Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ѕюджетке төленет≥н басқа да м≥ндетт≥ төлемдер
јлымдар. јлымдар деген≥м≥з мемлекетт≥к уәк≥летт≥ органдар тарапынан өт≥нуш≥-келуш≥ белг≥л≥ б≥р тұлғаларға қатысты нактылы көрсет≥лген ти≥ст≥ қызметтер мен бер≥лген құқыктар немесе арнайы рұқсатгар үш≥н сол занды немесе жеке тұлғалардан алынатын максатты Ч бағдарлы, б≥ршама Ч эквивалентг≥ әр≥ м≥ндетт≥ ақшалай төлемдер.

јлым өз≥не тән мынадай:

1) б≥ржолғы төлем;

2) б≥ршама-эквивалентт≥ төлем;

3) м≥ндетт≥ төлем;

4) нақты тұлға үш≥н ер≥кт≥ сипаттағы төлем;

5) ақшалай телем;

6) өтемд≥к сипатта болатын төлем;

7) көрсет≥лген қызметт≥ң кұны есепке алына отырып жүзеге асырылатын тәлем;

8) кейде мемлекетт≥ң материалдық мүддес≥ басым болып кетет≥н төлем си€қты белг≥лер≥мен ерекшеленед≥.

 азақстан –еспубликасында алымдардың мынадай түрлер≥:

1) занды тұлғаларды мемлекетт≥к т≥ркеген≥ үш≥н;

2) жеке кәс≥пкерлерд≥ мемлекетт≥к т≥ркеген≥ үш≥н;

3) жылжымайтын мүл≥кке және олармен жасалатын мәм≥лелерге құкықтарды мемлекетт≥к т≥ркеген≥ үш≥н;

4) жылжымалы мүл≥к кеп≥л≥н мемлекетт≥к т≥ркеген≥ үш≥н;

 

Ѕаждар. Ѕаж Ч арнайы мамандандырылған уәк≥летт≥ органдар тарапынан өздер≥не өт≥нуш≥ Ч келуш≥ тұлғаларға қатысты жасалған заңи маңызы бар белг≥л≥ б≥р ≥с-қимыддар және бер≥лген ресми құжатгар үш≥н сол занды немесе жеке түлғалардан алынатын б≥ршама Ч эквивалентт≥, м≥ндетт≥ ақшалай төлем.

ћемлекеттег≥ баждар мемлекетт≥к жөне кеденд≥к болып бел≥нген≥мен жалпы сипаттамасы көптеген белг≥лер≥ бойынша сәйкес келет≥нд≥ктен бажға тән қасиетгер рет≥нде мына:

Ѕаж:

1) м≥ндетт≥ төлем;

2) мәжбүрл≥ төлем;

3) арнаулы пайданы мақсаттайтын телем;

4) ақшалай төлем;

5) заңи маңызы бар ≥с-әрекетт≥ жасауға орай жүзеге асырылатын төлем;

6) белг≥л≥ б≥р кұжаттарды беруге байланысты жүзеге асырылатын төлем;

7) мемлекетт≥к ≥шк≥ және сыртқы кеденд≥к шекараны әр≥-бер≥ кес≥п өт≥п тауарлар мен өн≥мдерд≥ әкет≥п, әкелуш≥ түлғалар жүзеге асыратын төлем;

8) мемлекет к≥р≥с≥ болып табылатын төлем;

9) б≥ршама-эквивалентт≥ төлем;

10) көрсет≥лет≥н қызмет кұнына қарамастан (есепке алмай) жүзеге асырылатын төлем си€қты ерекшел≥ктер≥ көр≥н≥с табады.

 

 азақстан –еспубликасында мынадай кеденд≥к баждар мен м≥ндетт≥ төлемдер:

1) кеденд≥к баждар;

2) кеденд≥к рес≥мдеу үш≥н кеденд≥к алым;

3) тауарларды сақтағаны үш≥н кеденд≥к алым;

 

Қазақстан –еспубликасындағы мемлекетт≥к баждар мынадай объект≥лерден:

1) сотка бер≥лет≥н талап арыздардан, ерекше жүрг≥з≥лет≥н ≥стер бойынша арыздардан, кассаци€лық шағымдардан, сондай-ак сотгың құжаттардың көш≥рмелер≥н (дубликаттарын) берген≥ үш≥н;

2) нотариаттык ≥с-қимылдар жасағаны үш≥н, сондай-ак но-тариат куәлавдырған қүжаттар көш≥рмелер≥н берген≥ үш≥н;

3) түрғылықты жер≥н т≥ркеген≥ үш≥н;

“өлемақы. “өлемақы Ч уәк≥летт≥ мемлекетт≥к органдар тарапынан өздер≥не өт≥н≥шпен келуш≥ тұлғаларға көб≥несе материалдық сипаттағы табиғи, сондай-ақ кейде өзгеше мақсатта пайдаланылатын белг≥л≥ б≥р объект≥лерд≥, не болмаса соларға байланысты рұқсаттарды және құкыктарды берген≥ үш≥н сол зағды немесе жеке тұлғалардан алынатын б≥ршама-эквивалентт≥, м≥ндетт≥ ақшалай төлем.

“өлемакының өз≥не тән белг≥лер≥: м≥ндетт≥ төлем; ақшалай төлем; б≥ршама-эквивалентт≥ төлем; —алық кодекс≥мен жөне басқа да дербес  – заң акт≥лер≥мен нег≥зделет≥н төлем болып табылады.

Қазақстан –еспубликасыңцағы мынадай төлемақылар:

1) жер учаскелер≥н пайдаланғаны үш≥н.;

2) жер бет≥ндег≥ көздерд≥ң су ресурстарын пайдаланғаны үш≥н;

3) қоршаған ортаны ластағаны үш≥н;

 

—онымен, салыктар экономикалық өсуд≥ң нег≥зг≥ факторы рет≥нде көр≥н≥с табады және осындай қасиет≥н≥ң арқасында ұдайы өнд≥р≥с процес≥н ынталандыру функци€сы әр≥ дербес экономикалық категори€ болып табылады. —алықтардьщ табиғаты үдайы өнд≥р≥с және экономикалық өсу зандарымен айкындалады, сондай-ақ олар ете күрдел≥ қаржылық-экономикалық құрылымымен ерекшеленед≥.

 

 

ƒебиет

1 Ќалоговый кодекс –  от 12.06.2001

2 Ќайманбаев —.ћ —алықтық құқық: ќқулық.-ј: ∆ет≥ жарғы, 2005

3 ’уд€ков ј.». ‘инансовое право –еспублики  азахстан. ќсобенна€ часть: ”чебник. Ц јлматы: “ќќ Ђ»здательство ЂЌорма- ї, - 2002, 344 с. —.

4 Ќалоги и налогообложение / ѕод ред. –омановского ћ.¬. Ц ћ.: ёристъ, 1997.-672с.

Ѕақылау сұрақтары:

1 —алықтардың жалпы теори€лары

2 —алықтардың жеке теори€лары

3 —алық салу қағидаларының жүйес≥

4 —алықтардың классификаци€сы

5 —алықтардың төлемдерден,жиналымдардан,мемлекетт≥к баждан және басқа да м≥ндетт≥ бюджет төлемдерден айырмашылығы

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-05-06; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1848 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

ƒаже страх см€гчаетс€ привычкой. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2100 - | 1839 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.