Лекции.Орг
 

Категории:


Электрогитара Fender: Эти статьи описывают создание цельнокорпусной, частично-полой и полой электрогитар...


Поездка - Медвежьегорск - Воттовара - Янгозеро: По изначальному плану мы должны были стартовать с Янгозера...


Нейроглия (или проще глия, глиальные клетки): Структурная и функциональная единица нервной ткани и он состоит из тела...

Як визначають умовну суму виручки від реалізації продукції? 1) кількість продукції (план) × ціна (факт)1) кількість продукції (план) × ціна (факт)

2) кількість продукції (факт.) × ціна (план) +

3) кількість продукції (факт.) × ціна (факт)

4) кількість продукції (план.) × ціна (план)

 

36. Прибуток підприємства розподіляється на:

1) податок на прибуток і валовий прибуток

2) податок на прибуток і чистий прибуток +

3) податок на прибуток і нерозподілений прибуток

4) валовий прибуток і нерозподілений прибуток

 

37. Як визначити вплив суми прибутку на зміну рівня рентабельності:

1) умовний показник – плановий +

2) умовний показник – фактичний

3) фактичний показник – плановий

4) плановий показник – фактичний

 

38. Як визначити факторний вплив собівартості на зміну рівня рентабельності:

1) умовний показник – плановий

2) фактичний показник – умовний +

3) фактичний показник – плановий

4) плановий показник – фактичний

39. Платоспроможність підприємства – це:

1) здатність підприємства відповідати за зобов’язаннями +

2) здатність перетворювати активи у грошову форму

3) фінансовий результат від реалізації

4) наявність грошей в касі

 

40. Коефіцієнт абсолютної ліквідності визначається:

1) платіжні засоби / платіжні зобов’язання

2) найбільш ліквідні активи / платіжні засоби

3) найбільш ліквідні активи / поточні зобов’язання +

4) платіжні зобов’язання / платіжні засоби

 

41. Коефіцієнт фінансової незалежності визначається:

1) власні оборотні засоби / валюта балансу

2) залучені кошти / валюта балансу

3) власні і прирівняні до них кошти / валюта балансу +

4) валюта балансу / власні оборотні засоби

 

42. Коефіцієнт фінансової залежності визначається:

1) власні оборотні засоби / валюта балансу

2) залучені кошти / валюта балансу +

3) власні і прирівняні до них кошти / валюта балансу

4) валюта балансу / власні оборотні засоби

 

43. Коефіцієнт оборотності оборотних засобів визначається:

1) середньорічна вартість оборотних засобів / сума виручки від реалізації

2) 365 / вартість оборотних засобів

3) сума виручки від реалізації / середньорічна вартість оборотних засобів +

4) сума виручки / 365 днів

 

44. Загальний коефіцієнт платоспроможності визначається:

1) платіжні засоби /платіжні зобов’язання +

2) найбільш ліквідні активи / платіжні засоби

3) найбільш ліквідні активи / платіжні зобов’язання

4) платіжні зобов’язання / платіжні засоби

 

45. Коефіцієнт закріплення оборотних засобів визначається:

1) середньорічна вартість оборотних засобів / сума виручки від реалізації +

2) 365 / вартість оборотних засобів

3) сума виручки від реалізації / середньорічна вартість оборотних засобів

4) сума виручки / 365

 

46. До найбільш ліквідних активів відносять:

1) грошові кошти, поточні фінансові інвестиції +

2) готова продукція, товари

3) грошові кошти, дебіторська заборгованість

4) виробничі запаси

 

47. Основним джерелом інформації для аналізу фінансового стану підприємства є:

1) форма № 50 сільськогосподарська “Основні економічні показники сільгосппідприємства”

2) форма № 1 “Баланс підприємств”, форма № 2 “Звіт про фінансові результати” +

3) форма № 2 “Звіт про фінансові результати”

4) дані бухгалтерського обліку

 

48. Відношенням власного оборотного капіталу до власного капіталу (І р. пасиву балансу) визначається:

