Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—алықтың заңдық элементтер≥н≥ң құрамы
ћақсат Ц салықты қаржылық-құқықтық категори€ рет≥нде белг≥леу. ќның нег≥зг≥ элементтер≥не сипаттама жасау.

∆оспар:

1 —алықтың заңдық элементтер≥н≥ң құрамы

2 —алықтардың функци€лары

—алықтың заңдық элементтер≥н≥ң құрамы

—алық м≥ндетт≥л≥г≥н орындау әд≥стер≥ анықтылған салық заңдылық механизм≥нде аудару және салық төлеу, салық м≥ндеттелег≥нде пайда болған мөлшер≥н анықтау, толық және оның дұрыс орындалуына мүмк≥нд≥к беред≥. —алық м≥ндетт≥лег≥н орындалуы өз≥не 2 кезең≥ әсерл≥ жасалуын қамтиды:

1) алынатын объект≥лерд≥ң көрсет≥леу≥ және оның нег≥з≥нде салық құнның аударылуы;

2) салық төлем≥н≥ң бюджетке аударылуы.

Әрине, бұл ек≥ әрекеттер заңда анықталған әрекеттер≥мен жасалады. «аң салық алудың объект≥с≥н, оның нег≥з≥нде салықтың қалай аударлуы және бұл салық мемлекет бюджет≥не қалай түсет≥н≥ анықтайды.

—алық заңдалығында әрқашан салық алу объект≥с≥ көрсет≥лед≥, соңдықтан әрб≥р тұлғаның мұндай объект≥с≥ пайда болатын болса, немесе объект туралы тұлғамен көрсет≥лген әрекеттер≥, салықтың көрсет≥лген объект≥ге субъект≥с≥ болады және ол жайында мемлекетке жеке айтуы м≥ндетт≥.

—онымен салықтың элементтер≥:

  1. салықтық субъект;
  2. салықтық объект;
  3. салық б≥рл≥г≥;
  4. салық ұтысы;
  5. салық мерз≥м≥;
  6. салықты есептеу тәрт≥б≥;
  7. салықты төлу тәрт≥б≥;
  8. салықтық жен≥лдектер≥.

—алықтардың функци€лары

—алықтар Ч өте көп кырлы, мемлекетт≥ң даму кезендер≥ өзгерген сайын нақтыландырылатын, ұдайы жүзеге асырыла-тын м≥ндетг≥ ақшалай төлем болып табылады.

—алықтардың функци€лары экономикалык табиғаты мен заңи мән-жайына қарай мемлекет к≥р≥с≥н бөлу жөне қайта бөлу құралы сипатында мемлекетт≥ң салықтық қызмет≥н≥ң нег≥зг≥ бағытгарында пайдаланылатын салықтардың тек өз≥не тән экономикалык-кұкықтық қасиеттер≥ рет≥нде көр≥н≥с табады.

Ёкономиканың қаз≥рг≥ даму мүмк≥нд≥ктер≥н есепке ала отырып мемлекетт≥к кажетг≥л≥ктерге сай айқындалған салықтардың функци€лары мемлекет белг≥леген бағыт бойынша ≥ске асырылады.

Ёкономикалық категори€ рет≥нде салықтың функци€лары:

1) фискальдык функци€ны;

2) бөлуш≥ функци€ны;

3) реттеуш≥ функци€ны;

4) бақылаушы функци€ны;

5) жең≥лд≥к беруш≥ функци€ны жаткызуға болады. —алықтарды топтастыру олардың айырмашылықтары мен

 

ƒебиет

1 Ќалоговый кодекс –  от 12.06.2001

2 Ќайманбаев —.ћ —алықтық құқық: ќқулық.-ј: ∆ет≥ жарғы, 2005

3 ’уд€ков ј.». ‘инансовое право –еспублики  азахстан. ќсобенна€ часть: ”чебник. Ц јлматы: “ќќ Ђ»здательство ЂЌорма- ї, - 2002, 344 с. —.

4 Ќалоги и налогообложение / ѕод ред. –омановского ћ.¬. Ц ћ.: ёристъ, 1997.-672с.

 

Ѕақылау сұрақтары:

1 —алықтың қаржылық-құқықтық категори€ рет≥ндег≥ түс≥н≥г≥

2 —алықтың теори€ элементтер≥ туралы түс≥н≥г≥

3 —алық төлеуш≥лерд≥ң мәртебес≥н анықтау

4—алық салынатын базасын қалыптастыру әд≥стер≥

5 —алық салу объект≥лер≥н≥ң түрлер≥

6 —алық ставкаларының түрлер≥

7 —алық жең≥лд≥ктер≥н≥ң түрлер≥

8 —алықты аударуды жүзеге асыратын тұлғалар

9 —алықты аударудың тәрт≥б≥

10 —алықты төлеу тәрт≥б≥

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-05-06; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 2087 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

≈сть только один способ избежать критики: ничего не делайте, ничего не говорите и будьте никем. © јристотель
==> читать все изречени€...

1949 - | 1914 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.