Лекции.Орг
 

Категории:


Транспортировка раненого в укрытие: Тактика действий в секторе обстрела, когда раненый не подает признаков жизни...


Объективные признаки состава административного правонарушения: являются общественные отношения, урегулированные нормами права и охраняемые...


Экологические группы птиц Астраханской области: Птицы приспособлены к различным условиям обитания, на чем и основана их экологическая классификация...

Тема 11. Цивільні правочини.(2 години)

1. Поняття і види правочинів. Загальні вимоги щодо дійсності правочинів.

2. Позовна давність.

3. Поняття і зміст права власності.

4. Спадкування.

Методичні поради щодо самостійної роботи з підготовки до семінарського заняття.

· Готуючись до відповіді на перше питання, треба визначити, що право чином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав чи обов’язків. Правочин – завжди волевиявлення, вольовий акт, це дія спрямована на досягнення певного юридичного юридичного результату, вчиняється громадянами та організаціями. Право чини можуть бути одно та дво- чи багатосторонніми, оплатні та безоплатні, консенсуальні та реальні, каузальними та абстрактними, строковими та безстроковими. У цивільному праві право чини здійснюються за загальними умовами, які треба розкрити у відповіді.

· У забезпеченні законності і дисципліни у захисті цивільних прав значне місце займає таке поняття як позовна давність, тобто час на продовж якого можна захистити порушені права. Треба звернути увагу на те, що строки позовної давності не однакові при вирішенні окремих питань. Розглядається загальний, скорочений, подовжений, відсутній строк.

· Готуючись до третього питання, необхідно розкрити поняття і зміст права власності, належність власникові права володіння, користування, розпорядження. Треба розглянути види і форми власності, їх суб’єкти: право приватної власності; право державної і комунальної власності; право інтелектуальної власності. Необхідно розглянути і таке питання як порядок захисту права власності.

· Відповідь на четверте питання треба побудувати спираючись на книгу шосту Цивільного кодексу України. В ній чітко розкривається поняття спадкування, характеризуються учасники цих правовідносин, порядок спадкування за законом і за заповітом, порядок спадкування.

Питання для самоконтролю

1. Розкрійте поняття права власності в об'єктивному і суб'єктивному значенні.

2. Перерахуйте нормативні акти, що регулюють право власності в Україні.

3. Перерахуйте форми власності в Україні.

4. Охарактеризуйте право приватної власності.

5. Охарактеризуйте право державної власності.

6. Охарактеризуйте право комунальної власності.

7. Перерахуйте підстави виникнення права власності.

8. Перерахуйте підстави припинення права власності.

9. До якого органу і в якому порядку потрібно звертатися власнику за захистом свого порушеного права власності?

10. Перерахуйте і охарактеризуйте цивільно-правові способи захисту права власності.

11. Розкрийте поняття: „віндікаційний позов”, „негаторний позов”, „позов про захист права власності”.

12. Розкрійте поняття «добросовісний власник» і «недобросовісний власник».

13. Дайте поняття права інтелектуальної власності. Якими нормативно-правовими актами регулюються відносини з приводу інтелектуальної власності?

Практичні завдання

Завдання 1. Встановлений законом термін для захисту порушеного права:

А. Судовий термін

Б. Нормативный термін

В. Вільний термін

Г. Позовна давність

Д. Апелляційний термін

Завдання 2. Визначте за умовами завдання, в якій формі повинен бути вчинений правочин:

1) між громадянами на продаж холодильника вартістю 300 грн.;

2) між організаціями на реалізацію товару;

3) договір позики;

4) договір купівлі-продажу житлового будинку;

5) заповіт;

6) довіреність на отримання зарплати.

Завдання 3.Встановіть відповідність між суб'єктами і об'єктами права власності:

а) Луганська сільська рада;

б) Міністерство Оборони України;

в) Громадянин Григор’єв, що проживає в селі Луганському Маріїнського району Донецької області.

1) ЧП «Веселка», що має своє місцезнаходження, на території Луганської сільської ради;

2) Комунальне підприємство «Світанок» по виробництву соняшникової олії;

3) Запчастини для бойової техніки, що знаходяться на складі військової частини, дислокованої на території Луганської сільської поради.

Завдання 4. Заповніть порівняльну таблицю: «Форми власності».

Критерій / Форма Приватна Державна Комунальна
Суб'єкти      
Об'єкти      
Підстави виникнення      
Нормативно-правові акти      

Рекомендована література:2,5,9,10,18,52,62,68,70,71,78,79,86,90

Семінарське заняття №11

Тема 12. Трудове право

(2 години)

1. Поняття трудового права і його предмет.

2. Джерела трудового права. Конституція України і трудові права громадян.