1) коефіцієнт забезпечення запасів і витрат власними коштами

2) коефіцієнт маневреності власного капіталу +

3) коефіцієнт фінансової залежності

4) коефіцієнт фінансової незалежності

 

99. Відношенням власного оборотного капіталу до вартості запасів і витрат визначається:

1) коефіцієнт забезпечення запасів і витрат власними коштами +

2) коефіцієнт маневреності власного капіталу

3) коефіцієнт фінансової залежності

4) коефіцієнт фінансової незалежності

 

50. Оптимальне значення коефіцієнта фінансової незалежності:

1) 0,5 і більше +

2) 1 і більше

3) менше за 0,5

4) менше за 1

 

51. Оптимальне значення коефіцієнта фінансової залежності:

1) 0,5 і більше

2) 1 і більше

3) менше за 0,5 +

4) менше за 1

 

52. Оборотні активи підприємства розміщені в:

1) І розділі активу балансу

2) ІІ розділі активу балансу +

3) І розділі пасиву балансу

4) ІІ розділі пасиву балансу

 

53. Власний капітал підприємства розміщений в:

1) І розділі активу балансу

2) ІІ розділі активу балансу

3) І розділі пасиву балансу +

4) ІІ розділі пасиву балансу

 

54. Необоротні активи підприємства розміщені в:

1) І розділі активу балансу +

2) ІІ розділі активу балансу


3) І розділі пасиву балансу

4) ІІ розділі пасиву балансу

 

55. Залучені кошти підприємства розміщені в:

1) ІІІ і ІV розділах пасиву балансу +

2) І і ІІ розділах пасиву

3) ІІ і V розділах пасиву

4) І і ІІ розділах пасиву

 

56. Кошти підприємства, які прирівнюються до власних, розміщені в:

1) ІІІ і ІV розділах пасиву балансу

2) І і ІІ розділах пасиву

3) ІІ і V розділах пасиву +

4) І і ІІ розділах пасиву

 

57. Як зміниться собівартість продукції рослинництва, якщо витрати зростуть, а урожайність зменшиться:

1) збільшиться +

2) зменшиться

3) не зміниться

4) всі відповіді вірні

 

58. Фонд оплати праці за видами продукції залежить від головних факторів:

1) валовий вихід продукції і оплата праці за 1 ц +

2) кількість працівників і оплата праці одного працівника

3) затрати, люд.-год, і оплата праці за 1 ц

4) кількість працівників і оплата праці за 1 ц

 

59. Бухгалтерський баланс – це звіт про стан справ підприємства:

1) за декілька років

2) на певну дату

3) за звітний період

4) за попередній і звітний періоди +

 

60. Показник, що характеризує фінансову стійкість підприємства:

1) рентабельність продажу

2) тривалість обороту оборотних засобів

3) коефіцієнт фінансової залежності +

4) фондоозброєність

 


61. Показник, що характеризує забезпеченість підприємства основни­ми фондами:

1) рентабельність продажу

2) тривалість обороту оборотних засобів

3) коефіцієнт фінансової залежності

4) фондоозброєність +

 

62. Показник, що характеризує ефективність використання оборотних активів:

1) рентабельність продажу

2) тривалість одного обороту оборотних засобів +

3) коефіцієнт фінансової залежності

4) фондоозброєність

 

63. Загальносистемний аналіз поділяється на:

1) внутрішній і зовнішній +

2) агропромисловий і маркетинговий

3) стратегічний і морфологічний

4) економіко-правовий і виробничо-технологічний

 

64. Найпоширеніший прийом в економічному аналізі є:

1) групування

2) порівняння +

3) графічний

4) балансовий

 

65. Рентабельність активів залежить від головних факторів:

1) суми чистого прибутку і середньорічної вартості власного капіталу

2) суми валового прибутку і собівартості реалізованої продукції

3) суми чистого прибутку і середньорічної вартості активів +

4) суми валового прибутку і виручки від реалізованої продукції

 

