, забезпеченн€ ус≥х громад€н гарантованим р≥внем медико- сан≥тарноњ допомоги, а також затверджуЇ зд≥йсненн€ державного нагл€ду у сфер≥ охорони здоров'€.

«акон ”крањни Ђѕро пожежну безпекуї визначаЇ правов≥, економ≥чн≥

та соц≥альн≥ основи забезпеченн€ пожежноњ безпеки на територ≥њ ”крањни. «аконом встановлено, що забезпеченн€ пожежноњ безпеки об'Їкт≥в покла- даЇтьс€ на кер≥вник≥в цих об'Їкт≥в. ƒержавний пожежний нагл€д за ста-


ном пожежноњ безпеки в населених пунктах ≥ на об'Їктах, незалежно в≥д форм власност≥, зд≥йснюЇтьс€ державною пожежною охороною.

«акон ”крањни Ђѕро охорону навколишнього середовищаї регламен- туЇ в≥дносини в галуз≥ охорони прац≥, захист природних ресурс≥в, ефекти- вне використанн€ њх, забезпеченн€ еколог≥чноњ безпеки, попередженн€ ≥ л≥кв≥дац≥њ негативного впливу господарськоњ д≥€льност≥ людини на навко- лишнЇ середовище.

 онвенц≥€ є 155 ћ≥жнародноњ орган≥зац≥њ прац≥ (ћќѕ) Ђѕро безпе- ку ≥ г≥г≥Їну прац≥ та виробниче середовищеї, €ка набула чинност≥ 11 сер- пн€ 1983 р., визначаЇ систему орган≥зац≥њ охорони прац≥ на нац≥онально- му та виробничому р≥вн€х. «г≥дно з  онвенц≥Їю на роботодавц≥в покладаЇтьс€ обовТ€зок надавати робоч≥ м≥сц€, механ≥зми та обладнанн€, орган≥зовувати виробнич≥ процеси, у в≥дпов≥дност≥ з встановленими м≥ж- народними нормативами безпеки, вживати заход≥в щодо створенн€ в≥дпо- в≥дних служб з управл≥нн€ та нагл€ду за охороною прац≥.

 онвенц≥€ також передбачаЇ наданн€ необх≥дноњ ≥нформац≥њ органам громадського контролю за охороною прац≥, проведенн€ навчань ≥ консу- льтац≥й. «а вимогами документа роботодавець зобовТ€заний розробл€ти заходи ≥ засоби щодо попередженн€ виробничого травматизму та прово- дити розсл≥дуванн€ й обл≥к нещасних випадк≥в ≥ профес≥йних захворю- вань.

ћќѕ, одна з найдавн≥ших м≥жнародних орган≥зац≥й, створена у

1919 р. ¬она Ї основним м≥жнародним координуючим органом у галуз≥ охорони прац≥. ”крањна Ї членом ћќѕ з 1954 р. «начну к≥льк≥сть докуме- нт≥в, прийн€тих ћќѕ, ратиф≥ковано в ”крањн≥. —еред них Ц найважлив≥ш≥ нормативн≥ акти, що стосуютьс€ основоположних прав людини в процес≥ прац≥. ” ћќѕ д≥Ї система контролю за виконанн€м у крањнах-членах ви- мог конвенц≥й ≥ рекомендац≥й. ¬ ”крањн≥ реал≥зуЇтьс€ проект ћќѕ Ућо- б≥л≥зац≥€ п≥дприЇмств ≥ прац≥вник≥в на запоб≥ганн€ зловживанню шк≥дли- вими речовинамиФ.

” рамках програми TACIS з метою сп≥вроб≥тництва в галуз≥ охорони прац≥ ”крањни з ™вропейським —оюзом створено Уѕроект спри€нн€ у за- безпеченн≥ охорони прац≥ в ”крањн≥ (з метою п≥двищенн€ р≥вн€ ефектив- ност≥)Ф, €ким передбачаЇтьс€ удосконаленн€ нормативноњ бази, заснуван- н€ ≤нформац≥йного центру з аг≥тац≥њ та пропаганди ≥ в≥дпрацюванн€ механ≥зму економ≥чних розрахунк≥в на п≥дприЇмств≥, спр€мованих на створенн€ безпечних ≥ здорових умов прац≥ дл€ працюючих, тощо.

”крањна Ї членом ћ≥жнародноњ агенц≥њ з атомноњ енергетики

(ћј√ј“≈), ћ≥жнародноњ ќрган≥зац≥њ ќхорони «доровТ€ (ћќќ«) та ≥н- ших спец≥ал≥зованих установ ќрган≥зац≥њ ќбТЇднаних Ќац≥й ≥ виконуЇ схвален≥ ними нормативн≥ акти та рекомендац≥њ стосовно охорони здо-


ровТ€ та житт€ працюючих.

 

2.1.2. ѕрава прац≥вник≥в при укладанн≥ трудових договор≥в що-

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-01-29; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1091 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

≈сли президенты не могут делать этого со своими женами, они делают это со своими странами © »осиф Ѕродский
==> читать все изречени€...

2200 - | 2113 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.