Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—алықтық құқығының жүйес≥
—алықтық құқықтың жүйес≥ Ч мемлекетт≥ң салықтық қызмет≥ барысында туындайтын салықтык катынастарды реттеуге атсалысатын салықтык кұқыктық нормалардың өзара қарым-қатынаста бола отырып жүйелену≥н және б≥р≥гу≥н, сондай-ак қыйсынды түрде белг≥ленген тәрт≥ппен орналасуын көрсетед≥.

Ѕ≥з ұстанған көзқарас бойынша салықтык құқық жүйес≥н≥ң кұрылымы бюджетт≥к құқық жүйес≥н≥ң құрылымынан тым алшак кетпеуге ти≥с. —онымен, құқыктык құрылым рет≥нде салықтық кұкықтың жүйес≥ жалпы және ерекше бөл≥мдерден тұрады.

∆алпы бөл≥мге мемлекетт≥ң салык жүйес≥н≥ң үйымдастыру кұрылысын және оның күрылу принциптер≥н, салықтар жүйес≥н≥ң топтастырылуын, салық төлеуш≥лерд≥ң күкықтары мен м≥ндеттер≥н, салык органдарының өк≥летт≥л≥ктер≥н, салық зандарын бұзғаны үш≥н мемлекетг≥к мәжбүрлеу шараларын, салықсалу саласындағы басқаруды жүзеге асыратын уәк≥летт≥ органдардын, кызмет бағыты мен кұзыреттер≥н, салық әк≥мш≥л≥г≥н жүрг≥зу тәрт≥б≥н, мемлекет тарапынан жүзеге асырылатын салықтық жоспарлауды, мемлекетт≥к салыктық бақылауды жүзеге асыратын кұзыретт≥ органдарды, салықтық бақылау нысандары мен түрлер≥н белг≥лейт≥н және салықтық тексерулерд≥ жүрг≥зу тәрт≥б≥ мен тәс≥лдер≥н айқындайтын салыктық кұкыктык нормалар жатады.

—алыктық кұқыктың жалпы бөл≥м≥ мына:

1. —алықтар, салык салу және мемлекетт≥ң салық жүйес≥;

2. ћемлекетт≥ң салықтык, кызмет≥;

3. —алықтық құқық құқықтык, құрылым рет≥нде;

4. —алықтык күқықтық нормалар және салықтық құқықтык қатынастар;

5.—алықтық м≥ндеттемелер;

6. Ўағын кәс≥пкерл≥кке арналған арнаулы салык режим≥;

7. —алык салу а€сындағы салыктық ынталандыру және мемлекетт≥к мәжбүрлеу;

8. ћемлекетт≥ңсалықтыққұрылысы;

9. —алық салу саласындағы мемлекетт≥к басқару;

10.ћемлекетт≥к салықтық жоспарлау;

11. ћемлекетт≥к салыктық бақылау тәр≥зд≥ институттардан құралады.

јл ерекше бөл≥мн≥ң күрылымы әдетте —алық кодекс≥нде белг≥ленген және айқындалған салықтар жүйес≥ арқылы көр≥н≥с табады. –ет≥ келгенде айта кету қажет, осы салықтар жүйес≥ мемлекетт≥ң салык жүйес≥н≥ң ең нег≥зг≥ құрылымдық элемент≥ оолып табылады.

Ѕүг≥нде, салықтық кұқықтың дерек көздер≥, иерархи€ны сақтай отырып мынадай: Қазақстан –еспубликасының  онституци€сы, Қазақстан –еспубликасының Ђ—алық және бюджетке төленет≥н басқа да м≥ндетт≥ төлемдер туралыї  одекс≥ (—алык кодекс≥), Қазақстан –еспубликасының ѕрезидент≥, ѕарламент≥ және Үк≥мет≥ қабылдайтын салық салу мәселелер≥ жөн≥ндег≥ нормативт≥к-құқықтық акт≥лер,  аржы министрл≥г≥ —алық комитет≥н≥ң нұсқаулық және өзге нормативт≥к-құқықтық акт≥лер≥, жерг≥л≥кт≥ мемлекетт≥к басқару органдарының жерг≥л≥кт≥ салык салуға катысты нормативт≥к-кұкықтық акт≥лер≥, халықаралық салык салуға байланысты кел≥с≥м-шарттар Ч салық конвенци€лары түр≥нде көр≥н≥с табады.

—алықтық зандар (қаз≥рг≥ кезде Ђзаңнамаї деп айтылып жүр) мемлекетт≥ң салық салу саласында туындайтын коғамдық катынастарды реттейт≥н нормативт≥к салықтық, қүқыктык, акт≥лерд≥н жиынтығы болып табылады.

ƒебиет

1 Қ– салық кодекс≥ 12.06.2001

2 Ќайманбаев —.ћ —алықтық құқық: ќқулық.-ј: ∆ет≥ жарғы, 2005

3 ’уд€ков ј.». ‘инансовое право –еспублики  азахстан. ќсобенна€ часть: ”чебник. Ц јлматы: “ќќ Ђ»здательство ЂЌорма- ї, - 2002, 344 с. —.

4 Ќалоги и налогообложение / ѕод ред. –омановского ћ.¬. Ц ћ.: ёристъ, 1997.-672с.

 

Ѕақылау сұрақтары:

1 —алық құқығының түс≥н≥г≥ және пән≥

2 —алықтық құқықтық қатынастарының түс≥н≥г≥ және құрылымы

3 —алық құқығының жүйес≥н≥ң және қайнар көздер≥н≥ң түс≥н≥г≥

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-05-06; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1588 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬ы никогда не пересечете океан, если не наберетесь мужества потер€ть берег из виду. © ’ристофор  олумб
==> читать все изречени€...

2063 - | 1898 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.