66. Рентабельність власного капіталу залежить від головних факторів:

1) суми чистого прибутку і середньорічної вартості власного капіталу +

2) суми валового прибутку і собівартості реалізованої продукції

3) суми чистого прибутку і середньорічної вартості активів

4) суми валового прибутку і виручки від реалізованої продукції

 

67. Рентабельність продажу залежить від головних факторів:

1) суми чистого прибутку і середньорічної вартості власного капіталу

2) суми валового прибутку і собівартості реалізованої вартості активів

3) суми чистого прибутку і середньорічної вартості активів

4) суми валового прибутку і виручки від реалізованої продукції +

 

68. Рентабельність продукції 23 % означає, що:

1) на 1 грн витрат одержано 23 грн прибутку

2) на 1 грн витрат одержано 2,3 грн прибутку

3) на 1 грн витрат одержано 0,23 грн прибутку +

4) на 1 грн витрат одержано 230 грн прибутку

 

69. На основі яких показників розраховується коефіцієнт спеціалізації:

1) структури земель

2) вартості валової продукції на одного працівника

3) вартості основних фондів

4) структури товарної продукції +

 

70. Показник, який характеризує продуктивність праці по підприєм­ству:

1) структура земель

2) вартість валової продукції на одного працівника +

3) вартість основних фондів

4) структура товарної продукції


Ключ до тестів

 

№ тесту Відповідь № тесту Відповідь № тесту Відповідь № тесту Відповідь

 


Література

1. Паланюк Н.А., Петренко В.Г. Економічний аналіз: навч. посіб. – К.: Аграрна освіта, 2010. – 252 с.

2. Економічний аналіз: практикум /За ред. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир, 2003.

3. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: навч. посібнк. – К.: Знання-Прес, 2000. – 207 с.

4. Ковальчук М.І. Економічний аналіз у сільському господарстві: навч.-метод. посібн. для самостійного вивчення дисципліни. –К.: Знання, 2002.

5. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: навч. посібн. – 3-є вид., перероб. і доп. – К.: Товариство “Знання”, КОО, 2002. – 294 с.

6. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів. – К.: КНЕУ, 2001. – 236 с.

7. Мних Є.В., Ференц І.Д. Економічний аналіз: навч. посібн. –Львів: Армія України, 2000.

8. Павловська О.В., Притуляк Н.М., Невмержицька Ю.Ю. Фінансовий аналіз: навч.-метод. посібн. для самостійного вивчення дисциплін. – К.: КНЕУ, 2002. – 388 с.

9. Савицкая Г.В. Анализ производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственных предприятий: учебник. – М.: ИНФРА – М, 2003. – 368 с.

10. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства: навч. посібн. –Львів: Новий світ. – 2000, 2004.

11. Чумаченко М.Г. Економічний аналіз: навч. посібн. – Вид. 2-е перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2003. – 556 с.

Дата добавления: 2016-09-06; просмотров: 176 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

 1. I.Завдання аналізу внутрігосподарського використання с/г продукціїї
 2. III. Нормування оборотних коштів для створення запасів го­тової продукції
 3. Автоматизація обліку готової продукції та її реалізації засобами універсального програмного продукту
 4. Аксіологія (грецьк. axios – цінний і logos - вчення) – учення про цінності, філософська теорія загальнозначущих принципів, що визначають напрями людської діяльності
 5. Алгоритм розробки педагогічних технологій. Принципи його реалізації
 6. Аналіз асортименту продукції (товарів, послуг) підприємства
 7. Аналіз впливу строків реалізації продукції на ціну реалізації
 8. Аналіз динаміки виходу продукції рослинництва з одиниці земельної площі
 9. Аналіз конкурентоспроможності основної продукції
 10. Аналіз напівфабрикатів, одержаних по ходу виробничих процесів та готової продукції. Органолептична оцінка якості продукції
 11. Аналіз обсягів виробництва продукції
 12. Аналіз продуктивності праці та трудомісткості продукції


Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.012 с.