3. Забезпечення зайнятості населення.

Методичні поради щодо самостійної роботи з підготовки до семінарського заняття.

· Готуючись до першого питання необхідно з’ясувати поняття трудового права, чітко визначити предмет трудового права, який складається з трудових відносин і тісно пов’язаних з трудовими. До першого предмета відносяться питання прийому, звільнення, робочого часу і часу відпочинку, дисципліни труда, відповідальності та інші відносини, які пов’язані з трудовою діяльністю. До другого відносяться стосунки, які виходять за рамки тільки трудових, наприклад: працевлаштування через центр зайнятості, захист прав у судовому порядку порушених трудових прав, контроль додержання правил з охорони праці і діючого законодавства та інше.

· Відповідаючи на друге питання слід ознайомитись з нормативними актами, які регулюють трудові відносини. Основні засади містяться у статтях 43-46 Конституції України. Основним нормативним актом є Кодекс Законів про працю, у розділах якого розглядаються порядок прийняття на роботу, трудовий договір, колективний договір, забезпечення зайнятості звільнених робітників, порядок переводу та переміщення працівників, засади припинення трудового договору, робочий час і час відпочинку, нормування праці, оплату праці, гарантії і компенсації, трудову дисципліну, охорону праці, труд молоді та жінок, пільги, індивідуальні трудові спори профспілкові союзи, трудові колективи, соціальне страхування, контроль за додержанням законодавства про працю. На основі КЗпП прийнято багато законів, які регулюють окремі питання трудових відносин, наприклад оплату праці, відпусток, відрядження та інші. Значну увагу необхідно уділити локальним нормативним документам, які дають право трудовим колективам і адміністрації вирішувати окремі питання трудових відносин самостійно, але не порушуючи основних норм.

· Трете питання містить завдання більш конкретно і розширено охарактеризувати права та обов’язки громадян і держави, передбачені Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття». Слід визначити соціальні послуги та види забезпечення, які надає державна служба зайнятості; порядок реєстрації громадян, які звертаються за сприянням у працевлаштуванні; умови надання статусу безробітнього, що таке підходяща робота; умови та тривалість виплати допомоги по безробіттю їх розмір, тривалість, відкладання та припинення; умови та порядок одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації безробітними підприємницької діяльності; професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації.

Питання для самоконтролю

1. Перерахуйте основні види суспільних відносин, що регулюються трудовим правом.

2. Які особливості має метод трудового права?

3. Назвіть суб’єктів трудового права.

4. Дайте загальну характеристику структури КзоТ України.

5. Назвіть основні закони, що регулюють трудові відносини.

6. Дайте поняття локального нормативного акту, перерахуйте основні локальні нормативні акти.

7. Які джерела трудового права носять договірний характер?

8. Дайте характеристику суб’єктів трудового право відношення. З якого віку громадяни мають право на працю?

Практичні завдання

Завдання 1. Знайдіть в Конституції України статті, регулюючі питання трудового права.

Завдання 2. Назвіть поняття, змістом яких є наступні речення:

1) Здатність громадянина і юридичної особи своїми діями здійснювати трудові права і обов’язки.

2) Здатність громадян мати трудові права і обов’язки.

3) Конкретні суб’єктивні права і юридичні обов’язки кожної із сторін, які визначені трудовим законодавством і взаємною угодою сторін.

Завдання 3. Для реєстрації працівника як безробітного пред'являються такі документи:

А — Паспорт, трудова книжка, свідоцтво про народження.

Б — Паспорт, диплом про освіту, військовий квиток.

В — Довідка про останній вид занять, про звільнення з місць кримінального покарання.

Г — Паспорт, документ про професійну підготовку.

Д — Усі зазначені.

Завдання 4. Безробітними визнаються громадяни:

А — Працездатного віку.

Б — Які не мають заробітку (трудового доходу) з незалежних від них причин.

В — Зареєстровані у службі зайнятості.

Г — Які не мають заробітку через відсутність належної роботи.

Д — Які справді шукають роботу та здатні приступити до праці.

Е — Які працювали не менше двох місяців.

Завдання 5. Права державної служби зайнятості:

А — Одержувати від підприємств дані про наявність вільних місць і квоти прийняття на роботу.

Б — Направляти на роботу громадян і безробітних.

В — Розпоряджатися коштами фонду сприяння, призначати стипендії, припиняти їх виплату або скасовувати їх.

Г — Надавати допомогу у зв'язку з безробіттям.

Д — Вносити пропозиції про відстрочення звільнення працівників з роботи.

Рекомендована література:2,4, 12,18,19,27,33,34,36,62,68,69,89

 

Семінарське заняття №12

Дата добавления: 2016-11-12; просмотров: 127 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.006 с.