УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ
Лекции.Орг

Поиск:


УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ
 

Час:2 год.

Мета:розкрити сутність фінансових ризиків та визначити їх місце у фінансовому менеджменті; розглянути модель управління фінансовими ризиками та фактори її формування;окреслити основні методи оцінки фінансових ризиків; виокремити внутрішні і зовнішні механізми зменшення дії фінансових ризиків.

 

План

9.1 Сутність і класифікація фінансових ризиків.

9.2. Основи управління фінансовими ризиками підприємства.

9.3. Оцінка фінансових ризиків.

9.4. Внутрішньофірмові механізми зменшення фінансових ризиків.

9.5. Механізми зовнішнього зменшення дії фінансових ризиків.

Література:[12, с.431-470], [13, с. 613-677], [17, с.329-354], [25, с. 431-445], [41, с.323-363]

 

9.1. Сутність і класифікація фінансових ризиків.

Під фінансовим ризиком підприємства розуміється можливість виникнення негативних фінансових наслідків у формі втрати доходу чи капіталу в ситуації невизначеності умов здійснення його фінансової діяльності.

З метою здійснення ефективного управління ними їх класифікують за наступними ознаками:

1. За видами:

- Ризик зниження фінансової стійкості (або ризик порушення рівноваги фінансового розвитку) підприємства. Цей ризик генерується недосконалістю структури капіталу (надмірною долею позикових засобів, що використовуються), що породжує незбалансованість позитивного і негативного грошових потоків підприємства по обсягах.

- Ризик неплатоспроможності (або ризик незбалансованої ліквідності) підприємства. Цей ризик генерується зниженням рівня ліквідності оборотних активів, що породжує розбалансованість позитивного і негативного грошових потоків підприємства у часі. По своїх фінансових наслідках цей вид ризику також належить до найбільш небезпечних.

- Інвестиційний ризик. Він характеризує можливість виникнення фінансових втрат в процесі здійснення інвестиції діяльності підприємства. Відповідно до видів цієї діяльності розділяються і види інвестиційного ризику - ризик реального інвестування і ризик фінансового інвестування.

- Інфляційний ризик.

- Процентний ризик. Він полягає в непередбаченій зміні відсоткової ставки на фінансовому ринку (як депозитної, так і кредитної).

- Валютний ризик.

- Депозитний ризик. Цей ризик відображає можливість неповернення депозитних внесків (непогашення депозитних сертифікатів).

- Кредитний ризик. Він має місце у фінансовій діяльності підприємства при наданні ним товарного (комерційного) або споживчого кредиту покупцям.

- Податковий ризик. Цей вид фінансового ризику має такі прояви: вірогідність введення нового виду податків і зборів на здійснення окремих аспектів господарської діяльності; можливість збільшення рівня ставок податків, що діють, зміна термінів і умов здійснення окремих податкових платежів; вірогідність відміни податкових пільг, що діють, у сфері господарської діяльності підприємства.

- Структурний ризик. Цей вид ризику генерується неефективним фінансуванням поточних витрат підприємства, що обумовлює високу питому вагу постійних витрат в загальній їх сумі.

- Криміногенний ризик. У сфері фінансової діяльності підприємств він виявляється у формі оголошення його партнерами фіктивного банкрутства; підробки документів, що забезпечують незаконне присвоєння сторонніми особами грошових і інших активів; розкрадання окремих видів активів власним персоналом та ін.

- Інші види ризиків.

2. За об'єктом, що характеризується, виділяють наступні групи фінансових ризиків:

- ризик окремої фінансової операції. Він характеризує у комплексі весь спектр видів фінансових ризиків, властивих певній фінансовій операції (наприклад, ризик властивий придбанню конкретній акції);

- ризик різних видів фінансової діяльності (наприклад, ризик інвестиційної або кредитної діяльності підприємства);

- ризик фінансової діяльності підприємства в цілому. Комплекс різних видів ризиків, властивих фінансовій діяльності підприємства, визначається специфікою організаційно-правової фірми його діяльності, структурою капіталу, складом активів, співвідношенням постійних і змінних витрат і тому подібне.

