Лекции.Орг


Поиск:
Охорона праці, її предмет, об’єкт, методологічні основи
ВСТУП ДО ОХОРОНИ ПРАЦІ ЯК НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛНИ

 

 

Охорона праці, її предмет, об’єкт, методологічні основи

 

 

Охорона праці – як галузь людської діяльності це система право- вих, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно- гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямова- них на збереження життя, здоров’я та працездатності людини у процесі її трудової діяльності. Основною метою охорони праці є створення безпеч- них умов трудової діяльності людини, забезпечення її високої та ефекти- вної працездатності.

Охорона праці як соціально-технічна дисципліна вивчає теоретичні та практичні питання безпеки праці, запобігання виробничому травмати- зму, професійним захворюванням і отруєнням, аваріям (катастрофам), пожежам і вибухам на виробництві. Вона вивчається з метою формуван- ня у майбутніх фахівців необхідного рівня знань та умінь з правових й організаційних питань охорони та гігієни праці, виробничої санітарії, техніки безпеки, а також активної позиції щодо практичної реалізації головного принципу Конституції України – пріоритетності охорони життя та здоров’я працівників відносно результатів виробничої діяльно- сті.

Предметом охорони праці як галузі знання є умови праці, а об’єктом її дослідження виступає виробнича система, яка включає лю- дину, машину (виробниче устаткування) та середовище, в якому здійсню- ється виробничий процес.

Методологічною основою охорони праці є системний підхід до ви-

вчення організації праці з точки зору її безпеки, функціонування системи

«людина – машина – середовище», аналізу фізичних, хімічних, біологіч- них, психологічних та соціальних факторів безпеки виробничого процесу та її організаційного і правового забезпечення.

Структура охорони праці як навчальної дисципліни зображена на рис. 1.


Навчальна дисципліна

«Охорона праці»

 

 


Правові та організа- ційні питання охорони праці


Основи фізіології, гігі- єни праці та виробни- чої санітарії


Техніч- на безпека


Пожеж- на без- пека


 

Рис. 1. Складові охорони праці як навчальної дисципліни

 

Міждисциплінарний характер охорони праці зумовлює використання нею методів різних наук: статистики – для аналізу та прогнозування не- щасних випадків, професійних захворювань й аварій; економіки – для об- ґрунтування витрат на заходи щодо охорони праці; фізики, хімії, біології

– для вивчення параметрів мікроклімату, наявності шкідливих і небезпе- чних факторів виробничого середовища, встановлення їх гранично допу- стимого рівня та ін. Охорона праці не тільки застосовує законодавчу базу з проблем галузі, але і творчо збагачує та адаптує її до новітніх техноло- гій та устаткування у нових економічних умовах.

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-01-29; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 693 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Слабые люди всю жизнь стараются быть не хуже других. Сильным во что бы то ни стало нужно стать лучше всех. © Борис Акунин
==> читать все изречения...

562 - | 521 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.