3. За сукупністю досліджуваних інструментів фінансові ризики підрозділяються на наступні групи:

- індивідуальний фінансовий ризик. Він характеризує сукупний ризик, властивий окремим фінансовим інструментам;

- портфельний фінансовий ризик. Він характеризує сукупний ризик, властивий комплексу однофункціональних фінансових інструментів, об'єднаних в портфель (наприклад, ризик кредитного портфеля підприємства, ризик його інвестиційного портфеля і тому подібне).

4. За комплексністю дослідження виділяють наступні групи ризиків:

- простий фінансовий ризик. Він характеризує вид фінансового ризику, що не розчленовується на окремі його підвиди. (наприклад, інфляційний)

- складний фінансовий ризик. Він характеризує вид фінансового ризику, що складається з комплексу підвидів. (наприклад, ризик інвестиційного проекту).

5. За джерелами виникнення виділяють наступні групи фінансових ризиків:

- зовнішній, систематичний або ринковий ризик (всі терміни визначають цей ризик як незалежний від діяльності підприємства. До цієї групи ризиків можуть бути віднесені інфляційний ризик, процентний ризик, валютний ризик, податковий ризик і частково інвестиційний;

- внутрішній, несистематичний або специфічний ризик (всі терміни визначають цей фінансовий ризик як залежний від діяльності конкретного підприємства). Він може бути пов'язаний з не кваліфікованим фінансовим менеджментом, неефективною структурою активів і капіталу, надмірною прихильністю до ризикових (агресивним) фінансових операцій з високою нормою прибутку, недооцінкою господарських партнерів і іншими

6. За фінансовими наслідками всі ризики підрозділяються на такі групи:

- ризик, що викликає тільки економічні втрати. При цьому виді ризику фінансові наслідки можуть бути тільки негативними (втрата доходу або капіталу);

- ризик, що викликає упущену вигоду. Він характеризує ситуацію, коли підприємство через об'єктивні і суб’єктивні причини не може здійснити заплановану фінансову операцію.

- ризик, що викликає як економічні втрати, так і додаткові доходи. У літературі цей вид фінансового ризику часто називається 2спекулятивним фінансовим ризиком», оскільки він пов'язаний із здійсненням спекулятивних (агресивних) фінансових операцій.

7. За характером прояву у часі виділяють дві групи фінансових ризиків:

- постійний фінансовий ризик. Він характерний для всього періоду здійснення фінансової операції і пов'язаний з дією постійних чинників.

- тимчасовий фінансовий ризик. Він характеризує ризик, що має перманентний характер і виникає лише на окремих етапах здійснення фінансової операції.

8. За рівнем фінансових втрат ризики підрозділяються на такі групи:

- допустимий фінансовий ризик. Він характеризує ризик, фінансові втрати за яким не перевищують розрахункової суми прибутку по фінансовій операції;

- критичний фінансовий ризик. Він характеризує ризик, фінансові втрати за яким не перевищують розрахункової суми валового доходу по фінансовій операції;

- катастрофічний фінансовий ризик. Він характеризує ризик, фінансові втрати за яким визначаються частковою або повною втратою власного капіталу.(цей вид ризику може супроводжуватися втратою і позикового капіталу).

9. За можливістю передбачення фінансові ризики діляться на наступні дві групи: прогнозований і непрогнозований фінансовий ризик.

Відповідно цій класифікаційній ознаці фінансові ризики підрозділяються також на керовані і некеровані в рамках підприємства.

10. За можливістю страхування фінансові ризики поділяються також на дві групи: фінансовий ризик, що страхується і не страхується.

Дата добавления: 2016-11-12; просмотров: 221 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.004 с.